Què ens plantegem en el segon any a la xarxa?

Durant el segon any a la xarxa, el plantejament de l’escola és esprémer tant com puguem tots els imputs que ens arriben i fer una millora 2.0 del projecte presentat durant el curs anterior i, a la vegada, fer una reflexió global d’escola sobre l’avaluació, el com avaluem a l’escola i què podem modificar, què hem de mantenir i què hem d’afegir pel que fa a l’avaluació, tant a nivell de metodologia, com a nivell d’eines concretes a utilitzar com a qui ha de ser l’element central de l’avaluació (alumne).
Per una banda, tenint en compte les valoracions del projecte del curs anterior, tant dels mestres com dels alumnes, i les aportacions de la xarxa; creiem que la major part de les millores tenen a veure amb la part més “programativa” del projecte (com i amb quines eines es va documentar el projecte i els seus objectius i competències treballades…).

Per altra banda, i a partir de la FIC del centre, mirarem de donar un tomb, a partir del debat i de compartir mirades, a tot el que fa referència a l’avaluació a l’escola.

Esperem tirar-ho tot endavant!

LES “MISTERY BOX”

El projecte que presentarem, anomenat “Mistery Box”, es va planificar a partir d’una situació prèvia en què estàvem treballant les mescles entre sòlids i líquids amb els infants. Quan posàvem en comú les mescles que havia fet cada nen/a lliurement, ens va cridar l’atenció una bola de “porexpan” que havia quedat flotant en una de les mescles. Per què flota? Un dels nens va exclamar: Perquè té aire a dins!

A partir d’aquí vam estar experimentant lliurement amb diversitat d’esferes (de fusta, de plàstic, de vidre, de “porexpan” i de roba) reflexionant si podia ser que tinguessin aire o no a dins. Arrel d’aquesta experimentació, vam extreure la conclusió que les coses floten quan tenen aire a dins o no pesen i s’enfonsen quan no tenen aire o pesen molt. Per acabar d’endreçar aquestes idees es va plantejar l’activitat de les “MISTERY BOX”.

Les “Mistery Box” consisteixen en unes capses on hi ha un repte escrit: fes que floti o fes que no floti. Amb els objectes que conté cada capsa, els infants han d’aconseguir assolir el repte plantejat.

En aquest cas, ens hem basat en les esferes utilitzades per fer l’activitat prèvia d’experimentació lliure perquè l’alumnat ja tenia la idea de si flotaven o no flotaven creada, de manera que el repte que se’ls planteja és com aconseguir l’efecte contrari.

Aquesta és la planificació de les diverses caixes:

PLANIFICACIÓ

En primer lloc parlarem de com ens hem planificat els mestres, i llavors de com es va fer la planificació dels dos projectes.

LA PLANIFICACIÓ DELS MESTRES DE L’EQUIP IMPULSOR

Donat que els mestres del grup impulsor i els col·laboradors, erem mestre d’educació primària i d’educació infantil, es va decidir fer la documentació de dos projectes. A primària Els Animals, i a infantil Joan Brossa.

LA PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE DELS ANIMALS.

Aquest projecte l’hem portat a terme al grup de 5è de l’escola.  S’ha escollit aquest grup perquè els mestres de primària que participem en l’equip impulsor fem alguna classe a aquesta aula (desdoblament, anglès, música…). El tema ha estat escollit pel tutor, ja que era un dels continguts que ell volia donar, i amb l’equip impulsor jem buscat un leit motiv  que a part de cridar i despertar la curiositat dels alumnes, es pogués relacionar amb allò que el tutor tenia intenció de treballar amb ells.  Hem partit de la pregunta ¿Per què els animals són tant diferents?

L’OBJECTIU del projecte ha estat que els alumnes coneguessin les principals caracterísitques dels animals a partir de la seva classificació.

Els AMBITS que s’han treballat han esta Coneixement del Medi, Àmbit lingüístic i Àmbit artístic.

En les trobades de coordinació, hem escollit els continguts a treballar, així com les competències que es treballarien de cada àmbit.  També hem pensat i creat les activitats i dinàmiques tenint en compte que una part del projecte es portaria a terme en Aprenentatge cooperatiu.

LA PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE DE JOAN BROSSA

Els alumnes d’Educació Infantil han volgut descobrir qui era Joan Brossa a partir del conte “El llapis màgic de Joan Brossa” de l’editorial la Galera i el poema “Retrat literari”. Per iniciar el projecte algunes de les preguntes que hem plantejat han sigut, per exemple,  “Què tenim a casa o a l’escola que s’assembli a una lletra?”. D’aquesta manera fem que els alumnes siguin els protagonistes de la descoberta dins d’un context real.

Els OBJECTIUS del nostre projecte són conèixer la biografia de Joan Brossa i jugar amb les lletres tal com ell feia.

A partir d’aquest moment vam proposar als alumnes buscar lletres en el nostre entorn, objectes,… i finalment vam acabar fent el nom de la nostres escola a l’estil Brossa tot utilitzant material escolar.

Les CAPACITATS  treballades han sigut la d’aprendre a pensar i comunicar i aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.

Les ÀREES treballades van ser descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatge.

Els CRITERIS D’AVALUACIÓ que hem seguit són la capacitat de trobar en el seu entorn objectes amb forma de les lletres de l’abecedari i crear-ne a partir de diferent material. També crear i recitar petits poemes seguint  el model del poema treballat.

 

LA MEVA MANRESA 3 – Planificació

Per poder planificar les activitats que es desenvolupen a l’aula, l’equip de professors ha disposat per primer cop d’una hora específica de reunió de coordinació en l’horari setmanal.

En aquesta hora, hem pogut debatre, dissenyar les activitats, elaborar els documents, establir els criteris i les eines d’avaluació, fer formació interna entre companys sobre determinades eines, i reflexionar sobre les propostes de millora de cara a propers cursos. Poder disposar d’aquesta hora ha estat una de les claus del bon funcionament del projecte.

Anem a l’hort

ANEM A L’HORT!

Fa uns quants anys que a l’escola portem a terme aquesta activitat: fer un hort urbà en un espai del pati de l’escola. Es tracta de crear situacions vivencials d’un tema que fins aleshores es treballava més en format paper i fitxa. Creiem que és molt important que els nens i nenes surtin de les aules i tinguin un aprenentatge molt més experimental , observant el procés de la natura tot fomentant el treball en equip.

Aquest projecte es porta a terme a primer (C I). S’inicia cap al segon trimestre, coincidint  amb la primavera , i s’allarga fins al juny. Els pares estan informats de com es va duent a terme el projecte i participen en totes les fases. Al final del projecte els nens i nenes porten a casa la collita que fan a l’hort. La intenció és motivar i responsabilitzar els alumnes d’un treball que parteix dels seus interessos fent servir eines suggestives i  estratègies que possibiliten una participació crítica i creativa.

Després de l’experiència de diferents anys, considerem molt important poder anar a l’hort amb grups reduïts, això significa que calen dues mestres a l’aula. Això possibilita més participació en tasques i converses relacionades amb l’hort.

PLANIFICACIÓ PROJECTE

A inici de curs es proposa als alumnes que, per equips, anotin quines preguntes es fan i sobre les quals els agradaria treballar.

S’apunten les propostes i es veu que la que surt més vegades és saber què passa en el Triangle de les Bermudes (proposta que ja havia fet una alumna el curs passat i que no es va poder portar a terme per manca de temps).I es decideix, per consens, començar aquest projecte.

Un cop finalitzat el Triangle de les Bermudes, analitzem la resta de qüestions sorgides i ens adonem que moltes de les preguntes fan referència a l’univers. I es decideix que serà el següent tema d’estudi.

El leit motiv del  projecte és sobre què i qui  forma part de l’univers. Llavors busquem per equips un títol adient, es debat conjuntament i finalment s’escull: “Explorem l’univers”

Per començar el projecte partim dels coneixements previs:

Què en sabem, de l’univers?

Conjuntament amb tot el grup classe, cada alumne/a exposa el que ja sap o creu que sap sobre l’univers. La mestra ho apunta en un word amb el nom de l’alumne/a que ha fet la intervenció . S’amplia i es penja a la classe en un lloc destinat al mural del projecte.

S’observen discrepàncies sobre alguns dels coneixements previs i decidim que quan trobem la informació al respecte ja farem les correccions oportunes.

Què en volem saber? (pluja de preguntes sobre l’univers)

Igual que a l’activitat anterior, conjuntament amb tot el grup classe, cada alumne/a exposa el què vol saber sobre l’univers. La mestra ho apunta amb un word amb el nom de l’alumne/a que ha fet la intervenció i s’exposa en el mural per tal que serveixi de guia del projecte (índex), el qual,  anirem modificant i adaptant a mesura que avancem amb el projecte.

Aquest és el punt de partida, activitat d’avaluació inicial, on la mestra pren nota  del grau d’implicació inicial de l’alumnat.

A partir d’aquí, ens plantegem els objectius i els criteris d’avaluació els quals compartirem amb els alumnes  per fer-los partícips del seu procés d’aprenentatge.

Durant tot el projecte s’estarà pendent, dels mitjans de comunicació, que parlin d’aspectes relacionats amb aquest tema, per tal d’ampliar i contrastar  la informació que es va treballant a l’aula.

