La veu dels alumnes

Pel que fa a l’alumnat, el curs passat, quan es va dur a terme el projecte, van respondre tots ells molt positivament i amb molt d’entusiasme. També vam constatar que el fet de treballar per projectes ajuda molt a arribar a tots els alumnes (inclusió).

Per a aquest curs, ens plantejàvem la millora de la part programativa del projecte (planificació , programació, evidències avaluatives ja programades….

Tal i com s’ha treballat durant aquest curs a les trobades de xarxa, una bona programació i planificació del projecte pot facilitar que tot plegat surti millor i més ben lligat amb el currículum i per tant és aquí on també volem fer incidència.

Per comprovar aquest darrer element enllacem la programació elaborada sobre el projecte del curs passat.

PROGRAMACIÓ PROJECTE TONUCCI

L’avaluació

Pel que fa a l’avaluació del projecte creiem que hauríem de diferenciar dues vessants.

La vessant d’aula i d’alumnat que creiem que es va fer de manera força adequada amb graelles d’observació directa dels mestres, rúbriques de valoració setmanals dels grups cooperatius, exposicions dels “productes finals” adreçades tan a companys com a famílies i reflexions metacognitives en diferents moments del procés.

L’altra vessant, que és on tenim més marge de millora és la vessant programativa del projecte i en concret la seva part avaluativa. Creiem que una planificació més acorada, si parlem del document en si del projecte, ens hauria permès plantejar més eines i “imputs” d’avaluació, sobretot les adreçades als infants.

Intentarem que els propers projecte que duem a terme a l’escola això sigui així.

Producte final

El projecte té com a base satisfer la curiositat dels alumnes i per aquest fet, el producte final té a veure i gira al voltant del fet de conèixer Juan Mata i/o Francesco Tonucci. En tots els casos, els diversos grups acaben fent una presentació d’un viatge (recorregut, opcions de transport i d’allotjament, opcions de visites…) per conèixer Francesco Tonucci o Juan Mata o bé per dur Frato a Sant Joan de Vilatorrada.

Implementació

En el projecte la majoria de les informacions tenen el seu orígen en xerrades i debats en gran grup a la classe i a partir d’aquí es creen grups de treball cooperatiu que s’anoten quina part de la cerca han de fer i després ho busquen a internet, biblioteca…

Un cop cercada la l’informació, els diversos grups acostumen a tenir estones d’aula per exposar allò que han trobat per fer-ho extensiu a la resta del grup. També s’acostuma a dur un regístre dels temes o aspectes que es comenten a base d’imatges, petits resums i mapes conceptuals. Aquest “registre” és molt útil per anar comprovant quins aprenentatges s’han assolit i quins coneixements prèvis s’han relacionat amb allò après a l’aula.

A nivell grupal i també individual, els grupas cooperatius setmanalment omplen una rúbrica d’autoavaluació on analitzen i valoren com han treballat aquella setmana.

Metodològicament… seguim amb la mateixa mirada

Metodològicament parlant, i un cop analitzat el desenvolupament del projecte, creiem que la metodologia emprada va ser molt adequada i per tant, durant aquest curs, hem mantingut la mateixa mirada i enfocament del curs passat. Per aquest motiu hi adjuntem a continuació l’explicació sobre la metodologia que vàrem explicar el curs passat.

Parlant de la metodologia utilitzada en la gran majoria de les sessions es tracta d’una metodologia oberta, on el mestre primer situa el moment, encamina els interessos dels alumnes que moltes vegades són tant entusiastes que perden una mica la direccionalitat d’allò que volen conèixer.

A nivell organitzatiu majoritàriament s’ha treballat en grups cooperatius i d’experts de tal manera que cada grup s’encarregava d’una part del projecte. Hi havia grups que s’encarregaven de muntar el viatge per conèixer Juan Mata (col.laborador de Tonucci de Granada) i altres organitzaven un viatge per anar a Itàlia a conèixer a Francesco Tonucci. També hi havia un grup d’experts que organitzava la possible visita de Tonucci al nostre municipi (Sant joan de Vilatorrada).

També s’han organitzat xerrades amb pares/mares i coneguts de l’escola relacionats amb el projecte (agència de viatges, revisor de tren…)

Si haguéssim de fer una síntesi de la metodologia i agrupacions més habitual serien els grups col.laboratius i la recerca, tractament de la informació per part del grup d’experts i després posada en comú amb tot el grup per compartir el coneixement.

Mantenint aquest enfoc metodològic, l’objectiu principal aquest curs és extendre la metodologia i els “micro-projectes” al llarg de tota l’escola i que passin a ser una realitat quotidiana del centre.

Què ens plantegem en el segon any a la xarxa?

