LA VEU DELS ALUMNES

La valoració dels alumnes respecte el projecte ha estat positiva. La majoria creu que treballar la part del cos que volien i els agradava ha estat motivador i els ha ajudat a fer les tasques amb més ganes. Creuen que han après moltes coses a partir de les seves preguntes inicials i podent guiar el propi procés d’aprenenttatge. Val a dir que també són crítics a l’hora de veure si haguessin pogut fer alguna cosa d’una altra manera o en un format diferent. Alguns consideren que el guió no els va ser massa útil, ja que els va costar utilitzar-lo, però per iniciar la planificació de les primeres tasques sí que els va anar molt bé.

AVALUACIÓ

Totes les activitats que fem a l’aula (escrites, orals, de representació, manipulatives, converses formals i informals, etc.) ens són útils per prendre nota de l’alumne/a i formen part de l’observació, que més tard servirà per fer l’avaluació dels alumnes.

Com hem explicat en la metodologia, es fan unes exposicions orals del treball realitzat, i en aquest moment, també recollim evidències de progrés, tot fent preguntes, dirigint o donant suport si és necessari. En aquest moment també omplen una rúbrica d’autoavaluació, per tal de fer-los conscients i posen la mirada sobre ells mateixos de quina ha estat la seva evolució.

Utilitzem diferents mètodes d’avaluació: rúbriques d’autoavaluació, de coavaluació, valoracions de les exposicions orals, bases d’orientació, etc. En algunes ocasions la rúbriques les elaborem amb els propis alumnes, per tal que siguin ells mateixos que posin paraules i defineixin el que s’espera d’un treball ben realitzat.

En els debats generats en l’equip impulsor ha sorgit la necessitat de crear unes rúbriques per tal compartir criteris d’avaluació i indicadors de progrés en el treball dels projectes.

PRODUCTE FINAL

El producte final dels projectes que fem pot sorgir a l’inici. Això sol passar sovint si és una necessitat de la comunitat. Si no és així, no forcem a fer-ho; es va tenint present a les converses i es van provocant situacions perquè sorgeixi, prioritzant les motivacions i interessos dels alumnes.
Generalment es fan exposicions orals de les recerques o dels treballs realitzats. Es potencia que aquestes presentacions siguin interactives, és a dir, es faci participar als companys. Les mestres, continuem fent de guies, orientant, assessorant o proposant segons les necessitats i característiques que presentin els alumnes.

En el cas d’aquest projecte, el producte final és elaborar un fulletó informatiu amb consells per cuidar la salut del nostre cos. Aquest es farà amb el grup, proposant diferents dissenys i elaborant-ho amb la síntesi dels seus treballs individuals. Els propis alumnes van decidir que aquests tríptics es portarien al CAP del poble, s’enviaria a totes les famílies de l’escola i finalment es farà una presentació del fulletó a la resta d’alumnes de primària. Per tant, es converteix en un repte real; fomentar els hàbits saludables a la resta de la comunitat.

A partir de la pregunta inicial, “com cuidem el nostre cos?”, en aquest projecte hem treballat: els diferents sistemes del cos, conèixer els principals òrgans i cuidar-los, la funció de la sang i el cor, el perquè d’una alimentació saludable, com prevenir malalties, la importància de fer exercici físic pel cos i la ment, la reproducció humana i la sexualitat, la igualtat de gènere, els múltiples colors de la pell humana, les emocions i les sensibilitats corporals de cadascú.

IMPLEMENTACIÓ

Partint de la pregunta inicial: Com cuidem el nostre cos? S’ha fet un treball de petites recerques per descobrir quines són les recomanacions per cuidar diferents parts del cos per evitar malalties i mantenir-nos sans, que ells han triat segons els seus interessos i inquietuds. Les respostes són múltiples i cada grup s’ha donat suport, però ha estat cada alumne quiha organitzat, encaminat i aprofundit en el seu treball, amb l’ajuda i suport de la mestra en la intensitat que cada infant necessita.

