Pandèmies globals i brots epidèmics a la vila de Terrassa 1348-1809 [Joan Soler, Arxiu Històric de Terrassa-ACVOC]

HISTÒRIES MORBOSES (1348-1809)

[Joan Soler, Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal del  Vallès Occidental
Ajuntament de Terrassa – Col·lecció Terraça.doc Núm 8]
@Diplomaticat ens ofereix un treball historiogràfic  rigorós i molt amè. 

els ofereixo una cronologia

“La normalitat, en el passat, era una altra ben diferent a la que vivim, crèduls d’una invulnerabilitat definitiva. La nova “normalitat ” , en realitat, pot ser que signifiqui tornar a la “normalitat” del passat”

1348 [abril]

 • Arribada a Barcelona de la pesta negra (malaltia provocada pel bacteri Yersinia pestis. Tres tipologies: bubònica, septicèmica i pulmonar). Des de Barcelona es va estendre a la resta del país.
 • Ciutadans de Barcelona  i d’altres localitats venen a Terrassa a residir o s’hi troben només de pas. Alguns d’aquest ciutadans moren a Terrassa i s’acorden documents de comanda en dipòsit del cos i els ossos d’aquests difunts (a fi i efecte de poder-los enterrar posteriorment a la seva parròquia)

1348 [13 de maig]

 • Darrera notícia del primer prior de la Cartoixa de Vallparadís, Berenguer de Plana, al testament de Blanca de Centelles, darrera senyora dels Terrassa, qui molt probablement va morir per la pesta negra.

1348 [24 de maig]

 • Guillem de Vallseca, ciutadà de Barcelona i senyor de moltes possessions a Terrassa, fa un dipòsit en comanada del cos i els ossos del seu fill Bernadó.El 23 de novembre el mateix Guillem de Vallseca consta com a difunt el 23 de novembre.

1348 [16 de juny]

 • El notari Bernat Carbonell i el capellà de Sant Pere, Pere Costa, s’encarreguen de redactar documents amb fe pública, encarregats de recollir les últimes voluntats dels moribunds. Desapareixen de manera sobtada, possiblement víctimes de la pesta.

1348 [28 de juliol)

 • L’historiador Salvador Cardús ha explicat (Terrassa Medieval. Visió històrica, 1960), que la pesta va provocar una forta despoblació que es perllonga fins al segle XV. Abandonament de terres (masos rònecs). Els senyors feudals carregen els deutes pendents als pocs supervivents. Guillem de Boadella (propietari del mas Boadella de Sant Vicenç de Jonqueres) demana al conseller reial que intercedeixi amb els prohoms de la vila de Terrassa perquè reconsiderin el valor de les seves possessions que s’havien empobrit. Demana que la imposició es faci sobre el valor actual i no pas el què tenia vuit anys abans.

1420 [6 de juliol]

 • El Consell de Jurats i prohoms de la vila acordà que tota persona estranya que fugís de les mortaldats no pogués entrar dins Terrassa, sense l’autorització expressa del batlle Joan Busa, el síndics Bernat de Casanova i els membres del consell.

1402 [10 de juliol]

 • El batlle Joan Busa fa una crida ordenant que cap persona pogués venir, entrar i aturar-se dins de la vila “per rahó o occasió de aquestes pidèmies o mortalitats qui corren en la terra”.

1421 

 • El mercader de Barcelona, Bertran Nicolau, funda dins de l’hospital de la Mare de Déu (situat al mur de llevant de la Plaça de la Vila) la capella del Sant Esperit. Aquest Hospital del Sant Esperit farà front a les malalties i les infeccions.
 • Des de principis del segle XV la vila aprèn a millorar les seves condicions higièniques a fi d’evitar els riscos de contagi.

1490 [22 de maig]

 • El batlle Jaume Torrella fa una crida ordenant que cap vilatà ni cap persona del terme acollís a casa seva persones foranes que estiguessin malaltes o se sospités d’elles.

1506 [16 de desembre]

 • El batlle Josep Ramoneda ordena que cap persona que vingui d’un lloc on hi hagi afectació de pesta tingui permís per entrar a la vila. Cap vilatà podrà acollir a cap persona externa sota dura sanció de 60 lliures.

1515 [20 de juny]

 • Es prohibeix a la vila jugar a certes activitats que impliquen agrupar a molta gent al seu voltant (per exemple, jugar a palet o a les bitlles).

1520 [29 de maig]

 • El batlle Pere Anglada fa una crida prohibint que ningú de la vila i del terme poguessin anar a dormir fora vila, a llocs on es morien de pesta, i que tampoc poguessin introduir robes o altres mercaderies d’aquests llocs. Aquells que haguessin dormit en viles on hi hagués sospita de pesta, hauran de passar una quarantena de 10 dies fora de la vila de Terrassa abans de poder tornar. Aquells que han fugit dels llocs on es morien de pesta hauran de fer una quarantena de 30 dies abans d’entrar a la vila.

1529 [27 de juliol]

 • La vila creix i el rei Carles I concedeix la llicència per a construir cases fora de les muralles.
 • A finals de 1529 hi torna haver sospita de pesta a la vila, la qual queda tancada per ordre del consell general.

1530 [19 d’agost]

 • El batlle Antic Parellada ordena netejar i escombrar a consciència les cases i rentar totes les robes que hagin pogut estar en contacte de persones que han mort de pesta.

1532 [17 d’abril]

 • Es registra l’última víctima pel brot de la pesta.

1532 [2 de juny]

 • Es prohibeix acollir dins la vila a tota persona que vingués de Vilafranca del Penedès o de Martorell, viles afectades pel mal de la pesta.

1532 [3 de juny]

 • Es prohibeix l’entrada de robes de llana o de lli, ni cap altre moble, que vingués de lloc on hi havia sospita de pesta.

1555

 • S’inicia la construcció d’un nou Hospital fora de la Plaça de la vila, a l’espai on antigament es coneixia com Horta del Canyo (actual emplaçament del Mercat de la Independència).

1557

 • El nou hospital rep el nom d’Hospital de Sant Llàtzer

1564 [abril-juliol]

 • El 19 d’abril el consell pren mesures davant el creixement del mal pestífer arreu del Principat. Nomena set persones perquè coordinin la tutela dels pobres de la vila i les guardes per evitar que ningú entri a la vila
 • El 18 de maig bona part dels vilatans han marxat de la vila. Una mesura de xoc per evitar possibles contagis. El consell nomena més guardes per evitar saquejos i l’entrada de persones forasteres.
 • El 14 de juliol sembla que l’amenaça a remès i que la pesta no ha acabat d’arribar a la vila, si s’exceptua un cas probable vinculat a la malaltia.

Finals del 1588 i mitjan  de 1590

 • El 27 de novembre de 1588 el consell de la vila va acordar iniciar l’estratègia habitual de contenció del risc de contagi: impedir l’accés a persones sense pòlissa de sanitat, prohibir l’entrada de robes, teixits de llana o de lli o qualsevol altre bé moble, i evitar l’accés descontrolat de persones o béns per les finestres, eixides o portes dels murs medievals i les parets exteriors de la vila.
 • El 6 de juliol de 1589 el batlle ordena al pagès Joan Guitart i a l’hostaler Montserrat Ullastrell que deixin d’acollir persones, bens diversos i de contravenir les crides emeses. Ja feia quinze dies que l’epidèmia s’havia declarat a la ciutat de Barcelona i la por i els temors comencen a créixer a la vila de Terrassa.
 • L’11 de juliol el consell de la vila acorda portar els malats que es trobin de pesta a l’hospital de Sant Llàtzer.
 • El 19 de juliol el batlle Joan Mitjans insta als portalers a garantir les distàncies amb possibles nouvinguts i evitar que ni ells mateixos ni cap vilatà s’apropin a un foraster si no es mantenen a un mínim de 30 passes de distància.
 • El 24 de juliol mel consell ordinari de la Universitat de la vila contracta el cirurgià Lluís Gual durant un any per poder curar els habitants de la vila a canvi de cent ducats.
 • El 28 de juliol hi ha indicis dels primers malalts.
 • El dia 30 de juliol els vilatans Jaume Bugunyà i Jaume Canals demanen voluntàriament que la seva casa es tanqui molt probablement, per estar o bé ells mateixos o bé alguns dels seus familiars, amb la malaltia en marxa.
 • A principis d’agost el ritme de documentació s’atura. El batlle Joan Mitjans surt de la vila per alguna raó que es desconeixen.
 • El dia 9 d’agost la vila té nou batlle, Serapi Amat. La seva primera decisió es condicionar el mercat de dimecres. Es tractava d’evitar la mobilitat social al màxim.
 • El 14 d’agost es convoca consell general de la vila de Terrassa. Es ratifica un acord anterior de portar els malalts a l’Hospital de Sant Llàtzer. Es descarta traslladar malats als tuts o tutes (mena de coves naturals o bé refugis artificials utilitzats per pastors.
 • El 15 d’agost  de 1589 el batlle Serapi Amat declara per escrit que la pesta es present en la vila de Terrassa.
 • El 21 de setembre el consell general de la vila acorda un tancament més radical per impedir sortides i entrades fora de control. També s’ordena als morbers a tapiar els accessos i sortides de les cases dels infectats amb llates de fusta ben clavades, amb les persones a dins. Les mesures preventives dictaminades van rebre la resposta dels vilatans en forma d’aldarulls i resistència en alguns carrers de la vila.
 • El 23 de setembre el consell general de la universitat acaba decidint interpel·lar a l’ajuda divina per aturar el ritme vertiginós del contagi. S’acorda fer una processó al santuari de la Mare de Déu de Montserrat i fer un estadal amb cera i fil, per a fer-lo cremar a la capella de la Verge del Roser i davant la imatge del gloriós sant Roc [ El portal de la Riera s’havia mantingut obert per accedir a la vila de manera regular i arran de la pesta de 1589 acaba canviant la seva denominació a portal de Sant Roc]
 • El dia 13 de desembre el consell general de la vila torna a recuperar el control de la vila. Encara es detecten casos de pesta.
 • A finals de 1589 continuen les mesures-algunes inhumanes- contra la pesta. Un exemple: el 13 de gener de 1590 es fa una crida a la vila perquè s’expulsin tres dones que reben l’adjectiu d’errades”. Acusades de concubinatge són expulsades de la vila un cop es va detectar que estaven malaltes de pesta
 • El 17 de gener de 1590 s’ordena la neteja i purificació de les cases dels malalts de pesta. Es possible que dins del context d’aquestes neteges es produís la crema d’alguns béns de l’església de Sant Pere. El llibre de baptismes de 1589 fou purificat, juntament amb altres escriptures. En un llibre de baptismes cremat a l’inici de la Guerra Civil (1936) s’especificava que: “en lo any de 1589, que comptaven los 15 dies del mes d’agost, dia de Nostra Senyora, fou que fugiren tots los habitants en nostra vila per lo mal de la pesta, y fou nòmina que entre dins la vila y altres llochs de la present parròquia muriren 230 persones, les ànimes de les quals tinga Nostre Senyor en lo Cel. Amén”. Aquestes 230 persones representen la pèrdua de prop del 10% de la població de la vila i del terme.
 • El 29 de març de 1590 es dona per acabada l’epidèmia de pesta iniciada a finals de 1589. L’historiador Salvador Cardús donà per acabada la pesta a mitjans de gener.

1591- 1648

 • L’anàlisi estadística dels llibres d’òbits feta pel doctor Daniel Montañà permet descobrir epidèmies (fantasmes), petits brots epidèmics que, sense crear un gran desassossec col·lectiu, van tenir un cert impacte entre la població.[Daniel Montañà  Buchaca, Aspectes sanitaris del terme i vila de Terrassa en els segles XVI, XVII i XVIII. Barcelona: UB-Seminari Pere Mata, PPU, 1987.]
 • Entre els biennis 1607-1608 i 1615-1616, es produeixen dos pics de mortaldats. Aquest últim, fou degut a una epidèmia de verola. Aquests pics de mortaldat coincideixen amb un acarnissament contra dones acusades de bruixeria i amb un temps de males collites. Tot plegat, una convivència corroïda que va provocar expulsions de la vila, empresonaments i, fins i tot, execucions de mort d’algunes dones.
 • Entre els anys 1602 i 1619 a la vila exerceixen diversos metges i cirurgians: Hernando Martínez, Josep Duran, Antoni Capmany i Esteve Arnella.
 • L’any 1622 es diagnostica un cas (l’esposa del paraire Bernat Ballart, Joana Ballarda) diagnosticada de “elefansiasis y en vulgar lepra o masellia…..contagiosa i asquerosa”. El dictamen dels metges resol amb una mesura inhumana: l’expulsió de la vila per evitar un contagi perillós entre els vilatans.
 • El 9 de maig de 1622 Salvador Cabanyes, curandero de la vila,  fou expulsat de Terrassa per ordre dels consellers “attès los molts engans ha fets als singulars de la dita vila ab sa empíriques y supèrtices cures”.

1649-1652

 • El 5 de setembre de 1649 el consell general de la vila de Terrassa adverteix de l’existència d’una epidèmia de pesta a la ciutat de Barcelona i que a moltes localitats de Catalunya s’havien disposats guardes per prevenir el morbo. La pesta s’estén per tot el Principat dins el context de la Guerra dels Segadors, amb un constant moviment de tropes franco-catalanes i castellanes.
 • El 21 de gener de 1651 el consell general de la vila contracta un doctor en medicina i un cirurgià, a la vegada que ordena revisar l’estat de les medicines per fer front a un possible contagi. A Barcelona es comptabilitzen 35.000 persones mortes. Els dirigents de la Diputació del General de Catalunya van sortir de la ciutat i es van instal·lar a Terrassa. Alguns membres de la Diputació, prèvia quarantena durant uns dies abans d’entrar a la vila, es van establir-se a la Torre o casa de les Eimerigues. La Diputació del General va romandre a Terrassa entre el 22 d’abril i el 13 d’agost de 1651. Va marxar cap a Manresa atesa la pressió militar de les tropes de Joan Josep d’Àustria. Tots els documents que es van signar o que es van fer portar durant aquest període, havíem d’estar desinfectats (“envinagrats y perfumats”).
 • El 7 de novembre les tropes castellanes entren a Terrassa. El 24 de gener de 1652 entren a ferro i foc les tropes franco-catalanes, devastant la vila de 800 habitants i acarnissant-se contra els partidaris castellans.
 • L’11 de març es recorda als vilatans que cal tancar la vila davant els riscos de contagi que venien d’altres parts del principat.
 • A principis de juliol de 1652 arriben a Terrassa tropes franco-catalanes procedents de Sant Boi del Llobregat on s’havia declarat la pesta.
 • Els 5 i 6 de juliol de 1652 es declarà oficialment la pesta. En el període de tres o quatre dies les víctimes ja eren prop de 300 persones. Cada dia morien entre dotze i vint-i-cinc persones, fins al punt d’arribar algun moment a 40 persones difuntes.
 • Durant tot el mes de juliol i la primera meitat del mes d’agost la vila “s’abrasava tot de pesta”: trobant-se molts malalts a morberies que hi havia pels camps, camins, torrents i altres parts de les rodalies de Terrassa; molts morts van quedar sense enterrar durant dies; moltes persones fugien a les barraques de vinya, als tuts habituals i a muntanyes properes.
 • El cost econòmic de l’epidèmia de pesta va ser alt: el 8 de febrer de 1654 el consell de la vila reconeix que encara no havia pogut retornar les 4.300 lliures que havia demanat a crèdit al canvista mossèn Creixell de Barcelona.

1655 – 1723

 • Entre els anys  1659 i 1660 hi ha micro-epidèmies estacionals i puntuals que van provocar pics de mortaldat.
 • L’any 1666 hi hagé un brot epidèmic de “mal groc” (hepatitis) però no se sap com va afectar a Terrassa.
 • Entre els anys 1693 i 1697 hi ha pics de mortaldat  a Terrassa i els seus voltants molt probablement degut a malalties infeccioses com ara la verola, el xarampió, l’escarlatina, la diftèria i la febre tifoide.
 • Els efectes de la Guerra de Successió fan minvar la població a Terrassa. Durant el període entre 1709 i 1717, la vila perd una mica més de 750 persones entre morts, desplaçats i gent que fuig de la vila.
 • L’agost de 1720, la vila es torna a tancar. Durant el mes de juny ha aparegut la pesta a Marsella. Els regidors de Terrassa decideixen activar les guardes habituals per protegir la vila de la pesta. La coordinació de les guardes no serà fàcil perquè persones pertanyents a l’estament militar o cavallers no hi col·laboren. Una petició al capità general de Catalunya facilitarà que els cavallers i els gaudints de privilegi militar participessin en les guardes dels portals per qüestió de sanitat.
 • El 3 de juliol de 1723 Joan Huguet, tinent del corregidor de Mataró, va permetre la retirada definitiva de les guardes de sanitat per tal que comerciants poguessin circular amb llibertat de moviments arreu del territori sense necessitat de portar ni mostrar butlleta de salut, ni haver de marcar amb segell de sanitat les robes que que intercanviaven.
 • El 21 de setembre, el corregidor de Mataró emet una ordre que obliga als regidors de la vila a pagar una part proporcional de les despeses que havia suposat pel Principat la construcció de barraques de sanitat per fer front, eventualment, a l’expansió del contagi.

1724-1808

 • Durant aquesta etapa hi ha un increment de l’activitat industrial a la vila i un augment de població, la qual cosa significa una major circulació de persones i béns.
 • El coronel de l’exercit reial i corregidor de Mataró, Oroncio Betrela de Andrade, ordena el 8 de setembre de 1743 que totes les persones que portessin mercaderies cap als pobles situats a dos llegües de la costa, haguessin de portar butlleta de sanitat de manera obligatòria.
 • El doctor Montañà detecta pics de mortaldats moderats entre els anys 1751 i 1764. Però son més virulents els anys 1778, 1786 i 1793.
 • El brot de 1778 coincidí amb una epidèmia de dengue a tota Espanya.
 • Durant el quadrienni 1783-1786 hi ha “febres terçanes” (malària o paludisme) arreu de Catalunya.
 • Entre els anys 1778 i 1793 hi ha un increment de la mortalitat d’albats (menors de 8 anys). En un període de vint anys arriben a morir prop de 3300 infants.
 • La vinculació dels efectes climàtics i certes malalties es comencen a estudiar durant el segle XVIII: els efectes de la industrialització en les zones rurals amb un augment del monocultiu de vinya o d’arròs, els episodis tempestuosos a finals de l’estiu o l’erupció del volcà islandès Laki entre els anys 1783 i 1786, són factors que poden haver afavorit la proliferació de “febres terçanes”.
 • L’any 1793 hi ha un episodi de febre tifoide que coincideix amb l’inici de la “Guerra Gran”. Entre els anys 1793 i 1795 la Festa Major no va poder celebrar-se, tan sols es van mantenir actius els oficis divins.
 • El 19 de juliol de 1803 l’alcalde de Mataró José Justo López de Tejerina, aconsella als regidors de Terrassa l’adquisició de l’obra del doctor Joaquín de Villalba y Guitarte: Epidemiología Española o historia cronológica de las pestes, contagios, epidemias y epizootias que ha acaecido en España desde la venida de los cartagineses hasta el año 1801, Madrid, Mateo Repullés, 1802 (Madrid, Fermín Villalpando, 1803)

1809

 • Les tropes franceses van entrar  a la vila el 23 de març de 1809 i s’hi van instal·lar fins el 13 d’abril. Van saquejar cases i maquinaria de la incipient industria tèxtil; alguns soldats francesos malalts de febre tifoide van acabant provocant  un contagi general a la vila. Aquesta malaltia es manifesta al cap d’una o dos setmanes
 •  A mitjans de 1809 es constata  l’epidèmia de febre tifoide a Terrassa. Els testaments aixecats davant notari s’incrementen, particularment a partir del 23 d’abril, una setmana després que les tropes franceses marxessin de Terrassa.
 • La febre tifoide es manifesta amb més virulència entre els mesos d’abril i agost. Fins desembre hi haurà menys casos afectats per la malaltia.
 •  L’historiador Salvador Cardús [Historial de la guerra napoleònica a Terrassa. Terrassa: Tallers Gràfics Joan Morral, 1962] va explicar els efectes d’una epidèmia de febre tifoide tenint en compte el que havia escrit Josep Ignasi Rodó Martínez a mitjans del segle XIX i que Josep Ventalló i Vintró havia transmet.
 • Segons ens explica l’Historiador Cardús l’any 1809 van morir 774 persones a terrassa i a l’antic poble de Sant Pere, 103. En només set mesos, la vila perd un 20% de la seva població. A principis del segle XIX Terrassa tenia una població que s’aproximava als 3.800 habitants.
 • Segons ens ha deixat escrit Josep Ignasi Rodó “la terrible constelación tifódica…diariamente no bajó la cifra de 15 defunciones. Día hubo que se enterraron 21 cadàveres”.
 • El 27 d’abril, quatre dies després de l’inici de l’epidèmia, l’ajuntament de la vila va decidir començar a enterrar els cadàvers en un cementiri castrense situat davant de l’antiga capella de Sant Jaume, molt a prop del Castell Cartoixa de Vallaparadís. L’enterrament dels cadàvers en aquest indret suscità un conflicte entre el propietari de la parcel·la, el marquès de Sentmenat  (Quadra de Vallaparadís)-que s’hi oposava radicalment- i l’ajuntament de Terrassa. Davant del desacord, el 4 de maig la Junta superior del Principat va dona el seu consentiment perquè es continues enterrant els morts al cementeri castrense.

 

 

Les xifres del coronavirus [21 de desembre del 2020]

 

Catalunya

Contagis: 373.091 (+980 nous casos confirmats)

Morts: 16.623 persones (+40)

Risc de rebrot: 366 (+12)

Velocitat de contagi (Rt): 1,52 (-0,01)

Hospitalitzacions: 1.623 ingressats (+56) i 327 a l’UCI (+7)

Incidència acumulada a 14 dies: 257,72 (+9,4)

Taxa de positivitat: 4,94 (+0,10%)

(Última actualització: 21 de desembre a les 09.53 h) RAC 1

 Totes les dades actualitzades de l’evolució del coronavirus a Catalunya es poden consultar al web del Departament de Salut .

Estat espanyol

Contagis: 1.819.249 (+22.013)

Morts: 49.260 (+334)

Incidència acumulada: 224,8 (+10,7)

(Última actualització: 21 de desembre a les 18.04 h) h)

Món

Les xifres d’abast mundial canvien constantment. Podeu veure les darreres actualitzacions en aquest vídeo:

També en aquest mapa elaborat per la universitat Johns Hopkins de Baltimore (EUA):

Les vacunes

Més de dos segles salvant milions de vides

L’èxit de les vacunes és tan gran que les generacions actuals havien oblidat què es viure amb un patogen incontrolat i sense fre. El covid evidencia que no es pot abaixar la guàrdia davant de virus i bactèries

La corba del coronavirus

Des que el passat 31 de gener es s’identifiqués el primer cas de Coronavirus a Espanya, el total de persones contagiades sobrepassa el milió i mig a tot el territori . La primera onada va arribar sense previ avís i va obligar les autoritats a prendre mesures dràstiques només 3 mesos després que es detectés el primer cas a la província Xina de Wuhan.

El dia 13 de març Espanya presentava un Estat d’Alarma com la gran mesura forçosa per evitar que la pandèmia causés encara més estralls dels que ja eren inevitables. A l’octubre, i amb la segona onada de virus refermant al país, l’Executiu central va tornar a decretar un altre estat d’alarma, aquest cop més concret, que decretava un toc de queda nocturn i donava a les comunitats protecció jurídica per perimetrar el seu territori, ja fos a nivell munuicipal o comunitari. Amb el sistema sanitari tensat a nivells molt elevats de nou, Espanya torna a una situació d’estabilització amb els governs autonòmics dirigint les mesures restrictives i la relaxació d eles mateixes, sempre amb la vista posada en el Nadal i en una possible tercera onada. LVG, LAURA ARAGÓ, CARLES VILALLONGA, LARA GÓMEZ I MARC BÉJAR

Evolució de la corba de morts

Nombre de morts diaris per la Covid

 

Si l’estiu va estar marcat per les limitacions de la nova normalitat i el recompte de rebrots al territori espanyol, la tardor va arribar amb un nou envit de la pandèmia i com un seriós avís perquè l’hivern no es converteixi en una tercera onada devastadora per el sistema sanitari, per a la societat i per a l’economia. La segona onada, però, va arribar amb aprenentatges adquirits del primer episodi, cosa que l’han fet diferent de la de de la primavera passada. La gran diferència amb març és que ara es fan molts més PCR que llavors: si al març es detectaven al voltant de l’10% dels casos positius, ara es detecten més de l’70%. A més, s’han introduït eines diagnòstiques molt efectives per controlar la pandèmia, com és el test d’antígens, que ha permès a regions com Madrid reduir la incidència amb gran efectivitat

El nombre de morts, a més, s’ha reduït proporcionalment malgrat l’increment de casos: la detecció precoç impedeix que es desenvolupin casos més greus. Això es deu, en gran part, al fet que hi ha un major coneixement de la malaltia, els seus possibles tractaments i els casos que poden desembocar en situacions greus. A més, perquè els malalts que ho necessiten arriben abans als centres hospitalaris.

La pressió hospitalària

Nombre de persones ingressades en hospitals i UCI

En aquesta segona onada es diagnostiquen molts més casos i un percentatge important d’ells són asimptomàtics. És per això pel que el nombre de nous contagis supera fins i tot el de finals de març, quan es va registrar el pic de casos de la primera onada.

Ara, la primera línia de contenció és l’atenció primària. En moltes comunitats, CAPs i centres de salut estan ja saturats i desbordats per la falta d’inversió, de rastrejadors i de previsió, de manera que la pressió torna a derivar-se de forma gradual als hospitals. I encara que la situació en aquests encara es manté per sota dels nivells de març en el conjunt de l’Estat, els nous ingressos hospitalaris i en UCIs incrementen setmana rere setmana des de principis d’agost.

La taxa d’incidència per comunitat autònoma

· Menor de 50   · Entre 51 i 100   · Entre 101 i 250   · Més de 250  

L’impacte de la segona onada ha estat desigual a tot el territori. El focus de preocupació principal ha anat transitant pel país: si a el principi de l’estiu es va centrar a Aragó i Catalunya, a la fi de l’època estival Madrid i posteriorment Navarra es van convertir en zones vermelles, amb una incidència Acumulada (IA) dels últims 14 dies d’al voltant 800 casos per 100.000 habitants.

A principis de tardor eren gairebé totes les comunitats de la Península les que preocupaven l’Estat, de manera que es va impulsar des del Govern central el nou Estat d’Alarma i algunes comunitats, com Catalunya, van arribar a tancar bars i activitats culturals duranteb un mes per tornar a controlar les xifres epidemiològiques.

Cada comunitat ha emprès un camí diferent per reduir la incidència, i, tot i la disparitat de mesures, la situació que reflecteixen les dades sembla entrar en una fase de control a tot el territori.

Els següents gràfics mostren l’estat de la pandèmia a cada comunitat pel que fa a casos i morts ser refereix.

La situació a cada Comunitat

Els botons permeten visualitzar l’històric de casos, ocupació de UCIs i de morts a cada CC.AA.

L’OMS determina que, per controlar la pandèmia, la incidència acumulada (casos per cada 100.000 habitants) en els últims 14 dies ha de situar-se per sota de 50. A partir de 100, la situació és greu i s’han de prendre mesures i, a partir de 250, la situació és molt perillosa i les mesures han de ser urgents, severes i contundents, ja que el rastreig de brots passa a ser ineficaç.

Les dades d’incidència de la taula que es mostra a continuació fan referència als casos registrats en els últims 14 dies. Tenint en compte el retard d’algunes comunitats autònomes en comunicar les seves xifres, es converteix en una de les variables més fiables.

Incidència de la Covid-19 en cada comunitat

Si visualitzes aquesta notícia a mòbil, desplaça la taula cap a la dreta per veure la resta de continguts.

La resta de països europeus també estan experimentant un fort creixement dels contagis i les hospitalitzacions en aquesta segona onada. A Espanya, aquest segon envit va arribar abans, però ja ha colpejat a gairebé tots els països d’Europa, que diàriament registren xifres rècord i que ja han començat a tractar d’atallar amb mesures molt contundents.

Malgrat l’increment europeu, Estats Units, Índia i Brasil estan al capdavant pel que fa a nombre de casos es refereix. Després d’ells se situen Rússia, Argentina, Espanya i França. El fet que molts països estiguin patint importants crescudes de contagis ha portat a el món a registrar al voltant de 400.000 persones infectades cada dia, xifra inèdita des que el passat 31 de desembre, la Xina notifiqués a l’món l’existència d’la SARS-Cov-2.

Incidència de la Covid al món

Casos diagnosticats per cada 100.000 habitants durant la setmana 43 de la pandèmia (de l’18 a l’16 de novembre)

· Menor de 50   · Entre 51 i 100   · Entre 101 i 250   · Més de 250  

Si entre finals de febrer i principis de març les xifres oficials van començar a mostrar que el virus va sortir de la Xina i es va expandir per tot el món fins convertir-se en una primera onada de la pandèmia, les dades mostren ara com el món es troba submergida en la segona onada amb la ment posada en els esperançadors resultats que estan demostrant les vacunes. Mentre països com EUA, Brasil o l’Índia semblen no haver arribat a superar mai el primer envit, Europa torna a ser un dels focus de preocupació després d’haver patit alts i baixos des de juny.

Ara, països que en un primer moment van semblar capejar millor el temporal -com Alemanya o França- registren xifres rècord en tots els aspectes. Per mostrar l’estat de la pandèmia a cada país a nivell mundial, la següent llista reflecteix la incidència setmanal d’infectats per cada 100.000 habitants en alguns dels països més castigats per la pandèmia.

Evolució de la incidència de la Covid al món

Incidència setmanal per cada 100.000 habitants des de la setmana 4 de la pandèmia (25 de gener) fins a l’actualitat

Nota metodològica

Les dades mostrades en els gràfics s’obtenen dels informes diaris que publica el Ministeri de Sanitat a partir de les 18:00 hores de dilluns a divendres. Els casos totals, tant estatals com per comunitats autònomes, s’actualitzen cada dos dies amb les xifres històriques actualitzades pel Institut Carlos III de Madrid (ISCIII) . Aquest ofereix una revisió històrica de el nombre de casos diaris, ja que, dia rere dia, el Ministeri ofereix un increment global i el nombre de casos notificats les últimes 24 hores. A l’notificar les dades a través de PDF, la imatge que ofereix és estàtica, de manera que cal una actualització periòdica amb la revisió de les dades de l’ISCIII.

La columna Semàfor UE de la taula Incidència de la Covid-19 en cada comunitat mostra la situació de cada CCAA segons els barems de el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC). La seva pauta és la següent: en verd estan aquelles regions amb una IA dels últims 14 dies menor a 25 casos per cada 100.000 habitants i una taxa de positivitat de les PCR fetes en el mateix període de menys de el 4%; en ambar, aquelles amb una IA entre 25 i 150 i una taxa de positivitat major de el 4% o les que tenen una IA major de 50 i una taxa de positivitat menor de el 4%; i en vermell, les que tenen una IA superior a 50 i una taxa de positivitat superior a el 4% o una IA per sobre de 150.

A la mateixa taula, la columna de Tendència es calcula sobre la base de la IA dels últims 14 dies, comparada amb el mateix valor que tenia cada comunitat fa una setmana

Per elaborar els mapes i l’anàlisi de les xifres de l’afectació de l’coronavirus al món s’han utilitzat les dades que reflecteix la Universitat John Hopkins de Baltimore , Maryland (EUA) en el seu informe diari.

Els microbis, els virus i nosaltres

Indispensables, de vegades letals. Els microbis, els virus i nosaltres

Jaume Terrades- 14 d’abril 2020

La situació que estem vivint amb la pandèmia del COVID-19 pot no tenir precedents pel que fa a l’escala d’afectació, però els mecanismes i conseqüències ni són tan excepcionals, ni ens haurien d’agafar per sorpresa

Paul Ehrlich, un dels primers ecòlegs en avisar sobre el risc de pandèmies en un món globalitzat. Foto: news.stanford.edu.

Aquest article el vaig escriure quasi tot fa potser un any, molt abans de l’esclat de l’actual pandèmia. Només hi he afegit algun paràgraf per “posar-lo al dia”. I és que els avisos que, en un món globalitzat i molt urbanitzat, el risc de pandèmies és molt alt l’han fet epidemiòlegs i ecòlegs des de fa cinquanta anys almenys. Un d’ells, l’ecòleg americà Paul Ehrlich, Premi Ramon Margalef, donava com exemple el cas d’una zoonosi, un virus transmès de micos verds (Cercopithecus aethiops) a humans simultàniament en laboratoris de Marburg (es donà el nom de Marburg, o FHM, a aquesta febre hemorràgica de símptomes iguals als de l’ebola), Frankfurt i Belgrad. Els micos venien d’Uganda i havien passat per Heathrow, d’on haurien pogut escampar la malaltia de manera terrorífica (les taxes de mortalitat, segons les situacions, oscil·len entre el 22 i el 88%). Per sort, no va ser així i els contagis es produïren dins de laboratoris de recerca. Els micos eren només portadors, el virus és un hoste natural del rat-penat Rousettus aegyptiacus. S’infectaren 31 persones i en van morir 7. Més informació a Garrett (1994).

Els micos verds van transmetre l’FHM als humans simultàniament en laboratoris d’Alemanya i l’antiga Iugoslàvia. Foto: Ocdp via commons.wikimedia.org.

 

Aquests dies s’han publicat moltíssims articles sobre la pandèmia que ens afecta. Alguns tracten específicament les relacions entre aquest problema i l’acció humana sobre el medi. En aquest mateix blog, Carles Castell en publica un d’excel·lent sobre Protegir la biodiversitat és protegir la nostra salut. L’AEET ens ha fet arribar alguns links ben interessants com el treballs de Nick Patton Walsh i Vasco Cotovio  sobre els rat-penats , el de Afelt i altres (2018) sobre la relació d’aquests animals i els coronavirus amb la desforestació i una síntesi de Pol Capdevila sobre la gestió ambiental i la prevenció d’epidèmies. Aquests tres articles es poden trobar en castellà a ecomandanga.org. En una contra recent de la Vanguardia, el Dr. Del Olmo també tractava aquest punt de vista “ecològic” amb encert. En aquest vídeo  trobareu  una conferència del Dr. Josep M. Miró, SARS-CoV-2(COVID19), una pandèmia, que és més tècnica i adreçada a assenyalar els coneixements mèdics i les orientacions de la recerca clínica en la lluita contra la pandèmia. No cal doncs que jo repeteixi molt del que ja està dit. Si voleu llegir només el que dic sobre la relació entre l’ecologia i la pandèmia, podeu anar directament a la part final de l’article. Però he preferit donar primer una visió més general sobre les epidèmies. Aquestes han estat un factor tan rellevant en la nostra història que han marcat la nostra evolució biològica i moltes manifestacions culturals, entre elles la pintura, el cinema i la literatura. Jo em limito aquí a presentar el tema emprant alguns referents literaris que posen de manifest que el què ara veiem no és nou, ni en els efectes biològics ni en els socials i econòmics.

Els omnipresents microbis

Paul de Kruif va escriure, el 1926, un pioner llibre de divulgació molt popular sobre els microbis i els homes que els estudiaven  que començava:

Fa dos cents cinquanta anys que un home humil va treure el nas per primer cop en un món nou i misteriós poblat per milers d’espècies diferents d’éssers diminuts, alguns mortífers, altres útils i benèfics.

Retrat de Anton van Leeuwenhoek pintat el 1684 per Jan Verkolje. Imatge: www.rijksmuseum.nl.

 

Realment, Anton van Leeuwenhoek, comerciant de teles de Delft, fou dels primers en utilitzar el microscopi va fer un pas formidable, però la descoberta del món que ell va entreveure no s’atura. Els microbis i virus són arreu. Acostumem a pensar malament d’ells, com a causants de malalties, però és una concepció molt esbiaixada i errònia. Sense ells, ni hauria començat la vida a la Terra ni ara podríem existir els organismes pluricel·lulars. Fa relativament pocs anys que aquesta importància es reconeix en tots els camps, en especial en medicina. He tractat el tema amb una certa extensió a Notícies sobre evolució (podeu descarregar el llibre en aquest enllaç) i no cal que em repeteixi. Recordaré només que, a banda de fer una gran part de la feina de descomposició dels materials orgànics morts, alliberant els nutrients que contenen de manera que poden ser emprats de nou en un cicle fonamental pel manteniment de la vida, s’encarreguen també de fer una considerable tasca en la digestió de tots els animals, vivint dins els budells com a comensals, mutualistes o simbionts indispensables. La interacció amb els microbis i els virus ha condicionat la nostra evolució i, en part, ha configurat el nostre DNA, on hi ha gens que hem rebut justament de bacteris i virus.

De fet, no hi seríem sense els microbis. Van ser bacteris els que van generar l’oxigen que ara hi ha a l’atmosfera terrestre: sense la seva activitat, la terra tindria una atmosfera com la de Mart o Venus, amb un 95% de CO2, i no hi hauria vida multi-cel·lular complexa. Bacteris i virus dominen la vida en els oceans, un fet que havia passat desapercebut fins fa un parell de dècades. Els bacteris són la nostra esperança per desfer-nos de residus nocius com el petroli vessat. Els microbis han tingut un importantíssim paper en la història de la humanitat i les seves cultures. Avui es creu que el primer cultiu que es va fer, a l’Orient mitjà, fou per produir cervesa, un procés que demana la col·laboració d’un llevat (Saccharomyces cerevisiae). Hi ha una colla d’aliments fermentats que usem, com el pa, el vi o el iogurt. Però no hi ha massa literatura per exaltar la vida microbiana que ens manté. És molt més abundant la que parla des estralls causats per epidèmies. Aquí no acabaríem mai amb els exemples. Un d’antic i ben conegut és el Decamerò de Bocaccio (que passa durant l’epidèmia de Florència de 1351), i un altre molt famós és La pesta (1947), d’Albert Camus, que situa una epidèmia imaginària a Oran el 1940. Alessandro Manzoni parla de la pesta a Milà el 1628 a I promessi sposi (1827, traduïda com Els promesos, 1981, ed. 62, Barcelona), Gabriel García Márquez també va fer una història de ficció durant una epidèmia a El amor en los tiempos del cólera. Sinclair Lewis va escriure, amb la col·laboració justament de Paul de Kruif, Doctor Arrowsmith (1925, premi Pulitzer 1926 i Nobel de literatura el 1930), novel·la en la que el protagonista s’enfronta amb la pesta i amb la indústria farmacològica. John Ford en va fer un film el 1931. En la majoria d’aquestes obres, l’epidèmia és el context en que es desenvolupa l’acció, però no es parla gaire dels microbis o la malaltia (si exceptuem Dr. Arrowsmith). Naturalment, sí que hi ha llibres de divulgació o històrics, o bé biografies de gent que han lluitat contra les malalties produïdes per microbis. En abundància.

Mostra de Saccharomyces cerevisiae vista amb microscopi electrònic. Foto: Mogana Das Murtey i Patchamuthu Ramasamy via commons.wikimedia.org.

Quatre llibres sobre epidèmies

Jo he escollit parlar breument quatre d’aquestes obres que m’han semblat interessants per diferents motius. El primer llibre que esmentaré és de Daniel Defoe, l’autor de Robinson Crusoe. Es tracta de A journal of the plague year (1722, hi ha una traducció castellana, Diario del año de la peste, 1998, ed. B, Barcelona), una novel·la que és quasi com un llibre de no ficció que explica la història, molt ben documentada de l’epidèmia de pesta a Londres el 1665, escrita com una advertència del que podria tornar a passar perquè, quan Defoe escrivia, la pesta era a Marsella, a les portes d’Europa. Defoe fa que un suposat testimoni expliqui el que va veure aquell any terrible de 1655 i ho il·lustra amb l’evolució de la mortalitat a les diferents parròquies, que demostra el caràcter explosiu de l’epidèmia.

Coberta de A journal of the plague year de Daniel Defoe i retrat anònim de l’autor: National Maritime Museum, London, via commons.wikimedia.org.

No se sap quanta gent va morir en total, però va ser de l’ordre del 20% de la població de la ciutat, que estava en un moment d’efervescència optimista, amb afluència de gent, després de la Restauració amb Carles II. Això va suposar, en la pràctica, un augment dels que vivien en males condicions sanitàries i també una alta densitat demogràfica. La pesta va arribar el desembre de 1664, amb unes mercaderies enviades des d’Holanda a una casa particular, i no va semblar perillosa fins que, al juny següent, es va manifestar a la City. La vida quotidiana esdevingué caòtica després que, per un temps, proliferessin tota mena d’oportunistes que pretenien tenir remeis infal·libles, predir el futur i practicar bruixeries. La gent rica i la Cort ja havien començat a marxar al camp, amb els seus seguicis, com han fet ara molts ciutadans aquí anant a les segones residencies. Defoe descriu els efectes de la malaltia i de la desesperació i el pànic que portava a resolucions extremes i cruels. Tot va empitjorar quan les autoritats van decidir tancar les cases sospitoses d’estar afectades, amb les famílies dins i vigilants armats a la banda de fora.  L’epidèmia va remetre al mes de setembre, però quan es va saber que anava a menys la gent va abandonar les mesures de prudència, cosa que el narrador, com en quasi tot el què diu, il·lustra amb exemples concrets. És curiós que això mateix passà amb la sida. L’alliberament del flagell és esperat entre angoixes i, així que hi ha símptomes que el perill disminueix, es produeix una eufòria abans d’hora. És una lliçó que s’hauria de tenir present en l’actual pandèmia: no relaxar massa aviat les mesures de confinament.

Distribució de la pesta de 1665 pels barris i carrers de Londres. Wellcome Collection gallery via commons.wikimedia.org.

 

Les diferències socials són molt presents al llibre, on queda clara la major vulnerabilitat dels més pobres. Diu el narrador:

He de confessar que encara que la pesta adquirís més violència entre els pobres, aquests eren els més agosarats i els qui menys la temien, i anaven a les seves ocupacions amb una mena de valor irracional; és així com l’he d’anomenar, ja que no tenia el seu fonament ni en la religió ni en la prudència. Amb prou feina si prenien precaucions, i es posaven a qualsevol lloc on poguessin trobar feina, encara que fos el més perillós, com tenir cura dels malalts, vigilar cases clausurades, dur persones contaminades als hospitals d’empestats i, el que encara era pitjor, dur els morts a enterrar. 

No cal dir que també ara la vulnerabilitat va lligada a la pobresa. No es pot confinar la gent que, si no treballa, no menja, com pot passar en molts països on la pandèmia tot just comença.

No cal dir que també ara la vulnerabilitat va lligada a la pobresa. No es pot confinar la gent que, si no treballa, no menja, com pot passar en molts països on la pandèmia tot just comença. I a casa nostra no tots els geriàtrics tenen les mateixes condicions. En els privats més barats, les persones estan literalment amuntegades.

Coberta de I promessi sposi d’Alessandro Manzoni i retrat de l’autor pintat per Giuseppe Molteni: Accademia di Brera, Milano, via commons.wikimedia.org.

Mentre Defoe es mostra, en general, comprensiu amb l’actuació de les autoritats, Alessandro Manzoni, quan descriu la pesta de Milà de 1628, a I promessi sposi (considerada la novel·la fundacional i més important de la literatura italiana), fa un relat molt més amarg en aquest sentit: els milanesos saben que la pesta, portada a la regió per les tropes d’Albrecht von Wallenstein (era el temps de la Guerra dels Trenta Anys), s’acosta a la ciutat, però les pressions dels comerciants per salvar els seus negocis  fan que no es tanquin les portes a venedors i mercaderies i la pesta acaba entrant i matant entre la meitat i tres quartes parts dels habitants. També en aquest cas van aparèixer tota mena d’aprofitats però hi hagué una derivació més sinistra: per eludir responsabilitats en no fer cas dels avisos i mantenir les portes de la ciutat obertes, es va fer córrer la brama que hi havia uns elements que propagaven la plaga empastifant les parets amb una substància que la provocava. Això desencadenà una cacera de bruixes que serví per eliminar adversaris polítics, persones a qui es volia desposseir dels seus bens o gent que tenien enemics, i no pocs desgraciats, com uns pobres francesos que, admirats pel marbre del Duomo, van anar a tocar-lo i foren d’immediat acusats i empresonats. Manzoni va veure expurgat part del seu relat, que va publicar després en un pamflet que es digué Storia della colonna infame, sobre com tres suposats propagadors de la pesta acabaren essent executats. També a Milà es cregué superada l’epidèmia massa aviat i es va celebrar un carnaval que provocà la revifalla de la plaga el 1630. Reprodueixo un fragment sobre els inicis de la pesta:

Al començament, no sols s’assegurava que en la ciutat no hi havia pesta, sinó que estava prohibit dir aquest mot. Després es transigí amb les “febres pestilents”; admetent de manera solapada la idea mitjançant un adjectiu; després l’epidèmia fou, si no veritable pesta, al cap i a la fí pesta en cert grau: no pesta pròpiament dita sinó certa malaltia a la que no se sabia quin nom donar-li. Finalment, es reconegué la pesta, clara i terminant, però ja se li havia afegit una altra idea, a saber, la del verí i el malefici, la qual confonia el significat exprés del mot que ja no es podia disfressar.

Representació teatral d’Stockmann, l’adaptació d’Oriol Tarrason d’Un enemic del poble, de Henrik Ibsen. Foto: © David Tarrason.

 

Aquesta actitud poc ètica d’amagar un risc públic per raons econòmiques és el tema d’un clàssic del teatre, Un enemic del poble (1882) d’Ibsen i d’un del cinema, Jaws (Tiburón, 1975) de Spielberg. En la present pandèmia, s’ha parlat molt de que les autoritats xineses van amagar el risc i van “arreglar” les xifres en els inicis. Pot ser. I no és dubtós que arreu hi haurà un aprofitament polític de l’epidèmia per debilitar els governs des de les oposicions. Ja n’hem vist mostres. Com també n’hem vist de retards en les preses de decisions inevitables per por als efectes econòmics…

Dr. Arrowsmith apareixen també les dificultats amb els poders econòmics:

Per veure acceptada l’existència de la plaga, primer va haver de lluitar amb els mercaders que controlaven la Casa de Juntes, que havien udolat que una quarantena els arruïnaria, i que ara es refusaven a donar-li plens poders i miraven de gestionar l’epidèmia des de la Casa de Juntes, que era quelcom pitjor que navegar en un vaixell manat per un comitè durant un tifó.

El tercer llibre és una fascinant història de ciència ficcióLa amenaza de Andrómeda, de Michael Crichton (1969, The Andromeda strain), filmada per Robert Wise el 1971 i amb una nova versió el 2008 de Mikael Salomon. La caiguda d’un satèl·lit nord-americà en un poblet de Nou Mèxic (el satèl·lit forma part d’un projecte per captar micro-organismes extraterrestres i estudiar com reaccionar en cas d’arribada d’un d’ells a la Terra) desencadena la mort de tots els habitants menys un vell i un nen. L’autor té una visió molt crítica amb el sistema polític, empresarial i militar. L’experiment és perillós i l’aterratge es fa al desert, però algú recull l’estri i el duu al poble. Els científics fan portar, amb les precaucions del cas, l’objecte i els dos supervivents a un laboratori subterrani isolat per analitzar l’agent causant de les morts. En el laboratori hi ha un sistema d’auto-destrucció nuclear en una situació d’aquesta mena, però els científics pensen que l’explosió només donaria energia al micro-organisme per multiplicar-se. Tot acaba bé pels pèls.

Coberta del llibre The Andromeda strain de Michael Crichton i retrat de l’autor. Foto: Jon Chase / Harvard News Office via commons.wikimedia.org.

El treball dels científics és presentat com una història detectivesca d’investigació metòdica d’alta precisió, mentre l’amenaça creix. Això crea un suspens excel·lent. Hi ha un contrast entre la bona ciència, dirigida a la defensa de la vida, i el matusser ús de la tecnologia per part del sistema político-empresarial-militar, que comet errors gravíssims, probablement a la recerca secreta d’una arma biològica nova, i pretén resoldre-ho amb una bomba. La història de Crichton (autor molt crític amb les creences que ell considerava “religioses” de l’ecologisme i el sensacionalisme dels mitjans en relació a l’escalfament global) desvetlla interrogants seriosos sobre els usos de la tecnologia amb finalitats militars, els riscos generals assumits per uns pocs en secret, el caràcter antidemocràtic del poder i, finalment, ens ve a dir allò que va escriure Isaac Assímov:

Si el coneixement pot crear problemes, no és amb la ignorància que els resoldrem

El nostre sistema sanitari i tota l’activitat de recerca s’havien debilitat amb les retallades que s’han produït des del 2008.

Un principi que cal tenir ben present. El nostre sistema sanitari i tota l’activitat de recerca s’havien debilitat amb les retallades que s’han produït des del 2008. Ha costat molt disposar de tests de PCR perquè els nostres laboratoris no han disposat de prou equips i durant anys han estat enviant les seves mostres a Corea, país que, justament gràcies al seu potencial per a fer tests, ha minimitzat millor que cap altre els efectes de la pandèmia. Pel què fa a la producció d’armes biològiques, no ha mancat en l’actual pandèmia qui hi ha vist el resultat d’un complot americà en la seva guerra comercial amb la Xina… Però és força clar que l’origen de la pandèmia es troba en els mercats d’animals vius xinesos.

Coberta del llibre Peste & Cólera, de Patrick Deville i retrat de l’autor. Foto: CC BY-SA Centroamérica cuenta / Mejía i Bendaña Fotografía via flickr.com.

La darrera obra és biogràfica, però es llegeix com una novel·la, i de fet ho és però amb aire i dades de reportatge periodístic. Es tracta de Peste & cólera, de Patrick Deville, que va guanyar el premi Femina i el Prix des Prix (2012). Existeix en castellà, edició d’Anagrama. Relata les aventures del suís d’origen rus Alexandre Yersin, format amb el pare de la microbiologia Louis Pasteur. Yersin no es volia tancar en un laboratori i es va embarcar com a metge. Els seus viatges el van dur per l’Índic a l’Extrem Orient. Quan es produí l’epidèmia de pesta pneumònica manxuriana a Hong Kong el 1894, Pasteur li va escriure demanant-li que s’interessés per la qüestió i el govern francès li encarregà oficialment l’estudi de l’epidèmia. Ell hi va anar i va identificar per primer cop el bacteri causant de la malaltia, un organisme que ha marcat severament la història de la humanitat i que ara duu el seu nom, Yersinia pestis, i va desenvolupar, en una estada a l’Institut Pasteur i amb altres col·legues, una vacuna. També va descobrir que les rates podien actuar com a transmissores, però fou un altre, Paul-Louis Simond, qui va veure que eren les puces les que passaven el microbi de les rates als homes. El japonès Kitasato Shibasaburö va isolar, independentment, el bacil pocs dies després que Yersin.

Segells oficials de l’antiga Indoxina (actual Vietnam) amb el retrat d’Alexandre Yersin. Imatge: manhhai via flickr.com.

 

Yersin s’instal·là a Vietnam, on va fundar una clínica a Na Trang, al mar de la Xina, que finançava amb explotacions agrícoles d’arròs, blat de moro i cafè, i no cobrava res als pobres. Va explorar territoris mai transitats abans pels occidentals i va creuar la serralada que, separava Na Trang del Mekong, fou ferit per una llança per un grup de fugitius d’una presó i va fundar amb Doumer la ciutat de Dalat, a 1500 m d’alçada, a l’altiplà de Lang Bian, avui un dels centres turístics més importants de Vietnam. Va importar arbres d’Hevea brasiliensis, el cautxú, de que tant hem parlat, i de la quinina (Cinchona ledgeriana), que s’usa per combatre la malària, per cultivar-los. Va ser el primer director de l’escola mèdica de Hanoi. Al Vietnam, on va morir el 1943, és un personatge molt estimat. En algun moment Deville fa un cant als homes de l’Institut Pasteur que és un homenatge a la ciència, a l’esperit d’aventura i a un tarannà oposat al del colonialisme imperant :

(…) petita banda que se’n va a pasteuritzar el món i netejar-lo de microbis … temeraris, aventurers … quan … era tan perillós apropar-se a les malalties infeccioses com fer que s’enlairés un avió de fusta. …joves amb coratge que tanquen els seus baguls plens de provetes, autoclaus i microscopis, pugen en trens i naus i es llencen contra les epidèmies…, xeringa en mà com una espasa… Apliquen el mètode pasteurià, que es va posar a punt amb la ràbia. Prendre mostres, identificar, cultivar el virus i atenuar-lo per obtenir la vacuna. (…) En uns anys, plagues que eren com monstres són fulminades una rere altra: la lepra, la febre tifoïdea, el paludisme, la tuberculosi, el còlera, la diftèria, el tètanus, el tifus, la pesta… Molts s’hi deixen la pell. (…) A la mort de Pasteur, la petita banda d’apòstols laics es dispersa per tots els continents i obre instituts, propaga la ciència i la raó.

Els èxits de les vacunes i, després, dels antibiòtics, han fet pensar a Occident que això de les epidèmies era cosa del passat, que la nostra sanitat podia resoldre aquests problemes fàcilment.

Els èxits de les vacunes i, després, dels antibiòtics, han fet pensar a Occident que això de les epidèmies era cosa del passat, que la nostra sanitat podia resoldre aquests problemes fàcilment. No cal dir que aquesta era una il·lusió sense fonament, com el coronavirus està demostrant. I no és l’únic. Però encara tenim exemples d’heroisme i de dedicació altruista als malalts i a la ciència.

Vacunació dels nens, pintura de Vicente Borrás i Abella. Col·lecció del Museo del Prado, Madrid. Actualment al Museo de Málaga. Via commons.wikimedia.org.

Les epidèmies, avui

Les epidèmies constitueixen un risc permanent pels humans, sigui directament o indirecta, quan afecten a les seves fonts d’alimentació bàsiques (ramats o determinats conreus).

Les epidèmies constitueixen un risc permanent pels humans, sigui directament o indirecta, quan afecten a les seves fonts d’alimentació bàsiques (ramats o determinats conreus). Han condicionat la nostra història i han provocat col·lapses demogràfics i socials. El cas més greu relativament recent fou fa un segle, quan la grip anomenada espanyola de 1918 va produir força més morts que la Gran Guerra que acabava aquell any. Durant un temps, hem vist com aquestes amenaces s’anaven vencent amb dues armes bàsiques: les vacunes i els antibiòtics. Això i una millora de les condicions higièniques, la disminució de les taxes de mortalitat infantil i l’augment de la disponibilitat d’energia per extraure recursos, han donat lloc a l’explosió demogràfica increïble en els darrers dos cents anys. Ara bé, és indubtable que l’excessiva densitat de població facilita l’expansió de pandèmies. De fet, aquesta és una regla que es dóna en totes les espècies i un factor de regulació de les poblacions. Per tant, un bacteri o un virus contra el que no tinguem vacuna, un organisme inicialment desconegut potser contagiat d’un animal salvatge, com podria ser el cas de l’ebola, el FMH, la febra de Lassa o un mutant del propi virus de la grip, i no diguem una arma biològica, avui tenen unes facilitats de provocar una pandèmia realment global, degut al tràfic de persones i mercaderies i a la demografia, que no existien abans.

Test de coronavirus en sang. Foto: Gerd Altmann, via Pixabay.

 

 

Això és el que ens ha demostrat el coronavirus COVID19. Al mateix temps, estem veient com els antibiòtics perden la carrera evolutiva contra l’evolució de la resistència en els microbis: és un experiment a l’engròs de com funciona la selecció natural i com de ràpida pot ser l’evolució en organismes en els que les generacions tenen durades d’hores o dies. Els treballs de Pasteur i els seus deixebles amb les vacunes mostraren un camí. Però aquesta és una guerra que mai no estarà guanyada del tot. Només la verola ha estat eradicada. El còlera, la pesta, el tifus, la sífilis, la tuberculosi, el xarampió, la malària i moltes altres malalties infeccioses segueixen amb nosaltres, i la SIDA, l’encefalitis del Nil occidental, la SARS, el MERS, la grip aviària i una colla d’altres (vegeu Foz i González Sastre 2010) són novetats, malalties emergents. El canvi climàtic i els desplaçaments humans ajuden, a més,  a l’expansió de malalties com el chicungunya o la malària.

La SIDA va ser una de les grans epidèmies al final del segle passat amb una prevalença encara molt alta. Dades de final del 2005. Font: unaids.org.
La pandèmia ha estat com el gra de sorra que provoca l’allau. I ha mostrat que l’emperador anava nu: hi ha massa coses que ignorem.

Un factor que s’afegeix al risc de l’increment del transport amb la globalització i a les creixents concentracions urbanes (temes que he tractat en apunts previs) és l’alteració dels ecosistemes, que té diverses cares. Dos exemples: 1) la desforestació aproxima els humans a espècies amb les que no ha tingut massa contacte previ (o que el tenia només poca gent i molt isolada), amb el risc de contagi de molts virus totalment desconeguts; i 2) el tràfic d’espècies exòtiques, sigui com a mascotes o per altres raons. La pandèmia és un avís més, que s’afegeix al canvi climàtic i a la contaminació entre altres coses, que estem fent una pèssima gestió del nostre poder transformador en les condicions del planeta Terra per a la vida. La lliçó de la pandèmia ha estat, però, més clara: a nivell individual i a nivell social, som molt vulnerables. Les nostres complexes i cada cop més entrelligades xarxes socials, com tots els sistemes complexos, viuen a la vora del caos. La pandèmia ha estat com el gra de sorra que provoca l’allau. I ha mostrat que l’emperador anava nu: hi ha massa coses que ignorem. D’aquest virus no en sabíem gairebé res. Encara no en sabem gran cosa. Quantes persones s’han immunitzat, quan temps dura la immunitat, es reduirà el risc de contagi estacionalment, el virus pot mutar a formes més o menys agressives, hi haurà noves onades de contagi…? Si penseu que en els animals salvatges  (molts d’ells es troben en boscos que estem desforestant o aiguamolls que dessequem)  hi poden haver centenars o milers de virus potencialment perillosos dels que tampoc en sabem res. Es clar que la nostra medicina és molt millor que la dels temps de Defoe, però tot i així hem vist que una pandèmia pot col·lapsar el funcionament de societats modernes.

 

Si busquem literatura amb una visió menys terrorífica dels imprescindibles i prodigiosos microbis, puc recomanar els Cuentos de microbios, d’Arthur Kornberg (2011), molt ben traduïts per Ricard Guerrero i Mercè Piqueras. I, sisplau, no donem la culpa de tot als rat-penats: l’admirat comentarista de La Vanguardia John Carlin, al final d’un article excel·lent, acabava espatllant-lo en proposar-ne l’extermini. Potser que els estudiem millor i aprenguem d’ells, mentre ells ens ajuden menjant mosquits que transmeten altres malalties, com el chicuncunya i la malària, que és per cert encara la malaltia infecciosa que causa més morts al món.

Referències:

Afelt A, Frutos R & Devaux C. 2018. Bats, Coronaviruses, and Deforestation: Toward the Emergence of Novel Infectious Diseases? Frontiers in Microbiology, 9. DOI: 10.3389/fmicb.2018.00702.

Foz, M., F. González Sastre (eds.) 2010. Malalties emergents. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

Garrett, L. 1994. The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a World out of Balance. Farrar, Strauss and Giroux. També en paperback per Barnes and Noble.

Kornberg, A. 2011. Contes de microbis. Ed. Reverté, Barcelona.

 

Professor emèrit d’Ecologia de la UAB. Investigador del CREAF en temes d’ecologia de la vegetació. També ha treballat en educació ambiental. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

La pandèmia a Catalunya

Com evoluciona la pandèmia de coronavirus a Catalunya? Quins indicadors cal tenir en compte per avaluar l’impacte de la Covid-19 al nostre país, al conjunt de l’estat espanyol i de la Unió Europea?

A continuació, els mapes i gràfics imprescindibles per analitzar la situació de la pandèmia: el risc de rebrot, l’evolució i distribució d’escoles amb aules confinades, la incidència acumulada per 100.000 habitants i l’evolució del percentatge de PCR positives i la velocitat de propagació, entre altres indicadors clau.

Risc de rebrot a comarques i municipis d’interès especial

Clicant al requadre inferior dret, s’amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 23 i el 29 d’octubre. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els municipis.Evolució risc de rebrot a comarques i municipis d’interès especial

Clicant al requadre inferior dret, s’amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 23 i el 29 d’octubre. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els municipis.


On són les escoles amb aules confinades?

Clicant al requadre inferior dret, s’amaga la llegenda. Picant sobre cada centre afectat pel coronavirus (boleta), es desplega el seu nom, l’estat (obert o totalment confinat), el nombre de grups confinats i el municipi on es troba. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom del mapa manualment, per acostar-se a un municipi o seleccionar millor algun centre. Última actualització: dades del 4 de novembre.Passant el cursor per damunt de cada província, n’apareix el nom, la ràtio de contagis setmanals per cada 100.000 habitants i el nombre amb xifres absolutes.


Passant el cursor per damunt de cada estat, n’apareix el nom, la ràtio de contagis en dues setmanes per cada 100.000 habitants i el nombre amb xifres absolutes, amb dades d’entre el 30 de setembre i el 13 d’octubre.


El risc de rebrot es mesura amb l’índex EPG, el qual combina la ràtio dels contagis dels darrers 14 dies i la velocitat mitjana de propagació de la darrera setmana (excloent els casos en residències), mentre que la ràtio setmanal de contagis indica la quantitat de positius per cada 100.000 habitants del dia de referència i els sis anteriors. La xifra de morts és la suma de les defuncions del dia de referència i els sis anteriors, en termes absoluts.


Dades d’hospitalitzats i en UCI en cada moment, no acumulades. Alerta: les dades dels últims tres dies són provisionals i pateixen retards en les notificacions.


L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que el percentatge de positius en les PCR no superi el 5%, indicador que la pandèmia està controlada i la quantitat de contagis no detectats és mínim.


La Rt és un mesura per avaluar la velocitat de propagació d’una epidèmia i, en concret, assenyala el nombre mitjà de persones infectades per una persona infecciosa. Si és superior a 1, el nombre de contagis diaris creixerà i, si és menor, remetrà progressivament.


Les dades fan referència a cada dia i d’acord amb la informació remesa per cada centre i, per tant, pot tenir algun error o retard.

_________________________________________

Coronavirus a Terrassa: Evolució dels brots i casos

Terrassa  pateix un augment de casos de coronavirus que ha portat a Govern de la Generalitat a aprovar restriccions a l’activitat per mirar de contenir els contagis. [El Periodico, 5-10-2020]

5 d’octubre: 5.138 casos positius acumulats 

A data d’el 4 d’octubre -últimes dades publicades per Salut-, Terrassa acumula  5.138 casos positius  de covid-19 des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 5.138,  259  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han mort  278 persones  des que va començar la pandèmia. La corba que indica el risc de rebrot a la ciutat va minvar a finals d’agost però ara torna a triplicar el valor de  risc ‘alt’ de rebrot.

29 de setembre: 4.400 casos positius acumulats 

Així, a data d’el  setembre 29 , Terrassa acumula  4.400 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 4.400 casos,  257  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 276 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 29 de setembre, hi ha un total de  45 pacients ingressats ,   d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha baixat a l’  163,59 , 1 61,89 menys respecte a finals de la setmana passada. La tendència de el risc a rebrot mostra una  tendència clara a la baixa  segons les gràfiques oficials de Salut.

D’altra banda,  Mútua Terrassa ha estrenat una unitat d’hospitalització per a pacients amb trastorn autista . Aquesta atendrà i proporcionarà  tractament integral  a nens i adolescents amb autisme que no responen a  tractaments previs .

24 de setembre: 4.240 casos positius acumulats 

Així, a data d’el  setembre 24 , Terrassa acumula  4.240 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 4.240 casos,  256  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 273 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 24 de setembre, hi ha un total de  42 pacients ingressats ,   d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha pujat a l’  225,48 , 1 17,01 respecte a inicis d’aquesta setmana. La tendència de el risc a rebrot mostra una  tendència a l’alça  segons les gràfiques oficials de Salut.

D’altra banda, un grup de  científics ha alertat en un informe que veuen “preocupant” que 12 països d’Europa ja estiguin en risc alt per coronavirus . Apunten que si la incidència continua creixent es viuran ” situacions de col·lapse hospitalari “.

21 de setembre: 4.125 casos positius acumulats 

Així, a data d’el  setembre 21 , Terrassa acumula  4.125 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 4.125 casos,  253  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 272 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 21 de setembre, hi ha un total de  47 pacients ingressats ,   d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha baixat a l’  208,47 , 1 33,66 respecte a finals de la setmana passada.  La tendència de el risc a rebrot mostra una  tendència clara a la baixa  segons les gràfiques oficials de Salut.

D’altra banda,  Terrassa ha presentat les diferents temporades artístics professionals de la ciutat , que tindran lloc fins al mes de gener. Destaca la posada en marxa de diversos incentius per tal de “tornar a omplir els escenaris” després de l’emergència sanitària.

17 de setembre: 3.982 casos positius acumulats 

Així, a data d’el  setembre 17 , Terrassa acumula  3.982 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 3.982 casos,  253  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 272 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 17 de setembre, hi ha un total de  36 pacients ingressats ,   d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha baixat a l’  242,09 , 1 75,84 respecte a inicis d’aquesta setmana.  Tot i així, la tendència de el risc a rebrot mostra una  tendència clara a la baixa  segons les gràfiques oficials de Salut.

D’altra banda, ha arrencat a Terrassa un  projecte pilot d’actuació dels farmacèutics comunitaris contra el covid-19 . Així, el farmacèutic, s’incorpora a la resta de professionals sanitaris com a agent de salut de primera línia dins de la xarxa sanitària

14 de setembre: 3.873 casos positius acumulats 

Així, a data d’el  setembre 14 , Terrassa acumula  3.873 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 3.873 casos,  253  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 270 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 14 de setembre, hi ha un total de  33 pacients ingressats ,   d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha pujat a l’  317,93 , 1 43,39 respecte a finals de la setmana passada. Tot i així, la tendència de el risc a rebrot mostra una  tendència a la baixa  segons les gràfiques oficials de Salut.

D’altra banda, el  institut Antoni Ubach de Terrassa no ha pogut iniciar el curs aquest 14 d’setembre  per la presència de vespes. La previsió és que es pugui reprendre la normalitat en el centre educatiu en no més de tres dies.

9 de setembre: 3.608 casos positius acumulats 

Així, a data d’el  9 set , Terrassa acumula  3.608 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 3.608 casos,  253  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 270 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 9 de setembre, hi ha un total de  27 pacients ingressats ,   d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha pujat a l’  274,54,  1 24,28 respecte a inicis d’aquesta setmana. La tendència de el risc a rebrot mostra una  tendència a l’alça  segons les gràfiques oficials de Salut.

D’altra banda, el  35% de les escoles de Vallès Occidental començaran el curs amb més de 20 alumnes per classe . En  Terrassa , el centre  Sala Badrinas , que està en mòduls prefabricats, ha demanat espais extres per poder reduir les ràtios.

7 de setembre: 3.562 casos positius acumulats 

Així, a data d’el  setembre 7 , Terrassa acumula  3.562 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 3.562 casos,  252  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 270 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 7 de setembre, hi ha un total de  24 pacients ingressats ,   d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha pujat a l’  250,26 , 1 60,81 més respecte a finals de la setmana passada. La tendència de el risc a rebrot mostra una  tendència a l’alça  segons les gràfiques oficials de Salut.

D’altra banda, la  Generalitat avala les extraescolars malgrat el risc per als grups bombolla  i la recomanació de l’ministeri de no fer-ho. Les escoles i entitats, per la seva banda, esperen a veure com evoluciona la pandèmia abans de programar les activitats.

3 de setembre: 3.366 casos positius acumulats 

Així, a data de l’  setembre 3 , Terrassa acumula  3.366 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 3.366 casos,  252  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 269 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 3 de setembre, hi ha un total de  25 pacients ingressats ,   d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha pujat a l’  189,45 , 1 32,87 més respecte a inicis d’aquesta setmana. La tendència de el risc a rebrot mostra una  tendència a l’alça  segons les gràfiques oficials de Salut.

D’altra banda,  els casals d’estiu de Terrassa han fet balanç i s’han xifrat 6 positius d’un total de 2.316 participants . La regidora d’Infància i Adolescència, Joventut, Adultesa i Famílies,  Ona Martínez , ha explicat que els casos s’han produït sempre fora dels casals i sense cap contagi entre membres d’un mateix casal.

31 d’agost: 3.280 casos positius acumulats 

Així, a data de l’  agost 31 , Terrassa acumula  3.280 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 3.280 casos,  251  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 268 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 31 d’agost, hi ha un total de  28 pacients ingressats ,   d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha baixat a l’  156,58 , 1 20,54 menys respecte a finals de la setmana passada. La tendència de el risc a rebrot mostra una  tendència clara a la baixa  segons les gràfiques oficials de Salut.

D’altra banda,  baixa el risc de rebrot a Catalunya , que suma  736 nous casos  de coronavirus (uns 500 menys que ahir) i  12 morts . La baixada és gairebé de 10 punts (190,74), mentre també rebaixa la velocitat de propagació (de 1,09-1,05).

27 d’agost: 3.139 casos positius acumulats 

Així, a data d’el  agost 27 , Terrassa acumula  3.139 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 3.139 casos,  250  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 267 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 27 d’agost, hi ha un total de  22 pacients ingressats ,   d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha pujat a l’  177,12 , pujant una 14,16 respecte a inicis d’aquesta setmana. Tot i així, la tendència de el risc a rebrot mostra una tendència a la baixa segons les gràfiques oficials de Salut.

D’altra banda, la  Policia Municipal de Terrassa ha desallotjat una nau del carrer Apol·lo en la qual es realitzaven festes il·legals . Aquesta és una de les primeres actuacions d’aquest tipus que l’Ajuntament ordena per garantir la “seguretat ciutadana i frenar els  contagis de covid “.

24 d’agost: 3.076 casos positius acumulats 

Així, a data d’el  agost 24 , Terrassa acumula  3.076 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 3.076 casos,  247  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 267 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 24 d’agost, hi ha un total de  29 pacients ingressats ,   d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha baixat a l’  162,96 , un 14,3 menys que a finals de la setmana passada. La tendència de el risc a rebrot mostra una lleugera tendència a l’alça segons les gràfiques oficials de Salut.

D’altra banda, la  Generalitat  ha aplicat noves restriccions i  i prohibeixen totes les reunions socials de més de 10 persones a tot el territori , tant en l’àmbit públic com en el privat (però no en l’esfera laboral ni pel que fa a l’transport públic). Això s’aplicarà durant  mínim 15 dies .

20 d’agost: 2.859 casos positius acumulats 

Així, a data d’el  agost 20 , Terrassa acumula  2.932 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 2.932 casos,  244  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 266 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 20 d’agost, hi ha un total de  32 pacients ingressats ,   d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha baixat a l’  177,26 , 1 91,72 menys que a inicis d’aquesta setmana. La tendència de el risc a rebrot es mostra clarament a la baixa segons les gràfiques oficials de Salut.

D’altra banda, el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha encarregat a la  Creu Roja  el desplegament d’un dispositiu d’un miler de persones, entre voluntaris i treballadors, per dur a terme una acció de sensibilització entre els joves davant el covid- 19 en diferents poblacions, entre elles  Terrassa .

17 d’agost: 2.859 casos positius acumulats 

Així, a data d’el  agost 17 , Terrassa acumula  2.859 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 2.859 casos,  244  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 265 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 17 d’agost, hi ha un total de  33 pacients ingressats ,   d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha pujat a l’  268,98,  1 43,51 menys que a finals de la setmana passada. La tendència de el risc a rebrot es mostra a la baixa segons les gràfiques oficials de Salut.

D’altra banda, ja ha entrat en vigor a Catalunya la  prohibició de fumar  al carrer sense una  distància de seguretat de dos metres . La mesura, publicada al DOGC, també recomana limitar les trobades socials a un  màxim de 10 persones .

13 d’agost: 2.679 casos positius acumulats 

Així, a data de l’  agost 13 , Terrassa acumula  2.679 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 2.679 casos,  233  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 263 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data de l’13 d’agost, hi ha un total de  25 pacients ingressats ,   d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha pujat a l’  312,49,  1 31,32 més que a inicis d’aquesta setmana. La tendència de el risc a rebrot es mostra a l’alça segons les gràfiques oficials de Salut.

D’altra banda,  Sanitat veta fumar al carrer  i tanca les discoteques per tal de tallar els brots per covid-19. La mesura ha estat adoptada per unanimitat en el Consell Interterritorial. L’aplicació d’aquestes mesures s’ha de fer d’acord amb la normativa de cada autonomia.

