Avaluació

Durant el projecte s’ha intentat que l’avaluació fos formativa i formadora. S’ha partit dels coneixements previs respecte el text narratiu i, a partir d’aquí, anar adequant les preguntes guia i les activitats a realitzar per a poder arribar el procés creador.

Durant la realització de les tasques en cada repte, s’ha anat valorant el treball dut a terme, tant en l’equip base com individualment. S’ha reflexionat en grup perquè l’alumnat expliqui com creu que ha treballat, si ha estat còmode, què podria millorar, etc. El fet de realitzar un Diari de grup i un Diari personal es valora molt positivament, ja que els ajuden a ser conscients de si han complert o no amb els requisits demanats en cada sessió. Amb el diari, sense descartar l’observació a l’aula, veiem que els mateixos alumnes s’atreveixen a formular preguntes, a expressar allò que s’ha de tenir en compte, a valorar si el seu treball és adequat o haurien d’esforçar-se més, etc… Hem pogut observar que mitjançant l’autoavaluació diària, l’alumnat va millorant el seu compromís amb el grup i amb la feina.

El professorat ha portat control setmanal de les activitats del treball en equip, l’observació individual i cooperativa, els documents compartits al Drive i de la rúbrica d’autoavaluació de cada sessió.

També ha servit d’autoavaluació la fitxa del Pla d’Equip, en què cada alumne ha avaluat, a la meitat del projecte i al final, els compromisos fixat a l’inici del trimestre.

Des d’un principi es pauta amb l’alumnat aquells elements que seran avaluats en el Projecte, tant a nivell cooperatiu com a nivell individual. Aquest és un dels resultats de rúbrica que s’ha elaborat en un dels grups.

RÚBRICA 1

En el següent document trobem dues rúbriques, la primera és per a autoavaluar-se a l’hora de treballar en grups cooperatius i individualment. Per a l’elaboració de la rúbrica s’ha consultat el banc de recursos i s’han adaptat a les nostres necessitats, de manera que el resultat de cada apartat de la rúbrica ens pot servir per avaluar la competència personal i social de l’alumnat.

La segona rúbrica és per a coavaluar la seva tasca com a contacontes S’han repartit aquestes rúbriques abans de realitzar l’activitat final dels equips, per tal que cadascú sàpiga quins són els elements subjectes a ser, en aquell moment, autoavaluats . El dia que es projecten els resultats finals al grup classe, és el moment de coavaluaran i es dona una rúbrica a cada alumne.

RÚBRICA 2

Producte Final

Després de fer memòria, pensar, posar-se d’acord, crear, organitzar-se, jugar amb les paraules i les mans, assajar… Ha arribat el gran moment d’anar a l’escola de primària que ens han assignat. Quins nervis!

Ens esperen 3 grups, un de P5, un de 1r i un de 2n. De l’institut Lacetània hem aconseguit anar-hi tots els sis equips de 2n d’ESO C, ja que la feina de tots ha estat molt positiva i tenen ganes d’explicar el conte que han creat exclusivament per a ells. Així que explicarem dos contes a cada grup.

Ens va molt bé que hi hagi varietat d’edats, ja que podem repartir els contes segons la complexitat de la trama.

Els nostres alumnes s’hi troben a gust, els hi ha agradat l’experiència i demanen fer-ho un altre cop. Com que és recíproc, tornen a explicar el conte en un altre grup.

Ha estat una experiència molt positiva, tant per nosaltres com per l’alumnat de l’escola de primària. Han aconseguit ensenyar el seu projecte i n’estan molt contents.

Molt bona feina nois i noies!!

Implementació

Es presenta el projecte amb diferents reptes a assolir previs a l’objectiu final.

0. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE. Es presenta l’objectiu a assolir pels equips cooperatius i se’ls hi explica un conte que els pugui il·lustrar.

REPTE 1: ELS ELEMENTS DEL TEXT NARRATIU.

a) Quins són els elements d’un text narratiu? Es proposa als equips cooperatius que entre tots facin memòria de tot allò que sobre sobre els elements del text narratiu amb la tècnica del Foli giratori.

b) Consensuar quins son aquests elements. Primer es demana que cada equip  consensuï quins són els elements que han  trobat i especifiquin els trets més característics i quines en son les característiques. Tècnica del llapis al mig.

c) Exposar els elements treballats. Cada portaveu exposa els elements treballats a tota la classe

d) Precisar els trets i les característiques dels elements que manquen en les aportacions que han fet els equips.

Cal concretar i detallar més, per tant, es demana que ampliïn els seus coneixements. A cada grup se’ls hi reparteix la part teòrica dels elements  narratius.

Se’ls hi demana que ho llegeixin mitjançant la Lectura compartida. Cada membre de l’equip ha d’anar prenent apunts individualment per ampliar coneixements.

e) Grau de coneixement dels elements narratius. Ens assegurem que tothom coneix les característiques dels elements  narratius i el professorat fa preguntes amb la tècnica del número.

