Metodologia

Aquest projecte neix a partir d’un equip impulsor d’alumnes de les dues aules que aporten les seves inquietuds i les transmeten tant als seus companys i/es com a les tutores de les aules respectives. Sota el títol  Infermers de la Terra s’ha engegat un projecte de gran envergadura.

Es duu a terme a 5è en un centre de dues línies amb un total de 50 alumnes.

En una assemblea programada, l’equip impulsor  exposa les seves inquietuds a la resta d’alumnat. S’enceta una pluja d’idees que condueix cap a la planificació i estructuració del projecte en sí. Es distribueixen els objectius per aules. A les aules es treballa amb la metodologia  d’equips cooperatius i en aquest cas s’han creat equips d’experts que han treballat un dels aspectes del projecte.

Després de fer el treball dins l’aula i fer-la extensiva a la resta d’alumnat del mateix nivell, la següent activitat proposada per ells/es mateixos/es és implicar a la resta de l’escola i la comunitat educativa. Per això es va fer una campanya de difusió del treball , descobriment i conclusions. Per  altra banda  demanaven col·laboració de tothom canviant les actitud dins i fora den centre educatiu.

El producte final es fa arribar a l’assessor medi ambiental, Xavi Vizcaíno, que el fa extensiu a altres entitats.

Per últim, el projecte surt fora de les aules i de l’escola ja que Tramuntana TV en fa difusió. A partir d’aquí altres escoles han conegut el projecte i s’hi han sumat.

Avaluació

Per tal d’obtenir una avaluació del projecte es va tenir en compte:

  • Elaboració d’un dossier amb els coneixements i els aprenentatges adquirits.
  • Recollida i anàlisi de les exposicions orals realitzades pels alumnes a les diferents classes.
  • Prova escrita sobre energies per comprovar que els alumnes han adquirit els coneixements sobre el tema treballat.
  • Les avaluacions que els alumnes s’havien fet de sí mateixos (autoavaluacions).
  • Diferents rúbriques, on els alumnes s’avaluaven per parelles i grups.

Planificació

Els alumnes de cinquè han treballat en un projecte del medi ambient “Els infermers de la Terra” amb el propòsit de conscienciar a les famílies i compartir-ho amb tota l’escola.

Per portar a terme aquest projecte va fer falta una planificació del mateix. Es va decidir treballar-lo a les sessions de Coneixement del medi, llengua, informàtica i biblioteca aproximadament al llarg del segon trimestre.

Aquest projecte ha quedat obert a moments puntuals del tercer trimestre i de cara al proper curs de manera que es pugui anar ampliant i consolidant els coneixements apresos. Es preveu fer unes trobades i jornades sobre el medi ambient amb altres escoles.

En aquest projecte s’implica a les famílies, alumnes i mestres juntament amb l’assessor medioambiental de la zona escolar.

Producte final

El nostre producte final representa una campanya de conscienció ambiental per la Comunitat Educativa. El treball es fa de manera col·lectiva amb el seu grup-classe.

Els mateixos alumnes decideixen el producte final, la neteja del parc de les Mèlies d’aquesta manera s’evidencia i el fan extensiu a la Comunitat Educativa i a la comarca.

QUI LLOC PROD. FINAL
Parc de les Mèlies Neteja del parc
Aules Xerrades amb l’alumnat per la conscienciació ambiental.
Bloc Entrada al bloc de l’escola per informar a la Comunitat.
Escola Visita de Tramuntana Tv i gravació del vídeo per les notícies locals.
6è (proper curs) i voluntaris Parcs Vilafant Neteja de més parcs propers a l’escola

 

La veu dels alumnes

El projecte s’inicia a partir de la Xerrada sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències. La curiositat que desperta en els alumnes fa que es documentin, planifiquin i organitzin una campanya a favor del medi ambient. Ells mateixos planifiquen xerrades informatives, accions organitzades a l’entorn i altres activitats de conscienciació tant a l’escola com al poble.

Els i les alumnes han pres consciència que el seu treball i esforç ha suposat una millora per al medi ambient, ja que és responsabilitat de tots.

Aquest projecte s’ha fet extens a altres escoles de la zona i els nostres alumnes esperen poder seguir treballant i afegint experiències mediambientals. És per això que, si és possible, durant el proper curs es duran a terme una sèrie de trobades i accions engrescadores.

Implementació

I VA SALTAR LA XISPA!

A partir de la xerrada de medi ambient i energies renovables que ens van venir a fer a l’escola, els alumnes de 5è van sentir molta curiositat i van voler saber més sobre el tema. Van començar a fer enquestes sobre les energies que s’utilitzen a casa i al seu entorn, van fer recerca sobre els diferents tipus d’energia que hi ha per ampliar la informació, van fer cartells per conscienciar a la resta de l’escola i als veïns, van voler fer una acció directa netejant un parc del poble i van elaborar un dossier amb els coneixements i conclusions extretes.

Després de tot això, en van fer difusió per tota l’escola explicant el que havien après amb aquest projecte i conscienciant a la resta de companys de la necessitat de tenir cura del medi ambient. A través d’un joc van comprovar que la seva audiència havia entès allò explicat.

Al llarg del curs s’ha utilitzat aquest recurs per conscienciar en diferents aspectes relacionats amb el medi ambient dins l’escola.

ESCOLA LES MÈLIES

L’escola de les Mèlies, situada al municipi de Vilafant (Alt Empordà), és una escola de doble línia amb 422 alumnes.

Aquest és el primer curs que participem a la Xarxa de Competències Bàsiques. El nostre equip impulsor està format per 16 mestres de tots els nivells educatius.

El nostre punt de partida va iniciar-se amb projectes interdisciplinars. Més endavant, aquests van derivar en altres projectes estructurats a l’àrea de medi natural. El curs passat educació primària va treballar el medi natural només a través de projectes i aquest curs s’ha implementat al medi social de la mateixa manera.

Les expectatives de l’equip impulsor se centren en adquirir una bona base teòrica per tal de millorar la nostra portada a terme dels esmentats projectes, i alhora disposar de més coneixements per poder implementar aquesta metodologia en altres àrees i de manera transversal.

El projecte que duem a terme i supervisem des de l’equip impulsor és “Els infermers de la terra”, el qual es realitza a 5è d’educació primària.