Fem camí envers les PAU de Grec II 2022

Orientacions PAU GREC 2022

Posa’t a prova

Exàmens a SELECAT

Kahoot exàmens PAU GREC

1. La llengua grega

(atès que el coneixement d’una llengua s’adquireix de forma progressiva, cal tenir en compte també alguns continguts que corresponen al Primer Any) – Identificació de les lletres, accents i altres signes relacionats amb l’alfabet, així com dels signes de puntuació usats en grec.

– Morfosintaxi nominal: exercicis de flexió del substantiu i de l’adjectiu (identificar formes donades o escriure una forma que es demani).

Les tres declinacions
L’article
Adjectius de 1a i 2a classe
Adjectius com πολύς i μέγας
Els graus de l’adjectiu – Morfosintaxi pronominal
(identificar formes donades o escriure una forma que es demani)
Els demostratius

L’indefinit τις i l’interrogatiu τίς; el negatiu οὐδείς
Els pronoms personals i el pronom αὐτός
El relatiu ὅς, ἥ, ὅ – Morfosintaxi verbal. Formes personals de la veu activa i mitjana, i formes no personals.
Verbs en -ω, no contractes i contractes: temes de present, de futur i d’aorist, en indicatiu, imperatiu, participi i infinitiu.
Verb εἰμί: present i imperfet d’indicatiu; infinitiu i participi.
Verbs en -μι: present d’indicatiu.
Tema de present i aorist d’altres verbs irregulars d’ús freqüent: οἶδα, ἔρχομαι, γίγνομαι, ἔχω, λέγω, λαμβάνω, χρή, δεῖ, ὁράω, etc. – Aplicació dels coneixements de la sintaxi nominal, verbal i oracional per poder interpretar textos breus. Identificació de les oracions en textos adients de dificultat mitjana per poder-los interpretar.

 Sintaxi de l’infinitiu i el participi.
 Preposicions i conjuncions.
 Oracions subordinades:
o completives
o de relatiu
o adverbials (temporals i causals)

2.Els textos dels autors grecs i la seva interpretació – Traducció, amb l’ajut del diccionari, de textos de dificultat mitjana-baixa de prosa àtica, amb anàlisi sintàctica implícita, i explícita quan es demani. – Interpretació dels aclariments morfològics, sintàctics i/o semàntics que es donin a peu de text (per exemple, respecte de formes en modes subjuntiu i optatiu, en temps de perfet o en veu passiva) per a la seva inclusió en la traducció. – Estar familiaritzat amb els continguts de les obres següents:

Èpica: Ilíada, Odissea
Tragèdia: Èsquil, Prometeu encadenat
Sòfocles, Èdip Rei, Antígona
Eurípides, Medea, Bacants
Comèdia: Aristòfanes, Els núvols, Lisístrata

3. El lèxic grec i la seva vigència en la terminologia culta de les llengües modernes – Pràctica de maneig del diccionari. – El lèxic grec: familiarització amb mots habituals en la prosa àtica.

– Vocabulari culte i científic d’origen grec en català (o en castellà).

4. La idiosincràsia dels grecs i el seu llegat. – Comprensió d’obres senceres, o de parts escollides, de la literatura grega, sobretot referides a l’epopeia homèrica i al drama, i exposició d’alguns aspectes sobre la temàtica, els protagonistes i les característiques del gènere literari al qual pertanyen.

– Coneixement de les restes arqueològiques dels jaciments (Empúries) i dels museus que tenim al nostre abast. Les principals peces gregues del museu d’Empúries.

– Coneixement dels gèneres literaris en prosa, especialment la historiografia d’època clàssica, així com dels fenòmens històrics que s’hi expliquen.

– Coneixement de les produccions artístiques dels grecs antics i la seva funció (temples i teatres); la seva influència en creacions posteriors fins als nostres dies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *