Avaluació

El procés d’avaluació es realitza al llarg de tot el projecte,  és la comprovació i el coneixement del progrés de cada alumne.

Només en iniciar el procés , i a través de les converses en grup, de les hipòtesis que es generen, de les investigacions i aportacions de casa … tenim informació dels seus coneixements previs i de com va interactuant amb les fonts d’informació.

Durant el transcurs del projecte, a través del treball col·lectiu, del de petit grup, de  l’individual… estem atents i observem com l’alumne va relacionant, assimilant i construint el propi procés d’aprenentatge.

Dins l’avaluació també és important com l’alumne comunica els coneixements adquirits i és amb l’exposició del producte final on observem aquest apartat.

El mapa conceptual ens serveix per anar relacionant els aprenentatges, descobriments i ajuda a l’assimilació. L’exposició oral que fan als companys d’altres aules i a les famílies, amb l’exposició:  Tour artístic, implica saber transmetre els aprenentatges, els coneixements adquirits i que ha interioritzat.

L’apartat que haurem de millorar i concretar l’equip impulsor el curs vinent, és la creació d’eines d’avaluació que permetin fer una co-avaluació i una autoavaluació amb alumnes de parvulari:  treball d’equip, de l’exposició oral, del projecte realitzat… així com rúbriques pel mestre, ens cal aconseguir una avaluació més objectiva.

 

Planificació

Com es desenvoluparà?

L’engeguem mostrant a cada sessió un objecte, a través d’un joc de pistes que anem trobant dins d’una maleta.

Resultat d'imatges de maleta dibujo

 • Per saber el seu ofici fem arribar una paleta, uns tubs de pintura a l’oli, un drap brut.
 • Per saber el seu país una imatge o objecte típic: una matrioixca…
 • Pintava amb música de Wagner: els fem arribar un cd amb el tema de les Walkíries.

Al llarg d’aquest procés construïm el mapa conceptual  amb les propostes que van dient els nens, per tal d’anar establint el perfil de l’artista a descobrir. Les famílies participen amb els seus fills buscant la resposta als enigmes plantejats.

A tenir en compte!

 • Per si proposen més d’un autor tenim preparada una imatge amb un quadre de Kandinsky. Cercarem d’entre les obres dels artistes a internet fins a trobar la que tenim nosaltres, descobrint així el veritable pintor.
 • El context serà real. És la vida d’un autor que va viure la seva etapa artística a principis del segle XX.
 • En gran grup, mitjançant una conversa oberta i per torns i on el mestre va generant preguntes obertes per tal d’esbrinar que coneixen o que els hi suggereix l’objecte.
 • Prendrem nota de les seves hipòtesis per fer un comput de les idees proposades i treballar els conceptes matemàtics (estadística i comptatge) per comprovar l’encert.
 • Els alumnes proposen possibles llocs o agents que ens ajudin a descobrir el misteri.
 • El elements de l’actualitat: Internet i coses emergents del moment: exposicions, autors, visites museu…

 

Durant la recerca de la trajectòria personal i professional, de l’artista VASSILI KANDINSKY els anirem reconduint cap a l’objectiu real del projecte:

”Gaudir de les expressions artístiques i ser capaços d’emetre una opinió basada en les seves sensacions, emocions i experiències sobre obres d’art”.

 

Resultat d'imatges de niño mirando cuadro

 

Producte final

MAPA CONCEPTUAL:

Construirem en llarg del procés de descoberta un mapa conceptual, instal·lat a l’aula. Farem fotografies, vídeos, àudios… durant la construcció per compartir amb les famílies amb articles al bloc.

ÀLBUM PERSONAL:

Treball sobre paper que sorgeix durant el projecte, sigui individual o col·lectiu se’n farà un dossier a entregar un cop finalitzat el treball d’investigació.

EXPOSICIÓ:
Una exposició, oberta a tothom, amb totes les obres plàstiques dels alumnes durant el treball de recerca.

El producte final girarà entorn a descobrir i relacionar els estats reals emocionals que van acompanyar a l’autor i que, sense cap mena de dubte, van condicionar el seu estil i les seves obres.

Els infants, posaran de manifest els aprenentatges, explicaran a través d’un “tour” pel museu-exposició organitzat al nostra centre, amb obres pròpies i de l’autor.

 

AVALUACIÓ LA VOLTA AL MÓN

L’avaluació del projecte és un procés sumatiu que valora les diferents dimensions que hi poden intervenir.

Obtindrem informació valorativa a partir de diferents rúbriques i de l’elaboració d’una graella que els alumnes hauran d’omplir amb una pauta d’observació que permetrà valorar el treball en equip.

Pel que fa als aspectes transversals, sobretot valors i actituds, ho treballarem i avaluarem a partir de la reflexió de les situacions que es van produint.Imatge relacionada

Per constatar que els aprenentatges són significatius, caldrà veure el grau d’autonomia que mostra l’alumne a l’hora de resoldre situacions.

De la mateixa manera, valoraríem la creativitat a partir de les propostes que els alumnes són capaços de generar.

 

PRODUCTE FINAL LA VOLTA AL MÓN

Cada grup d’alumnes tria la manera en que comunicarà el producte final del projecte.

No es pot perdre de vista en cap moment la pregunta guia:  des del primer dia han de ser conscients de què s’espera d’ells i a on han d’arribar.

