La veu dels i les alumnes

El fet d’haver plantejat el Projecte encarat a la gestió (o apadrinament) dels diferents espais del pati, ha provocat en ells/ una motivació i una implicació total en la seva millora, ja que el repte partia del seu interès. Així mateix, han vist la necessitat real de difusió del treball realitzat, a tota la comunitat educativa i així ho han fet.

Han generat propostes creatives i amb una gran dosi d’imaginació per realitzar les activitats, tant dins del mateix espai del pati com de difusió a la resta de l’escola. Això els ha fet gaudir de l’aprendre a aprendre, els ha motivat per seguir aprenent i, alhora, de fer-ho cooperativament.

Els i les alumnes han pres consciència que el seu treball i esforç ha suposat una millora per a tots/es, tant a nivell d’espai com a nivell personal (o de grup), cosa que els ha provocat una gran satisfacció personal que, alhora, els ha motivat per autoregular-se i implicar-se més en les activitats de millora de la convivència del centre.

Avaluació

Avaluarem la realització del projecte a partir de:

 • Autoavaluació de l’alumne/a individualment mitjançant una diana.
 • Coavaluació per parelles, petit grup i gran grup.
 • Avaluació del treball cooperatiu per part de l’alumne/a individualment i envers el grup.
 • La mestra avaluarà a partir de la rúbrica d’observació del treball realitzat a l’aula tant oral com escrit i el treball cooperatiu.

Avaluarem el producte final amb el recull de totes aquestes evidències en una graella.

Producte final

El nostre producte final representa un repte real  pels alumnes . Ells assumeixen de manera autònoma la transformació de la zona del pati que han triat. El treball es fa de manera col·lectiva amb el seu grup –classe.

Els mateixos alumnes decideixen quin producte final elaboraran pel tal d’evidenciar l’objectiu que s’han plantejat ells com a grup i com el faran extensiu a la Comunitat Educativa.

QUI ZONA DEL PATI PROD. FINAL
1r- 6è Túnel verd

Exposició de fotos del túnel al llarg de les diferents estacions de l’any

 

2n

Racó de les plantes aromàtiques

Visita guiada per part dels alumnes al racó per conéixer les plantes mitjançant els sentits

2n. Racó creatiu

Realització de modelatge de les activitats que es poden dur a terme

3r. Pati de l’Univers

Manteniment de la pintura dels dibuixos que conformen la zona.

Elaboració de les instruccions dels jocs de taula que hi ha

4t. L’Hort  Visita guiada a l’hort i exposició dels productes obtinguts .
Porxo Creació dels jocs en l’espai i elaboració d’un video mostrant la manera com es juga

Implementació

Ens trobem que les propostes de millora del nostre pati són diferents depenent del racó de pati  i de la creativitat i imaginació de cada grup classe o de cada nivell.

Procés El procés d´implementació ha seguit una programació temporal i uns criteris generals però a cada grup classe/nivell ha tingut diferents particularitats. En general:

 1. els arriba al grup classe/nivell la sol·licitud de millora del pati de l´escola. És el delegat de classe que ens la transmet des de la comissió de delegats de grups.
 2. a tutoria es llegeix, es comenta en assemblea i es decideixen quines zones del pati ens agradaria apadrinar i millorar.
 3. el delegat/a, amb uns apunts presos (de simples notes fins a una “acta”) transmet a la comissió de delegats/des el que la classe ha decidit/opinat
 4. La comissió de delegats distribueix, mirant de satisfer les demandes del grup, les zones del pati a cada grup.
 5. el delegat/a ho comunica al grup classe durant la propera assemblea.A partir d´aquí es planteja el desenvolupament del projecte pròpiament dit: “El pati que jo voldria”
 6. Durant una sessió del grup classe es va a visitar la zona del pati i en grups de 3-4 membres observen i comenten les idees que se’ls acudeixen. Després a i a classe els mateixos grups concreten les idees per escrit  sobre :què millorar, què cal substituir/canviar o incorporar al racó icom dinamitzar l´espai
 7. En assemblea, es fa la posada en comú de les propostes de tots els grups i s’ elegeix la  millor proposta per a desenvolupar-la en grups cooperatius . Es  formen  els grups cooperatius (els mateixos o de nous) i es distribueixen les tasques: redacció de les normes de l espai, elaboració de jocs i les seves normes i elaboració de l´eina de difusió. Dos grups poden fer les mateixes tasques.
 8. Sessió de posada en pràctica de la proposta de dinamització a l´espai que els toca i amb el grup classe.
 9. Difusió als altres grups classe de la proposta. Amb el material de difusió i propaganda
 10. Dinamització real a l´estona del pati a la resta dels alumnes del centre i per part de cada grup en dies successius.