10 d’agost: 2.563 casos positius acumulats 

Així, a data d’el  agost 10 , Terrassa acumula  2.563 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 2.563 casos,  233  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 263 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 10 d’agost, hi ha un total de  27 pacients ingressats ,  5  d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha pujat a l’  281,17 , un 93,38 més que a finals de la setmana passada. La tendència de el risc a rebrot es mostra a l’alça segons les gràfiques oficials de Salut.

Les carpes de l’  Departament de Salut  a Terrassa han rebut una “molt bona resposta per part de la ciutadania”, segons declarava l’alcalde Jordi Ballart, fins  925 persones  van acudir a realitzar-se el  test PCR  divendres passat a la localitat egarenca.

D’altra banda, el primer edil ha explicat que han “incrementat el  control  i la  vigilància ” a les zones que els preocupen, “sobretot per  evitar els botellons  entre els més joves”.

6 d’agost: 2.345 casos positius acumulats 

Així, a data d’el  agost 6 , Terrassa acumula  2.345 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 2.345 casos,  228  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 263 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 06 d’agost, hi ha un total de  24 pacients ingressats , dos d’ells a l’UCI.

El risc de rebrot ha pujat a l’  187,79 , 1 62,88 més que a inicis d’aquesta setmana. Tot i així sembla que la tendència de el risc a rebrot comença a mostrar una tendència estable en lloc de a l’alça.

Per la seva banda, l’Ajuntament ha  ampliat les mesures  i ha activat un equip de seguretat privada davant l’augment de casos positius. També s’intensificarà la neteja amb aigua de l’espai públic com a mesura dissuasòria per evitar concentracions de persones.

A més,  s’han suspès les visites a les residències  de gent gran al municipi.

2 d’agost: 2.231 casos positius acumulats 

Així, a data d’el  agost 2 , Terrassa acumula  2.231 casos positius de covid -19  des de l’inici de la pandèmia. D’aquests 2.231 casos,  228  s’han detectat en centres residencials.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, a Terrassa han  mort 262 persones  des de l’inici de la pandèmia. A data d’el 02 d’agost, hi ha un total de  10 pacients ingressats  i només un a la UCI.

____________________________

 

El risc de rebrot a Terrassa s’eleva a nivells de març tot i el lleuger descens del nombre d’ingressats [ 7-10-2020 canal Terrassa]

 

Pel que fa a la xifra d’ingressats per coronavirus, els hospitals de la ciutat han trencat la tendència a l’alça dels últims dies. A diferència dels 96 hospitalitzats del dilluns, aquest dimecres eren 84 -12 menys- els pacients ingressats a Mútua o a l’Hospital del CST. D’aquests, un total de 72 es troben atesos a planta mentre que la resta, 12, estan ingressats en cures intensives. Aquesta última xifra, la de malalts greus, no ha deixat d’augmentar durant l’última setmana i, en només 5 dies, s’ha vist doblada, passant de 6 a 12.

Des de l’inici de la pandèmia a Terrassa s’han practicat prop de 70.000 proves PCR, entre les quals s’han detectat uns 5.300 casos positius, fet que suposa que un 2,4% de la població ja ha estat infectada pel virus.

CAUSES DE MORT AL MÓN (2020): LA COVID-19

La Covid-19 se situa entre les principals causes de mort el 2020 [Cristina Sáez, lvg, 13-9-2020).

Res feia presagiar fa nou mesos, quan la humanitat es preparava per estrenar el 2020 , que el món canviaria com ho ha fet. El 31 de desembre, una pàgina web de el Govern xinès anunciava que s’havia descobert una pneumònia de causa desconeguda en Wuhan , una ciutat de 11 milions d’habitants. Aquell anunci va passar alguna cosa inadvertit, era un més dels que hi havia en marxa al planeta: ebola a l’Àfrica occidental, dengue a l’Afganistan , xarampió al Pacífic .

Poc podíem imaginar que el nou patogen SARS-CoV-2, causant d’aquella misteriosa infecció respiratòria, acabaria provocant una pandèmia mundial que, de moment, ja porta gairebé 30 milions de casos i un milió de morts, segons xifres de la Universitat Johns Hopkins (EUA). Tampoc que aquesta nova malaltia es col·locaria en un temps rècord entre les primeres causes de mort en adults al món, per davant de la diabetis, la malària, el càncer de pulmó o els accidents de trànsit. De fet, ja s’ha cobrat més morts que altres noves infeccions dels segles XX i XXI juntes, com SARS, MERS, grip A i Ebola.

“La Covid-19 s’ha col·locat en un tres i no res al podi de les malalties amb major mortalitat i això ha fet que el món s’adoni de cop d’l’impacte tan brutal que tenen les infeccions”, diu l’investigador Icrea Quique Bassat , de l’ Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). “Fins ara, no es prestava atenció a les malalties infeccioses, com tuberculosi, malària o VIH, que són la principal causa de mort en països en vies de desenvolupament, perquè amb prou feines afecten els països rics”. I rebla: “Si alguna cosa ha fet aquesta pandèmia és igualar-nos a tots, independentment de els diners”.

La pandèmia (COVID-19) registra una mitjana de prop de 300.000 nous casos i 6.000 morts diàries

Al 2017 van morir al planeta 56 milions de persones, unes 150.000 per dia, segons l’estudi epidemiològic més complet que existeix, elaborat per l’ Institut d’Mètriques i Avaluació de la Salut (IHME) de la Universitat de Washington a Seattle (EE. UU.). Un terç d’elles, o 17,8 milions, ho van fer per malalties cardiovasculars, principal causa de mortalitat al món des de fa 15 anys. Els segueixen la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), les infeccions respiratòries com pneumònia i bronquitis i les demències.

Tot i que és complicat assignar-li una posició, la Covid-19 segurament ja se situa entre aquestes principals causes de mort de l’any 2020, amb una mitjana de prop de 300.000 nous casos i unes 6.000 morts diàries. Cada dia al món moren 2.800 persones per diabetis, 3.600 en accident de trànsit i 7.000 per infeccions respiratòries.

“El que és particularment remarcable de l’Covid-19 són els enormes estralls que ha causat en tan poc temps. Comparativament, la pandèmia de VIH / sida ha causat moltes més morts, uns 39 milions, però és més insidiosa i lenta “, diu Theo Vós , investigador de l’IHME. Pics de malaltia i mortalitat tan ràpids només solen aparèixer associats a desastres naturals o guerres (terratrèmol de Haití , genocidi de Rwanda , fam xinesa en l’època de Mao …).

Per a Antoni Trilla, epidemiòleg de l’hospital Clínic de Barcelona , la Covid seria comparable en extensió i gravetat de la grip espanyola de 1918, que en un sol any va ocasionar uns 50 milions de morts, tot i que no hi ha consens sobre la xifra final. “Va matar a 50 milions d’un món de 2.500 milions, mentre que la Covid porta més de 900.000 persones en un món de 8.000 milions d’habitants. Segurament, en xifres relatives l’Covid no és tan bèstia, però en canvi ha aconseguit paralitzar el món com cap altra malaltia “, destaca Trilla.

“Hi ha malalties infeccioses que causen Covid light tots els anys, com la pneumònia, que provoca 900.000 morts anuals en nens, el 99% dels quals viu en països en vies de desenvolupament”, recorda Bassat, per a qui “el tràgic d’aquesta història és que, quan passi la Covid, seguiran morint 900.000 nens de pneumònia, i altres tants de malària, de VIH, de diarrea, per no tenir accés a aigua potable. Són malalties per a les quals hi ha eines de prevenció. I a ningú li importarà, perquè no afectaran els països rics “.

Segons l’OMS, més de la meitat de les morts en països de renda baixa es deuen a malalties infeccioses, per a moltes de les quals existeixen vacunes o tractaments, a més de problemes en l’embaràs i el part, i mancances nutricionals, factors que tot just suposen el 7% de les morts en països de renda alta. Només la Covid-19 està sent capaç de canviar aquesta estadística.

Una letalitat sis vegades superior a la grip

A l’inici de la pandèmia, eren freqüents les comparacions entre Covid-19 i grip, encara que aviat es va començar a veure que la Covid-19 era més letal que la grip estacional i molt menys benigna. La letalitat indica quants morts es donen respecte a l’total de malalts que produeix una patologia. En el cas de la grip és de l’0,1%, mentre que la de la Covid-19 és sis vegades superior, segons l’OMS (de l’0,6%). La grip cada any produeix entre 3 i 5 milions de casos i entre 290.000 i 650.000 morts. En comparació, el virus de l’Ebola, té una taxa de letalitat molt elevada, propera a l’50%. Els experts jutgen que la letalitat de la Covid-19 podria canviar quan comenci l’hivern a l’hemisferi nord (ja que fins ara la major part de la propagació s’ha donat en els mesos temperats o càlids). A mesura que les temperatures baixin i el fred faci que més gent estigui en interiors, on hi ha més probabilitat que es transmeti la infecció, és probable que augmenti la taxa de letalitat. Segons Theo Vós, de l’Institut d’Mètriques i Avaluació de la Salut (IHME) a ​​Seattle (EUA), a Espanya l’escenari no és favorable. “Si no passa res, a la tardor esperem que la taxa pugui augmentar dramàticament i causar moltíssimes més morts. En la majoria dels països de l’hemisferi nord, les coses no pinten gens bé “. a la tardor esperem que la taxa pugui augmentar dramàticament i causar moltíssimes més morts. En la majoria dels països de l’hemisferi nord, les coses no pinten gens bé “. a la tardor esperem que la taxa pugui augmentar dramàticament i causar moltíssimes més morts. En la majoria dels països de l’hemisferi nord, les coses no pinten gens bé “.

Medi ambient i pandèmies

L’Agència Europea de Medi Ambient urgeix a actuar sobre l’origen dels factors que expliquen la incidència de malalties emergents [Antonio Cerrillo, 8-9-2020, LVG)

La degradació ambiental catapulta les pandèmies
Desforestació a l’Amazònia peruana Marc López-Roig. (.)

La degradació ambienta l -i, en concret, la colonització d’espais naturals i el contacte humà amb animals que són reservoris de virus i patógenos- és la primera baula de la cadena que explica les pandèmies dels darrers anys. Així ho sosté un informe de l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA). El document alerta sobre com el deteriorament de l’entorn està danyant la salut humana. Des d’aquesta òptica, la Covid-19 seria un exemple més.

La destrucció dels hàbitats forestals en zones tropicals comporta que molts patògens que abans estaven confinats en llocs inaccessibles puguin ser transmesos a l’espècie humana. Les persones entren en contacte amb espècies amb les que abans no tenien relació; és així com s’incrementen les possibilitats de contagiar-se amb malalties d’origen animal. Mercats d’animals, transport i globalització després les propaguen.

L’informe ressalta que “hi ha un vincle clar entre la desforestació tropical i l’aparició de virus d’origen animal en reservoris de fauna silvestre”

L’origen concret de la SARS-CoV-2 (localitzat inicialment en el mercat de Wuan) és desconegut, encara que l’informe apunta als ratpenats, “donada l’alta prevalença de coronavirus en poblacions de ratpenats salvatges i les seves similituds amb els virus SARS-CoV -2 trobats en humans “. La transmissió a l’home de l’coronavirus es dóna sovint a través d’un hoste intermediari (en aquest cas, està per confirmar si va ser el pangolí).

L’informe ressalta que “hi ha un vincle clar entre la desforestació tropical i l’aparició de virus d’origen animal en reservoris de fauna silvestre”. I ressalta que l’ús de les terres per produir aliments destinats a animals és un dels factors d’aquesta desforestació.

“El desbrossament de boscos per a la construcció de carreteres, la mineria i l’agricultura, juntament amb la caça d’ animals silvestres per obtenir carn i medicina tradicional, així com l’ocupació d’exemplars salvatges com a mascotes, donen com a resultat una major freqüència de les interaccions entre home-fauna silvestre que poden proporcionar una plataforma de llançament per a nous virus en humans “, assenyala l’informe.

Canvis en l’ús de terra, que comporten la transformació d’ecosistemes naturals en terrenys agrícoles o per a l’ús urbà, “han ocasionat impactes en la diversitat i abundància d’espècies, i afavorit l’aparició d’espècies animals que actuen com a reservoris per a malalties zoonòtics, en particular rosegadors, ratpenats i aus passeriformes “, s’assenyala.

L’impacte de la cria intensiva de bestiar

En els últims anys, han sorgit “sistemes de cria intensiva de bestiar domèstic en què els patògens en humans i en animals circulen i en alguns casos s’amplifiquen”.

