I els alumnes, que en pensen?

El projecte ha arribat a la seva fi. Un munt de reflexions prèvies, paraules claus, competències a tenir en compte, valoracions acadèmiques i personals però, i el que pensen ells i elles? La veu del nostre alumnat? Com ho han viscut i què millorarien?

Des de l’equip impulsor es va pretendre tenir en compte, a més de les inquietuds inicials del professorat implicat i el mateix alumnat, les seves valoracions i avaluació del projecte i el sistema metodològic emprat. Passàrem un qüestionari als estudiants per escoltar la seva i els resultats ens han estat útils per reflexionar sobre diferents aspectes del treball i, com ja cabia esperar, veure que encara hi ha molt camí que caminar.

A les imatges es pot comprovar que més de la  meitat de l’alumnat els hi ha agradat el projecte dissenyat per l’equip impulsor, i quant més manuals les activitats més engrescats estan.

L’ús de l’ordinador és altre fet que l’alumnat valora com excessiu degut a que el projecte ha estat dissenyat com un curs de moodle que han hagut de treballar.

 

Amb tot, observem que els estudiants tenen molta cosa a dir i que poden començar a desenvolupar un esperit crític dins de la seva competència d’aprendre a aprendre, valoren coses positivament, com ara el treball manipulatiu i amb grups,  i saben discriminar això que no veuen tan important, com fer tota la feina amb ordinadors.

A la fi, arribem a la conclusió que, treball amb metodologies globalitzadores, és un procés d’aprenentatge continuat per alumnat i professorat, alhora que enriquidor.

Tot el que fem té un gran valor, per això ho valorem.

L’avaluació i qualificació d’un projecte multidisciplinar, implica una tasca avaluativa continuada i seqüencial, des dels diferents àmbits treballats, i en cadascuna  de les diferents etapes de desenvolupament del projecte.

Amb aquest projecte,com en altres que estem portant a terme al nostre centre, ha estat pensat per enfocar i potenciar  l’aprenentatge des d’una vesant competencial i integradora, tant pel que fa a les dimensions que s’hi han treballat, com a l’afany de que tots i cadascun dels alumnes hagi pogut trobar la seva manera d’aprendre a fer i de fer aprenent!

Aixi doncs, s’han creat diferents graelles amb els ítems i rúbriques d’avaluació de cada activitat, on s’han avaluat el resultat de la mateixa, el treball de grup, els diferents graus d’assoliment de les diferents competències per cada alumne, entre d’altres aspectes, arribant a una valoració global, on s’han posat de manifest el nivell de consecució dels objetius plantejats incialment, per a cada alumne:

  1. L’alumne ha desenvolupat l’aprenentatge competencial  que permet englobar totes les matèries, a partir del treball per projectes?
  2. L’alumne ha pogut treballar mitjançant un sistema de treball que fomenta l’autonimía, el treball col.laboratiu, i les habilitats socials?
  3. S’ha fomentat la visió globalitzada, amb la que es  present totes les dimensions en el sistema d’aprenentatge?

Tenint present aquestes tres qüestions, que fan referència als objectius assenyalats inicialment ( en l’article d’ UN PROJECTE BEN ESTRUCTURAT), es valora positivament el projecte, donat que en totes tres es dona una resposta afirmativa.

Tot i això, el treball a l’aula ens ha deixat una tasca tan intensa com engrescadora…la dels diferents aspectes  a millorar del mateix i de cara a nous projectes.

I per fi… ho aconseguim!!

El projecte d’Estructures ha arribat a la seva fi, amb un gran treball per part dels professors i dels alumnes.

Els professors han anat posant en marxa tota la bateria d’activitats disenyades en aquest projecte, que han inclós l’ús i l’aprenentatge de les TIC, les tecnologies, les llengües, les matemàtiques i les ciències, entre d’altres matèries,  per tal de dissenyar les estructures que els hi han permès demostrar als alumnes la resistència d’uns fulls,quan s’han convertit en triangles que units, han format en estructures sólides i aptes per la construcció de ponts, edificis, etc

Tot i el gran esforç i la tasca que s’han fet, cal destacar que també de vegades és important  recalcular la ruta a mesura que avancem i en aquest cas la redacció original del projecte, així  s’han hagut de desestimar activitats per tal d’adaptar-se a l’objectiu original i no donar la sensació d’un projecte que, per encabir totes les matèries, és dispersa.

A més, la dificultat de la temporització  ha suposat modificar-la en el cas d’algunes activitats, així com en la elaboració del producte final.

Al final, els alumnes han pogut dissenyar, construir i el que és més important, demostrar (veient amb els seus propis ulls el resultat) que un projecte estructurat és una feina ben feta que condueix a un bon resultat!