*En la següent graella queden  reflectits els diferents apartats de la programació: competències, àmbits, dimensions, continguts, activitats, reptes, metodologia i procés d’implementació del projecte.

https://docs.google.com/document/d/156EKlls8u8NNMZWhnHl6_vSVgcgxNKm6s6x633t9VeI/edit?usp=sharing

Millorem la difusió i avaluació

Ens podem canviar la sang?” és la pregunta guia del projecte i sorgeix després d’una analítica a un alumne.

Com a producte final hauran d’elaborar una revista científica que es difondrà a la web del centre, a les aules de l’escola i al CAP del municipi. També hauran de fer una exposició oral a diferents grups del centre (Cicle Inicial i Cicle Mitjà).

És un projecte que incorpora els contextos reals  de conèixer quin grup sanguini tenen, el seu carnet de salut, comprendre l’analítica i on l’experta serà la pediatra de la gran majoria d’ells.

Incorpora continguts integrats de diverses àrees i àmbits (digital, lingüístic, d’educació física i aprendre a aprendre) i recollim la programació amb el model 2.0.

A nivell de professorat focalitzem l’atenció en l’apartat de difusió i d’avaluació, tot incorporant diferents instruments que hem estat  treballant en les sessions d’equip impulsor i recollint la programació del projecte amb el model 2.0 per valorar quin ús en fem en els projectes posteriors. Aquest és el nostre segon any a la xarxa i volem potenciar la reflexió global d’escola sobre l’avaluació (com avaluem a l’escola, què mantenim, què afegim, amb l’alumne com a eix, i com instrument nostre de millora i aprenentatge).

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ

Aquest curs les classes de l’escola  porten el nom d’alguna figura de la Festa Major de Manresa. Les alumnes i els alumnes de 1r A vam escollir ser el Drac Vell de Manresa

La primera sessió es va fer a partir de la conversa entre tot el grup classe i es va anar aportant tot allò que sabien sobre la seva festa, sobre la figura, moments festius en els que surt la figura al carrer, balls i cançons que la caracteritzen, etc.

Un cop van aportar tot allò que coneixien, entre tots vam fer un esquema i vam relacionar i classificar la informació.

D’una banda tenim la figura “EL DRAC”: estaven interessats en saber com estava fet,quin pes tenia, quina mesura, quantes persones el portaven, etc..

Després, un altre apartat on es volien conèixer els moments en què el DRAC surt al carrer; a quines festes el podem veure.

D’alta banda, la música i la dansa que acompanya al DRAC en els seus actes.

I finalment, la relació del DRAC en molts contes i llegendes.

Un cop realitzada aquesta selecció i classificació es va començar a buscar informació amb l’ajuda de les famílies i dels alumnes.

 

 

PLANIFICACIÓ

A partir del tema de l’escola “SOM EL QUE MENGEM” i de la foto que el primer dia d’escola donem als nens, comencem una conversa en la rotllana i demanem als alumnes si saben els noms dels aliments que els hi han tocat o si coneixen el significat de la frase. Els classifiquem i en un moment de la conversa un nen anomena el grup dels làctics i un altre explica la vivència de dos companys de l’altre classe que són intolerants als làctics, saben que quan mengen al menjador de l’escola tenen de vegades un plat diferent i que quan tots prenen iogurt, a aquests nens els hi donen fruita. Però que vol dir ser intolerant i perquè els hi passa?

El nostre projecte s’inicia a partir de la pregunta: «Per què el Cesc i l’Eric no poden beure llet? .  La curiositat, els moments compartits a l’escola i la relació propera amb aquests companys faran que la motivació per investigar i donar resposta a les preguntes sigui sempre molt elevada.

Com hem planificat el projecte

Creiem que les arts escèniques afavoreixen el desenvolupament integral de l’alumnat.

Títol del projecte: El Musical del Geperut de Notre-Dame.

En aquest projecte s’hi implica tota la comunitat educativa. És transversal perquè es treballa des de diferents àrees.

Aquesta activitat, inclosa a la PGA del centre, ja està prevista en el calendari per a tot el curs.

L’equip docent estem organitzats en comissions de treball que són les encarregades de la planificació i gestió de les activitats específiques d’aquest projecte, vinculades als diferents àmbits curriculars.

Les famílies de 6è també s’organitzen en una comissió de treball que es coordina amb els docents responsables: vestuari, maquillatge, coreografies, atrezzo i escenografia.

La resta de famílies col·labora en les tasques que puntualment se’ls assignen.

L’AMPA col·labora en aspectes logístics com ara la gestió de les entrades, filmació…

L’Ajuntament facilita infraestructures i recursos humans.