IMPLEMENTACIÓ

El llibre dels animals (dues setmanes, dedicant tres sessions setmanals):

Sessió 1 (6 grups de 4 membres)

– Introducció del tema: El llibre d’animals. Recollir i observar làmines d’animals. Escollir  Els animals que crida més l’atenció o que més agrada.

Sessió 2 (4 grups de 6 membres, àrea de coneixement del medi)

– Agrupar els alumnes que van triar animals amb les mateixes característiques,  Introduint el concepte de grup d’animals.
– Observar la làmina de l’animal per preveure el tipus d’informació del text a partir de l’estructura:
 Títol
 Desenvolupament
 Apartats
 Conceptes importants destacats
 Imatges
– Introducció del concepte grup d’animals

Sessió 3 (4 grups de 6 membres, àrea de llengua)

– Recollir la informació rellevant de la làmina de manera que es fes un resum-esquema.

– L’única consigna que es va donar és que no era una activitat de llegir i copiar.

Sessió 4 (individual, àrea d’educació artística, dos mestres, desdoblament)

Des d’una sessió d’educació artística (plàstica), es va poder desdoblar el grup.
 Grup A: A l’aula TIC van cercar un animal que van poder triar els alumnes. Van
triar una imatge, la van desar i posteriorment la van imprimir.
 Grup B: A l’aula van finalitzar el treball del resum-esquema de la sessió 3.
 La imatge impresa en full A-4 la van enganxar els alumnes en una làmina A-3.
Aquest format va permetre fer la reproducció de l’animal.
 Un cop finalitzat el dibuix, cada alumne va haver d’escriure el nom de l’animal,
el grup i les característiques.

Sessió 5 (4 grups de 6 alumnes)

 Cada grup va triar un secretari.
 Amb la informació de l’esquema-resum de tots els membres del grup es va fer
una exposició davant la resta de companys de l’aula.
 Cada alumne va enumerar una característica del seu animal.
 De forma visual cada característica es va ordenar:
a) Vertebrats (mamífers i ocells; rèptils; amfibis i peixos).
b) Invertebrats: artròpodes (insectes, aràcnids, crustacis, miriàpodes); mol·luscs
(gastròpodes, bivalves, cefalòpodes)

A partir de l’exposició vam poder concloure que en la descripció d’una animal ens
fixem en: l’estructura interna del cos, com respiren, pell, extremitats, reproducció,
adaptació al medi.
Varen aparèixer uns conceptes com metamorfosi, crisalida/capoll; reproducció  sexual/asexual; vivípars, ovípars, ovovivípars.
 El secretari de cada grup va fer un recull de tota la informació exposada del propi grup.
 El recull es va passar a net. Amb aquesta informació es va elaborar un dossier
on es varen recollir tots els grups d’animals amb el dibuix de cada membre del grup.

Sessió 6 (organització dels alumnes de forma individual, àrea de coneixement del medi)

El mestre va fer una explicació dels Altres invertebrats (equinoderms, anèl·lids i  esponges).
Conceptes:
– Invertebrats: simetria bilateral, simetria radial

Sessió 7 – fora de la programació

Lectura de la notícia

https://www.ccma.cat/324/sapaga-el-cant-del-gall-fer-queden-menys-de-400-mascles-a- catalunya/noticia/2924167/

METODOLOGIA – ELS ANIMALS

Organització dels alumnes

El grup de cinquè és de 24 alumnes. A l’aula, de forma habitual estan organitzats en 6 taules de 4 nenes i nens. Segons aquesta organització es va lliurar a cada grup un conjunt de fitxes on van trobar:

  • Un animal
  • Característiques de l’animal

A la següent sessió, segons els interessos de cada alumne, vam passar a l’organització del grup per tal de portar a terme la part important del treball. Així doncs, es van organitzar els alumnes en 4 grups de 6 persones.

  • Es treballa a l’aula amb un mestre i tot el grup.

Desdoblament del grup

La sessió TIC de l’àrea d’educació artística es treballa amb el grup desdoblat.

Àrees de coneixement relacionades

  • Àrea de Coneixement del medi
  • Àrea d’educació artística
  • Àrea de llengua.

Competències

  • Competència lingüística
  • Competència aprendre a aprendre
  • Competència TIC
  • Competència Artística

AVALUACIÓ i VEU DELS ALUMNES- JOAN BROSSA

L’avaluació d’aquest projecte, es va fer a partir de converses d’aula. Els alumnes havien de parlar de com havien treballat en grup, si havien participat, si havien pogut exposar les seves idees, si aquestes s’havien respectat…

També van visionar els vídeos de l’exposició de la fira on explicaven les seves lletres i van valorar a partir de les rúbriques de les exposicions orals que utilitzen a l’aula (Conferències i El Reporter), com havia estat la seva intervenció (això és va fer als grups de P4 i P5).

IMPLEMENTACIÓ – JOAN BROSSA

Per començar el projecte es va presentar el Joan Brossa a partir del conte “El llapís màgic del Joan Brossa” i el poema “Retrat literari”. A partir d’aquí els alumnes a la classe van començar a buscar objectes quotidiants que s’assembaven a lletres i llavors o feien a casa i portaven els objectes a la classe.

La segona part va ser explicar com eren les lletres, a què s’assemblaven, quina forma tenien.

