Sessió 6. Curs 15-16

EVALISA                                                  

Documents eValisa centrefountain-pen-297440__180

ACTES DE CLAUSTRE I CONSELL

DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

L’article 46 parla de les convocatòries de consell escolar

L’article 48 parla de les convocatòries de claustre

Llei 26/2010 del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Article 20: Actes de les sessions

1. En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre o una membre ho demana, una explicació succinta del seu parer.

3. El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de signar l’acta, que s’ha d’aprovar en la mateixa reunió o en la següent. El secretari o secretària pot emetre vàlidament certificats sobre els acords específics que s’hi hagin adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància.

EAPC- Material didàctic per a cursos de llenguatge administratiu :

Pàg 79 hi ha un exemple d’acta.

XTEC: Documents administratius

june-706939__180TASQUES A TENIR EN COMPTE DE CARA EL FINAL DE CURS

-Documents de canvi de direcció de centre:

  • Traspassar la gestió actualitzada, és a dir, cal tenir tots els moviments d’ingrés i de despesa enregistrats
  • Fer una liquidació virtual i que els dos directors signin els documents
  • Custodiar aquests documents signats
  • Canvi de signatura al banc

-Tenir el saga al dia.

-Tenir tancades les partides de sortides dels alumnes.

-Quadrar totes les partides.

-Mirar les diferents partides i els seus romanents.

-Fer una acta d’arqueig i un moviment de conciliació bancària a finals de juny

-Preparació del tancament del llibre d’actes de Claustre i Consell Escolar.

-Haver traspassat els expedients als cursos actuals.

-Si es considera convenient, deixar fets els horaris.

Documentació i tasques relatives a l’avaluació de final de curs

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *