AVALUACIÓ

Per avaluar la realització del REPTE i el producte final s’han fet servir instruments d’avaluació formadora i formativa: la rúbrica, qüestionaris d’autoavaluació i coavaluació i la llibreta d’aprenentatge de cada alumne/a.

A continuació adjuntem la graella d’autoavaluació i coavaluació.

AVALUACIÓ del TREBALL EN EQUIP

Graella de seguiment setmanal

 

NOM:
DATA:

 

ACTITUD JO EQUIP MESTRA
He tractat bé als companys i companyes.
He respectat les seves idees i propostes.
He mostrat una actitud positiva.
He tingut interès en fer la meva tasca de la millor manera possible.
He mostrat curiositat per aprendre coses noves.
RESPONSABILITAT      
M’he fet càrrec de la meva tasca sense que ningú m’ho recordi.
He desenvolupat la meva funció sense dificultats.
He demanat ajuda si ha estat necessari.
He ajudat als altres si ha estat necessari.
ORGANITZACIÓ      
He aprofitat bé el temps.
He decidit en quin ordre vull fer les coses per a obtenir el millor resultat possible.
He anotat a la llibreta d’aprenentatge les coses que he considerat importants.
COL·LABORACIÓ: A nivell d’equip…      
Hem distribuït bé les tasques.
Ens hem organitzat bé.
Tots hem desenvolupat la nostra tasca.
Hem compartit les coses noves que hem trobat.
Hem fet planificacions per les properes sessions.
Ens hem ajudat els uns als altres.
RECERCA D’INFORMACIÓ      
Tinc estratègies per buscar informació sense ajuda.
Un cop he trobat informació, puc seleccionar el que m’interessa sense ajuda.
Puc resumir la informació que he trobat seleccionant les coses més importants.
ÚS DE LA TECNOLOGIA      
Tinc cura del material informàtic.
Sé engegar i tancar l’ordinador.
Puc escriure un text i enganxar imatges o altres textos.
Sóc capaç de guardar un document a l’ordinador.

 

Per avaluar dades individualitzades s’ha fet un recull per escrit on l’alumne/a pot expressar tot allò que ha après en referència als diferents blocs d’aprenentatge que han anat desenvolupant durant el repte.

ACABEM EL REPTE

Els alumnes han d’aconseguir trobar la manera de completar el repte, és a dir, han d’aconseguir esbrinar quina és la millor manera de transportar àmfores de vi i d’oli fins al port romà d’Ostia. Tot i que aquest repte està enfocat al treball de l’època romana, ha estat un repte real perquè s’han utilitzat personatges referents.

 

Per poder superar aquest repte amb èxit, que en el PowerPoint adjunt podreu seguir amb profunditat, s’ha comptat amb la col·laboració d’entitats externes com el Museu de Badalona i els conservadors del jaciment romà de Sentromà aTiana.

 

La resolució del repte és un producte col·lectiu que ha estat vinculat al treball que cada grup ha anat desenvolupant.

 

A banda d’això, l’objectiu final és que entre tots, i també potenciant el treball en grups, han d’elaborar un PowerPoint i preparar una exposició oral per presentar a les famílies el treball que han desenvolupat.

COMENCEM EL REPTE

El procés d’implementació del REPTE que ens hem proposat tirar endavant amb l’alumnat de 5è de Primària ha estat molt motivador.

La recerca d’informació l’han pogut fer per internet, en llibres, en documentals… Els alumnes han pogut construir una bona xarxa de coneixement gràcies a la manera d’anar incorporant els coneixements nous als que ja hem après. En aquest punt, la llibreta d’aprenentatge i la pissarra blanca de l’aula, on s’han anat fent anotacions, esquemes, hipòtesi… que han perdurat en el temps, han resultat ser instruments indispensables.

Com dèiem en l’entrada anterior, els alumnes s’han agrupat segons els seus interessos per desenvolupar el treball, però s’han anat gestionant la seva pertinença a un grup o a un altre segons si la manera de treballar del grup els era favorable, segons les relacions i segons la variabilitat dels seus interessos. Aquesta autogestió ha funcionat molt bé i la mestra ha hagut d’intervenir per aconsellar molt poques vegades.

