AVALUACIÓ

 AVALUACIÓ

 • Quinzenalment s’ha fet una autoavalució de grup dels rols que desenvolupa cadascú.
 • Avaluació individual sobre els continguts treballats:
  • 1. Activitat d’avaluació  tipus test i preguntes tancades
  • 2. Activitat d’avaluació a partir de la imatge d’un volcà i donant unes paraules clau, fer una redacció del que saben sobre el tema
 • Autoavaluació final. Cada alumne/a fa una valoració tant del funcionament del grup com de cadascun dels seus membres.

PLANIFICACIÓ

A. Punt de partida: LA TRIA DEL PROJECTE

Les tutores proposen als alumnes iniciar un projecte. Es va elaborar una carta on les famílies havien d’ajudar als seus fills/es a triar tres possibles temes per fer el projecte. Un cop a l’escola, en assemblea , es recullen les propostes i es voten. Les sis propostes més votades de cada classe són defensades per grups d’alumnes. Es torna a votar i la proposta amb més suport és la que es porta a terme.

El tema del projecte és ELS VOLCANS.

Image result for volca montsacopa olot

Visita al volcà Montsacopa (Olot)

Un cop decidit el tema, les tutores fan grups heterogenis per treballar cooperativament en el desenvolupament del projecte. Aquests grups estan fets tenint en compte actitud i  nivell d’aprenentatges.

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE.

 1. Reflexió sobre el treball cooperatiu. Pluja d’idees, visualització de vídeos sobre treball cooperatiu
 2. Què volem saber? Pluja d’idees en grups de treball i posteriorment posada en comú en gran grup.
 3. Què volem fer? Pluja d’idees en grups de treball i posteriorment posada en comú en gran grup.

CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROJECTE

Justament, durant la planificació del projecte, van erupcionar  volcans (l’Etna i el Kilawea)

COM TREBALLEM ELS VOLCANS?

 GESTIÓ DE L’AULA I METODOLOGIA

Els grups de treball  s’autogestionen. S’han establert uns rols (triats pels alumnes): secretari/a, portaveu, organitzador/a, encarregat/da de material. Ells mateixos es distribueixen els rols atenent a les seves característiques i preferències.131

A partir dels interessos que els alumnes han manifestat,  les mestres  plantegen les preguntes  que els grups han de treballar. Tots els grups treballen sobre la mateixa pregunta. I cada grup es fa responsable de portar els materials necessaris (revistes, fotos, llibres, informació d’internet…etc.) per dur a terme aquesta feina.  Les tutores gestionen la temporalització posant dates límits per acabar el desenvolupament de cada pregunta.

Els alumnes també han realitzat tasques de forma individual.

En alguns moments del projecte han sorgit preguntes relacionades amb el volcans com per exemple, els terratrèmols i tsunamis, però per decisió de les tutores d’acotar el projecte  temporalment a un trimestre, s’ha hagut de redireccionar interessos.

Els grups de treball han anat realitzant autoavaluacions dels rols de grup, valorant els següents aspectes de cada membre del grup:

 • implicació en el treball
 • aportació de material
 • respecte per als altres membres del grup.

Aquesta autoavaluació es feia sistemàticament per anar valorant el progrés individual i del grup. El fet d’autoavaluar-se ha fet que cada grup fos conscient dels punts febles i  ha afavorit que millori el funcionament del grup.

143

PRODUCTE FINAL VAIXELL BURRIAC (ELS VOLCANS)

Els productes finals han estat:

 • les exposicions orals dels diferents grups per la resta de classe i  les erupcions de les diferents maquetes tan davant de l’alumnat com davant de les famílies. Es penjarà a la web  de l’escola el més significatiu.
070

Exposició oral d’un grup

DSCN0597

Maqueta d’un volcà

 • el dossier  on queden reflectides totes les activitats fetes al llarg del projecte tant dins com fora de l’aula  i  realitzades combinant el treball grupal  com  individual.
 • Exposició dels dibuixos,  murals i maquetes.

154

Mural. Parts d’un volcà.

IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE VAIXELL BURRIAC

 

DEFINICIÓ DEL PRODUCTE FINAL

 • dibuix i mural d’un volcà
 • maqueta d’un volcà i erupció
 • dossier: mapa conceptual, glossari de vocabulari, treball de camp a través de la sortida … etc.
 • exposicions orals

 ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT

La coordinació amb altres àrees no ha existit donat que el tutor és el responsable de les àrees instrumentals. La mestra d’anglès també ha intervingut en el desenvolupament del projecte.

Es va presentar el tema del projecte en una reunió de cicle i cada especialista s’ha preparat la seva feina. Som conscients que caldria haver-nos coordinat més entre tots els mestres que intervenen.

Les tutores han identificat els continguts i objectius desenvolupats al projecte mirant les graelles de les competències de l’àmbit de medi natural, lingüístic, matemàtic, artístic i tecnològic (àrees implicades en el projecte).  El treball cooperatiu ha permès posar en pràctica totes les competències de la dimensió interpersonal i social corresponent a l’àmbit d’ed. en valors.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE FINAL. PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ

Els productes finals han estat:

 • les exposicions orals dels diferents grups per la resta de classe i  les erupcions de les diferents maquetes tan davant de l’alumnat com davant de les famílies. Es penjarà a la web  de l’escola el més significatiu.
 • el dossier  on queden reflectides totes les activitats fetes al llarg del projecte tant dins com fora de l’aula  i  realitzades combinant el treball grupal  com  individual.
 • Exposició dels dibuixos,  murals i maquetes.

 

 ASPECTES TRASNVERSALS

 • Noves tecnologies: visualització de notícies a la PDI, búsqueda d’informació a internet, elaboració de textos utilitzant un processadors de textos i inserció d’imatges.
 • Actituds i valors: s’ha fet sistemàticament autoavaluacions de grups de treball. Les mestres també han fet observacions i registre de dades de l’actitud i els valors de cada alumne/a.
 • Autorregulació: l’assignació de càrrecs i l’autoavaluació ha generat que els alumnes i els grups es regulin durant el procés.
 • Documentació del projecte: les mestres han fet fotos de les diferents activitats. Les feines dels alumnes (murals, volcans, esquemes…) s’han exposat al passadís de l’escola. Es publicarà també imatges al web de l’escola.

 

QUI SOM?Escola Vaixell Burriac

Som una escola de Vilassar de Mar que ens iniciem en la xarxa de competències bàsiques. Els nostre objectiu és que es produeixin canvis en la nostra manera de dur a terme els projectes. Som una escola amb il·lusió i amb moltes ganes d’aprendre.

El nostre projecte de 3r enguany és sobre els volcans.

031

El que veiem des del volcà Montsacopa (Garrotxa)