La diana d’avaluació.

La diana d’avaluació és un model que hem fet servir per treballar la coavaluació, ja que entenem l’avaluació amb una finalitat formadora que comporta implicar molt més l’alumnat, a partir de processos de co-avaluació i d’auto-avaluació.
Com podem fer partícips els infants del seu procés d’assoliment del treball? És important aquesta regulació dels aprenentatges, que siguin conscients del moment en que estan i llavors poder saber què han de fer per millorar.
La diana d’avaluació ens serveix per a que cada grup reflexioni, parli i estableixi una valoració el seu treball, tant de la part de la investigació com la part de la dinàmica que s’ha establert entre ells.
El primer que fem és establir els criteris d’avaluació, què creiem important valorar del treball que hem dut a terme? En una conversa en gran grup pensem què és el que li donem més importància del procés.
Els criteris que establim per valorar el treball en grup són els següents:
El grup ha tingut una bona actitud de treball.
Tots els membres del grup han col·laborat en les tasques del grup.
El treball és coherent amb el tema de la investigació.
L’exposició oral ha sigut clara i entenedora.
Després de la redacció dels criteris parlem de quina és la paraula clau de cada criteri que ens ajudarà a poder concretar millor la valoració, del primer criteri seleccionem la paraula actitud, del segon col·laborat, del tercer coherent i del darrer entenedora.
La puntuació de cada crtieri va de l’1 al 4, coincidint amb els nivells d’assoliment que fem servir a les rúbriques: 1 punt novell, 2 punts aprenent, 3 punts expert, 4 punts nivell avançat.
El següent pas és la conversa, cada grup ha de reflexionar i arribar a acords per tal de valorar el seu treball, de forma crítica, amb un bon ús del llenguatge i argumentant la puntuació de cada criteri. Sovint no és fàcil arribar a acords perquè de vegades costa acceptar la part de responsabilitat de cadascú, ser-ne conscients fa que els infants es comprometin més amb els seus companys i amb els objectius per a assolir dins del grup.
Un cop arriben els acords cada grup es puntua cada criteri situant un punt a la línia de la diana, tot seguit s’uneixen els punts i es forma un polígon. A l’observar-los veiem que com més gran és aquest polígon, com més superfície ocupa de la diana, millor és la valoració del treball en grup.

M’acompanyes?

Aquest curs hem intentat en cicle poder trobar un espai on compartir inquietuds, angoixes, alegries, progressos, respecte a l’evolució dels projectes de cada aula. És veritat però, que aquest espai no ens ha complert del tot l’objectiu inicial i per tant cal replantejar-lo i trobar un espai més sistemàtic.
Donem importància a l’acompanyament dels alumnes però també hem de ser conscients de l’acompanyem entre mestres, entenen que la implementació d’un projecte ocasiona moments d’incertesa, inseguretat i potser una altra mirada sempre pot aportar noves idees, perspectives, etc…

L’AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte la fem a partir de diferents activitats i de l’observació directa a l’aula, tot fent anotacions per tal d’obtenir registres dels coneixements que van adquirint els alumnes (avaluació formativa).

Els alumnes, en tot moment al llarg del projecte intentem que siguin conscients de quins són els coneixements que se’ls hi demana i s’autoregulin l’aprenentatge.

Per avaluar el producte final, cada nen/a avaluava amb una rúbrica un company/a sobre la seva exposició oral. Els nens/es van fer una coavaluació. Per falta de temps ens vam adonar que cada alumne es podia haver autoavaluat la seva exposició a partir d’una rúbrica. No obstant, es va fer de forma oral.

L’AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte és una avaluació contínua on es va valorant tot el procés d’aprenentatge. Hem partit d’una avaluació inicial on s’han realitzat activitats que han permès identificar el punt de partida de l’alumnat. Al llarg del procés hem realitzat una avaluació formativa que ens ha permès proporcionar a cada alumne el suport pedagògic més adequat a partir de les diferents activitats que formen el projecte on s’han avaluat a través de l’observació, murals i converses col.lectives. S’ha prioritzat el treball en equip.

