DIFTONGS i DIÈRESIS

Diftongs 

Què passa quan trobem escrites dues vocals juntes?

1. Les dues vocals  pertanyen a síl·labes diferents. hi-e-na, ca-mi-ó

2. Les dues vocals formen part de la mateixa síl·laba.  Es pronuncien, doncs, en un sol caop de veu. Es tracta d’un diftongMai, heu-ra,cau-re

Tipus de diftongs

Quatre iogurts jeuen a la nevera. Mai en  treu el seu.

DECREIXENTS
Vocal + i /u en un sol cop de veuMai, cau, treu, seu, riu
CREIXENTS
a.      Qu / gu + vocal en un sol cop de veu:  quatre, llengüesb.      I / U inicial + vocal en un sol cop de veu:   Iogurtsc.      I / U intervocàliques (formen diftong amb la vocal següent) cauen, jeuen

 

La terminació –ia és un hiat en català (en castellà, diftong). Per tant, hi ha està formada per dues síl·labes (-i-a). Ho hem de tenir en compte a l’hora d’accentuar les paraules esdrúixoles (me-mò-ri-a)  i no accentuar les planes (plo-vi-a).

I si n’hi ha tres?

En aquest cas, tenim un triftong:

Pa-ra-guai

Dièresi

La dièresi serveix té dues utilitats:

  1. Indicar que la u es pronuncia a güe, güi, qüe, qüi
  2. Indicar que no hi ha diftong en grups de vocals que podrien formar-lo. Re-du-ï-a

Cal estar molt atent a les terminacions verbals com és ara les següents:

pro-du-ïen, pro-du-ï-a, es-tu-di-ï,

I altres mots com:

Ve-ï-nat, a-mo-ï-nar

Cal recordar!

Té preferència l’accent sobre la dièresi.  Fixeu-vos en suís / suïssa, agraíssim /agraíssiu / agraïssin.

No es posa mai dièresi en l’infinitiu, futur, condicional i gerundi  dels verbs de la 3a conjugació acabats en –ir, encara que hi hagi un hiat.

Reduir, reduiré, reduiria, reduint

               Però sí que porten dièresi reduïm, reduïa, etc.

Fixeu-vos en els temps verbals següents:

Imperfet indicatiu: Reduïa, reduïes, reduïa, reduíem, reduíeu, reduïen

Imperfet de subjuntiu:  reduís, reduïssis, reduís, reduíssim, reduíssiu, reduïssin

Tampoc no es posa dièresi en els sufixos –isme, -ista.  

Egoista, europeista,  egoisme, heroisme, policroisme (però proïsme)