Bearn o la sala de les nines

ACTIVITAT A

Veure el vídeo de TV3

Matins de TV3

Bearn o la sala de les nines: per consultar l’estructura de la novel·la i el narrador.

Biblioteca la Selva del Camp

 

ACTIVITAT B
Consulta l’estudi preliminar (educaula 62) i cerca-hi les respostes a les preguntes següents.

Un retrat amb quatre dades genealògiques

On va néixer i quan l’escriptor Llorenç Villalonga?

Quina és la primera novel·la?

Bearn o la sala de les nines

Què va passar a la Sala de les nines? Què hi  havia en aquesta sala?

Estructura

De quines parts està formada la novel·la Bearn? Llegeix la introducció i localitza  el fragment  en què el mateix  Joan ho explica al Miquel Gilabert.

Com obté en Joan part de la informació?  Digues una conversa íntima que escolti i reprodueixi.

Entre la primera part i la segona hi ha una sèrie de paral·lelismes. Omple la 1a columna corresponent a la primera part. (la segona, més endavant)

 

1a part
2a part
QUIN VIATGE ES PORTA A TERME?
A QUINA ÒPERA ASSISTEIXEN A PARÍS?
QUIN MITE ES TRACTA?
QUINA DONA TÉ IMPORTÀNCIA?
A QUI TEMPTA LA XIMA?

 

Tècnica narrativa

La novel·la pren la forma d’una llarguíssima carta datada a Bearn el 1890.  A qui va dirigida? I per què? Qui l’escriu?

Busca en la novel·la algun fragment en què en Joan interpel·li el destinatari.

Personatge i temes

Personatges que es contraposen

Digues quin personatge es contraposen  els personatges següents. Respon, només, els dos primers.

 

Don Toni
Dona Maria Antònia
Dona Xima
Tomeu
Don Andreu
En Collera

 

Digues cinc adjectius que es puguin atribuir a don Toni?

Quina relació té aquest personatge amb Llorenç Villalonga?

El segle XIX és conegut com el segle dels grans invents. En quins invents està interessat don Toni?

Qui és en Joan?  Què en saps de la seva força i del seu temperament?

Quin prototip de dona representa la Xima?

Qui és don Andreu i què detesta?

 

La llengua

La major part del text està escrit en català estàndard amb algun tret dialectal considerat normatiu, tret dels diàlegs, en què hi ha més trets dialectals. Per quin motiu?

Escriu l’equivalent en català central

Variant mallorquina Variant central Variant mallorquina Variant central
Estim (1a persona del present d’indicatiu) Estimamanau
Perderes (passat simple) que combina amb el perifràstic Predomini de la forma plena dels pronomsmos dirà
Article salatEs dobbersSes malalties nígul
empegueir Xot (xotet)
torcar Acubar-se

 

ACTIVITAT  C
PREGUNTES de COMPRENSIÓ de la NOVEL·LA
Primera part

De què hauria treballat en Joan si don Toni no li hagués pagat els estudis?

QUina relació de parentesc tenen dona Xima i don Toni?

I don Toni i don Joan? Ho sabem del cert?

Quin càrrec de consciència té el Joan en relació al Jaume?

Don Joan té sempre clar que vol ser capellà?

QUin personatge creu que els senyors estan endarrerits i que deixen morir les finques? I que no tenen ni lavabo?(6)

Qui està en contra de la celebració del Carnaval? Quin argument fa servir don Toni per defensar la celebració d’aquesta festa?

En quina festa es veuen els senyors tot i estar separats?

Quin dubte té en Joan quan és a Ciutat per vendre la casa de don Toni i presencia l’enderrocament de l’estàtua d’Isabel II?

Què dóna don Toni a en Joan després de la festa de Carnaval? Què li diu respecte del possible pròleg? (8)

Quin prototip de dona representa la Xima?  Quins són els seus amants?

Per qui abandona la Xima don Toni? Per què es queda a París?

Què busca don Toni anant amb la XIma a París?

QUina relació té amb el mite de Faust?

Don Andreu va a veure don Toni i li explica els tres motius de la seva visita. Quins són?

