LA VEU DELS ALUMNES- ESCOLA EL CIM

El procés dels projectes de l’hort i del maresme s’anirà fent públic al bloc de l’escola en diferents moments on els alumnes expressen amb vídeos i/o imatges les seves vivències, les evolucions dels projectes, exposicions orals en llengua anglesa, etc.

En el cas de l’hort tal i com hem indicat en l’apartat d’avaluació, els alumnes poden exposar als pares que visiten l’hort com ha evolucionat aquest i també la seva feina.

AVALUACIÓ PROJECTE DEL MARESME I DE L’HORT – ESCOLA EL CIM

En el projecte del Maresme utilitzarem l’instrument d’avaluació de  la carpeta d’aprenentatge per tal d’aconseguir una avaluació  formativa i poder identificar el grau d’assoliment competencial de l’alumne. Serà una carpeta virtual que els nens i nenes crearan en el seu DRIVE, ja que a principi de curs se’ls hi obrira un compte de correu electrònic amb el dominia de l’escola @escolaelcim.com. A mida que vagin avançant en el projecte aniran guardant en aquesta carpeta les diferents presentacions, treballs i exercicis relacionats amb el  Maresme. En el moment de fer el vídeo final, els alumnes podran consultar aquesta carpeta per elaborar el guio de la part del vídeo que els hi hagi tocat. Per assegurar que la carpeta d’aprenentatge es realment un bon element avaluador els docents utilitzarem la rubrica proporcionada en aquesta formació.

En el projecte de l’Hort 

De forma continuada, és important que el mestre vagi acompanyant amb preguntes durant tot el projecte, qüentionant-los què van aprenent i quines preguntes encara no han respòs…

Mitjantçant les preguntes dels mestres veurem si els aprenentatges són significatius pels alumnes.
Fem diferents usos de la tecnologia: vídeos, pissarra digital, portàtils…
ASPECTES TRANSVERSALS
Tenim en compte la participació, l’autonomia, …

Documentarem el procès i al final l’avaluarem per tal de l’any següent portar-lo a la pràctica millor.

El nostre objectiu és consciènciar als alumnes del medi ambient, per tal que siguin respectuosos.

Autoavaluació de l’alumne a partir d’una rúbrica senzilla, sobre  l’exposició oral del procés.

 

IMPLEMENTACIÓ PROJECTE DEL MARESME I DE L’HORT- ESCOLA EL CIM

En aquest article us expliquem tot el relacionat amb el tractament de la informació en els projectes de l’hort i del Maresme.

PROJECTE DEL MARESME

Per iniciar el projecte del Maresme partirem de la visualització d’un video que servirà per generar una conversa incial per conèixer els coneixements previs dels alumnes. A partir d’aquí i un cop pensat tot el que haurem de fer per elaborar el documental sobre el Maresme (producte final), s’establiran diferents mètodes i fonts de busqueda de la informació, com:

 • Sortida per Sant Mateu per localitzar la vegetació típica de la serralada del litoral.
 • Cerca per internet, en aquest cas és important donar unes pàgines de referència que guiin a l’alumne, per exemple si estem buscant receptes tradicionals els hi donarem aquest link. I utilitzariem la dotació de Chromebooks de l’escola, el treball amb aquests ordenadors implica aprendre a treballar amb xarxa amb el Google, utilitzant el google DRIVE, el Classroom…
 • Explicació per part del mestre de llegendes tradicionals del Maresme.
 • Busqueda a casa sobre informació de Festes tradicionals, en aquest cas potenciarem que els alumnes demanin ajuda a casa per fer que participin pares, mares, avies, avies…
 • També anirem a la bilioteca de l’escola i a la biblioteca del poble a buscar informació dels diferents temes treballats.

Algunes de les tasques que es van realizant al llarg del projecte s’exposen i es presenten  a la resta del grup-classe, d’aquesta manera i a partir de converses derivades de cada una de les exposicions els alumnes van relacionat i sistematitzant els resultats i van creant coneixement.

De cada una de les parts treballades els alumnes elaboraran un guió-resum que aniran recollint en un portafolis i que servirà posteriorment per elaborar el guió del vídeo final.

PROJECTE DE L’HORT.

Els nens i les nenes porten fruites i verdures que tinguin a casa a l’escola. Establir un diàleg, quines han portat, quines es repeteixen a més cases, quines troben a faltar…

En aquesta conversa aprofitar perquè exposin els coneixements previs sobre el tema. A partir d’aquí farem unes activitats per respondre a les preguntes: què podem conrear a l’hort de l’escola? i tens les mateixes fruites i verdures a la cuina tot l’any? (producte final).