Els alumnes presentaran els productes finals als seus companys a la classe, i a les famílies a través del bloc.

IMG_1515 IMG_1516 IMG_1517 IMG_1518 IMG_1519

 

Metodologia

Al llarg de tot el projecte emprarem LA RECERCA de diferents maneres:

– Recerca digital: Tauletes digitals i ordinadors.

IMG_20161103_152002 petit

– Recerca a la Biblioteca (escolar i del poble): Consulta de material sobre paper: llibres il·lustrats i autobiografies, contes, enciclopèdies…

– Recerca des de casa (enigmes): Petites recerques familiars des de casa de la vida i obra de l’autor.

Activitats artístiques: converses sobre les obres, comparativa entre pintures i èpoques, fer reproduccions-còpia, analitzar el color, les formes geomètriques, línies, figures, abstracció, realisme, creacions pròpies…

Exemples
reproducció:

les formes geomètriques:

Introduirem vocabulari i ajudarem a l’alumnat a aprofundir sobre aquells aspectes, purament personals i sensorials, que proporciona l’art sobre l’individu.

Les aportacions dels infants es portaran a terme en una posada en comú, en gran grup, a fi i efecte d’aconseguir una conversa fluida i espontània.

El nou saber s’afegirà per escrit o en imatge al mapa conceptual que construïm entre tots a l’aula. Si s’escau, s’enregistrarà en vídeo o àudio, per tal de difondre la informació a la resta de la comunitat educativa, mitjançant el bloc escolar. També oferirem petites exposicions orals a d’altres nivells.

Les aportacions voluntàries de les famílies s’exposaran en una cartellera fora de l’aula.

Es promou el treball cooperatiu i la implicació de les famílies al llarg de tot el projecte.

METODOLOGIA LA VOLTA AL MÓN

El tipus d’activitats que van sorgint permeten diferents tipus d’agrupacions: de resolució individual, per parelles i petits grups. En la majoria de les tasques, l’alumne té la llibertat de poder triar quin tipus d’agrupament prefereix.

El propi grup s’organitza pel que fa a les tasques i a la recerca i el mestre marca el temps.

Els tipus de tasques que poden sorgir són:

 • Triar el recorregut / itinerari
 • Buscar informació de cada lloc per on passen
 • Veure com es pot arribar a cada lloc
 • Dissenyar un itinerari factible.

A partir del disseny deResultat d'imatges de IMAGEN METODOLOGIA l’itinerari aniran sortint tots els continguts que connecten amb les diferents àrees d’aprenentatge.

Per tal de facilitar als alumnes la tasca de recerca estaran a la seva disposició durant tot el procés les eines tecnològiques de les que disposa el centre (processadors de texts, càmeres, tablets, ordinadors, internet…).

La recerca que fan els alumnes parteix de la pregunta inicial i el treball es pauta més o menys en funció de l’autonomia de cada grup de treball.

D’aquesta manera, el projecte pot derivar en moltes recerques diferents depenent dels interessos de cada grup.

A cada una de les sessions, s’aniran donant consignes obertes depenent de les necessitats i interessos dels grups. En acabar la sessió es posen en comú els aprenentatges realitzats i es poden compartir idees i dubtes, per autoavaluar-se, coavaluar-se…

La projecció exterior anirà en funció de la qualitat del procés. Es pot fer exposant a d’altres classes, exposicions a l’escola, ràdio municipal, blog de l’escola…

El paper del professorat és bàsicament ser conscient de quines són les competències que volem assolir a partir d’aquell projecte.

Recollir i reconduir les propostes dels alumnes, si s’escau, per tal que el treball que s’elabori, estigui encaminat a assolir tots els objectius i competències proposades.

Facilitar informacions diverses o suggerir qüestions que els encamini cap a la reflexió i els faci ampliar el seu punt de vista, incloent-hi aspectes bàsics del tema que s’està treballant.

Podem concloure dient que el paper del docent és el de ser de guia i acompanyant.

 

IMPLEMENTACIÓ LA VOLTA AL MÓN

A partir de la pregunta inicial hi hauran múltiples solucions.

La nova informació, que cal anar obtenint, vindrà donada pels coneixements previs i per les motivacions dels alumnes.

La informació s’obté de l’entorn proper: biblioteca, internet, agències de viatges, ….

L’autoregulació principal es fa mitjançant la posada en comú dels treballs de tots els alumnes a partir de l’assaig-error.

Segons els continguts que van sorgint en el projecte, ajudem a prendre consciència als alumnes de la relació que hi ha entre els continguts treballats de les diferents àrees d’aprenentatge amb el que es treballa en cada moment.

El procés de producció pot ser variat: (textos, petites representacions, enregistraments, exposicions orals, confecció de murals……).

 

Implementació

Resultat d'imatges de kandinsky

És a partir de donar resposta a Kandinsky, qui és?  que el nostre projecte començarà a tenir vida pròpia. Els infants conduiran el projecte tot mostrant interès per qüestions com per exemple: Qui era? On vivia? De què treballava? Es va casar? Fills? Com era físicament? Aficions?…. i un llarg etcètera de preguntes que ells mateixos proposaran i intentaran donar resposta amb les seves descobertes, amb ajuda de l’adult (família – escola).