Avaluació

L’avaluació serà contínua, al llarg de tot el projecte, a partir de l’observació directa de les diferents activitats, tenint en compte els criteris creats a l’inici d’aquest projecte (capacitat de treballar en grup, fer aportacions, iniciativa, implicació en el treball, capacitat d’organització). Per altra banda, es valorarà que el producte final respongui també als ítems marcats pels propis alumnes a l’hora de decidir quin producte final volíen i com havia de ser (criteris d’avaluació del text instructiu, del Power Point i de l’exposició oral) .

Altres instruments d’avaluació han estat:

 • Graella d’autoavaluació individual de l’alumne/a.
 • Graella de coavaluació del propi grup de treball.
 • Graella de coavaluació per part del grup classe.
 • Avaluació per part de la mestra a partir d’una rúbrica d’observació del treball realitzat a l’aula tant oral com escrit i el treball cooperatiu.

 

Implementació

Un cop fets els grups i decidides les receptes, el primer que es va treballar va ser:

 • Com enviar des del mòbil un correu electrònic a la tutora, tot adjuntant les imatges.
 • Com descarregar les imatges d’un correu en una carpeta de l’ordinador.
 • Fer modelatge de diferents receptes de cuina per tal de seguir l’estructura adequada que marca un text instructiu. (frases curtes, ús d’infinitius, paraules clau específiques…)
 • Redacció dels criteris d’avaluació del text instructiu.
 • Redacció del text instructiu tot inserint les imatges prèviament descarregades.
 • Modelatge de diferents tutorials de cuina penjats al Youtube.
 • Redacció dels criteris d’avaluació de l’exposició oral i del tutorial.
 • Redacció dels criteris d’avaluació del Power Point.
 • Elaboració d’un Power Point per tal de tenir un suport visual en la seva exposició oral. (animacions, transicions, formats…)
 • Preparació de l’exposició oral per grups utilitzant el Power Point.
 • Enregistrament del tutorial per part d’un membre d’un altre equip ja acordat.
 • Modelatge de com fer una publicació a la web de l’escola.
 • Visualització dels tutorials amb el companys de cicle.
 • Comunicació, per part dels diferents grups, a les altres classes de les noves publicacions a l’espai hort. Animació a l’alumnat a entrar-hi i fer ús dels tutorials.

Metodologia

Es va demanar als alumnes de 5è possibles propostes per dinamitzar l’espai hort de la web de l’escola. De les propostes que van sorgir, la més votada va ser la d’elaborar tutorials de receptes de cuina on els ingredients principals es cultivessin a l’hort escolar. Per una altra banda, també va sorgir per part dels alumnes la proposta de realitzar les activitats en castellà, ja que el projecte anterior s’havia fet en català.

Seguidament es va realitzar una assemblea per establir un pla de treball. Aquí els alumnes es varen adonar que no era possible realitzar el procés d’elaboració de la recepta a l’escola, principalment per qüestions d’infraestructura i temps. A partir d’aquí, es va consensuar de realitzar-la a casa, fotografiar-ne el procés per tal de poder il·lustrar el tutorial.

Per arribar al producte final, es va decidir la següent planificació:

 • Sortir a l’hort i anotar tots els productes que s’hi cultiven.
 • Crear grups de treball.
 • Acordar quina recepta fa cada grup.
 • Explicar als pares que per tal de poder arribar al producte final final, hem de realitzar per primer cop el nostre plat a casa per tal de poder fotografiar-ne els passos.
 • Enviar les fotos per e-mail a la tutora.
 • Descarregar les fotos en una carpeta
 • Treballar el text instructiu i redactar el procés en un document Word tot inserint les imatges que acompanyen a cada instrucció.
 • Pensar una introducció i una justificació per començar el nostre tutorial i també un comiat.
 • Elaborar un PowerPoint, a partir del text instructiu redactat prèviament, que servirà per acompanyar la nostra explicació en el moment d’enregistrar el tutorial.
 • Desar la tasca de cada grup a la carpeta de l’escola i, per precaució, també en un llapis USB.
 • Decidir quin serà el paper de cada membre del grup en l’exposició del tutorial.
 • Elaborar una llista d’alumnes que seran els encarregat d’enregistrar els tutorials dels companys.
 • Enregistrar les exposicions orals per tal que siguin tutorials.
 • Penjar els tutorials a l’espai hort de la web de l’escola.
 • Mostrar els productes finals als companys/es de cicle.
 • Anar a les altres aules a donar a conèixer la tasca realitzada, tot convidant-los a entrar a l’espai hort per poder fer-ne ús.

A punt per començar

Després de vàries trobades amb l’equip impulsor hem reconduït una mica els objectius del nostre projecte. En un primer moment ens vam plantejar la dinamització de l’hort per part dels alumnes de 5è, però hem cregut oportú fer-ho extensiu a tota l’escola i crear comissions encarregades de tots els àmbits de gestió d’un hort. Per aquest motiu, i en ser una tasca més global i que involucraria tot el claustre, per a aquest curs hem concretat el projecte en dinamitzar la primera de totes les comissions, la de la web, gestionada pels mateixos alumnes de 5è.

Ens presentem!

Benvingudes i benvinguts al nostre bloc.

L’escola El Bruel és un centre d’una línia situat a Empuriabrava. Aquest curs hem creat un equip impulsor, format per sis mestres com a representants de cada cicle, tot i que tot el claustre està involucrat. Tenim la il·lusió de començar a implementar el treball per projectes a la nostra escola i per aquest motiu hem escollit una temàtica que permet treballar de manera globalitzada, partint d’un objectiu comú: Dinamitzar l’hort.

Aquest és el projecte que principalment duran a terme els alumnes de 5è (20 alumnes) i s’iniciarà aquest tercer trimestre.