sessió 1 – seminari curs 22-23

Continguts de la sessió:

 1. Documents d’organització i gestió de centres. 
  1. Novetats generals curs 2022-23
  2. Gestió econòmica i administrativa (actualitzat 7/06/2022)
  3. Assegurances
  4. Eines administració electrònica
  5. Altres documents d’interès:
 2. Consulta de creditors: estat de pagament
 3. Gestió econòmica de les “tardes de setembre”
  1. Justificació
  2. Instruccions de facturació
 4. Calendari de secretaria: repàs de tasques del primer trimestre.
  1. Altes i baixes d’alumnat

Gestió d’altes i baixes d’alumnat i traspàs d’expedient

Quin és el procediment per a fer els traspàs d’expedients d’alumnat en casos d’alta/baixa?

Normativa que ho regula:

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. (DOGC núm. 7148, de 23.6.2016).

La plataforma bàsica de gestió d’aquest tràmit és l’Esfera però es poden donar diverses casuístiques:

 1. L’alumne es trasllada d’un centre a un altre ambdós gestionats amb Esfer@.
 2. L’alumne es trasllada d’un centre Esfer@ a un centre NO Esfer@.
 3. L’alumne es trasllada d’un centre NO Esfer@ a un centre Esfer@.

Cada situació demana una actuació concreta. A l’ATENEU hi trobareu un pas a pas per a poder fer correctament aquest tràmit quan ens trobem en el supòsit 1 i 3: petició i custòdia expedient acadèmic entre centres Esfer@ i/o a un centre Esfer@

En els cas 2, caldrà seguir la normativa en relació a la petició d’informació: Ordre ENS/164/2016.

Caldria tenir en compte també la Instrucció  2/2019 de 25 de febrer de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, del 29 de desembre) que regula quines són les persones que poden demanar dades de l’alumnat:

“Mares, pares, tutors legals dels alumnes escolaritzats al centre o el mateix alumnat major de 16 anys tenen la condició de persones interessades per poder sol·licitar informació sobre els seus RESULTATS ACADÈMICS I ALTRES ASPECTES QUE ELS AFECTIN DIRECTAMENT.”  … o aquelles persones autoritzades a actuar com a representants.

 

En el següent enllaç del portal de centres hi trobareu més informació de la documentació necessària per a fer aquest tràmit així com dels models de documents i altres aspectes importants:

 

Preinscripció electrònica curs 21-22

 

 

Una aplicació per a cada gestió!


Al portal de centre podeu trobar una relació de totes les aplicacions de gestió dels centres amb els corresponents enllaços, classificats per àmbit de gestió: enllaç: Recursos i eines / Catàleg d’aplicacions

Recordeu que és el director/a del centre qui gestiona els permisos a través del GUAC. Consulteu el manual d’ús del GUAC

sessió 5 Curs 19-20

NORMATIVA RELATIVA AL COVID-19

Instruccions per a la gestió econòmica i la contractació (Covid -19)

Matriculació dels alumnes per al curs 2020-21

Aclariments per als centres educatius sobre la preinscripció

Preguntes freqüents preinscripció famílies

Instruccions per a l’obertura dels centres educatius

GESTIÓ ACADÈMICA curs 2019-20

Calendari d’avaluacions

Documentació acadèmica d’una escola

Sessió 4 curs 17-18

PORTAL DE CENTRES

ESFERA

 • Estat de les incidències sobre la gestió econòmica. (Document enviat als centres recentment)
 • Novetats de gestió econòmica incorporades:
  • Es poden pagar ingressos i factures del 2017 a l’exercici 2018
  • Abonaments sense recuperar la factura.
  • Compte compensatori.
  • Creació de subpartides d’una partida amb import imputat.
  • Llibre de registre de factures rebudes.
  • Es poden anul.lar traspassos de saldos de tresoreria i de comptes extrapressupostaris.
  • Han modificat els informes de tancament de l’exercici.
  • Es pot informar de la data de pagament de la liquidació de l’IRPF.
  • Es pot indicar el saldo inicial dels centres de cost.
  • Nou menú de regularitzacions.
  • Cal netejar periòdicament la memòria CAU dels navegadors per tal que Esfera funcioni bé.
 • Aspectes a tenir en compte sobre avaluació i altes/baixes d’alumnes.
  • El model que es tria d’avaluació es té per tot el curs.
  • Per iniciar la segona avaluació la primera ha d’estar tancada.
  • Quan un alumne surt en cursiva a Esfera és que el procés de baixa no està ben completat.
  • BAIXAMAN- baixa feta manualment quan una família informa que se’n va del centre.
  • BAIXAGES- La família fa la matrícula de l’alumne en un altre centre i el centre d’origen no ho sabia.
  • Quan apareix a Esfera un alumne nou cal revisar que l’expedient acadèmic estigui bé abans d’acceptar-lo.
  • Quan has de donar de baixa un alumne a mig curs s’ha d’elaborar l’informe. S’ha de baixar, escriure el que s’hi vol posar, convertir-lo en pdf i pujar-lo a Esfera.
  • És convenient mirar l’apartat de FORMACIÓ quan s’han de fer accions puntuals per recordar com s’han de realitzar correctament.
  • Cal anar revisant l’apartat AVISOS, només el veu l’equip directiu.

ARXIU CENTRES

Codis d’arxius de centre

CONTRACTACIÓ

 • Nova llei de contractes entra en vigor el 9 de març.
 • Aquesta setmana s’ha enviat un correu al centres. Hi haurà una petita sessió de formació.
 • La novetat: en els contractes de serveis i subministraments és considerarà un contracte menor quan no passi de 14.999 euros, IVA exclòs.