Durant el segon any a la xarxa, el plantejament de l’escola és esprémer tant com puguem tots els imputs que ens arriben i fer una millora 2.0 del projecte presentat durant el curs anterior i, a la vegada, fer una reflexió global d’escola sobre l’avaluació, el com avaluem a l’escola i què podem modificar, què hem de mantenir i què hem d’afegir pel que fa a l’avaluació, tant a nivell de metodologia, com a nivell d’eines concretes a utilitzar com a qui ha de ser l’element central de l’avaluació (alumne).
Per una banda, tenint en compte les valoracions del projecte del curs anterior, tant dels mestres com dels alumnes, i les aportacions de la xarxa; creiem que la major part de les millores tenen a veure amb la part més “programativa” del projecte (com i amb quines eines es va documentar el projecte i els seus objectius i competències treballades…).

Per altra banda, i a partir de la FIC del centre, mirarem de donar un tomb, a partir del debat i de compartir mirades, a tot el que fa referència a l’avaluació a l’escola.

Esperem tirar-ho tot endavant!

Qui som

Som l’Escola Ametllers. És el segon any que participem de la Xarxa i n’estem molt contents i a la vegada orgullosos, ja que formar-ne part ens ha permès debatre, compartir, elaborar, intercanviar i discutir molts elements claus dins del dia a dia, no sols de la nostra escola, sinó també de moltes escoles properes que comparteixen una mirada i moment educatiu molt similar al nostre. La unió fa la força i la Xarxa assegura aquesta unió. La força ja li posen tots els centres que hi participen i per això té tant valor la XCB.

D’aquest segon any a la Xarxa n’esperem potser més concreció. Creiem que cal seguir nodrint-nos els uns als altres però que cal anar concretant i elaborant elements/documents/metodologies reals i aplicables a l’escola. En resum, seria, mantenir el debat, la taca d’oli, l’intercanvi però afegint-hi concreció a tots nivells.

Avaluació

Durant el projecte s’ha intentat que l’avaluació fos formativa i formadora. S’ha partit dels coneixements previs respecte el text narratiu i, a partir d’aquí, anar adequant les preguntes guia i les activitats a realitzar per a poder arribar el procés creador.

Durant la realització de les tasques en cada repte, s’ha anat valorant el treball dut a terme, tant en l’equip base com individualment. S’ha reflexionat en grup perquè l’alumnat expliqui com creu que ha treballat, si ha estat còmode, què podria millorar, etc. El fet de realitzar un Diari de grup i un Diari personal es valora molt positivament, ja que els ajuden a ser conscients de si han complert o no amb els requisits demanats en cada sessió. Amb el diari, sense descartar l’observació a l’aula, veiem que els mateixos alumnes s’atreveixen a formular preguntes, a expressar allò que s’ha de tenir en compte, a valorar si el seu treball és adequat o haurien d’esforçar-se més, etc… Hem pogut observar que mitjançant l’autoavaluació diària, l’alumnat va millorant el seu compromís amb el grup i amb la feina.

El professorat ha portat control setmanal de les activitats del treball en equip, l’observació individual i cooperativa, els documents compartits al Drive i de la rúbrica d’autoavaluació de cada sessió.

També ha servit d’autoavaluació la fitxa del Pla d’Equip, en què cada alumne ha avaluat, a la meitat del projecte i al final, els compromisos fixat a l’inici del trimestre.

Des d’un principi es pauta amb l’alumnat aquells elements que seran avaluats en el Projecte, tant a nivell cooperatiu com a nivell individual. Aquest és un dels resultats de rúbrica que s’ha elaborat en un dels grups.

RÚBRICA 1

En el següent document trobem dues rúbriques, la primera és per a autoavaluar-se a l’hora de treballar en grups cooperatius i individualment. Per a l’elaboració de la rúbrica s’ha consultat el banc de recursos i s’han adaptat a les nostres necessitats, de manera que el resultat de cada apartat de la rúbrica ens pot servir per avaluar la competència personal i social de l’alumnat.

La segona rúbrica és per a coavaluar la seva tasca com a contacontes S’han repartit aquestes rúbriques abans de realitzar l’activitat final dels equips, per tal que cadascú sàpiga quins són els elements subjectes a ser, en aquell moment, autoavaluats . El dia que es projecten els resultats finals al grup classe, és el moment de coavaluaran i es dona una rúbrica a cada alumne.

RÚBRICA 2

Producte Final

Després de fer memòria, pensar, posar-se d’acord, crear, organitzar-se, jugar amb les paraules i les mans, assajar… Ha arribat el gran moment d’anar a l’escola de primària que ens han assignat. Quins nervis!

Ens esperen 3 grups, un de P5, un de 1r i un de 2n. De l’institut Lacetània hem aconseguit anar-hi tots els sis equips de 2n d’ESO C, ja que la feina de tots ha estat molt positiva i tenen ganes d’explicar el conte que han creat exclusivament per a ells. Així que explicarem dos contes a cada grup.

Ens va molt bé que hi hagi varietat d’edats, ja que podem repartir els contes segons la complexitat de la trama.

Els nostres alumnes s’hi troben a gust, els hi ha agradat l’experiència i demanen fer-ho un altre cop. Com que és recíproc, tornen a explicar el conte en un altre grup.

Ha estat una experiència molt positiva, tant per nosaltres com per l’alumnat de l’escola de primària. Han aconseguit ensenyar el seu projecte i n’estan molt contents.

Molt bona feina nois i noies!!