Així que, hem acabat coneixent el cos humà a partir de:
– Què cal fer per cuidar els nostres ulls.
– Com prevenir malalties: reduint el consum de tòxics com l’alcohol i el tabac, tenint una dieta
equilibrada i nutritiva, fent exercici físic, fer estiraments abans de fer esport, evitar malalties de transmissió sexual, protegir-nos del sol sobretot a les hores més perilloses i mantenir una higiene adequada del nostre cos.

El nostre cos, és nostra, i per tant sent. Com sent el nostre cos? Quines són les reaccions que té el nostre cos quan sentim emocions (por, alegria, fàstic, …)? També trobem interessant descobrir aquest aspecte per conèixer-nos més a nosaltres mateixos.

A partir del treball del cos humà, també ens agradaria treballar aspectes matemàtics. Així que un dia arriba a l’aula la imatges de “L’home de Vitruvui”. A partir d’aquí començarem a treballar paral·lelament l’aspecte de les proporcions i els percentatges que trobem en el cos humà, de la forma més vivencial possible. Aprofitarem per escriure la biografia i explicar qui era Leonardo Da Vincci. Així intentem globalitzar al màxim els aprenentatges que es donen a l’aula i oferint l’oportunitat de conèixer personatges influents de la història.

METODOLOGIA

Un cop fets els petits grups per interessos propis de l’alumne/a, hem de començar a posar-nos uns petits objectius a aconseguir. A la llibreta de projectes hi escriuen dos o tres objectius individuals concrets que els agradaria aconseguir.

Un cop tenim uns primers objectius, es proporciona a cada alumne/a una planificació del projecte. En aquest document, que es fa en aquests petits grups de treball, es comencen a proposar algunes activitats, recerques i experiments. També hi ha una part d’autoregulació i autoavaluació (individual i de grup) que es farà al final del projecte i que ja coneixen prèviament.
En tot aquest procés la mestra ofereix l’ajuda necessària tenint en compte les competències i habilitats de cada alumne/a (autonomia, iniciativa, aprendre a aprendre, etc.).
Un cop finalitzades les investigacions, cada grup fa una breu exposició del treball realitzat que ha d’anar acompanyada d’un experiment, per tal que la resta d’alumnes puguin viure i entendre cada un dels temes exposats.

A més, en una de les converses de seguiment que es van fent on es comparteixen els processos, aprenentatges, dubtes, etc., sorgeix la necessitat de donar a conèixer a la resta de la comunitat extraescolar allò que hem après i que considerem més important de cuidar el nostre cos i que seria interessant difondre a diferents llocs del poble. Es decideix portar uns tríptics informatius amb la informació sintetitzada al CAP i a la farmàcia. També optem per oferir aquesta informació el dia de la festa de final de curs amb les famílies de l’escola.

COM INICIEM ELS PROJECTES?

UN PROJECTE DEL COS….

Un dels grup d’alumnes de cicle superior de l’escola no havien fet cap projecte, en molt de temps, del cos humà. La mestra els proposa que facin un dibuix de com són per dins per tal d’activar els coneixements previs. Després ho compartim i fem una conversa amb els alumnes per intentar observar en més detall què saben i si en pot sorgir alguna pregunta o tema interessant a treballar. En aquesta primera conversa no acabem de concretar. Per tal de seguir motivant i obrint la ment dels alumnes, miraran un capítol de la sèrie documental “Dins el cos humà – com sobreviu?”.
El següent dia la conversa comença a agafar més sentit i englobant una mica els neguits de tots els alumnes, decidim fer un projecte que s’anomeni “cuidem el nostre cos”. De moment tenim diferents alumnes amb preocupacions diferents però que donen sentit al nom del projecte.
La mestra després de pensar-ho, a la següent sessió els proposa uns agrupaments de treball. Aquestes petites temàtiques engloben i donen un sentit ampli, motivador i funcional a les necessitats dels alumnes i del projecte.

Iniciem el projecte!!

Ens presentem…

Aquest és el claustre del nostre centre, del qual, un 81% forma part de l’equip impulsor. Per nosaltres és el primer curs a la Xarxa malgrat ja fa alguns cursos que ens estem formant en diversos aspectes pedagògics que ens permetin aplicar metodologies més innovadores al nostre centre: treball per projectes, activitats competencials, matemàtiques manipulatives, instruments d’avaluació formativa, aules de ciències i d’experimentació…