LA VEU DELS ALUMNES

Els mestres es van plantejar una sèrie de preguntes per tal de fer una valoració, per part de l’alumnat, de tot el procés que s’ha anat seguint per realitzar el projecte. Donant importància a l’opinió dels alumnes i el grau d’implicació en els seus aprenentatge.

S’han realitzat les entrevistes als alumnes, pels grups cooperatius establerts durant el projecte, per aquest motiu s’adjunten quatre vídeos; un per cada grup.

VÍDEOS

AVALUACIÓ

Avaluació inicial: Una vegada els nens/es han escollit el tema que volen treballar l’adult planteja fer una pluja d’idees amb un posterior debat per veure els coneixements previs de l’alumnat, així com els seus dubtes i inquietuds sobre el tema.

Avaluació formativa/continua: A l’hora de veure el progrés que té l’alumne/a al llarg del seu aprenentatge l’adult elabora una rúbrica que servirà per avaluar els coneixements i els procediments per part de l’adult. D’altra banda, el alumnes realitzaran una autoavaluació del treball que han fet com equip.

GRAELLES

Al final del projecte, l’adult prepararà una activitat d’avaluació mitjançant el Kahoot, per tal de saber el que han après i així els alumnes també s’adonaran dels coneixements adquirits. Tanmateix, al llarg del projecte l’adult realitzarà diverses observacions per fer un seguiment i veure l’evolució dels alumnes.

Reflexió: En general, l’avaluació ha estat satisfactòria donat que tota la informació recollida ha estat molt valuosa per tal de saber els aprenentatges adquirits pels alumnes. A més a més, ha estat molt enriquidor poder-se autoavaluar ells mateixos. També ens ha permès veure el progrés de cada alumne, ja que l’avaluació ha estat contínua al llarg del projecte.

Tanmateix, ens ha costat escollir els ítems de la rúbrica a l’hora de delimitar-los. D’altra banda, hem observat que en l’autoavaluació als alumnes els ha costat posar-se la puntuació, donat que hi ha massa degradació. Per tant, en proposaríem només quatre per facilitar-los la seva valoració.

Metodologia

Ens basem en el Treball per Projectes.

Depenent del tipus d’activitat  treballem individualment, per parelles, en grups reduïts, fent treball cooperatiu o a nivell de grup classe. S’intenta que aquests grups vagin variant, que no siguin fixes, ja que es valora per sobre de tot la interacció entre tots els alumnes. Partim dels seus interessos i motivacions, tenint en compte totes les propostes. Intentem treballar i potenciar les habilitats de recordar, anomenar, planificar, elaborar , crear…

La funció de la mestra és la de fer propostes pel què fa a la creació dels grups. També fa de guia perquè es vagi portant a terme tot el què els alumnes han acordat.

Els alumnes busquen informació per grups o individualment i es posa en comú (contrastar idees, resoldre problemes, reflexionar, prendre decisions per avançar, auto i coavaluar-se…). Les famílies també s’impliquen col·laborant en la recerca d’informació, així com també segueixen el fil de l’evolució del projecte.

A mesura que s’avança en els coneixements,es proposa als alumnes que els vagin relacionant amb els coneixements previs ( què en sabem?) anotats en el mural que s’ha fet a l’inici del projecte on es recull tot el què volen saber, i s’hi fan les correccions corresponents. Això ens permet veure si seguim el fil conductor del projecte.

Paral·lelament es recull tota aquesta informació a través de l’elaboració d’un Lapbook de forma individual.

MIRADA INCLUSIVA

Tenim en compte les diferències individuals de l’alumnat (ritmes de treball, maneres de ser, capacitats, qualitats…) i deixem que tothom pugui experimentar i buscar informació lliurement, fent que siguin ells mateixos que s’autoregulin. Propiciem un respecte per totes les opinions i les valorem totes amb el mateix grau d’importància, com també potenciem una actitud de cooperació i ajuda entre ells.

Procurem que les mesures i suports educatius siguin de caire universal, ja que la metodologia de treball és per projectes i a més, la tipologia d’alumnat que hi ha a la classe té prou eines i recursos per poder-ho portar a terme.

