La veu dels alumnes

En aquest apartat hem preparat un vídeo on els nostres alumnes ens expliquen la seva experiència amb els projectes.

Esperem que us agradi!!!!

Per veure el vídeo cliqueu en el següent enllaç:

https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B6JuKRSieGshczlMS3QtUmV4N2s/view?usp=sharing 

IMPLEMENTACIÓ

CURS ON S’HA IMPLEMENTAT EL PROJECTE: 5È A I B

TEMPORALITZACIÓ: 1 mes I mig, tres cops per setmana a medi, 1 cop cada 15 dies a llengua i informàtica.

ÀREES IMPLICADES: medi, llengua, plàstica, matemàtiques i TIC.

PROFESSORAT QUE INTERVÉ: TUTORES

PUNT DE PARTIDA: el punt de partida és el tema triat per l’escola, on tots els cursos des de p3 fins a 6è ho realitzem.

Els alumnes de cada aula van triar el nom per la classe i a partir d’aquí va sortir com a projecte, els ecosistemes (5è).

Cada alumne va formular una pregunta. A continuació, es van fer 5 grups. Cada grup va elaborar els seu mapa conceptual. Després que cada grup fes l’exposició del seu mapa conceptual, entre tots es va escollir aquell que millor s’adequava.

El coordinador de cada grup va repartir les tasques i a casa van donar resposta a la pregunta que havien de posteriorment retornar a la mestra perquè pogués organitzar tota la informació.

La mestra, va recopilar tota la informació i cada alumne va elaborar el seu lapbook. Paral·lelament, es van distribuir per grups i cada grup ha treballat un ecosistema.

De cada ecosistema havien de fer per grups un mural (casa) i un power point (es va anar elaborant a les sessions d’informàtica).

PRODUCTE FINAL

Els productes finals del projecte dels ecosistemes han estat:

  • Exposició oral amb la creació d’un power point per parelles.
  • Realització d’un mural.
  • Elaboració d’un lapbook de manera individual.

En el següent enllaç podeu consultar les fotografies del lapbook:

Fotos del lapbook

Planificació

El punt de partida va ser el tema de l’any que triem a l’escola. Aquest tema és triat pel claustre de mestres. A partir d’aquí, va sorgir com a projecte relacionat amb el tema principal de l’escola, els ecosistemes. Cada alumne, va formular una pregunta referent al tema triat, i per grups es va elaborar el mapa conceptual. Va ser un treball cooperatiu. Després que cada grup fes l’exposició del seu mapa conceptual, per votacions, es va triar aquell que millor s’adequava al projecte en sí.

De cada grup de treball es va triar un coordinador que repartia les tasques a realitzar i a casa van donar resposta a la pregunta que havien de posteriorment retornar a la mestra per tal que organitzés la informació. La mestra va recopilar tota la informació i cada alumnes va crear el seu propi lapbook.. Paral·lelament, es van distribuir per grups i cada grup ha treballat un ecosistema en concret.

De cada ecosistema, havien de fer per grups un mural a casa, que posteriorment s’exposaria a l’aula davant de tots/es. Aquesta exposició es reforçaria mitjançant un power point, realitzat a l’aula d’informàtica.

Aquest va ser el procés de planificació del projecte que es va portar a terme.

METODOLOGIA

Pel que fa a la metodologia, es van emprar diferents tècniques i agrupacions per elaborar el projecte:

  • Treball cooperatiu
  • Treball individual

Treball grupal

Per començar el nostre projecte,  vam començar per esbrinar quines eren les nostres idees prèvies, allò que ja sabíem sobre el tema a treballar, aquesta activitat es va realitzar de manera grupal i la mestra anava recollint tot allò què deien. a continuació, cada alumne va pensar alguna pregunta per poder tractar tots els punts importants del tema.En aquesta activitat la mestra també va fer el recull a l’ordinador de totes les preguntes.

En la següent sessió el nostre objectiu era endreçar aquestes preguntes per poder ordenar-les per seccions i elaborar així un mapa conceptual.

Elaborem el mapa conceptual

Com ho vam fer?

Es va distribuir la classe en 5 grups cooperatius, prèviament s’havien establert els càrrecs de cada membre de l’equip així com les seves responsabilitats. La feina d’aquesta sessió va ser ordenar totes les preguntes en subtemes per poder elaborar el mapa conceptual, ells/es havien de retallar les preguntes  i en un full dina 3 ordenar-les i enganxar-les fent la classificació que ells creien més adient.

Un cop van acabar aquesta feina, cada grup havia de sortir a la pissarra a exposar oralment el per què de la classificació i com ho havien fet. Un cop tots els grups van fer l’ explicació pertinent , vam escollir entre tots un mapa conceptual, que ens serviria com a punt de partida del nostre projecte.

Ens repartim les preguntes

Com ho fem?

