PRODUCTE FINAL

La tasca final, que serveix per avaluar tot el projecte, és la creació d’un Vídeo divulgatiu sobre les activitats que es realitzen a la nostra escola.

Agrupats per franges i de manera transversal entre els diferents ensenyaments, els alumnes dissenyaran diferents vídeos promocionals sobre l’escola.

Caldrà que uns preparin les preguntes i respostes,  altres que busquin alumnes i/o professionals que puguin aparèixer en ell vídeo donant la seva opinió sobre la seva experiència a l’escola, que alguns s’especialitzin en tècniques de gravació a partir de l’assessorament d’un expert, altres hauran de dissenyar totes les imatges que han d’aparèixer en el vídeo (logotip, graelles horàries,…), per últim també caldrà treballar des dels ensenyaments professionalitzadors (anglès i competic) la subtitulació en diferents llengües i l’edició d’imatges; és a dir, els grups s’organitzen per focus d’interès, on tots poden participar en allò amb qual es senten més còmodes, .

Es plantejarà que els alumnes de secundària siguin els dinamitzadors dels diferents equips de treball, que hauran de liderar i coordinar-se entre ells per acabar tenint un producte coherent.

Metodologia

Quan ens vam plantejar  com volíem desenvolupar el projecte vam proposar

Quan ens plantegem el disseny i planificació d’un projecte sempre partim de la mateixa estructura i que és la següent:

  • FASE 1: Exploració de les idees prèvies; amb una avaluació inicial i introduint el tema del projecte. D’aquesta manera activem coneixements previs, despertem l’interès i la motivació de l’alumnat.
  • FASE 2: Introducció de nous continguts;
  • FASE 3: Estructuració dels coneixements;
  • FASE 4: Aplicació dels coneixements

Paral·lelament a aquesta seqüenciació, plantegem metodologies diversificades en tècniques, bàsicament de l’aprenentatge competencial. Entenem, per tant, que hem promoure metodologies que  afavoreixin la significativitat i transferibilitat dels continguts, la participació activa de l’alumnat i que els aprenentatges siguin el màxim de transversals possibles. Així doncs, durant el projecte es faran ús de diverses tècniques d’aprenentatge cooperatiu com per exemple grups cooperatius d’1-2-4, el trencaclosques i el llapis al mig.  Algunes de les propostes parteixen de situacions de joc per promoure un aprenentatge motivador.

Tot i així, creiem que és igual d’important buscar activitats de treball individual sobretot en la fase d’estructuració dels coneixements.

També s’ha dedicat una sessió a treballar l’educació emocional partint del visionament d’alguns anuncis perquè creiem que l’educació en valors i el treball de les competències emocionals (sobretot l’autoregulació emocional) és una mancança del nostre perfil d’alumnat i és, per tant, un dels eixos fonaments del nostre Projecte Educactiu de Centre (PEC).

PLANIFICACIÓ

El projecte de Publicitat, per les seves característiques de transversalitat i adaptabilitat, ha estat una idea comuna en les programacions dels diferents ensenyaments de l’escola, adaptant-lo, sempre, al currículum i característiques específiques d’aquests.

És per aquest motiu que vam decidir que “la publicitat” seria el projecte que treballaríem i presentaríem aquest curs a la Xarxa.

Enguany, el projecte l’hem realitzat als ensenyaments bàsics i ha estat el punt de partida per tal de reflexionar-hi com a equip impulsor i introduir-hi millores, en diferents aspectes, però centrant-nos especialment en l’avaluació (eix principal de la Xarxa per a aquest curs).

Dividits en dos equips de treball, els membres de l’equip impulsor vam analitzar els punts forts i els aspectes de millora de la programació a partir dels indicadors facilitats en la Guia per analitzar la tasca col·lectiva.

Alguns dels aspectes que es van valorar van ser, per una banda, introduir una activitat de llançament que fos atractiva i motivadora, que ens servís per captar l’atenció de l’alumnat, i per altra modificar el producte final.

De la mateixa manera es va considerar oportú donar més pes a l’avaluació formadora a partir de tècniques i instruments que afavorissin la autonomia de l’alumne en el procés d’aprenentatge a partir de la reflexió sobre el seu procés.

EQUIP DOCENT CFA CARME KARR

Ens presentem, som l’equip docent del CFA Carme Karr. Estem ubicats dins del Centre Penitenciàri de Lledoners. Aquest és el primer cop que participem a la Xarxa de Competències Bàsiques i tots formem part de l’equip impulsor tot i que les nostres representants són les coordinadores de GES i Formació Instrumental, la Raquel i la Xènia respectivament.