 1. REPTE 2:  BUSCAR ELS ELEMENTS NARRATIUS EN UN CONTE.
 2. El petit Polzet.   http://miniops.ioc.cat/10/7/index.html. Mirem el conte d’El Petit Polzet i cal que cada membre de l’equip posi en pràctica, individualment, la teoria treballada: cal que identifiquin els elements narratius i que ho justifiquin
 3. Consensuem quins són aquests elements mitjançant la tècnica del llapis al mig. 
 4. Conèixer les característiques principals del conte. La professora fa una introducció de les característiques principals del conte.  Fem parada de 3 minuts per a què cada equip reflexioni, pensi i anoti aquestes característiques.
 5. Conèixer les característiques dels contes infantils destinats a infants de 3 a 5 anys i de 6 a 8 anys. Els grups base fan una recerca per la xarxa sobre les característiques que han de tenir els contes infantils destinats a les edats proposades. 
 6. Sessió de biblioteca + identificació de les característiques que presenten els contes infantils consultats. Es demana que l’alumnat porti contes infantils, ja els tinguin a casa o els vagin a buscar a la biblioteca i que se’ls vagin mirant.

 7. Posem en comú la recerca. Totes les característiques es posen en comú amb els diversos equips. Es llegeix el conte i s’expliquen els elements narratius.

  REPTE 3. ELABOREM UN CONTE

  1. Elaboració d’un conte infantil destinats a les edats treballades. Amb tota la informació obtinguda i amb models vistos, l’equip base ja pot començar la seva tasca: elaborar un conte infantil.

  2. Presentació i lectura dels contes a l’aula. El portaveu de cada equip fa una lectura del conte elaborat a l’aula amb l’objectiu de què cada equip ompli un full de suggeriments, en cas que sigui necessari, per a poder millorar la història.

   C. Feedback. Cada equip base té unes butlletes de suggeriments on haurà d’anotar, en cas necessari, algun element de millora per a les històries dels altres equips. Aquests suggeriments es posen dins d’una caixa.

  D. Fem cas dels suggeriments? Es farà arribar a cada equip els seus suggeriments. Es llegiran i, després, tot l’equip valorarà les aportacions i decidirà si vol canviar i millorar el seu conte.

  REPTE 4. ENS CONVERTIM EN CONTACONTES

  1. Com ens convertim en contacontes? Ens visita a l’Institut el contacontes Pep Tort, que desvetlla els seus secrets més ben guardats per a què l’alumnat aconsegueixi convertir-se en un bon contacontes i explicar la història que han creat amb èxit.

  Mentre explica possibles tècniques fa participar a l’alumnat.

  Ara ja disposem de molts recursos, així que cada equip posa en comú tots aquells aspectes que tindran en compte a l’hora d’explicar la seva història: tipus de narrador, nombre de narradors, entonació, temporització, llenguatge no verbal, decorats, projecció, altres elements de suport… Després es reparteixin les tasques a realitzar.

  b. Preparació de l’exposició. Comencem a preparar l’exposició. Cada equip treballa amb la memorització de la història, l’entonació, la corbes melòdiques de la veu, els decorats físics o una projecció audiovisual… Segons s’hagin repartit les tasques.

  c. Assaig general. Presentem el projecte davant dels companys.

  d. Coavaluació. Quan tots els equips han portat a terme la seva tasca cal que es coavaluiïn mitjançant una rúbrica.

  JA ESTEM A PUNT PER ANAR A L’ESCOLA ASSIGNADA!!!

Metodologia

L’alumnat s’ha organitzat en grups cooperatius heterogenis que ha creat el professorat (2 a l’aula) que porta a terme el projecte i que ja coneix els alumnes.

Un cop agrupat l’alumnat s’han realitzat tasques dinamitzadores per a prendre consciència de la importància que té el treball cooperatiu, com La Diana, l’Equip d’en Manel, el joc de la NASA, …

També s’ha fet el repartiment dels rols, triats per ells, i el full del Pla d’Equip on trobem els compromisos de cada alumne vers el grup. Cada equip s’ha posat un nom que els representa, han creat un logo i un lema.

Un cop feta tota la preparació s’ha començat a treballar en el projecte.

S’utilitza el drive com una de les eines de seguiment, tant per part dels propis alumnes com per part del professorat. Es crea una carpeta per equip al drive, compartida entre el grup i el professor, que conté la informació següent:

 • Planificació de les tasques
 • Dietari d’aula
 • Webgrafia amb breu ressenya
 • Activitats
 • Dietari personal

Cada dia s’inicia la sessió amb les tasques a realitzar i al final es deixen 15 min per a tancar la sessió i completar els documents Portafoli del Drive.  El diari personal l’han de fer a casa.

PLANIFICACIÓ

Vist l’interès de l’alumnat del curs anterior que mostrava en el text narratiu i la capacitat creadora, l’Equip Impulsor va proposar a l’alumnat la idea de convertir-se en contacontes i explicar un conte a una escola de primària.

Tot i que és un projecte que parteix de l’àmbit lingüístic hem tingut en compte altres àmbits com l’àmbit artístic i l’àmbit  personal i social.

El títol de Projecte és “Som contacontes”. La línia conductora que es va desenvolupant gira entorn el coneixement de les característiques del conte amb la finalitat de crear-ne un d’inèdit per a poder-lo representar.

El Projecte s’ha dissenyat tenint en compte la tipologia d’alumnat i els seus interessos, per a tal de potenciar les seves capacitats i habilitats creatives.

Qui som?

Som l’institut Lacetània de Manresa. Centre on s’imparteix ESO, Batxillerat i CF.

El projecte que presentem el porta a terme l’alumnat de 2n d’ESO al llarg d’un trimestre durant 2 hores setmanals

Aquest és el tercer any que l’Equip Impulsor, format per professorat de diverses àrees, participa en la XCB i ens marquem com a objectiu establir una base documental dels Projectes que s’estan fent.