AVALUACIÓ LA VOLTA AL MÓN

L’avaluació del projecte és un procés sumatiu que valora les diferents dimensions que hi poden intervenir.

Obtindrem informació valorativa a partir de diferents rúbriques i de l’elaboració d’una graella que els alumnes hauran d’omplir amb una pauta d’observació que permetrà valorar el treball en equip.

Pel que fa als aspectes transversals, sobretot valors i actituds, ho treballarem i avaluarem a partir de la reflexió de les situacions que es van produint.Imatge relacionada

Per constatar que els aprenentatges són significatius, caldrà veure el grau d’autonomia que mostra l’alumne a l’hora de resoldre situacions.

De la mateixa manera, valoraríem la creativitat a partir de les propostes que els alumnes són capaços de generar.

 

PRODUCTE FINAL LA VOLTA AL MÓN

Cada grup d’alumnes tria la manera en que comunicarà el producte final del projecte.

No es pot perdre de vista en cap moment la pregunta guia:  des del primer dia han de ser conscients de què s’espera d’ells i a on han d’arribar.

Els alumnes presentaran els productes finals als seus companys a la classe, i a les famílies a través del bloc.

IMG_1515 IMG_1516 IMG_1517 IMG_1518 IMG_1519

 

METODOLOGIA LA VOLTA AL MÓN

El tipus d’activitats que van sorgint permeten diferents tipus d’agrupacions: de resolució individual, per parelles i petits grups. En la majoria de les tasques, l’alumne té la llibertat de poder triar quin tipus d’agrupament prefereix.

El propi grup s’organitza pel que fa a les tasques i a la recerca i el mestre marca el temps.

Els tipus de tasques que poden sorgir són:

  • Triar el recorregut / itinerari
  • Buscar informació de cada lloc per on passen
  • Veure com es pot arribar a cada lloc
  • Dissenyar un itinerari factible.

A partir del disseny deResultat d'imatges de IMAGEN METODOLOGIA l’itinerari aniran sortint tots els continguts que connecten amb les diferents àrees d’aprenentatge.

Per tal de facilitar als alumnes la tasca de recerca estaran a la seva disposició durant tot el procés les eines tecnològiques de les que disposa el centre (processadors de texts, càmeres, tablets, ordinadors, internet…).

La recerca que fan els alumnes parteix de la pregunta inicial i el treball es pauta més o menys en funció de l’autonomia de cada grup de treball.

D’aquesta manera, el projecte pot derivar en moltes recerques diferents depenent dels interessos de cada grup.

A cada una de les sessions, s’aniran donant consignes obertes depenent de les necessitats i interessos dels grups. En acabar la sessió es posen en comú els aprenentatges realitzats i es poden compartir idees i dubtes, per autoavaluar-se, coavaluar-se…

La projecció exterior anirà en funció de la qualitat del procés. Es pot fer exposant a d’altres classes, exposicions a l’escola, ràdio municipal, blog de l’escola…

El paper del professorat és bàsicament ser conscient de quines són les competències que volem assolir a partir d’aquell projecte.

Recollir i reconduir les propostes dels alumnes, si s’escau, per tal que el treball que s’elabori, estigui encaminat a assolir tots els objectius i competències proposades.

Facilitar informacions diverses o suggerir qüestions que els encamini cap a la reflexió i els faci ampliar el seu punt de vista, incloent-hi aspectes bàsics del tema que s’està treballant.

Podem concloure dient que el paper del docent és el de ser de guia i acompanyant.

 

IMPLEMENTACIÓ LA VOLTA AL MÓN

A partir de la pregunta inicial hi hauran múltiples solucions.

La nova informació, que cal anar obtenint, vindrà donada pels coneixements previs i per les motivacions dels alumnes.

La informació s’obté de l’entorn proper: biblioteca, internet, agències de viatges, ….

L’autoregulació principal es fa mitjançant la posada en comú dels treballs de tots els alumnes a partir de l’assaig-error.

Segons els continguts que van sorgint en el projecte, ajudem a prendre consciència als alumnes de la relació que hi ha entre els continguts treballats de les diferents àrees d’aprenentatge amb el que es treballa en cada moment.

El procés de producció pot ser variat: (textos, petites representacions, enregistraments, exposicions orals, confecció de murals……).

 

PLANIFICACIÓ

LA VOLTA AL MÓN

Punt de partida

El punt de partida del projecte és dissenyar una volta al món des de la classe i aprendre sobre els diferents països per on passem. La relació del projecte amb el títol és directa.

Els interessos dels alumnes s’incorporen a partir preguntes obertes i estimuladores que els facin pensar i crear respostes alternatives. ( ex: es pot fer Resultat d'imatges de gif bola mundola volta al món en 80 dies? En quant temps es pot fer la volta al món? Per on passaries? Quins mitjans de transport utilitzaries? Com ho financiaries?) Els alumnes van incorporant els seus interessos a mida que el projecte va avançant.

Es treballa a partir del món real: ( transports, fusos horaris, vacunes, viatges personals, climes, conversió de moneda, idioma de comunicació, cultura general sobre els diferents llocs per on passen, gastronomia….).

El projecte està pensat per dur-lo a terme amb el grup-classe de sisè. S’organitzarà en petits equips de 4 persones.

Sessió inicial

A la sessió inicial es llença la pregunta inicial: Es pot fer la volta al món en 80 dies? I a partir d’aquí analitzarem les diferents idees aportades pels alumnes (ells es basaran en les seves experiències personals). Se’ls anima a dissenyar una proposta possible i justificada de la volta al món presentant alguns dels llocs pels que passaran.
Per dur a terme el projecte s’utilitzaran atles, mapes, diaris, internet, guies de viatge….

A la primera/es sessions s’informa als alumnes que hauran de fer una presentació/exposició del seu itinerari fent servir cada grup la seva pròpia tècnica. El repte no és real però ha de ser possible.

El model tant del procés com del treball final no és únic, depenent de les capacitats/habilitats i interessos dels alumnes cada grup o alumne farà la seva proposta. El treball final es pot fer de forma individual o col•lectiva, els alumnes trien com volen fer-ho tot i que sempre es comparteix amb el grup classe.

Àrees implicades

Les àrees que estan implicades en el projecte són català, castellà, anglès, socials, matemàtiques, música i plàstica.

El pes gros del projecte recau sobre el tutor (ja que imparteix la majoria d’àrees implicades) i els especialistes fan aportacions puntuals al projecte.