I l’activitat final va ser elaborar una creació visual, en grups de 4-5 alumnes,  amb el nom de l’escola, basant-se amb l’estil de Joan Brossa. Llavors, cada grup,  van inventar un poema literari de cada lletra que havien creat (tal com es fa en el poema “Retrat literari”. Tot això és va exposar a la Fira de contes, tal com s’ha comentat en l’article anterior.

En tot aquest procés de treball, s’han tingut en compte les diferències individuals dels alumnes. S’han ajustat els processos d’ensenyament i aprenentatge per tal que tots poguessin participar i aportar els seus propis coneixements.  Entre els mateixos alumnes s’ha creat una dinàmica d’observació i s’han ajudat per buscar les formes de les lletres en diferents objectes. També hi ha hagut cooperació en la creació dels poemes i en la seva exposició.

 

METODOLOGIA

Per dur a terme el projecte de Joan Brossa  ens hem organitzat en petits grups heterogenis i l’espai de treball ha sigut a l’aula.  Aquest projecte s’ha dut a terme en  4-5 sessions.

Cada grup va manipular lliurement amb material de la classe i crear diferents lletres escollir una lletra del nom de l’escola (colors, retoladors, pinzells,…). El rol del mestre va ser provocar la curiositat, les ganes de buscar formes en els objectes que els recordessin les lletres.

S’han tingut en compte les activitats de pensament dels infants. Hem partit d’un poema de Joan Brossa  per crear-ne de propis amb les lletres de la nostra escola (ESCOLA JOVENTUT).  Després hem proposat construir plàsticament les lletres dels poemes.

L’objectiu d’aquest treball és exposar-ho a la fira de contes. Aquesta fira es duu a terme el dia Sant Jordi i es comparteix amb la resta de companys d’escola, el poble i les famílies.  Els nens i nenes reciten els poemes i mostren els treball plàstic realitzat.

S’han tingut en compte les diferències individuals dels alumnes. S’han ajustat els processos d’ensenyament i aprenentatge per tal que tots poguessin participar i aportar els seus propis coneixements.

PLANIFICACIÓ

En primer lloc parlarem de com ens hem planificat els mestres, i llavors de com es va fer la planificació dels dos projectes.

LA PLANIFICACIÓ DELS MESTRES DE L’EQUIP IMPULSOR

Donat que els mestres del grup impulsor i els col·laboradors, erem mestre d’educació primària i d’educació infantil, es va decidir fer la documentació de dos projectes. A primària Els Animals, i a infantil Joan Brossa.

LA PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE DELS ANIMALS.

Aquest projecte l’hem portat a terme al grup de 5è de l’escola.  S’ha escollit aquest grup perquè els mestres de primària que participem en l’equip impulsor fem alguna classe a aquesta aula (desdoblament, anglès, música…). El tema ha estat escollit pel tutor, ja que era un dels continguts que ell volia donar, i amb l’equip impulsor jem buscat un leit motiv  que a part de cridar i despertar la curiositat dels alumnes, es pogués relacionar amb allò que el tutor tenia intenció de treballar amb ells.  Hem partit de la pregunta ¿Per què els animals són tant diferents?

L’OBJECTIU del projecte ha estat que els alumnes coneguessin les principals caracterísitques dels animals a partir de la seva classificació.

Els AMBITS que s’han treballat han esta Coneixement del Medi, Àmbit lingüístic i Àmbit artístic.

En les trobades de coordinació, hem escollit els continguts a treballar, així com les competències que es treballarien de cada àmbit.  També hem pensat i creat les activitats i dinàmiques tenint en compte que una part del projecte es portaria a terme en Aprenentatge cooperatiu.

LA PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE DE JOAN BROSSA

Els alumnes d’Educació Infantil han volgut descobrir qui era Joan Brossa a partir del conte “El llapis màgic de Joan Brossa” de l’editorial la Galera i el poema “Retrat literari”. Per iniciar el projecte algunes de les preguntes que hem plantejat han sigut, per exemple,  “Què tenim a casa o a l’escola que s’assembli a una lletra?”. D’aquesta manera fem que els alumnes siguin els protagonistes de la descoberta dins d’un context real.

Els OBJECTIUS del nostre projecte són conèixer la biografia de Joan Brossa i jugar amb les lletres tal com ell feia.

A partir d’aquest moment vam proposar als alumnes buscar lletres en el nostre entorn, objectes,… i finalment vam acabar fent el nom de la nostres escola a l’estil Brossa tot utilitzant material escolar.

Les CAPACITATS  treballades han sigut la d’aprendre a pensar i comunicar i aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.

Les ÀREES treballades van ser descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatge.

Els CRITERIS D’AVALUACIÓ que hem seguit són la capacitat de trobar en el seu entorn objectes amb forma de les lletres de l’abecedari i crear-ne a partir de diferent material. També crear i recitar petits poemes seguint  el model del poema treballat.

 

Ens presentem

Hola companys,

Som l’Escola Joventut, de Callús i aquest és el primer any que formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques. El grup impulsor està format per un grup de mestres de l’escola, però també hem comptat en nombroses ocasions amb la participació i col·laboració de TOT el claustre, ja que entenem que tothom pot aportar el seu punt de vista com a membre del grup.