Planifiquem les activitats segons les seves qualitats (alumnes motivats i amb iniciativa, informats i amb recursos o amb estratègies per assolir els objectius).

Implementació

Per iniciar el projecte es decideix anar a la biblioteca a cercar llibres sobre l’univers amb el grup classe. Alguns alumnes en porten de casa i també proposen buscar informació a internet.

A nivell individual, els alumnes han anat recopilant informació a casa sobre l’univers, tant a la xarxa com en llibres. Un cop a l’escola, cada alumne ha compartit la seva informació amb la resta de companys/es.

A nivell col·lectiu, s’ha buscat informació per parelles o per grups. També s’ha consultat Bits, vídeos, webs, … mitjançant ordinadors i tablets.

A partir de les inquietuds personals dels alumnes la mestra ha elaborat un índex tenint en compte les competències que es pretenen treballar. Es consensua amb els nens i nenes i es fan les modificacions convenients.

Tota la informació i els recursos utilitzats tan individual com col·lectivament han servit per contestar tots els aspectes contemplats a l‘índex.

Es procura en tot moment relacionar la nova informació amb els coneixements previs dels alumnes, els quals els tenen anotats en el mural del projecte.

 

A partir de la informació que han trobat els alumnes i el vist-i-plau de la mestra reflexionen sobre la coherència de la informació, els ajuda a extreure conclusions i a plantejar nous interrogants. A continuació es realitzen diferents tipus d’activitats, com ara:

  • Situar els planetes en un mapa celeste.
  • Fer un globus Terraqui que s’obri per representar-hi les capes de la Terra.
  • Fer un gràfic circular del planeta per adonar-se de la quantitat de terra i aigua.
  • Dibuixar sobre cartolina negre la seqüència de fases de la Lluna.
  • Representar les diferents formes de galàxies.
  • Etc.

 

Com a producte final, realitzar un Lapbook individual, que recull tot el procés d’ensenyament-aprenentatge i tots els continguts tractats.

 

En aquest projecte es treballen les competències de l’àmbit de coneixement del medi, però també altres.

En la competència de l’àmbit lingüístic es fan diverses activitats, com ara el resum, endevinalles, redactar en primera persona, plantejant-se preguntes, fent exposició oral dels conceptes apresos, compartint el projecte amb companys d’altres classes, etc. Aquest treball es fa en llengua catalana, castellana i puntualment anglesa.

En la competència de l’àmbit matemàtic es treballa la mesura, l’orientació espacial, l’estadística i la geometria.

En la competència de l’àmbit artístic es treballa la part plàstica en l’elaboració d’un Lapbook.

En la recerca d’informació es treballa la competència de l’àmbit digital.

L’aprendre a aprendre i l’autonomia i iniciativa personal es treballen quan es porta a terme el treball cooperatiu i en la realització de les diferents activitats.

Bàsicament es treballen aquestes competències i si fos necessari es pot ampliar a altres.

 

PRODUCTE FINAL

El producte final d’aquest projecte és la creació d’un lapbook interactiu, per tal de recopilar la informació i presentar-la de forma atractiva i divertida a la vegada que aprenen conceptes claus de l’univers. El lapbook és una carpeta desplegable de cartolina, que conté imatges, dibuixos, representacions, jocs interactius que recullen de manera visual i organitzada la informació.

Per tal de crear el lapbook primer es van treballar els continguts a l’aula amb diferents metodologies. Cada alumne realitzarà el seu propi lapbook, però de manera conjunta. El producte final tot i que és un model semblant per a tot l’alumnat, cada alumne ha pogut plasmar de forma personal els parts més artístiques del treball. Altres apartats del lapbook s’ha anat decidint conjuntament com es representen, per tal de plasmar tota la informació obtinguda a través de la recerca.  

L’objectiu final del lappbok és que l’alumnat pugui mostrar de manera lúdica amb el lapbook, de manera que puguin compartir els coneixements adquirits amb el grup d’iguals i la família de manera més entretinguda.

La realització del lapbook és un repte real per l’alumnat ja que és la primera vegada que han de realitzar un treball d’aquest tipus. La creació del lapbook és el resultat final del procés de recerca i resolució de preguntes de diferents continguts, que serveixen perquè l’alumnat mostri allò que ha après.

