VALOREM EL GRAU DE SATISFACCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

En finalitzar el projecte els alumnes en van fer una valoració personal i en grup cooperatiu. Aquestes valoracions es van afegir dins del DIARI DEL NOSTRE PROJECTE que va anar passant per les famílies de l’alumnat.

 

Álex, Álvaro i Gemi

Maria, Lucía i Carla

Paula i Irene

AVALUEM LA FEINA FETA

L’avaluació del projecte va iniciar-se amb la complementació d’un formulari KPSI i una pluja d’idees per part de tots els alumnes. Cal tenir en compte que moltes de les activitats es van realitzar de manera conjunta (cinquè i sisè) i barrejant alumnes de tots dos nivells.

Hi ha hagut tres nivells avaluatius: una autoavaluació, una coavaluació (dins del grup cooperatiu) i una darrera coavaluació de gran grup (exposició de la recerca realitzada i de les conclusions a que s’ha arribat).

Finalment els alumnes han tornat a complimentar el formulari KPS i hem realitzat la comparació dels resultats inicials amb els finals i la valoració ha estat força positiva.

?

ESTADA AL DELTA

El producte final ha estat l’elaboració d’un quadern col·lectiu sobre el delta de l’Ebre. Aquest quadern de colònies ha seguit l’ordre natural del plantejament del projecte, intentant respondre a la qüestió de si pot desaparéixer el delta i possibles solucions a la problemàtica.

TAPA DEL DIARI

ELS FLAMENCS DEL DELTA

LA LLOTJA DE PEIX I VISITA A LA PUNTA DE LA BANYA

Es va començar a confeccionar  abans de  l’estada a les colònies i es va continuar durant la mateixa estada per tal de reflexar de manera immediata les experiències viscudes, i es va enllestir a la tornada a l’escola . En el QUADERN DE COLÔNIES s’hi hi han anat afegint les fotografies realitzades sobre cadascun dels aspectes treballats: ecosistemes del delta, activitats econòmiques, problemàtiques ambientals i possibles solucions ( cadascun d’aquests blocs ha estat realitzat pels diferents grups de treball cooperatiu i consensuat posteriorment amb la resta del grup-classe). Finalment aquest quadern ha anat passant per les famílies que tal de que en fessin la seva aportació o valoració personal.

MARXEM DE COLÒNIES!

Tot el que es pugui aprendre i comprovar de manera activa i presencial pensem que és el millor i l’aprenentatge acaba sent més significatiu.  Per tant a l’escola ens hem documentat a través d’articles de revistes, vídeos, activitats diverses per tal de poder anar al Delta i comprovar tot el que hem descobert i après sobre aquest paisatge tant especial.
Les activitats han estat diverses i no sempre amb la mateixa organtizació: parelles, gran grup, intercicles…. orals, escrites…

Estar al Delta ens ha donat la possibilitat de comprovar in situ allò que hem vist en imatges i vídeos i hem pogut fer preguntes i aclarir dubtes amb la gent experta sobre cadascun dels temes que hem abordat.

SORTIDA EN BICICLETA PELS ARROSSARS DEL DELTA

 

ENS FEM EXPERTS EN OCELLS RAPINYAIRES

Com a producte final, els nens i nenes de 1r i 2n van elaborar una fitxa tècnica d’una au que van escollir ells/es. Van buscar informació a internet amb l’ajuda de les famílies i després van fer l’exposició oral de la seva au a la resta del grup-classe.
El grup de segon, com a producte final, també va elaborar un conte on el protagonista era una au i es descrivien les destreses bàsiques de l’au escollida. Els contes s’han fet per grups cooperatius amb l’aplicació Stop Emotion i l’hem compartit amb tot el cicle.

ENLLAÇ STOP EMOTION EL MUSSOL NIVAL QUE VOLIA SER GRAN

PRESENTACIÓ ALUMNE “EL TUCÀ”

 

L’AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte és una avaluació contínua on es va valorant tot el procés d’aprenentatge. Hem partit d’una avaluació inicial on s’han realitzat activitats que han permès identificar el punt de partida de l’alumnat. Al llarg del procés hem realitzat una avaluació formativa que ens ha permès proporcionar a cada alumne el suport pedagògic més adequat a partir de les diferents activitats que formen el projecte on s’han avaluat a través de l’observació, murals i converses col.lectives. S’ha prioritzat el treball en equip.

Al final del projecte hem realitzar una avaluació final que ens ha permès determinar s’hi s’han assolit i fins a quin punt els criteris d’avaluació a partir d’una prova escrita competencial i una exposició oral d’una au.

Els aspectes que ens han quedat més fluixos són l’autoavaluació, la coavaluació i la utilització de diferents instruments d’avaluació com rúbriques, diaris de classe, carpetes d’aprenentatge…

L’avaluació és un dels objectius a millorar en els pròxims projectes de treball.

METODOLOGIA

Hem fet aquest projecte de manera globalitzada incloent diferents àrees com català, castellà, educació artística i  matemàtiques .

El projecte gira al voltant de la pregunta “Pot  desaparèixer el Delta?”  . El nostre propòsit és poder arribar a contestar-la d’una manera concreta o si més no poder col.laborar en aquest no arribi a perdre’s.  D’altra banda durant el projecte també investiguem sobre les aus , els diferents paisatges, el riu, la utilització de l’aigua ….

Durant tot el projecte s’ha utilitzat el treball cooperatiu, individual  i la conversa col·lectiva per tal de dur a terme les  diferents activitats i anar compartint diàriament tot allò que va sorgint i amb el que ens anem trobant.

S’han fer servir diferents suports per a recerca d’informació: vídeos, revistes de natura, atles, mapes , fotografies….

A més a més ens acompanya en aquest recorregut un diari compartit , on cada aula, cinquè per una banda i sisè per l’altra va anotant les activitats que es fan i si cal a quines conclusions s’ha arribat , que hem après, que cal recordar?… aquest diari és escrit pels alumnes. L’escrit es pot realitzar tant en català  com en castellà.

 

COM TREBALLEM?

Per tal de dur a terme aquest projecte els alumnes han estat els protagonistes a l’hora de buscar les informacions:

  • A partir de llibres de consulta.
  • Xerrades d’experts.
  • La sortida al Cim de les Àligues.
  • Cerca d’informació a casa
  • Mitjans audiovisuals.

Per grups posaven en comú les informacions a l’aula i relacionaven els nous aprenentatges i els coneixements previs amb les activitats proposades

COM ENS ORGANITZEM?

Hem planificat aquest projecte de manera globalitzada incloent-hi altres àrees (català, castellà, anglès, matemàtiques i educació artística). Ens organitzem en grups cooperatius internivell i s’autogestionaven amb el quadern de l’equip.

Els espais són les aules ordinàries, equipades amb PDI, aula d’informàtica i la biblioteca. Com a recursos humans, en les sessions hi havia les dues tutores i un mestre de reforç.

Volem treballar a partir de l’observació, experimentació i elaboració d’hipòtesis…

Iniciem les sessions amb una conversa inicial per tal de conèixer i guiar els seus coneixements previs i el contingut de la sessió. Hem treballat a partir de fitxes, murals, recerca d’informació, converses, reflexions, recursos web, presentacions, contes, …