Avaluació

L’avaluació d’aquest projecte, ha estat continuada i els propis alumnes s’han pogut anar auto avaluant.

En un inici, vam voler determinar quins eren els coneixements previs que tenien els infants sobre el tema escollit i quines eren les seves hipòtesis. Aquest va ser el punt de partida entorn el qual vam iniciar el projecte.

Durant el transcurs d’aquest projecte, els mestres han anat observant la forma en què els nens i nenes van aprenent i interactuant i els descobriments que van fent al llarg del camí,  per tal de poder fer una avaluació del procés d’aprenentatge. Les eines que vam fer servir per anar avaluant aquest procés d’aprenentatge, van ser:

  • Exposició oral.
  • Realització d’un mural.
  • Control.
  • Elaboració d’un lapbook de manera individual.Creació d’un Power Point per parelles.

 

Vam avaluar dels alumnes, l’esforç, l’adquisició de coneixements i el treball realitzat. Vam tenir en compte la participació de cadascú en les situacions de treball en grup. S’ha de tenir en compte que no vam tenir els mateixos criteris d’ avaluació per tots els infants, ja que cada nen i nena és diferent a l’altre i no parteix d’una mateixa base de coneixements.

L’Auto-avaluació del projecte, ens va permetre conèixer què havien après els alumnes sobre el tema treballat, així com també què havien après a fer durant el projecte.

Els alumnes van poder intervenir de manera activa en l’avaluació de la seva feina –individual- i de la feina dels companys- col·lectiu-. En aquest sentit, vam establir taules de valoració individuals i col·lectives, amb criteris qualitatius i quantitatius.