Per fer-ho seguirem el següent procés:

 • Hi ha múltiples maneres d’obtenir informació depenent del tema, en el cas de l’hort podem fer cerques per Internet, llibres, experts interns (mestres) o externs (pares, pagès del poble…)
 • Sovint els mateixos alumnes relacionen continguts prèvis, també amb l’ajuda del mestre/a.
 • Els alumnes van documenten l’evolució i l’aprenentatges a partir de la recollida de les activitats (power pont, mural, dossier…)
 • Els alumnes van documentant el procès de forma continuada, poden fer-ho sols, en grup, a casa amb els pares.

Àmbits a treballar:

 • Medi natural: parts de la planta, tipus de plantes (silvestre i conreades) i (herbàcies, arbustos, i arbres), diferències entre fruites i verdures. què necessiten per viure.
 • Medi social: fer recerca, comerç de proximitat, conservació de la natura, distinció entre el què és natural i humanitzat.
 • Matemàtic: mesura (pams i el metre, doble , pes, calendari, capacitat), geometria (figures amb les feixes de l’hort) , serie (, numeració , càlcul, simetria, parell i senars.
 • Lingüístic. Anglès: vocabulari bàsic tan verdures com eines. Català: dictats muts, text instructiu, la recepta, el conte, descripció, sentit figurat (bleda assoleiada) el poema, el rodolí, endevinalles, dites i frases, auca de la pastanaga, plural, la majúscula, ga gue gui go gu, l’adjectiu, verbs, comprensions lectores. Castellà: comprensions orals, seqüències temporals, contes, comprensions lectores, cançons,
 • Ed física: el joc dels paquets, joc del pugó, etc.COMUNICACIÓ DEL RESULTAT FINAL

  Al final del projecte poden exposar el què han après a partir d’una reflexió final en grup (oral) i individual.

  Els alumnes, docents i pares podran veure el resultat final penjat a la classe o a la web.

  Proposem que els pares puguin venir a veure l’hort i un cop al mes venir a veure com està evolucionant i els alumnes exposin quina ha estat l’evolució d’aquell mes.

   

METODOLOGIA- PROJECTE DEL MARESME I PROJECTE DE L’HORT- ESCOLA EL CIM

A continuació exposem un recull d’algunes de les activitats plantejades en els diferents projectes a partir de la seva agrupació. Òbviament aquestes es poden veure modificades si s’escau. És competència dels mestres valorar si cal modificar-les o ampliar-les analitzant els interessos dels alumnes i la progressió dels projectes.

PROJECTE DEL MARESME: 

Per dur a terme aquest projecte ens plantegem diferents maneres de treballar amb els alumnes, a continuació expliquem com es realitzaran les agrupacions dels alumnes, segons les activitats dissenyades:

En gran grup:

 • Presentació i organització del projecte.
 • Presentació de llegendes típiques del Maresme.
 • Presentació de les festes i tradicions de la comarca.
 • Sortida per la Serralada del litoral.

En grup petit (3-4 alumnes):

 • Treball de recepta amb productes típics del maresme, cada grup n’elaborarà una i l’explicaran oralment a la resta de companys/es i després elaborarem un recull amb totes les receptes.
 • Representació d’una diàleg que elaboraran a partir d’una de les llegendes treballades en gran grup anteriorment, cada grup elaborarà el diàleg, el decorat i representarà una llegenda diferent.
 • Recull de dades significatives sobre la comarca: habitants, superfície, grups d’edats, alçades muntanyes del maresme… amb la informació recollida s’elaboraran gràfics que s’utilitzaran després en el vídeo final.
 • Festes i tradicions en anglès. Cada grup treballarà una festa o tradició en anglès i prepararà una exposició.
 • Elaboració d’un herbari. Cada grup estarà encarregat de recollir unes plantes concretes a la sortida per la Serralada del litoral i un cop a l’aula cada grup elaborarà una de les pàgines del herbari amb les plantes que ells han recollit.

PROJECTE DE L’HORT

En gran grup:

 • Presentació i organització del projecte
 • Sortida a un hort del pare d’un/a alumne/a de l’escola
 • Visita setmanal a l’hort de l’escola
 • Ruta per l’escola per conèixer plantes silvestres
 • Jocs de l’àmbit d’educació física relacionats amb productes de l’hort
 • Etc.

En petit grup (parelles o grups de 4 o 5):

 • Treball de recepta amb productes del nostre hort. Cada grup n’elaborarà una i l’explicaran oralment a la resta de companys/es i després elaborarem un recull amb totes les receptes.
 • Endevinalla basada en una fruita, hortalissa, verdura o planta de l’hort de l’escola. Per grups es pensa una endevinalla i es planteja a la resta de la classe.
 • Etc.

Individualment:

 • Creació d’una maraca a partir de les llavors i d’altres elements que podem trobar a l’hort.
 • Creació d’una cara sobre paper a partir d’elements que podem trobar a l’hort.
 • Etc.

PLANIFICACIÓ – ESCOLA EL CIM

El punt de partida han estat dos projectes que ja es treballen a l’escola, l’hort a cicle inicial i el Maresme a cicle Mig. Ens va semblar interessant centrar-nos en aquests dos projectes ja que no acabaven de complir les característiques bàsiques comunes d’aquest tipus de pràctiques i ens hem plantejat com a objectiu millorar-los.