Documentació del procés:

 1. Alumnat:
  1. Diari d´aula. El secretari de l’assemblea es qui redacta els acords
  2. Quadern de grup cooperatiu/ portfolio: on es guarden les propostes, esquemes,… del què han anat elaborant.
 2. Mestres:
  1. Programació general del curs i
  2. Programació del projecte concret
  3. Fotos i vídeos pel blog

Autoregulació de l´alumnat:

 • Normes d´aula acordades a inici de curs
 • Normes de funcionament de l´assemblea.
 • Normes del treball per grups cooperatius.
 • Presa de consciència amb l’ eina autoavaluació que coneixen els grups i que reflecteix els diferents aspectes dels treballs en grup: Rubrica d’autoavaluació.

Competències treballades:

 • Lingüística: comunicació oral, expressió escrita
 • Artística
 • Aprendre a aprendre
 • Digital

Funció dels docents

 1. Reunió inicial
 • per a marcar el calendari general
 • el paper del mestre en el procés
 • i la metodologia
 1. Seguiment

El seguiment es farà marcant a la graella de programació els passos realitzats, els continguts treballats i els objectius assolits.

 1. Seguiment implementació

Es l´equip docent que periòdicament proposarà una “revisió2 de la implementació de les millores al pati. Actuacions com observacions dels racons del pati al cap d´un mes, al cap de 2 mesos… etc per si cal tornar a iniciar un procés de millora com aquest.

 

Metodologia

Es planteja als alumnes en assemblea de nivell i/o grup classe, mitjançant grups cooperatius, un apadrinament dels diferents espais del pati de l’escola. L’acord pres a l’assemblea es porta a la reunió de delegats d’escola amb direcció, per compartir i definir la distribució final.

Inicialment, plantegem com a element provocador situar-los en l’espai designat per tal d’observar-lo i constatar, in situ, les possibilitats i carències. Després d’aquest pas, es realitza una pluja d’idees amb tot el grup classe, en assemblea, sobre les seves propostes de millora i expectatives. De tot el que sorgeixi, es fa un triatge entre tots i decidim quin serà el pla d’actuació. El pla d’actuació es divideix en tres grans blocs: proposar activitats de millora dels espais, planificar la dinamització i estratègies de divulgació. Totes aquestes actuacions es realitzen partint del petit grup per anar, progressivament, estenent-se a tota la comunitat educativa (petit grup, grup classe, cicle, escola, famílies, ajuntament).

Planificació

EL PATI QUE JO VOLDRIA, és el títol que creiem més adient pel nostre projecte, ja que participem i col·laborem en dinamitzar i implicar als alumnes, mestres, i famílies…, és a dir, a tota la comunitat educativa del nostre centre, en la transformació de les zones del pati.
El claustre va veure la necessitat de convertir i millorar el joc existent, per tal d’explorar noves maneres de jugar. Vam traspassar als alumnes unes enquestes, i a partir dels seus interessos, van poder realitzar un buidatge, d’una pluja d’idees inicials.
A partir d’aquestes idees es van repartir les diferents zones del pati, aconseguint que cada curs n’apadrinés una d’aquestes i així poder portar les idees escollides endavant, i fer-ne un seguiment. Això ens permet avaluar els efectes positius i negatius de les diferents pràctiques.

El pati que jo voldria

L’escola Empúries és una escola de l’Escala, amb més de 80 anys d’experiència i amb un esperit jove i innovador, per això ens hem apuntat a la Xarxa de Competències Bàsiques tots els grups de primària. Actualment hi ha 561 alumnes i 44 mestres.

Al ser una escola de 3 línies, hem vist la necessitat de crear un grup impulsor més reduït, format per 16 mestres. Tot i això, la implicació és de tota la comunitat educativa.

Hem decidit formar part de la Xarxa per aprendre entre nosaltres i dels altres. “El pati que jo voldria” és un projecte que ja està iniciat i que ara el volem revisar, millorar i ampliar.