Els continguts apresos es comuniquen no només al seu grup d’iguals jugant a classe amb el lapbook, sinó que també es faran exposicions del producte final a altres cursos. De manera que, els alumnes mostraran a nens i nenes d’altres classes per presentar i jugar amb els seus lapbooks.

El producte final respon a totes les preguntes plantejades a l’inici del projecte, que hi ha visibles en un mural a l’aula. A mesura que va avançant el projecte i es van resolent totes les preguntes, se’n van seleccionant de noves i es reflecteixen en el lapbook.

 

PLANIFICACIÓ PROJECTE

A inici de curs es proposa als alumnes que, per equips, anotin quines preguntes es fan i sobre les quals els agradaria treballar.

S’apunten les propostes i es veu que la que surt més vegades és saber què passa en el Triangle de les Bermudes (proposta que ja havia fet una alumna el curs passat i que no es va poder portar a terme per manca de temps).I es decideix, per consens, començar aquest projecte.

Un cop finalitzat el Triangle de les Bermudes, analitzem la resta de qüestions sorgides i ens adonem que moltes de les preguntes fan referència a l’univers. I es decideix que serà el següent tema d’estudi.

El leit motiv del  projecte és sobre què i qui  forma part de l’univers. Llavors busquem per equips un títol adient, es debat conjuntament i finalment s’escull: “Explorem l’univers”

Per començar el projecte partim dels coneixements previs:

Què en sabem, de l’univers?

Conjuntament amb tot el grup classe, cada alumne/a exposa el que ja sap o creu que sap sobre l’univers. La mestra ho apunta en un word amb el nom de l’alumne/a que ha fet la intervenció . S’amplia i es penja a la classe en un lloc destinat al mural del projecte.

S’observen discrepàncies sobre alguns dels coneixements previs i decidim que quan trobem la informació al respecte ja farem les correccions oportunes.

Què en volem saber? (pluja de preguntes sobre l’univers)

Igual que a l’activitat anterior, conjuntament amb tot el grup classe, cada alumne/a exposa el què vol saber sobre l’univers. La mestra ho apunta amb un word amb el nom de l’alumne/a que ha fet la intervenció i s’exposa en el mural per tal que serveixi de guia del projecte (índex), el qual,  anirem modificant i adaptant a mesura que avancem amb el projecte.

Aquest és el punt de partida, activitat d’avaluació inicial, on la mestra pren nota  del grau d’implicació inicial de l’alumnat.

A partir d’aquí, ens plantegem els objectius i els criteris d’avaluació els quals compartirem amb els alumnes  per fer-los partícips del seu procés d’aprenentatge.

Durant tot el projecte s’estarà pendent, dels mitjans de comunicació, que parlin d’aspectes relacionats amb aquest tema, per tal d’ampliar i contrastar  la informació que es va treballant a l’aula.

*En la següent graella queden  reflectits els diferents apartats de la programació: competències, àmbits, dimensions, continguts, activitats, reptes, metodologia i procés d’implementació del projecte.

https://docs.google.com/document/d/156EKlls8u8NNMZWhnHl6_vSVgcgxNKm6s6x633t9VeI/edit?usp=sharing

Escola Montserrat

Som les mestres de l’escola Montserrat, de Sant Salvador de Guardiola. La gran majoria del claustre s’ha implicat en el projecte de les XCB com a equip impulsor perquè ja fa uns quants cursos que estem treballant per conèixer metodologies diverses i adequades als nous temps que millorin l’adquisició de les competències del nostres alumnes.

Després d’aprofundir,  durant un parell de cursos,  en el treball cooperatiu i fer-ne una FIC, el curs 17-18 ho vam començar a fer amb el treball per projectes.

Com la majoria de centres el treball per projectes, reptes o centres d’interès ha estat sempre present a l’escola, però no com a una eina base per assolir els aprenentatges. I aquest és el repte !

Des de la formació que vam fer el curs passat vam prendre uns acords que estableixen les bases per implementar el treball per projectes a tota l’escola, tant a nivell  pedagògic, com curricular o d’organització horària (dos mestres a l’aula) i de funcionament (espais per compartir experiències).

Unir-nos a la XCB del nostre territori és un pas endavant per avançar en aquest projecte.