Producte final i avaluació (Escola Lluís Millet)

El producte final dels alumnes serà un dossier amb totes les feines fetes (fitxes, planificacions, bases d’orientació, rúbriques, dibuixos, esquemes…)  que finalment serà com una carpeta d’aprenentatge.

Aquesta carpeta d´aprenentatge  és un instrument que facilita a l’alumne fer evident el que ha après i com ho ha après al llarg d’un període de temps (una setmana, una unitat didàctica o projecte, un trimestre, un curs…) per mitjà del recull raonat d’evidències.

No hi ha un format ni una estructura única per a la carpeta d’aprenentatge, ja que es pot adequar al contingut del tema objecte d’estudi i a les característiques i les capacitats de l’alumnat i dels docents. Fins i tot, diríem que és convenient variar la seva estructura per evitar la rutina. Segons els objectius i els recursos disponibles, pot preferir-se un format digital (usant eines del tipus “bloc” de curs per exemple) o un format convencional (amb uns materials “físics”), o bé una combinació de formats. També hi ha altres experiències semblants a la carpeta d’aprenentatge, com els “diaris” o les “converses” orientats cap a la reflexió sobre els aprenentatges.

D’altra banda, els alumnes hauran de fer una exposició oral per comprovar l’assoliment dels seus propis aprenentatges i compartir amb la resta del grup-classe la seva feina, aprenentatges i informació.

2bloc

L’elaboració conjunta d’una rúbrica ens servirà perquè els alumnes coneguin quins aspectes han de tenir en compte a l’hora de fer una exposició i fer la seva autoavaluació. [Veure exemple accedint com a visitant]

Finalment, per tal d’avaluar el projecte competencialment   tindrem en compte els següents aspectes de l’aprenentatge :

otros2

Val a dir, per concloure, que tant la rúbrica, com la carpeta d’aprenentatges, les observacions diàries dels treballs fets pels alumnes, les intervencions a classe i les exposicions orals al grup-classe seran les eines que permetran al mestre fer l’avaluació final del procés.

 

Implementació (Escola Lluís Millet)

Després de posar en comú dubtes, preguntes i hipòtesis al voltant del tema triat (els monstres bons), els alumnes de 3r  faran la tasca d’investigació de la pregunta que han triat per grup. Aquesta informació es cercarà amb la col·laboració de les famílies i s’ampliarà a l’escola amb les trobades de grup.

Cal que l’alumnat tingui clares una sèrie d’indicacions:

 • Emprar diferents fonts d’informació (no només buscar a Internet sinó consultar també llibres, fer qüestionaris, etc.).
 • Llegir i comprendre la informació que s’aporta a l’aula i, sobretot, evitar copiar textos llargs i complexes amb vocabulari que no entenen.

Un cop a l’aula, els membres de cada grup posaran en comú la informació que han trobat, la comentaran i identificaran les dades més importants.

 • Elaboració d’un text on quedi plasmada la informació que han obtingut a la recerca, tenint en compte la base d’orientació per guiar l’estructuració.Per a l’alumnat, és útil per planificar-se, per obtenir informació adequada, per fer l’acció de forma autònoma i per autoavaluar-se. És molt important fer-la amb ells de forma consensuada. [Veure exemple accedint com a visitant al web]
 • Selecció, argumentació i reformulació de la informació per tal de preparar una exposició oral clara, entenedora i motivadora. Els alumnes hauran de seguir uns passos concrets:
 1. Lectura conjunta de la informació.
 2. Identificació de les idees i dades més importants.
 3. Selecció: quines dades ens ajuden a respondre la pregunta inicial?

Pel que fa al treball en equip dels docents pensem que cal millorar aspectes, ja que a posteriori, hem vist que podríem haver treballat el tema de forma més interdisciplinar.

Caldria sempre abans de començar qualsevol projecte fer una reunió conjunta de tots els mestres que imparteixen classe dins del grup, per afavorir la implicació al projecte i reflexionar sobre totes les activitats que de forma interdisciplinar podem aportar des de cada àrea. En aquest sentit hem ampliat el projecte fent activitats amb altres alumnes, àrees, i altres projectes d’escola. Un exemple d’aquest treball interdisplinar és el projecte de Tutoria Entre Iguals (TEI). En aquest sentit, vam aprofitar el conte El monstre de colors que els alumnes de 3r van treballar a l’àrea de valors. En una sessió conjunta els alumnes van explicar el conte als companys de 5è amb el suport d’un power point.

7bloc

Després vam triar una emoció per parelles (tutor i tutoritzat), vam explicar una situació que ens produís aquesta emoció i vam pintar una imatge del monstre de la història del color corresponent. Finalment vam fer una exposició de tot el material, juntament amb fotografies de la sessió, al passadís de l’escola perquè en pogués gaudir tot el centre.