Al final del projecte hem realitzar una avaluació final que ens ha permès determinar s’hi s’han assolit i fins a quin punt els criteris d’avaluació a partir d’una prova escrita competencial i una exposició oral d’una au.

Els aspectes que ens han quedat més fluixos són l’autoavaluació, la coavaluació i la utilització de diferents instruments d’avaluació com rúbriques, diaris de classe, carpetes d’aprenentatge…

L’avaluació és un dels objectius a millorar en els pròxims projectes de treball.

Com avaluem el projecte

La mestra ha realitzat una recollida d’informació a través d’observacions del treball que ha realitzat cada grup. També hi ha una rúbrica en la que els alumnes podran fer la seva autoavaluació, ja que allí hi ha explicat el que s’espera del seu treball. En el quadern d’equip estan escrits els compromisos de cada membre del grup, els quals al final s’hauran de valorar per veure si s’han assolit.

Les xarxes ens en enxarxen!

Les xarxes de coneixement esdevenen una eina més que ens ajuden en el procés d’avaluació continuada del projecte ja que són una tècnica que ens ajuda a representar el pensament, el coneixement que es va construint entre tots. A més, és una manera d’organitzar la informació que es va generant i que els infants aporten durant tot el procés. No deixa de ser un procés intel·lectual que ens facilitat l’aprenentatge significatiu i que ens connecta constantment amb la realitat generada durant el camí.

També, permet una avaluació formativa per reflexionar sobre el que s’ha après i les errades que s’han anat fet, és a dir, es genera un feedback constant. Quan focalitzem la mirada en la xarxa posem consciència real en allò viscut,  la qual cosa fa que encara sigui més significatiu.

Cal que millorem el format de la xarxa per tal que els infants la puguin manipular i tenir-la més a l’abast.

De principi a fi.

L’avaluació del projecte ha sigut continua i cada activitat ens ha servit per poder conèixer com evolucionen els aprenentatges i la seva adquisició.

Les activitats col·lectives s’avaluen a partir del registre de les converses establertes i de com l’alumne transmet i comparteix la informació amb la resta de companys.

L’avaluació individual es porta a terme a partir de la realització d’alguna fitxa de treball i també amb la graella d’autoavaluació del treball cooperatiu (quadern de l’equip). De la mateixa manera, es fa una coavaluació del grup, en què entre tots valoren com ha anat el treball (graella d’avaluació dins el quadern de l’equip).

D’altra banda, s’avalua l’assoliment dels objectius a partir de les fitxes de treball i de les exposicions orals que realitzen els i les alumnes a la resta de companys i companyes.

LES FIGURES GEOMÈTRIQUES EN VOLUM

Després de treballar i veure l’Antoni Gaudí com un  arquitecte amb un gran domini del volum i de les formes geomètriques, tal i com vam poder observar en les obres treballades, a P5 vam fer un taller de figures geomètriques amb volum. Es va treballar la tècnica de punxar, pintar, retallar i enganxar, connectada amb la lecto-escriptura del nom d’aquestes figures.

Prèviament vam treballar els diferents tipus de línies que feia servir en Gaudí: rectes, corbes, zig-zag…

Finalment els nens van descobrir la similitud de les figures confeccionades amb les que feia servir Gaudí als seus monuments.

El joc manipulatiu d’avaluació va consistir en relacionar la figura geomètrica amb el nom corresponent.

Una gran experiència compartida entre alumnes, mestres i pares.

 

Avaluem no qualifiquem

Al llarg del projecte hem pres nota dels aprenentatges assolits, dels no assolits, de les intervencions del alumnes, … Ho hem fet tant amb notes al bloc del mestre com amb petits enregistraments d’àudios i vídeos, per mitjà de l’observació. Per tal de tindre el major nombre de dades a l’hora d’avaluar.

Algunes activitats també tenien autoavaluació, cliqueu per veure una mostra.