Les sessions s’han estructurat de la següent manera:

 

Sessió 1

Presentació de la metodologia: s’explica a l’alumnat com serà l’inici el repte.

Es presenta un dels mecanismes d’avaluació i seguiment: la llibreta d’aprenentatge individual i la llibreta d’aula.

Han pactat entre tots la manera d’utilitzar les llibretes.

Presentació de les rúbriques: què són, com s’elaboren i com funcionen.

Elaboració de la rúbrica de treball equip, que també inclourà autoavaluació i coavaluació.

 

Sessió 2

Presentació de la carta.

Es subratlla la informació més complexa i que cal investigar primer.

Fan els grups d’experts a la pissarra blanca segons els seus interessos.

Decideixen escriure la carta a la llibreta d’aprenentatge.

Planifiquen la sessió del proper dia.

 

Sessió 3

Comencem llegint el que es va fer el dia anterior i les propostes d’actuació.

Han decidit que calia definir la funció de cadascú dins l’equip per organitzar-se millor.

Funcions: encarregat de l’ordinador, buscar informació en format paper, secretari/organitzador, portant-veu i recerca d’informació per internet.

S’inicia la recerca d’informació.

A l’acabar la sessió es fa una posada en comú de les primeres hipòtesi.

 

Altres sessions

Les sessions es van desenvolupant seguint sempre el mateix ordre.

En primer lloc, cada grup revisa el que va fer a la sessió anterior i s’organitza decidint els objectius del dia.

Fan recerca d’informació i elaboren documents word amb informació i imatges rellevants que els interessen.

Anoten a la pissarra blanca que hi ha a la classe aspectes claus que han de tenir en compte per a futures recerques.

Al acabar, anoten a la seva llibreta d’aprenentatge el que han fet i la planificació del proper dia.

Després del pati, es fa una posada en comú on cada grup explica als altres quins han estat les seves troballes.

METODOLOGIA

L’aprenentatge per REPTES és un aprenentatge vivencial.

Actualment, l’alumnat té un accés a la informació molt diferent de l’accés que es tenia fa uns anys. De sobte, els alumnes són consumidors d’informació i això fa que visquin moltes més situacions d’aprenentatge informal. Per tant, és necessari anar modificant les estratègies d’ensenyament i aprenentatge per poder-los motivar.

Avui en dia és necessari que l’alumnat no només desenvolupi destreses bàsiques en llengua, matemàtiques i ciències, sinó que també és extremadament important que desenvolupin habilitats transversals com el pensament crític, la resolució de problemes i el treball en equip.

Per aquest motiu, fer que l’alumnat estableixi connexions sobre el que aprèn a l’escola amb el que va percebent del seu entorn és una bona opció. Aquestes experiències d’aprenentatge promouen que l’alumnat prengui la iniciativa, sigui creatiu, decideixi i sigui més responsable, ja que es desenvolupen actuacions que motiven la reflexió, l’anàlisi crític i la síntesi.

La tasca del docent és reconèixer les oportunitats d’aprenentatge que apareixen. És l’encarregat de plantejar el problema, de pactar i establir límits, facilitar el procés i recolzar a l’alumnat.

L’accés a la tecnologia és una part integral d’aquest aprenentatge, ja que no només proporciona a l’alumnat un mitjà per explorar diverses fonts d’informació a la vegada que es generen noves idees, sinó que també ofereix les eines per comunicar les seves troballes.

 

 

PLANIFICACIÓ

L’equip impulsor de l’escola Tiziana està format per 11 mestres. Ens hem estat reunint des del mes de desembre per desenvolupar l’experiment que volem dur a terme aquest curs.

Fugint del nom de “Projectes d’Aprenentatge” o “Treball per projectes”, ja que són metodologies que no acaben de definir el que volem posar en pràctica, ens hem decidit a incorporar l’Aprenentatge per Reptes per poder oferir una dinàmica de treball més competencial, motivadora i interdisciplinar.

Hem decidit portar a terme  la nostra empresa a 5è de Primària i durant el tercer trimestre. Hem escollit el tercer trimestre per poder disposar de més temps per realitzar les tasques prèvies per part de l’equip impulsor. Hem escollit el 5è de Primària per poder comprovar el treball integrat de continguts de diferents àrees.

