AVALUACIÓ

Per tal d’obtenir una avaluació del projecte, i d´acord amb les eines proposades per la XCB, es va tenir en compte:

* L´autoavaluació i la coavaluació (Instrument d’avaluació formativa que identifica els indicadors o criteris de resultats necessaris per a la correcta realització d’una activitat o tasca.

* Rúbrica (Instrument d’avaluació formativa que consta d’una taula de doble entrada.En un dels eixos s’especifiquen els criteris d’avaluació de realització de les tasques i, en l’altre, els criteris d’avaluació dels resultats, normalment en 4 categories de qualitat (expert, avançat, aprenent i novell).

 • Segons els cicles: elaboració d’un dossier amb els coneixements i els aprenentatges adquirits.
 • Observació directa.
 • Recollida i anàlisi de les exposicions orals realitzades pels alumnes a les diferents classes.
 • Les avaluacions que els alumnes s’havien fet de sí mateixos (autoavaluacions).
 • Diferents rúbriques, on els alumnes s’avaluaven per parelles i grups.

Cal fer esment que també cal avaluar el projecte, el procés i el producte final.

Finalment, el claustre fa una posada en comú al final de curs i es recullen observacions de cara a elaborar propostes de millora de cara al curs vinent.

 

Avaluació

L’avaluació dels diferents projectes s’ha realitzat a través de:

 • Una rúbrica d’autoavaluació del treball realitzat (tan individual com del grup amb el qual ha treballat)
 • Una coavaluació de la presentació final.
 • I la valoració dels mestres a partir d’una rúbrica d’avaluació dels projectes.

Els criteris d’avaluació i tots aquests instruments utilitzats es van explicar al principi del projecte.

AVALUACIÓ

Després de tot el curs creant els 4 projectes, ha arribat el mes de juny i els hem pogut dur a la pràctica. Els dies abans tot eren dubtes i una barreja d’emocions. Teníem moltes ganes de veure com aniria, però també ens feia por que fos a final de curs i que no tot el professorat hagués pogut estar implicat en la creació. Però l’experiència ha estat molt positiva. Hi ha coses a millorar i aquesta és la part positiva, portar-los a terme ens ha permet tenir una perspectiva de què ens ha funcionat i com ho podem seguir fent. Hem hagut de treballar molt. L’esforç i la dedicació de tot el claustre ha estat súper important. Des d’aquí els hi agraïm a tots i totes. Els alumnes han respost molt bé, s’han endinsat en els quatre projectes que els hem plantejat. El curs vinent seguim ; )

Avaluació i veu dels alumnes

L’avaluació del projecte s’ha realitzat a tres nivells:  mestres, alumnat i famílies.

Pel que fa a l’alumnat s’ha fet una valoració final del projecte a l’hora de tutoria a nivell de grup i oral.

A les famílies se’ls ha enviat un qüestionari de valoració sobre l’impacte que ha tingut el projecte a nivell familiar.

Finalment , les  mestres hem valorat el projecte en una reunió extraordinària  de l’equip impulsor.

En general en els tres àmbits (alumnat, famílies i mestres) les valoracions han estat molt positives.

Avaluació

L’avaluació serà contínua, al llarg de tot el projecte, a partir de l’observació directa de les diferents activitats, tenint en compte els criteris creats a l’inici d’aquest projecte (capacitat de treballar en grup, fer aportacions, iniciativa, implicació en el treball, capacitat d’organització). Per altra banda, es valorarà que el producte final respongui també als ítems marcats pels propis alumnes a l’hora de decidir quin producte final volíen i com havia de ser (criteris d’avaluació del text instructiu, del Power Point i de l’exposició oral) .

Altres instruments d’avaluació han estat:

 • Graella d’autoavaluació individual de l’alumne/a.
 • Graella de coavaluació del propi grup de treball.
 • Graella de coavaluació per part del grup classe.
 • Avaluació per part de la mestra a partir d’una rúbrica d’observació del treball realitzat a l’aula tant oral com escrit i el treball cooperatiu.

 

AVALUACIÓ

L’avaluació s’ha anat realitzat durant tot el procés a partir de l’observació.

Un cop finalitzat el projecte s’han tornat a reunir els alumnes en assemblea per tal que fessin una valoració de tot el projecte. Els alumnes, per grups han anat exposant a la resta els aprenentatges assolits a través de fotografies, murals, power point…

També hem demanat als docents i als alumnes la valoració del projecte a partir d’uns formularis google per tal d’avaluar l’experiència.

AVALUACIÓ I VEU DELS ALUMNES

 • Des d’un inici, com a mestres, ens vam plantejar com seria l’avaluació del projecte, amb la formació a la Xarxa de CB: calia fer partícip a l’alumne/a en el seu procés de regularització de l’aprenentatge.
 • Vam decidir realitzar la rúbrica a l’inici de la sessió (pels més grans) i una diana d’avaluació (pels més petits). Per tant, vam donar a conèixer els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació a partir del que l’alumnat va expressar en la sessions prèvies al projecte.
 • Cada dia, a l’inici i al final de la sessió, es posa en comú els ítems i què s’espera d’ells. A través de converses i reflexions, hi va haver molta interacció entre els diferents grups d’alumnes per mostrar i explicar el que havien après. El vídeo final és una evidència, les converses amb el grup classe també, el recull de les valoracions de la rúbrica i les dianes i els plafons exposats al passadís principal de l’escola.
 • L’observació directa per part del professorat és rellevant en el projecte interdisciplinari i també té un registre amb tots els infants del grup per tal d’escriure diferents moments. I el treball en equip per part dels mestres és important, amb la reflexió de les avaluacions que fa l’alumnat.

LA VEU DELS ALUMNES:

L’alumnat ens ha fet arribar la seva alegria per les tasques realitzades en aquest projecte interdisciplinari. Les sessions flueixen i realment hi ha un aprenentatge més enllà d’allò acadèmic; és un aprenentatge de relacions entre iguals i entre grans i petits, de responsabilitat, de respecte, etc. i intens. Compartir coneixements i moments. A l’alumnat li agradaria fer-ho més temps i més sovint.

Amb la veu dels alumnes guiem l’aprenentatge pel projecte interdisciplinari. Es manifesten amb una Assemblea inicial i final, en tot el procés mitjançant reflexions i converses i va més enllà del temps marcat establert.

Avaluació

Per tal d’obtenir una avaluació del projecte es va tenir en compte:

 • Elaboració d’un dossier amb els coneixements i els aprenentatges adquirits.
 • Recollida i anàlisi de les exposicions orals realitzades pels alumnes a les diferents classes.
 • Prova escrita sobre energies per comprovar que els alumnes han adquirit els coneixements sobre el tema treballat.
 • Les avaluacions que els alumnes s’havien fet de sí mateixos (autoavaluacions).
 • Diferents rúbriques, on els alumnes s’avaluaven per parelles i grups.

Avaluació

Avaluarem la realització del projecte a partir de:

 • Autoavaluació de l’alumne/a individualment mitjançant una diana.
 • Coavaluació per parelles, petit grup i gran grup.
 • Avaluació del treball cooperatiu per part de l’alumne/a individualment i envers el grup.
 • La mestra avaluarà a partir de la rúbrica d’observació del treball realitzat a l’aula tant oral com escrit i el treball cooperatiu.

Avaluarem el producte final amb el recull de totes aquestes evidències en una graella.