La producció intensiva de carn implica la cria de poblacions d’animals genèticament similars “concentrades en zones properes, sovint en males condicions, el que fomenta vulnerabilitat a la infecció”.

Més de l’50% de malalties infeccioses zoonòtiques sorgides des de 1940 s’han associat amb mesures per intensificar agricultura, incloses preses, projectes de reg i granges industrials.

El 60% de les malalties infeccioses humanes són d’origen animal, mentre que tres quartes parts de les noves malalties infeccioses emergents es transmeten als humans des d’animals.

tres quartes parts de les noves malalties infeccioses emergents es transmeten als humans des d’animals

El SARS-CoV-2 és el tercer coronavirus d’origen animal que infecta als humans els últims anys. L’anterior, aparegut a finals de l’any 2002, es va transmetre als humans a través de civetes (animal semblant a el gat salvatge) i va causar un brot de malalties respiratòries agudes que es va estendre fora de la Xina fins a afectar a 26 països.

Per la seva banda, el coronavirus causant de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS-CoV) va ser transmetre als humans a través de dromedaris, es va detectar el 2012 i es va estendre a 27 països. Es creu que tots dos virus es van originar a ratpenats

A la llista ocupen un paper destacat virus responsables d’una mortalitat global significativa, com els virus de immunodeficiència humana (VIH, que causen la síndrome d’immunodeficiència adquirida síndrome, i que va sorgir de les poblacions de primats salvatges, el virus de la febre de la Vall de l’Rift , que va saltar de bestiar infectat a humans, així com virus de la influença , que han sorgit d’animals, en particular de porcs i aus de corral, com la grip aviària o la grip porcina. Altres malalties zoonòtiques associades amb taxes de mortalitat particularment altes inclouen l’Ebola virus, hantavirus i virus Nipah.

Ja hi ha hagut dos avisos importants

L’home irromp amb un contacte intens i directe en zones amb espècies que poden tenir patògens (Àfrica central, sud-est asiàtic i Sud-amèrica); promou un comerç (moltes vegades il·legal) d’espècies relacionada recentment amb malalties d’origen animal (zoonosi), i maltracta els animals amuntegats en els mercats humits d’Àsia, l’ull de l’últim huracà.

Així s’expressa Fernando Valladares, qui dirigeix el grup d’Ecologia i Canvi Global de el Museu Nacional de Ciències Naturals de Madrid (CSIC). “Estressar als animals mantenint-los diversos dies en gàbies fa que el seu sistema immunològic es deprimeixi; la càrrega vírica puja, i aquest animal es fa més perillós per als humans “, ens va indicar en una entrevista recent .

Altres experts relacionen també el que ha passat amb el fenomen de ” la invasió d’hàbitats i sistemes naturals abans mai ocupats; i que ara reben una presència humana massiva “.

Així ho creu, per exemple, el professor Jordi Serra-Cobo, expert en eco-epidemiologia i membre de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la Universitat de Barcelona.

Desforestar la selva tropical per a crear assentaments, infraestructures, hisendes i granges amb tot tipus d’animals fa que augmentin les probabilitats d’entrar en contacte amb patògens, molts dels quals no eren coneguts fins fa pocs anys.

Factors per a la propagació

Tres factors intervenen en el naixement d’aquestes pandèmies. Primer, s’ha de donar el salt de virus de l’espècie animal als humans (pels canvis ambientals descrits); en segon lloc, un efecte amplificador al que s’infectin moltes persones (mitjançant mercats d’animals salvatges vius com el de Wuhan o concentració demogràfica …); i, finalment, s’ha de propagar ràpidament i ampliar a regions de planeta (gran mobilitat i la globalització).

El perill dels mercats dels animals vius

Els mercats d’animals salvatges vius , on la fauna salvatge es manté captiva, amuntegada i es ven com menjar o com a mascotes, són assenyalats com a focus de risc d’aquesta fatídica barreja de virus i espècies.

Si en aquests mercats, els ratpenats es mantenen propers a altres animals i als humans, hi ha una oportunitat que els seus virus s’alliberin en grans quantitats, segons Andrew Cunningham, catedràtic d’Epidemiologia de Fauna Salvatge de la Societat de Zoologia de Londres.

Els animals de mercat poden ser molt més vulnerables a ser infectats si es troben estressats, diu aquest especialista.

“Provocar estrès als animals deixant-los diversos dies en gàbies fa que el seu sistema immunològic es deprimeixi; la càrrega vírica puja, i aquest animal es fa més perillós per als humans “, alerta aquest especialista.

Set factors inclòs el canvi climàtic

En un recent informe de el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient va identificar set factors impulsats per l’home que causaven l’aparició de malalties zoonòtiques: una major demanda de proteïna animal, un Intensificació agrícola insostenible , el major ús i explotació de la vida silvestre , la sobreexplotació de recursos naturals de manera accelerada per la urbanització, el canvi d’ús de terra i les indústries extractives, els viatges i el transport , canvis en les cadenes de subministrament d’aliments i el canvi climàtic.

L’escalfament de l’planeta acta com a amplificador dels factors descrits, ja que la calor provoca que alguns vectors dels virus i bacteris com, per exemple, mosquits o paparres, arribin a latituds on abans no hi eren presents.

L’informe de l’AEMA recopila els estudis que documenten com l’exposició a la contaminació de l’aire sembla afectar la transmissió i les taxes de mortalitat, tot i que d’una manera encara no ben conegut.

enfocament global

La AEMA defensa l’informe The One Health, en el qual metges, veterinaris i experts reclamen un enfocament multidisciplinar per vetllar per la salut dels ecosistemes. Demanen augmentar la vigilància de malalties zoonòtiques en els diferents hàbitats i “comprendre el paper que juga la degradació ambiental” en les noves malalties. “La severitat de la pandèmia de Covid-19 hauria d’obligar a renovar els esforços per abordar els factors que impulsen les malalties infeccioses emergents, i en particular l’estructura de sistema alimentari i la demanda de proteïna animal”.

Aproximadament, el 13% de totes les morts que es produeixen a l’any en la UE són atribuïbles a la mala qualitat de l’entorn,

Aproximadament, el 13% de totes les morts que es produeixen a l’any en la UE són atribuïbles a la mala qualitat de l’entorn, segons recorda l’Agència Europea de Medi Ambient citant un informe de l’OMS de l’any 2016 (amb dades de l’any 2013). “Aquestes morts són evitables i el seu nombre pot ser sensiblement reduït a través d’esforços per millorar la qualitat ambiental”, assenyala el document de l’AEMA

La naturalesa proveeix les bases perquè la població europea disposi de bona salut i benestar, alguna cosa perquè el que es requereix aigua i aire net i alimentació sana.

El medi ambient crea a més espais per a l’esbarjo, el relax i la interacció social.

Però estem exposats a la contaminació a les cases, el lloc de treball o quan mengem o caminem.

Les dades més recents de l’OMS (2016) ressalten que a Europa un total de 630.000 morts van ser atribuïts a la mala qualitat de l’entorn en l’any 2012.

La incidència varia segons els països, i se situa en un forquilla que bascula entre el 9% a Noruega i Islàndia, el 23% a Albània i el 27% a Bòsnia i Herzegobina.

Espanya apareix en el cinquè lloc entre els 39 països europeus (amb una incidència d’entre el 9 i el 11%).

agència europea de medi ambient

La contaminació s’associa amb un àmplia relació de malalties, com el càncer, malalties de cor, atacs cardíacs, malalties respiratòries o alteracions neurològiques.

Totes afeccions redueixen la qualitat de vida, fins al punt que més de 20 milions d’anys de vida es van perdre a causa de les malalties atribuïbles a la pobra qualitat ambiental als 28 països de la UE al 2012.

La ciutadania està exposada a múltiples factors d’estrès ambiental en tot moment i que en molts casos es combinen i impacten negativament sobre la salut.

La contaminació d’aire és el principal agent causant de malalties; unes 400.000 morts prematures són atribuïbles a ella a la UE

L’informe ressalta que està ben establerta la relació entre la contaminació de l’aire i les altes temperatures (factors que es retroalimenten), el que condueix a un augment de la mortalitat i la morbiditat.

La contaminació d’aire és el principal agent causant de malalties; unes 400.000 morts prematures són atribuïbles a ella a la UE. A

Així mateix, la pobra qualitat de l’aire interior causada per la crema d combustibles sòlids s’origina prop de 26.000 morts prematures a l’any en el conjunt dels 39 països que estan sota el paraigua de l’Agència Europea de Medi Ambient.

“Hi ha primerenques proves que l’exposició a la contaminació de l’aire a llarg termini pot incrementar la susceptibilitat a l’Covid-19”, encara que consideren que calen noves investigacions per establir una millor aquesta relació.

Els entorns ambientals d’alta qualitat són una eina per prevenir malalties

El soroll és el segon focus de risc més significatiu; s’estima que la contaminació acústica causa unes 12.000 morts prematures a l’any i és responsable de fins a 48.000 nous casos de cardiopatia isquèmica.

El canvi climàtic, unit a l’efecte illa de calor de les ciutats, eleva aquestes morts addicionals (segons l’Agència) degudes a les onades de calor a altres 130.000 defuncions a l’any

Un ampli ventall de malalties cròniques està associat a l’exposició a substàncies químiques, factor a què l’OMS atribueix el 2,7% de les morts globalment.

No obstant això, la suma total és “desconegut”, ja que el grau de coneixement sobre aquesta exposició a substàncies químiques és limitat.

Adoptar solucions ecològiques, com ampliar les zones verdes i crear àrees urbanes de qualitat ofereix un’triple guany

L’informe assenyala que adoptar solucions ecològiques, com ampliar les zones verdes i crear àrees urbanes de qualitat ofereix un’triple guany ja que no només permet mitigar la contaminació ambiental i donar suport a la biodiversitat, sinó que alhora millora la salut i benestar de les poblacions urbanes i fomenta la cohesió i integració social.

“Els entorns ambientals d’alta qualitat són una eina per prevenir malalties, reduir l’exposició a factors ambientals estressants i promoure l’exercici, la relaxació i la interacció social en suport de la salut i el benestar”.

Coronavirus: cronologia d’una pandèmia

Coronavirus: cronología de una pandemia

[JORDI CANYISSÀ, LVG, 06/04/2020] La gran enfermedad de la era de la globalización empezó de forma silenciosa. Repasar las noticias sobre la Covid-19 sirve para ver cómo los gobiernos han cambiado sus decisiones en muy poco tiempo y cómo ha variado nuestra percepción de lo que es, según la ONU, “la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial”.

         –Por qué la Covid-19 no es como una gripe [Pablo Gómez, LVG, 15/4/2020]
          Las diferencias que hacen de la Covid-19 una infección más grave que la
gripe común.

Nombre de contagiats a Espanya

[22-4-2020, vilaweb] Quin és el recompte actual d’afectats i morts?

A tot el món, les darreres xifres són de 2.614.289 casos confirmats i 182.453 morts. Del total de casos, 714.305 ja es consideren guarits, segons dades de Worldometer.

Els estats més afectats són:

—Els Estats Units d’Amèrica, amb 830.572 casos i 46.235 morts.
—L’estat espanyol, amb 208.389 casos i 21.717 morts.
—Itàlia, amb 187.327 casos i 25.085 morts.
—L’estat francès, amb 159.877 casos i 21.340 morts.
—Alemanya, amb 149.771 casos i 5.211 morts.

Als Països Catalans hi ha 59.302 casos, 31.370 altes i 10.388 morts [arran del canvi de recompte, consulteu ací la metodologia a cada territori].

—Al Principat, 45.875 casos, 24.787 altes i 9.050 morts (1.052 casos, 896 altes i 205 morts més que no ahir)
—Al País Valencià, 10.571 casos, 5.011 altes i 1.112 morts (172 casos, 292 altes i 18 morts més que no ahir)
—A les Illes, 1.836 casos, 1.017 altes i 164 morts (28 casos, 12 altes i 3 morts més que no ahir)
—A Catalunya Nord, 297 casos, 246 altes i 25 morts (2 casos i  2 altes més que no ahir)
—A Andorra, 723 casos, 309 altes i 37 morts (6 casos i 27 altes més que no ahir)

*No hi ha dades separades sobre la Franja de Ponent i el Carxe.


Els enllaços i les dades a tenir sempre a mà:

[MAPA] L’evolució del coronavirus a tot el món
[GRÀFICS] Així evoluciona el coronavirus als Països Catalans