 • El Maresme a 4t
 • L’Hort a 1r

PROJECTE DE 4t: MARESME.

Resultat d'imatges de maresme

Com a fil conductor del projecte plantejarem als alumnes l’opció d’elaborar un documental sobre la comarca on viuen, aquest serà el producte final del projecte. Un documental que servirà per donar a conèixer als alumnes nouvinguts de l’escola les característiques principals de la nostra comarca. Per introduir els interessos dels alumnes els hi preguntarem quins apartats creuen que han de sortir en el documental final. En aquesta conversa inicial el mestre/a ha d’assegurar que surten tots els temes importants:

 • Tradicions de la comarca:llegenda, gegants, balls, castellers…,
 • Receptes
 • Geografia (capital, poblacions, relleu, rius…),
 • Flora  (herbari)

Hem de garantir que aquests apectes s’han de treballar perquè els alumnes coneguin la comarca, però el tutor/a ha d’estar obert a les idees i propostes dels alumnes i així modificar o no la planificació del projecte.

Per coordinar els continguts procedents de diverses àrees/matèries de manera integrada es demanarà a tots els especialistes que participin en dues o tres sessions de coordinació de nivell al trimestre.

PROJECTE DE 1r: L’HORT 

Resultat d'imatges de hort

Per iniciar el projecte de l’hort els hi plantejarem als nens i nenes unes preguntes:

Puc plantar cacao a l’hort ? I per què? Per què volem un hort a l’escola? Què podem conrear a l’hort de l’escola? Teniu les mateixes fruites i verdures a la cuina tot l’any?

A partir d’aquestes preguntes recollirem els coneixements previs dels alumnes. Compartirem el què farem, què aprendrem i com ho avaluarem. També parlarem de quins elements ens poden ser útils per a descobrir tot el que volem saber: internet, comerc del poble i de proximitat, els pagesos del poble que també ens poden ajudar…

Amb l’ajuda de l’hort de l’escola podrem experimentar conreant alguns vegetals i fruites i així podrem descobrir el cicle de les plantes, el que necessiten per viure, les parts de les plantes, tipus… i moltes més coses que segur poden sorgir en el transcurs del projecte.

Al acabar el projecte comprovaran si les respostes a les preguntes incials són les mateixes o hi ha algun canvi.

Calen hores de coordinació entre els diferents docents per tal d’assegurar la bona pràctica del projecte, creiem que cara al curs vinent que hi ha una hora mes es podria realitzar dins l’hora de cicle pedagògics.

El mestre/a és la guia per ajudar als alumnes ha aprendre i el tutor serà l’encarregat de coordinar i organitzar-lo.

Al final del projecte es valorarà i es decidirà què es pot millorar.

ESCOLA EL CIM

El Cim és l’únic centre d’educació infantil i primària del municipi de Teià. És de titularitat pública, de dues línies i amb alguns grups triplicats.

En el nostre Projecte Educatiu, actualitzat el juny del 2016, recullim el perfil de sortida del nostre alumnat:

– Un alumne responsable, autònom, motivat, amb ganes d’aprendre, constant i capaç de treballar en equip.

– Un alumne competent en els diferents àmbits, capaç de resoldre tant situacions quotidianes com els seus propis problemes.

– Un alumne competent en les tres llengües: català, castellà i anglès.

– Un alumne amb domini de les tecnologies i eines informàtiques tant en l’àmbit acadèmic com en el personal, fent-ne un bon ús i sabent buscar i utilitzar la informació i capaç d’adaptar-se als canvis i a les novetats.

– Un alumne arrelat al municipi i a la comunitat escolar, compromès, tolerant i respectuós, coneixedor de les seves arrels i cultura però també obert al món i noves experiències i realitats.

– Un alumne creatiu, amb iniciativa i esperit crític.

– Un alumne respectuós amb les persones, amb la diversitat, el material, l’entorn proper i el medi ambient.

– Un alumne conscient dels seus propis límits, capaç d’acceptar-se, acceptar als demés i adaptar-se als canvis. Capaç d’expressar idees, de gestionar les seves emocions i d’expressar els seus sentiments.

Els Projectes que estem treballant en el centre i que ens caracteritzen són:

 • Projecte de comunitats d’Aprenentatge
 • Projecte TAC
 • Projecte Escoles Verdes
 • Projecte Lingüístic: català, castellà, anglès.

Aquest curs 2016-2107 el claustre hem decidit formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques per millorar i aprofundir en els Projectes que treballem a l’escola. Som un gran equip impulsor amb un 78% dels mestres, amb la pretensió de contextualitzar els aprenentatges i fer-los més competencials.

Si voleu saber més de nosaltres, podeu consultar el nostre web.