Què volen consultar els nebots i per què? (13)

Quina és la intenció real de dona Xima quan torna a Bearn? Què fa per aconseguir el que vol?(13)

Qui és don Andreu i què vol que cremi don Toni? Quina excusa posa don Toni per no fer-ho? (13)

QUin personatge apareix quan dona Xima i don Toni estan parlant? Què té d’especial aquest personatge? Com reacciona quan veu la Xima?(16)

Què demana dona Xima a don Toni? Com reacciona ell? (17)

Per què no va don Toni a París? Què decideix fer en relació a l’eternitat?

Quin és el personatge que sap mantenir més les aparences? Per què?

Com aconsegueix don Toni que torni dona M.Antònia?

Qui és en Biel?

Què descobreix dona M Antònia a don Toni en relació a la Xima? (18)

Què accedeix a cremar don Toni finalment? Per què?

Quin invent no instal·la perquè l’enginyer francès li cobra massa?  I quin construït per ell mateix li demana dona M Antònia que destrueixi després de pujar-hi? Arriba a destruir-lo voluntàriament? Com veu aquests invents la societat mallorquina?

Què decideix dona M Antònia en relació a les rendes pròpies i a les rendes del marit? (19)

Al Joan, què li passa després de salvar don Toni i dona M Antònia? (20)

 

Segona part
Capítols 1 a 3
 1. A què es dedica M.Antònia? I don Toni?
 2. Busca informació sobre el mite de Filemó i Baucisa què es fa referència al capítol 2.
 3. Quants anys de pau transcorren des del retrobament fins que es moren els senyors i en Joan escriu la carta?
 4. Què porta don Toni al cap?
 5. Què se’ns diu sobre la mort de dona M.Antònia?
 6. Respecte de Madò Coloma.
  1. On viu i de què viu?
  2. Amb qui va dona M.Antònia quan veu madó Coloma?
  3. Què sorprèn dona M.Antònia quan la veu?
  4. Després d’assenyalar el pati, don Toni fa signe de silenci al Joan? Què creus que s’insinua?
  5. Què li ofereix que madò Coloma rebutja?
 7. Sobre don Felip de Bearn, avantpassat de don Toni, que visqué a finals del XVIII:
  1. Quin ofici tenia quan era a Aranjuez?
  2. A qui conegué que li canvià la vida?
  3. Per quin motiu va ser expulsat de l’exèrcit?
  4. On passa els darrers anys de la seva vida i a què es dedica?
  5. Com morí?
  6. Quina orientació sexual s’intueix que té?
  7. Com sap tota la història en Joan?
 8. Qui substitueix el vicari don Andreu a la seva mort? Com el definiries?
 9. Quina relació tenia don Toni amb famílies humils? I amb algunes al·lotes?
Capítols 4 a 8
 1. Què ven el senyor, sense haver-ho comentat prèviament al Joan, per aconseguir diners per poder viatjar a Roma a veure el Sant Pare i aconseguir la seva benedicció? (4)
 2. Com reacciona en Joan? (4)
 3. Què descobreix en Joan sobre el moment del dia en què escriu don Toni? (4)
 4. En Joan en parla amb dona M.Antònia, però no s’adona encara del canvi d’actitud de la senyora. A què es refereix? (4)
 5. Qui els aconsegueix audiència particular amb el sant pare a Roma? (5)
 6. Com el veia el don Toni? Tenia origen noble? (5)
 7. On desembarquen del vaixell? (5)
 8. Joan se sent una mica avergonyit al vaixell, per què? (5)
 9. Per sorpresa del Joan, on els porta el tren en lloc d’anar cap a Itàlia?(5)
 10. Què fan a París? (6)
 11. Quant de temps ha passat des que la Xima va anar a Bearn a demanar a don Toni que l’acompanyés? (6)
 12. Què escandalitza en Joan del que veu a París? (6)
 13. En Joan somia amb la Xima. Quants anys deu tenir? Com  la veu i per què pateix? (6)
 14. On era don Joan quan li sembla reconèixer la Xima? (7)
 15. Què vol fer? (7)
 16. Descriu l’actitud violenta de don Joan. (7)
 17. A la comissaria, comença una confusió, quan ell explica amb qui ha anat a França. Quina és? (7)
 18. Molt penedit, què dóna al comissari i què dóna més tard al policia ferit? (7)
 19. Què somia a la nit? (7)
 20. En aquest capítol don Toni ens descobreix una cosa més sobre la seva relació amb madò Coloma. Què és? (8)
 21. Quants diners demana don Toni al Joan? Per què deuen ser? (9)
 22. Què veuen amb sorpresa quan són al Sena? (9)

