Sessió 1 curs 18-19

LA SECRETARIA D’UN CENTRE

Funcions en relació a la gestió econòmica

DOCUMENTS RELATIUS A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ D’UN CENTRE

Documents d’organització i gestió de centre 2018-19: econòmica, acadèmica i administrativa

Documentació d’un centre docent

CONSELL ESCOLAR

Renovació del Consell Escolar

 • Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018
 • Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de novembre de 2018
 • Votacions: entre els dies 26 i 30  de novembre de 2018, ambdós inclosos
 • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 21 de desembre de 2018

Portal de centre. Les eleccions pas a pas

PERSONAL DE SUPORT A SERVEIS TERRITORIALS

 • Emi Moreno per consultes sobre gestió econòmica
 • Elena González per consultes sobre contractació

Sessió 4 curs 17-18

PORTAL DE CENTRES

ESFERA

 • Estat de les incidències sobre la gestió econòmica. (Document enviat als centres recentment)
 • Novetats de gestió econòmica incorporades:
  • Es poden pagar ingressos i factures del 2017 a l’exercici 2018
  • Abonaments sense recuperar la factura.
  • Compte compensatori.
  • Creació de subpartides d’una partida amb import imputat.
  • Llibre de registre de factures rebudes.
  • Es poden anul.lar traspassos de saldos de tresoreria i de comptes extrapressupostaris.
  • Han modificat els informes de tancament de l’exercici.
  • Es pot informar de la data de pagament de la liquidació de l’IRPF.
  • Es pot indicar el saldo inicial dels centres de cost.
  • Nou menú de regularitzacions.
  • Cal netejar periòdicament la memòria CAU dels navegadors per tal que Esfera funcioni bé.
 • Aspectes a tenir en compte sobre avaluació i altes/baixes d’alumnes.
  • El model que es tria d’avaluació es té per tot el curs.
  • Per iniciar la segona avaluació la primera ha d’estar tancada.
  • Quan un alumne surt en cursiva a Esfera és que el procés de baixa no està ben completat.
  • BAIXAMAN- baixa feta manualment quan una família informa que se’n va del centre.
  • BAIXAGES- La família fa la matrícula de l’alumne en un altre centre i el centre d’origen no ho sabia.
  • Quan apareix a Esfera un alumne nou cal revisar que l’expedient acadèmic estigui bé abans d’acceptar-lo.
  • Quan has de donar de baixa un alumne a mig curs s’ha d’elaborar l’informe. S’ha de baixar, escriure el que s’hi vol posar, convertir-lo en pdf i pujar-lo a Esfera.
  • És convenient mirar l’apartat de FORMACIÓ quan s’han de fer accions puntuals per recordar com s’han de realitzar correctament.
  • Cal anar revisant l’apartat AVISOS, només el veu l’equip directiu.

ARXIU CENTRES

Codis d’arxius de centre

CONTRACTACIÓ

 • Nova llei de contractes entra en vigor el 9 de març.
 • Aquesta setmana s’ha enviat un correu al centres. Hi haurà una petita sessió de formació.
 • La novetat: en els contractes de serveis i subministraments és considerarà un contracte menor quan no passi de 14.999 euros, IVA exclòs.

Sessió 4. Curs16-17

MIGRACIÓ a ESFER@                                                                                 white-male-1992587__340

Calendari i tasques que migren

Preparar les dades a SAGA

Extreure les dades que es puguin necessitar

INTRODUCCIÓ DE FACTURES A ESFERA

Algunes consideracions

FACTURES ELECTRÒNIQUES

Factura-e

Sessió 1. Curs 16-17

1-PORTAL DE CENTRE

Eleccions al Consell Escolar

Inici del procés: a partir del dia 7 de novembre de 2016.

Constitució de les meses electorals: abans del dia 16 de novembre de 2016.

Votacions: entre els dies 28 de novembre i 2 de desembre de 2016, ambdós inclosos.

Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 22 de desembre de 2016.

SAGA dades dels alumnes

2- ESFERA

Ordre d’avaluació

3- SECRETARIA DIGITAL

Imprescindibles de secretaria digital

4- TANCAMENT

– S’ha d’intentar que no quedin factures pendents de pagament pel proper any.  Va bé avisar el claustre a  primers  de desembre per tal que aturi les despeses.

-Per liquidar les  factures que tenen  un venciment més enllà de l’any en curs s’ha de  trucar els proveïdors per avançar el pagament.

-És important puntejar les sortides i les entrades cada mes i quadrar els diners del compte i la caixeta amb els del banc. Així, si hi ha algun error és més  fàcil trobar-lo.

-Els pagaments o cobraments del 2016 no realitzats s’han de tenir en compte per calcular el romanent real en el moment de fer el tancament. A Esfera, a l’hora de fer el pressupost,  trobareu un compte pressupostari on haureu de donar d’alta les factures i cobraments pendents, només a efectes bancaris.

-S’ha de tenir en compte que moltes vegades, cap a final d’any, la Generalitat  envia uns diners per despeses de funcionament que no estaven dins de la previsió inicial.

 4-PASSAPARAULA

Sessió 4. Curs 15-16

 • Enllaços d’interès relacionats amb economia al nostre bloc:apple
  • Gestió econòmica
  • Normativa

Sessió 1. Curs 15-16

NOVES APLICACIONS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Esfer@, RALC i GEDAC esfera blog

Registre d’alumnes i Creació del RALC

Calendari de tramesa de dades al RALC

Gestió de la qualitat de les dades

GUIA D’ESTIL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Guia d’estilpencil

NOVETATS SAU tel 900 82 82 82

Nova adreça electrònica: sau.tic@gencat.cat

Nou portal de suport TIC per als usuaris: http://pautic.gencat.cat.

NOVES URL de les aplicacions del Departament       arroba

Document amb enllaços directes

IBAN

Càlcul de l’IBAN

XTEC i secretaria

Bloc de secretaria digitalxtec

Portal de centre

Imprescindibles de secretaria digital