En la següent sessió ens posem per grups cooperatius i els donem 5 preguntes a cada grup, el coordinador és l’encarregat de repartir aquestes preguntes de tal manera que cada membre de l’equip se li assigna una pregunta de la que s’ha de responsabilitzar i contestar.

Posem en comú les preguntes

Com ho fem?

En aquesta sessió tornem a treballar en grup cooperatiu i els alumnes s’expliquen i es llegeixen les respostes de les preguntes que tenien i que han resolt a nivell individual. Utilitzem la tècnica de lectura cooperativa,en la que un alumne llegeix, els dels costats han d’explicar després el que han entès i l’altre valora si ho han fet correctament o si creu que s’han equivocat.

Un cop contestades les preguntes i explicades s’entrega a la mestra totes les preguntes perquè faci una valoració i una correcció del contingut i l’ortografia.

Comencem a treballar en el nostre lapbook

Com ho fem?

El lapbook és una eina d’aprenentatge on queda recollit tot allò que anem aprenent sobre un tema de manera més visual i plàstica.

Un cop els alumnes han fet la recerca de la informació, la mestra va guiant l’ elaboració del lapbook oferint el material necessari, així com la informació prèviament buscada pels alumnes.

fotos del lapbook

Exposicions dels diferents ecosistemes

Com ho fem?

En aquesta activitat , els alumnes van treballar els diferents ecosistemes de la terra en petit grup, respectant els mateixos grups de treball cooperatiu,i van elaborar un mural i un power point on explicaven un ecosistema.

Els alumnes s’havien d’organtizar les feines i les tasques a realitzar. A les sessions  d’informàtica els vam ensenyar a utilitzar el drive perquè  cadascú pogués treballar la seva part del power tan a l’escola a  les sessions d’informàtica,com a casa.

Finalment l’activitat acabava fent una presentació oral de la feina realitzada.En aquesta sessió els companys que escoltaven havien d’agafar apunts .

Elaborem les preguntes del control

Com ho fem?

Les últimes sessions van estar encaminada a l’elaboració de les preguntes del control. Cada alumne havia d’elaborar 3 preguntes tipu  test sobre la seva pregunta, un cop elaborades s’havien d’entregar a la mestra per tal que pogués fer una tria i escollir les més adients, aquest va ser un dels mètodes d’avaluació.

 

 

Avaluació

L’avaluació d’aquest projecte, ha estat continuada i els propis alumnes s’han pogut anar auto avaluant.

En un inici, vam voler determinar quins eren els coneixements previs que tenien els infants sobre el tema escollit i quines eren les seves hipòtesis. Aquest va ser el punt de partida entorn el qual vam iniciar el projecte.

Durant el transcurs d’aquest projecte, els mestres han anat observant la forma en què els nens i nenes van aprenent i interactuant i els descobriments que van fent al llarg del camí,  per tal de poder fer una avaluació del procés d’aprenentatge. Les eines que vam fer servir per anar avaluant aquest procés d’aprenentatge, van ser:

  • Exposició oral.
  • Realització d’un mural.
  • Control.
  • Elaboració d’un lapbook de manera individual.Creació d’un Power Point per parelles.

 

Vam avaluar dels alumnes, l’esforç, l’adquisició de coneixements i el treball realitzat. Vam tenir en compte la participació de cadascú en les situacions de treball en grup. S’ha de tenir en compte que no vam tenir els mateixos criteris d’ avaluació per tots els infants, ja que cada nen i nena és diferent a l’altre i no parteix d’una mateixa base de coneixements.

L’Auto-avaluació del projecte, ens va permetre conèixer què havien après els alumnes sobre el tema treballat, així com també què havien après a fer durant el projecte.

Els alumnes van poder intervenir de manera activa en l’avaluació de la seva feina –individual- i de la feina dels companys- col·lectiu-. En aquest sentit, vam establir taules de valoració individuals i col·lectives, amb criteris qualitatius i quantitatius.

ESCOLA SANTA ANNA

Som un grup de 12 mestres de l’Escola Santa Anna.

La nostra escola és de doble línea situada en un barri socio econòmic mitjà- baix amb força immigració (sobretot marroquina i sud americana). Disposem de pocs recursos personals per atendre aquesta diversitat cultural.

Donades les dificulats que els alumnes tenen en el llenguatge en general, disposem del suport d’una MALL. A més, reforcem les llengües, fent desdoblaments i grups flexibles.

escolasantaaanna.jpg.333x252

 

Des de fa 5 anys, l’escola participa en un projecte d’anglès (comenius) i al curs d’anglès KA-1 on els mestres es van a formar fora en llengua estrangera per després aplicar-ho a l’escola. A més a més, tenim 1 auxiliar d’anglès durant el curs escolar.

Un dels aspectes que cal millorar a la nostra escola és l’ús de les noves tecnologies.