 

Capítol 9
 1. En Joan diu que veu la Xima, però que un òmnibus s’interposa entre ells. Descriu com la veu.
 2. Quan en Joan arriba a l’hotel li fan arribar una carta de la policia en què se’ls comunica que se’ls expulsa de París per quatre motius. Quins són? Són tots reals o n’hi ha algun que és fruit d’algun malentès?
 3. Com reacciona en Joan?
 4. Quina impressió tenen els senyors quan se’n van de París? Han arribat a saber-ho?
Capítol 10
 1. Quina impressió li fa Roma, a en Joan?
 2. Quins comportaments un pèl estrany té don Toni en relació als cotxers i als grums de l’hotel?
 3. Una desconeguda els saluda  al cap d’uns dies  els convida a dinar. És una dona culta, amb cert encís, un pèl misteriosa i, potser, pensen ells, un pèl tarada. Quin títol té?
 4. En Joan reflexiona sobre el seu comportament violent. Quins dos casos recorda i quin és el tercer que es produeix en aquest moment?
 5. Explica l’escena en què don Joan queda captivat per dos nois homosexuals que s’estan a l’habitació del costat de la seva.

 

Capítol 11
 1. Finalment, el 31 de desembre tenen una audiència privada amb el sant Pare. Qui d’ells tres no hi va? Per què?
 2. Què demana don Toni a don Joan? Per què? Què està disposat a fer en Joan com a resposta?
 3. Quina situació atribola en Joan?
Capítol 12
 1. El sant Pare pregunta la raó per la qual dona M.Antònia no els acompanya. Quina és la resposta de don Toni? Per què aquesta resposta desagrada a en Joan?
 2. Segons el Joan, quin és el motiu real pel qual dona M.Antònia no els havia acompanyat en l’audiència privada?
 3. Com aconsegueix don Toni els deixi sols?
 4. Què està temptat a fer en Joan l’estona que és a la biblioteca del Papa?
 5. En el moment de marxar, en Joan té un ensurt en veure una senyora que conversa amb dos cardenals. Què creus que li passa?
Capítol 13
 1. Dona M Antònia retreu a don Toni que no hagi preguntat al papa si enganyarel Govern es pot considerar un robatori.  A què es refereix amb els consums? Què defensen l’un i l’altra?
 2. Durant el trajecte, don Toni els explica com ha anat l’audiència? Per què, segons en Joan?
 3. A qui considera ”entebanadors sense cultura ni sentit estètic” don Toni? I qui són els que cerquen la veritat?
 4. La calma del viatge es veu interrompuda per l’arribada d’un nou personatge. Què els explica de la seva vida?
Capítol 14
 1. Quan arriben a Mallorca passen una estona a casa de la neboda, na Magdalena, que els rep amb una aparent cordialitat. Qui arriba demanant com ha anat l’audiència? Com el rep don Toni?
 2. Arriben totalment escurats perquè s’han gastat tots els diners de la penda del pinar. Creus que la reacció de dona M. Antònia és del tot comprensible? Justifica la teva resposta.
 3. Miss Moore reencarna l’escriptora George Sand instal·lada a Mallorca a la tercera dècada del segle XIX.  D’on ve  i a què es dedica? Per què el diners que paga per la casa que lloga fan parlar també els mallorquins?
 4. Què fa que tant escandalitza Mallorca?  Què explica als senyors sobre la seva transformació a Florència quan tenia 45 anys?  Don Toni i en Joan reaccionen de manera diferent. Explica-ho.
 5. En Tomeu és un noi de disset anys a qui tothom havia considerat més aviat lleig. Ara, Miss Moore descobreix el seu atractiu.  En Joan aprofita per fer-nos un avançament del que passarà més endavant. Què ens diu?
Capítol 15
 1. Per quin motiu Miss Moore visita madò Coloma? Com acaben aquestes visites?
 2. QUi explica als senyors com han anat els fets?
 3. Don Toni  per què no sent com una tragèdia el fet que es quedin sense diners o que no tinguin descendència? Pensa que està relacionat amb la idea que té sobre cap a on avança la societat.
 4. El senyor considera que el món es reduiex a Europa, que és on pot trobar totes les maneres de viure possibles, des de les més il·lustrades a les més primitives. Al Joan li dol que consideri les cultures orientals com a primitives i pensa que fins i tot als països més cultes hi ha individus primitius comparables als del cor d’Àfrica. En qui està pensant precisament? Per què li dol tant?
 5. Tot i que el vicari va anar a Ciutat a demanar que expulsessin Miss Moore de Mallorca, per què no ho va aconseguir?
 6. Què creus que vol dir que Miss Moore actuava com “si es trobàs en un país ocupat”?

