LA VEU DELS ALUMNES

Per concloure el nostre projecte hem fet una posada en comú oralment sobre què han après, què és allò que més i menys els hi ha agradat.

El nivell de motivació, d’ implicació i interès per part dels alumnes augmenta perquè el treball que han de realitzar parteix dels seus interessos i curiositats.

Així els alumnes diuen:

-“He après paraules noves com lactosa”

-“Jo he après que la llet té dos sucres i el seu nom”

-“Jo he après que tenim lactasa al cos”

– “També hem descobert que a l’intestí gruixut hi ha bacteris”.

Us deixem una petita gravació on els alumnes reflexionen sobre el seu procés d’aprenentatge després de veure un vídeo.

AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte la fem a partir de diferents activitats on l’alumne pot anar regulant el seu propi procés d’aprenentatge. De manera continuada i mitjançant l’observació directa a l’aula valorem la motivació, l’interès, la implicació i el treball en equip durant tot el projecte.

En les diferents activitats que s’han realitzat s’ha prioritzat el treball en grup, de vegades per parelles, tot i que sempre acabem amb una reflexió individual ja sigui a la rotllana , de forma oral o de forma escrita per saber el procés individual de cada alumne.

El dibuix individual final i la gravació de la veu dels alumnes conjuntament amb l’ exposició oral, ens ha permès veure fins a quin punt els alumnes han assolit l’objectiu donant resposta a la pregunta inicial del projecte.

Els alumnes fan una autoavaluació fent servir la rúbrica com a eina per mesurar el seu propi esforç, el treball a la llibreta, el seu nivell d’aprenentatge i la seva implicació personal en la realització de tot el treball. La xarxa de relacions ens ha ajudat al llarg de procés a anar prenent consciencia d’on es trobaven a cada moment.

PRODUCTE FINAL

En acabar el projecte els alumnes faran una exposició oral com a producte final on expliquen a la resta de l’escola el seu projecte. Aquestes exposicions seran gravades en vídeo amb l’objectiu de que les famílies puguin veure-les al blog de l’escola.

La llibreta d’aprenentatge individual és el recull tot l’aprenentatge que l’alumne ha anat fent al llarg del projecte. El contingut d’aquesta es fa amb petits textos escrits, amb dibuixos, gràfics i fotografies de totes les activitats que els alumnes han realitzat. La nostra intenció és ajudar a l’alumne a reflexionar sobre el seu aprenentatge, procés indispensable per aprendre.

IMPLEMENTACIÓ

Iniciem el projecte donant un pes important a la rotllana, fent una pluja d’idees que ens servirà per identificar en quin punt es troben i poder començar a plantejar el projecte. En un moment donat un nen anomena el grup dels làctics i un altre explica la vivència de dos companys de l’altre classe que són intolerants als làctics. Però què vol dir ser intolerant i perquè els hi passa?

A partir d’aquí iniciem la xarxa de relacions amb la intenció d’anar-hi recollint el camí del projecte.

La nova informació que cal anar obtenint vindrà donada pels coneixements previs, la curiositat i la motivació dels alumnes. La informació s’obté de l’entorn proper: la recerca a internet (videos, power points…), la veu dels experts ( pares que hem fet venir a l’escola coneixedors del tema), també es demana l’ajuda d’altres companys/es de l’escola de qualsevol nivell, dels llibres de la biblioteca,  de les sortides programades, ….

Les diferents activitats es van recopilant a la llibreta d’aprenentatge de l’alumne amb dibuixos i escrits fets de manera cooperativa unes vegades en grups i altres individuals.

PLANIFICACIÓ

A partir del tema de l’escola “SOM EL QUE MENGEM” i de la foto que el primer dia d’escola donem als nens, comencem una conversa en la rotllana i demanem als alumnes si saben els noms dels aliments que els hi han tocat o si coneixen el significat de la frase. Els classifiquem i en un moment de la conversa un nen anomena el grup dels làctics i un altre explica la vivència de dos companys de l’altre classe que són intolerants als làctics, saben que quan mengen al menjador de l’escola tenen de vegades un plat diferent i que quan tots prenen iogurt, a aquests nens els hi donen fruita. Però que vol dir ser intolerant i perquè els hi passa?

El nostre projecte s’inicia a partir de la pregunta: «Per què el Cesc i l’Eric no poden beure llet? .  La curiositat, els moments compartits a l’escola i la relació propera amb aquests companys faran que la motivació per investigar i donar resposta a les preguntes sigui sempre molt elevada.

METODOLOGIA

A partir de la pregunta del nostre projecte donem un pes important a la rotllana per compartir experiències, coneixements , fer recordatoris de les sessions anteriors per continuar planificant, reflexionant i avançant en el projecte i en la xarxa de coneixements. Aquesta rotllana obre i intenta tancar cada sessió però de vegades la gestió del temps no ho fa possible.

Depenent de les activitats a realitzares gestiona el grup de diverses maneres. De vegades es fan en petits grups heterogenis, d’altres treball en parella i d’altres es parteix el grup-classe en dos tenint en compte que som dos docents a l’aula. Davant la gestió dels petits grups l’alumne ja sap el rol que li pertoca i la tasca encomanada.

Per tal d’ajudar a la recerca d’informació amb les eines tic es facilita als alumnes diferents enllaços de consulta per acotar el tipus d’informació que necessitem i que prèviament els mestres han seleccionat.

Escola Sant Ignasi

Hola,
Som l’escola St Ignasi de Manresa i el nostre equip impulsor ja és el segon any que està format per tot el claustre i el tercer que formem part de la xarxa CB.
El nostre projecte d’escola té un objectiu clar, la llengua oral i per aconseguir-ho treballem per caus /espais i per projectes. En els projectes donem molta importància al producte final que serà l’eina per aconseguir el nostre objectiu. El pas per la Xarxa ens està donant oportunitats per definir la nostre línia d’escola ,millorar les activitats d’ensenyament-aprenentatge perquè esdevinguin més competencials i replantejar l’avaluació per tal de que l’alumne aprengui a autoregular-se dia a dia.
Nosaltres entenem la formació com un suport indispensable per seguir avançant.
Endavant!