Metodologia (Escola Lluís Millet)

a) Principis metodològics

A l’hora de dur a terme aquest projecte hem seguit  uns principis metodològics que creiem molt importants.

 • Promoure i potenciar al màxim les possibilitats del desenvolupament del nen/a a través de l’acció.
 • Entendre el desenvolupament dels alumnes com un procés continu en què tant mestre com alumne han d’estar implicats. Com a mestres afavorirem que els alumnes esdevinguin a poc a poc éssers cada vegada més independents i autònoms en el seu aprenentatge, però fomentarem des de l’escola que a l’igual que nosaltres, els pares s’anticipin a les possibilitats d’aquests i siguin agents que l’estimulin i promoguin el desenvolupament dels seus fills.
 • Generar i planificar situacions d’ensenyament- aprenentatge on es coneguin els coneixements previs dels alumnes, s’ajustin les actuacions dels mestres a aquests i es donin ajudes educatives de qualitat a fi de promoure aprenentatges significatius.
 • Afavorir que els alumnes atribueixin de sentit  l’aprenentatge, fomentant els factors motivacionals, i assegurant-nos de que els alumnes comprenguin els objectius i els motius de l’aprenentatge. El nostre objectiu és que entenguin la funcionalitat, s’interessin pels continguts i la situació d’aprenentatge i, a més a més, es sentin competents i capaços d’abordar i d’assolir noves metes i reptes amb el nostre suport.
 • Fomentar la participació activa dels alumnes, per mitjà de situacions cooperatives. Aquest treball en equip serveix per fomentar la relació i participació entre tots els membres del grup, ja que així possibilitarem la construcció de coneixement entre alumnes. Suscitarem principalment les situacions cooperatives, configurant-les i tenint en compte las possibilitats de participació de cada un dels membres i la igualtat en les competències.

 b) Organització dels grups de recerca

En aquest projecte en concret hem treballat  inicialment en petit grup, ja que hi havia moltes preguntes a respondre o per investigar i cada grup treballarà una d’elles. A posteriori aquest equip explicarà i exposarà a la resta de grup el seu treball de recerca per concretar la resposta de la pregunta inicial. Després de forma conjunta tot el grup pregunta, argumenta, dóna més informació al respecte i d´aquesta manera compartim l’aprenentatge.

cloud

Planificació (Escola Lluís Millet)

PROJECTE: ELS MONSTRES BONS (3r d’Ed. Primària)

El punt de partida del nostre projecte, tal com es porta a terme a totes les aules de la nostra escola, és donar nom a la nostra classe. A partir dels interessos dels alumnes, decidim de forma democràtica quin serà el nom de la nostra aula per aquest any. Per tal d’incorporar i treballar tots els interessos individuals dels membres del grup, fem una llista amb totes les preguntes, dubtes i comentaris que fan els nostres alumnes per tal de treballar-les més a fons.

Una vegada ja tenim el llistat de preguntes dels alumnes, fem servir un qüestionari KPSI per saber què volem saber, d’on partim i quins són els coneixements previs vers aquestes qüestions. quadre

Mitjançant l’elaboració conjunta d’aquest qüestionari, els alumnes són conscients de quines són les nostres motivacions, què sabem cadascú d’aquest tema, què aprendrem i de què ens avaluaran.

Escola Lluís Millet (El Masnou)

sin-titulo-1

Benvolguts lectors:

Som un grup de docents de l’Escola Lluís Millet (El Masnou). El nostre és un centre on els projectes es treballen amb periodicitat trimestral. Des de fa uns quants anys els alumnes a principi de curs trien el nom de la seva classe a través de la metodologia per projectes, cosa que afavoreix un aprenentatge més actiu, motivador  i significatiu per ells.

Creiem que aquesta xarxa és una possibilitat per compartir pràctiques amb altres centres i per analitzar la tasca que fem a l’escola en relació als projectes d’aula, assegurant que tinguin èxit i que siguin realment autèntics pels alumnes.

El nostre equip impulsor està format per set persones (cap d’estudis, coordinadors/es de cicle, tutors/es, especialistes…) amb una finalitat conjunta: millorar la nostra pràctica, actuant com a mediadors en el procés d’ensenyament-aprenentatge i treballant per a que els nostres alumnes siguin nens i nenes competents en tots els àmbits.

Aquí us deixem un petit vídeo-recull de les jornades d’intercanvi de projectes, en les que els alumnes de cada grup (després de treballar trimestralment el projecte a l’aula) comparteixen les seves investigacions i nous coneixements amb la resta de companys i companyes del seu cicle.

Per visualitzar més presentacions us convidem a visitar el nostre canal youtube.