Capítol 16

 1. En Joan ja ho havia insinuat en capítols anteriors, però ara en té la certesa. Què creu que li passa, a dona M Antònia? Què fa dona M Antònia perquè ho pensi?
 2. Què va dir el papa Lleó XIII sobre les Memòries  quan es va entrevistar amb el senyor?
 3. En quina part de les possessions es veu la decadència d’aquesta família?
 4. M.Antònia fa a·lusió a un personatge que “se li va morir” a don Toni. A qui es refereix? Què hauria pogut fer en aquest moment si no s’hagués mort
 5. Antònia explica a en Joan records d’infantesa. Quins records té de la seva família? Vivien com el que corresponia a una “pubilla rica “ com era ella?
 6. I per què va pensar a casar-se amb els senyor?
 7. M.Antònia comenta que a la seva família es casaven molt entre cosins i que sovint els fills sortien beneits o bojos. A quin personatge familiar fa referència en aquest moment?
Capítol 17
 1. Madò Coloma apareix morta, estrangulada. Què li han pres, només? Quines hipòtesis hi ha al poble en forma d’enraonies sobre l’autoria de l’assassinat?
 2. Amb quin tipus de dones enganyava don Toni  la seva muller?
 3. Don Toni explica a en Joan que en algun moment dona M. Antònia va tenir un comportament una mica pertorbat. De què es tractava? Què en va dir el metge?
Capítol 18
 1. El deteriorament mental de dona M.Antònia es va accentuant, tot i que té, encara, moments de gran lucidesa Quin dubte té sobre la seva família? No recorda per què no va anar a l’audiència privada amb el sant Pare. Amb quina mentida li respon don Toni?
 2. De qui està enamorada na Caterineta? Demana permís a la senyora per fer què? Què li ofereix dona M.Antònia?
 3. Dona M Antònia afirma que no tenen cap problema i es pregunta si passarà alguna cosa. Què en pensa en Joan?
Capítol 19
 1. Quina és la situació de dona M Antònia?
 2. Don Toni explica a don Joan com va marxar la Xima de París. A qui acompanyava? Com ho sap?
Capítol 20
 1. Quina és la notícia que corre pel poble?
 2. Per què pateix la senyora en relació a na Caterineta?
 3. Què pregunta dona Antònia a en Joan sobre el senyor? I què li respon el capellà.
 4. De cop i volta, dona Antònia es recorda d’alguna cosa que va començar quan es va reconciliar amb el senyor i que, potser, no acabarà. A què es refereix?
Capítol 21
 1. Com han estat els seus darrers anys de la Xima? En quin estat arriba a Bearn?
 2. Què porta sempre amb ella? I per què?
 3. Després de demanar diners per un negoci poc clar, dona M Antònia, proposa dues coses a la Xima, quines són?
 4. Què no recorda ja dona M Antònia?
Capítol 22
 1. Quin és el detonant del comportament forasenyat de la Xima? Quina conseqüència té?
 2. Explica com se succeeix el desenllaç i per què don Toni fa el que fa.
Epíleg
 1. Quina visita rep don Joan a Bearn després de la mort dels senyors i amb quina finalitat?
 2. Què fa don Joan ajudat d’en Tomeu per evitar-ho?
 3. Se’ns desvetlla quin devia ser el motiu de la mort de madò Coloma, quin era?
 4. Don Felip era, segons el que se’ns conta a l’epíleg, només un personatge que es dedicava a vestir nines?
 5. Quin misteri s’afegeix a la desaparició de don Toni?