Què diuen els alumnes entorn al treball per projectes?

Es va demanar als alumnes la seva opinió respecte al projecte. En general mostren satisfacció per aquest tipus de treball, per diversos motius:

 • Han après moltes coses.
 • Han fet de guies als pares.
 • Han visitat la muntanya de sal que tenen molt a prop.
 • Han treballat en grup, cosa que els ha permès relacionar-se.

Expliquem la muntanya de sal a les famílies

El producte final que es va pensar inicialment, tal com s’havia fet en una altra ocasió, era que l’alumnat fes de guia a les famílies explicant la muntanya de sal in situ.

Amb l’acord de l’empresa que gestiona les visites a la muntanya de sal, es va fer aquesta activitat en dos grups, en dues sessions diferents. L’alumnat havia d’explicar, de manera individual, un aspecte treballat, que no era el que havia treballat en el seu equip de treball. D’aquesta manera s’obligava  a estar atent a les diverses exposicions que es feien a classe i a preparar-se molt bé la informació.

Anem aprenent entorn de la sal

A partir de la pregunta, pluja d’idees i dubtes inicials, cada grup va elaborar un mural amb les seves investigacions i el va exposar. Després de realitzar un taller a la muntanya de sal, sorgeixen nous reptes i la necessitat d’investigar i comunicar novament les informacions obtingudes, relacionant-les amb les anteriors. Per tal de documentar els nous aprenentatges, es decideix que cada grup elaborarà un tríptic i l’exposarà als companys.

En aquest punt, el professorat intenta incloure aquells objectius i continguts que no s’han treballat en altres projectes. Per tal de no deixar llacunes, l’escola ha seqüenciat els continguts que es pretén assolir a cada nivell. A mesura que es van treballant, es van marcant de manera que es puguin anar incorporant els que falten als projectes successius.

En ser la tutora la mestra de llengua catalana, matemàtiques i coneixement del medi, no es fa una coordinació sistemàtica entre el professorat, només contactes puntuals amb el professorat de reforç que intervé en la implementació del projecte.

Els projectes es van documentant al Drive de l’escola, on hi consta la programació i material annex o fotos que es cregui interessant per ser utilitzat en cursos posteriors. L’alumnat utilitza la llibreta de l’explorador, per anar anotant els seus dubtes, aprenentatges o reflexions.

Un cop acabat el projecte, ens adonem que amb les preguntes inicials l’alumnat estava poc motivat. En els projectes que anem repetint cada any ens caldrà buscar una motivació que engresqui bé l’alumnat. Tot i tenir documentades les activitats de cada projecte, mai no es repetiran exactament d’un curs a l’altre, però ens servirà per tenir una base de recursos important per la realització de diversos projectes.

 

Com sabem si ho hem après?

L’avaluació del projecte es va fer a través de diversos instruments:

 • Observació dels equips de treball en la tasca diària.
 • Valoració de les exposicions orals.
 • Observació de la llibreta de l’explorador.
 • Qüestionari individual respecte a la informació dels tríptics elaborats per tots els equips de treball.
 • Qüestionari d’autoavaluació.

Pel que fa al claustre, en anar documentant aquest projecte hem anat reflexionant i compartint informació respecte a la implementació dels diversos projectes a les aules i hem elaborat unes conclusions que esperem ens serviran per continuar treballant en aquest sentit, malgrat la mobilitat del professorat.

Entre tots aprenem entorn de la sal. Metodologia

Totes les activitats es van fer en petits grups heterogenis, de quatre membres. Es van escollir tenint en compte els interessos del alumnes, però amb la supervisió del professorat. La mestra va explicar les funcions que corresponen als diversos rols i els grups van repartir-se’ls. La majoria de grups van funcionar bé. En alguns casos hi va haver algun conflicte, però es va resoldre sense canviar el grup. Igualment, en cas que algú no complís les funcions adjudicades, no es va canviar el rol assignat en aquest projecte.

El projecte es va desenvolupar durant el segon trimestre, paral·lelament amb un altre relacionat amb l’eix transversal d’aquest curs. La temporització de les activitats s’anava decidint conjuntament.

Les activitats també s’anaven decidint segons propostes de l’alumnat:

Murals

 • Cercar informació a internet.
 • Venir un pare-miner a explicar la seva experiència.
 • Fer un taller a la muntanya de sal

A mig projecte, cada grup va fer un mural amb les informacions trobades i el va exposar a la resta de la classe. Amb aquesta activitat es pretén intercanviar coneixements i revisar els dubtes i objectius inicials, mentre es treballa la llengua oral i escrita de manera competencial.

Constatem que la cerca d’informació ha de ser molt guiada encara; en aquesta edat encara els costa molt sintetitzar la informació obtinguda.

Com comencem?

El curs passat, es va decidir que a cada nivell de l’escola es treballaria un projecte relacionat amb la vila de Cardona. A sisè li correspon La muntanya de sal. Com que el tema ja estava decidit, s’introdueix amb la pregunta Sabeu quin element natural és el més visitat a Cardona?

Després que l’alumnat respon la muntanya de sal, es fa una pluja d’idees i es demana què voldrien saber-ne al respecte. Com a resum de totes les aportacions, es concreten cinc aspectes en què caldrà aprofundir i que seran objecte d’avaluació:

 • Per què hi ha sal a Cardona?
 • Com ha repercutit l’existència de la sal a la vila de Cardona?
 • Per què s’utilitza la sal?
 • Quins tipus de sal hi ha?
 • La mina de sal

Ens presentem. Escola Mare de Déu del Patrocini

Hola companys i companyes!

L’equip impulsor del nostre centre està format per gairebé tot el claustre. És el segon any que participem en la XCB, però enguany la meitat dels docents són noves incorporacions.

Infantil

Primària

El curs passat vam començar a treballar per projectes a tota l’escola. A cada nivell es treballen els projectes que sorgeixin dels interessos de l’alumnat, o bé que el professorat cregui convenient, però en compartim dos: el de La vila de Cardona i el del nom de la classe, relacionat cada curs amb un eix transversal diferent.

En aquest bloc documentarem el projecte Per què hi ha sal a Cardona?, que s’ha portat a terme a sisè.