COM QUE

COM QUE: valor causal (equival a  ja que, encara que com que sol anar a l’inici de l’oració.)
COM: no té mai valor causal (en castellà, sí).

Sempre que el puguis substituir per COM QUE, fes-ho, perquè això voldrà dir que té valor causal.

Com que l’arbre és mort, l’hauran de tallar.