 

  • QUÈ HEM FET DES DE L’EQUIP IMPULSOR?

Ens hem reunit diverses sessions per crear, en primer lloc, un intens debat pedagògic que ens ha permès consensuar el que nosaltres entenem que han de ser el projectes i els reptes.

Les idees que més compartim giren entorn la participació de l’alumnat, la reflexió sobre el procés d’aprenentatge, la importància del procés i no tant la del contingut…

Les idees en les que mostrem més discrepància són les que aporten els punts més interessants del debat. Per exemple, parlem dels continguts que es poden treballar a partir d’un projecte, parlem sobre si és necessari que l’alumnat triï el tema o no, si el docent pot fer preguntes i proposar reptes…

Agrupem les nostres idees en blocs per crear un document que agrupi els requisits que la nostra metodologia vol desenvolupar: paper de la mestra, espai de diàleg, recursos, autoaprenentatge, aprenentatge significatiu (atenció), organització i motivació.

Finalment, obtenim un document que conclou el nostre debat i ens facilita identificar els trets més importants de la nostra metodologia.

MetodologiaA partir d’aquí, el següent pas important és trobar la nostra pròpia manera de treballar, que idealment ha d’aconseguir que els nens entenguin que la vida a l’escola és un repte. Però això no és pot fer de cop, ni tampoc de manera exclusiva, ja que cal trobar també moments de treball específic per aprendre certes estratègies, mecàniques i continguts, així com poder consolidar aprenentatges inicials que sorgeixin durant els reptes.

Per tant, a partir d’ara parlarem de REPTES i la franja horària serà de 8’45 a 10’45h durant 3 dies a la setmana. Després dels 30 minuts de pati hi haurà 1 hora de TREBALL ESPECÍFIC (diferents àrees), igual que a les tardes i també es mantindrà la franja horària del SEP per tots els alumnes.

 

  • EL REPTE

Es fa una pluja d’idees inicial en la qual es decideix que el tema o títol serà L’EDAT ANTIGA.

El repte que plantejarem a l’alumnat és realitzar un viatge amb un vaixell carregat d’àmfores. Un tripulant del vaixell els demanarà que l’ajudin a portar el carregament al seu destí, per terra o mar.

Una carta serà l’inici de l’aventura i la que convidarà a l’alumnat a encetar aquest repte.

PRESENTACIÓ

L’escola Tiziana és un centre educatiu de titularitat pública situat al municipi de Tiana. L’escola va obrir les seves portes al curs 2010-2011 i té una línia per a cada nivell educatiu, per tant, és una escola petita i familiar.

BLOC XARXA

El nostre Projecte Educatiu promou el desenvolupament integral de l’alumnat creant espais i moments per experimentar, descobrir, compartir, gaudir i construir coneixements i pensaments. Promovem que l’alumnat desenvolupi un pensament crític que el permeti participar activament de la societat que l’envolta. Fomentem un desenvolupament transversal dels valors socials, ètics i cívics necessaris per estar compromès amb l’entorn i amb els altres. L’objectiu principal és que l’alumnat pugui participar de manera activa en la societat i que desenvolupi una actitud d’aprenentatge al llarg de la seva vida.

Per aquest motiu, des dels nostres inicis, hem volgut fer que l’alumnat participi en les recerques d’informació per construir coneixements plegats a partir, sempre que sigui possible, dels seus interessos. Per tant, l’escola treballa per projectes les àrees de Descoberta de l’Entorn i el Coneixement del Medi.

Ara però, després uns quants cursos de bagatge, des del claustre, implicat i compromès amb la millora, ens sorgeix la necessitat d’evolucionar per donar resposta a les necessitats que ens van sorgint per oferir als nostres alumnes situacions d’aprenentatge que ens portin a assolir el que esperem que l’alumnat adquireixi un cop finalitzi la seva escolaritat amb nosaltres.

Formar part de la Xarxa de Competències bàsiques és l’oportunitat que ens pot impulsar a tenir moments de debat pedagògic per pensar què volem fer i com ho volem fer. Els projectes d’aprenentatge són la nostra base per crear situacions d’aprenentatge interdisciplinars i més contextualitzades.