Metodologia (Escola Lluís Millet)

a) Principis metodològics

A l’hora de dur a terme aquest projecte hem seguit  uns principis metodològics que creiem molt importants.

  • Promoure i potenciar al màxim les possibilitats del desenvolupament del nen/a a través de l’acció.
  • Entendre el desenvolupament dels alumnes com un procés continu en què tant mestre com alumne han d’estar implicats. Com a mestres afavorirem que els alumnes esdevinguin a poc a poc éssers cada vegada més independents i autònoms en el seu aprenentatge, però fomentarem des de l’escola que a l’igual que nosaltres, els pares s’anticipin a les possibilitats d’aquests i siguin agents que l’estimulin i promoguin el desenvolupament dels seus fills.
  • Generar i planificar situacions d’ensenyament- aprenentatge on es coneguin els coneixements previs dels alumnes, s’ajustin les actuacions dels mestres a aquests i es donin ajudes educatives de qualitat a fi de promoure aprenentatges significatius.
  • Afavorir que els alumnes atribueixin de sentit  l’aprenentatge, fomentant els factors motivacionals, i assegurant-nos de que els alumnes comprenguin els objectius i els motius de l’aprenentatge. El nostre objectiu és que entenguin la funcionalitat, s’interessin pels continguts i la situació d’aprenentatge i, a més a més, es sentin competents i capaços d’abordar i d’assolir noves metes i reptes amb el nostre suport.
  • Fomentar la participació activa dels alumnes, per mitjà de situacions cooperatives. Aquest treball en equip serveix per fomentar la relació i participació entre tots els membres del grup, ja que així possibilitarem la construcció de coneixement entre alumnes. Suscitarem principalment les situacions cooperatives, configurant-les i tenint en compte las possibilitats de participació de cada un dels membres i la igualtat en les competències.

 b) Organització dels grups de recerca

En aquest projecte en concret hem treballat  inicialment en petit grup, ja que hi havia moltes preguntes a respondre o per investigar i cada grup treballarà una d’elles. A posteriori aquest equip explicarà i exposarà a la resta de grup el seu treball de recerca per concretar la resposta de la pregunta inicial. Després de forma conjunta tot el grup pregunta, argumenta, dóna més informació al respecte i d´aquesta manera compartim l’aprenentatge.

cloud

Escola Lluís Millet (El Masnou)

sin-titulo-1

Benvolguts lectors:

Som un grup de docents de l’Escola Lluís Millet (El Masnou). El nostre és un centre on els projectes es treballen amb periodicitat trimestral. Des de fa uns quants anys els alumnes a principi de curs trien el nom de la seva classe a través de la metodologia per projectes, cosa que afavoreix un aprenentatge més actiu, motivador  i significatiu per ells.

Creiem que aquesta xarxa és una possibilitat per compartir pràctiques amb altres centres i per analitzar la tasca que fem a l’escola en relació als projectes d’aula, assegurant que tinguin èxit i que siguin realment autèntics pels alumnes.

El nostre equip impulsor està format per set persones (cap d’estudis, coordinadors/es de cicle, tutors/es, especialistes…) amb una finalitat conjunta: millorar la nostra pràctica, actuant com a mediadors en el procés d’ensenyament-aprenentatge i treballant per a que els nostres alumnes siguin nens i nenes competents en tots els àmbits.

Aquí us deixem un petit vídeo-recull de les jornades d’intercanvi de projectes, en les que els alumnes de cada grup (després de treballar trimestralment el projecte a l’aula) comparteixen les seves investigacions i nous coneixements amb la resta de companys i companyes del seu cicle.

Per visualitzar més presentacions us convidem a visitar el nostre canal youtube. 

Diari docent dels Projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Baix Maresme que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.