 

…. comencem a construir

Alumnes estructures

IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE: Un cop elaborat el projecte amb els corresponents ítems d’avaluació, es procedeix a portar-lo a terme, amb els grups d’alumnes de 1r d’ESO. Es realitza en grups heterogenis de 4-5 persones, tutoritzats pels professors del l’equip docent de 1r d’ESO.

El projecte té una duració d’aproximadament 1,5- 2 mesos.

Pensat i fet. Un projecte en marxa

Alumnes estructures

A l’hora de dissenyar el projecte, es tenen presents els criteris pedagògics i didàctics més adients al nivell i el tipus d’alumnat a qui va adreçat,  entre d’altres aspectes, com la metodologia, la forma d’implementació i temporalització i els recursos del que disposem. Tots aquests paràmetres permeten la creació d’un projecte format per unes activitats d’aprenentatge, vehiculades per una metodologia basada en la  matèria  concreta en la que es desenvolupen en cada cas, i sempre, tenint present un sistema de valoració del projecte, que permet l’avaluació de tots els aspectes esmentats: el tipus  d’activitats d’aprenentatge, la temporalització, el grau de dificultat que es pot haver presentat,  el nivell d’aprenentatge assolit en les diferents dimensions per part dels alumnes, i el sistema d’avaluació i qualificació.

Un projecte ben ESTRUCTURAT

ESTRUCTURES és un  projecte que estem portant a terme al nostre centre, l’Institut Maremar i  està adreçat als alumnes de 1r d’ESO.

Els objectius que pretén assolir aquest projecte són els següents:

  1. Desenvolupar l’aprenentatge competencial  que permet englobar totes les matèries, a partir del treball per projectes.
  2. Crear un sistema de treball que fomenta l’autonimía, el treball col.laboratiu, i les habilitats socials dels alumnes.
  3. Fomentar la visió globalitzada, amb la que es  present totes les dimensions en el sistema d’aprenentatge.

Les fases en les que es porta a terme són les següents:

  1. ELABORACIÓ DELS OBJECTIUS . Un equip interdisciplinar de professors es reuneix en sessions on es decideixen i s’elaboren les diferents fases del projecte.  S’ha començat per l’elaboració d’un pla de treball, on apateixen reflectits els objectius, seguits de les línies d’actuació.

IMG_0625 (1024x768)

 

2. DISSENY DEL PROJECTE. En sessions posteriors s’elaboren les activitats d’aprenentatge que desenvoluparan els alumnes durant el projecte. Tenint per referent l’eix vertebrador, el concepte d’estructura, es dissenyen tot un seguit d’activitats, des de diferents matèries, que permeten integrar els aprenentatges de les mateixes, sota un punt comú i  unificador.

 

 

 

Institut Maremar

08c904df-d1b5-4e82-8228-0493241116e8 (1)

El nostre centre, l’Institut Maremar, es troba ubicat a la població del Masnou. Va iniciar la seva funció com a centre educatiu el 1969, encara que des de llavors ha passat per diferents etapes.

En l’actualitat s’imparteixen estudis d’ESO, Batxillerats i Cicles Formatius de grau mig i superior de la família professional de Serveis Socioculturals i Sanitat.

La línia d’actuació del centre es basa principalment en l’educació com a procés integral, integrat i integrador.

Ens plantegem l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip, adreçada al desenvolupament integral de l’alumnat. S’entén com a desenvolupament integral l’equilibri entre la instrucció o transmissió d’uns coneixements i l’educació en les actituds i comportaments solidaris, de convivència en el marc social on estem immersos.  Per aquest motiu:

El professorat s’organitza per equips docents i departaments on es procura coordinar la intervenció educativa. Es procura que aquesta intervenció atengui les dimensions individuals i socials de l’alumnat i els diferents àmbits on poden millorar les seves capacitats físiques i intel·lectuals.

L’acció tutorial és l’eix vertebrador del conjunt d’activitats que contribueixen a l’educació integral de l’alumnat, des de la dinamització del grup-classe i la coordinació de l’activitat educativa entre el professorat i les persones responsables de l’alumne/a, a l’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat.
El pluralisme i els valors socials; la solidaritat.

El Centre assumeix la responsabilitat de formar el seu alumnat en el marc del conjunt de valors, actituds i normes que caracteritzen una societat plural i democràtica, i procura que aquesta formació abasti totes les dimensions importants d’una educació integral. Es per això, que es vetlla perquè la vida de relació en el centre s’orienti pels camins de la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg, a la vegada que es treballa perquè aquests valors serveixin de fonament a qualsevol activitat educativa i s’incorporin a la seva programació.