LA MEVA MANRESA 3 – La veu dels alumnes

El projecte contempla el llenguatge audiovisual dintre de les seves prioritats a l’hora de potenciar la competènca digital. Els alumnes han fet la valoració final en vídeo, on han tingut un minut i mig per donar la seva opinió sobre el treball realitzat en el projecte.

Enllaç: https://flipgrid.com/bf286429

LA MEVA MANRESA 3 – Avaluació

Aquest treball ha estat una oportunitat per aplicar nous sistemes d’avaluació cooperativa, com per exemple la coavaluació per rúbriques compartides al núvol. Els alumnes saben en tot moment què és el que se’ls demana i espera d’ells. Aquí teniu alguns exemples aplicats enguany al projecte.

LA MEVA MANRESA 3 – Implementació

Enguany, i en relació amb les edicions anteriors, el projecte s’ha estructurat de manera molt més sòlida. En un primer trimestre ens centrem en saber d’on partim, i estudiem la la ciutat més des d’una dimensió geogràfica i ecològica. És important reflexionar sobre la relació que cadascun dels nens té amb la seva ciutat, i que sàpiguen que els queda molt per descobrir i conèixer.

En un segon trimestre ens centrem en l’activitat del World Mobile City Project – Manresada. Completant amb una mirada més profunda als seus edificis i institucions.

El tercer i darrer trimestre es centra en la ciutat de les persones i les seves relacions. És aquí on descobreixen el munt d’asssociacions i activitats que s’hi desenvolupen. Intentem que vegin el màxim d’opcions i possibilitats.

LA MEVA MANRESA 3 – Metodologia

La metodologia utilitzada suposa la continuïtat i la millora de les experiències de cursos anteriors. El projecte “La meva Manresa” parteix de la necessitat que aquest promogui un aprenentatge significatiu per part de l’alumnat sobre la ciutat i tot el que la ciutat ofereix a nivell geogràfic, natural, econòmic, turístic i social. També personal i emocional.
Imatge1: Treballem les ‘capes’ de la meva Manresa: La de la meva xarxa familiar, la de les activitats que faig fora de l’horari escolar, les instal·lacions esportives, els monuments …

 

Imatge 2: Visita-taller a l’associació sardanista manresana ‘Dintre el bosc’.

El projecte està relacionat amb la ciutat on viuen els alumnes, per tant, partint del seu coneixement previ, els alumnes aprofundeixen sobre els temes en els quals mostren més interès. Si en cursos anteriors havíem centrat les activitats en el coneixement dels espais físics de la ciutat, aquest curs hem decidit que en la part final establiríem connexions amb entitats socials i associacions culturals de la ciutat perquè els alumnes coneguin i tingun oportunitat de viure experiències i d’establir lligams amb el teixit associatiu.

Imatge 3:El treball amb Chromebooks de de primer curs de l’ESO a Cal Gravat facilita el treball cooperatiu i l’assoliment de les competències digitals.
“La meva Manresa” és un projecte totalment cooperatiu, per tant és un treball en grup on es poden trobar amb altres companys amb els mateixos interessos. Tot i que, el punt de partida dels alumnes és individual, ja que els alumnes són els que trien quin àmbit els motiva més (història, monuments, fauna, carrers, barris,…) o amb quin aspecte volen aprofundir, els alumnes comencen a treballar immediatament en grups de dos, de tres o de quatre segons el tipus d’activitat, amb l’objectiu d’afavorir aquest treball cooperatiu.

Les eines que s’utilitzen per a treballar s’articulen al voltant del G-Suite/Google Classroom, on ells realitzen les tasques de referència assignades pels professors: Cerquen la informació via internet, Comparteixen àlbums i documents de tot tipus (presentacions, fulls de càlcul, etc.), treballen amb eines de geolocalització, mapes (MY Maps) codis QR, etc. En ocasions, quan qual, també fan servir els seus telèfons mòbils.

Imatge 3: Qualitat de l’aigua segons presència d’invertebrats.

Imatge 4: Visita a la biblioteca de l’Ateneu.

Imatge 5: La Meva Manresa que m’agrada

Imatge 6: Visita a la Mesquita Al-Fath/Centre Cultural Islàmic

 

Cal dir que en aquesta edició de la Meva Manresa s’han potenciat les sortides de camp.


Imatge 5 i 6: Google Classroom de Projectes, a primer d’ESO.

LA MEVA MANRESA 3 – Planificació

Per poder planificar les activitats que es desenvolupen a l’aula, l’equip de professors ha disposat per primer cop d’una hora específica de reunió de coordinació en l’horari setmanal.

En aquesta hora, hem pogut debatre, dissenyar les activitats, elaborar els documents, establir els criteris i les eines d’avaluació, fer formació interna entre companys sobre determinades eines, i reflexionar sobre les propostes de millora de cara a propers cursos. Poder disposar d’aquesta hora ha estat una de les claus del bon funcionament del projecte.

LA MEVA MANRESA 3 – Qui som?

Qui som?

 

L’INS Cal Gravat és un centre públic amb 10 anys d’història que ofereix estudis d’ESO, Batxillerat de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, així com un FPB (programa de Formació Professional Bàsica) i una SIEI.

 

El centre es troba situat al barri de Cal Gravat, a la perifèria de Manresa. L’alumnat prové d’aquest barri i del barri de La Balconada, d’altres punts de la ciutat i de la població veïna de Sant Salvador de Guardiola.

Aquest curs 2018-19, l’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques de primer d’ESO està format per 6 professors representants de l’àmbit social,àmbits lingüístic i àmbit cientificotecnològic.

El nostre objectiu és implementar nous coneixements en l’equip de docents implicats en el mateix nivell pel que fa al treball per projectes de manera oberta i així poder consolidar els projectes com un eix de treball del nostre institut.

El projecte “La meva Manresa” es va iniciar  el segon trimestre del curs 2016-17.El curs 2017/18 es va continuar la meva Manresa en una franja de dos hores setmanals amb l’objectiu que l’alumnat de primer sigui conscient i conegui la seva ciutat. Dins el projecte es participa en l’activitat World Mobile City Project – Manresa (proposta de la xarxa educativa LaceNet) , la qual suposa “l’equador” entre les activitats relacionades amb la reflexió sobre la Manresa que coneixen els alumnes i les activitats relacionades amb la Manresa que comencen a conèixer després de “La Manresada”.

El curs compta amb el suport i assessorament d’un equip de la Univeritat de Barcelona coordinat pel Dr. Cèsar Coll, que en fa un seguiment centrat en la personalització de l’aprenentatge.

El Curs 2018/2019 s’ha fet un pas més enllà, es tracta de empoderar als alumnes com a ciutadans. Seguint el fil de l’any anterior l’eix principal és “La Manresada” amb totes les activitats que implica i les novetats d’enguany, això bàsicament ens ha ocupat el segon trimestre, però la principal novetat ha sigut fer els alumnes partícips també de la ciutat  . Això s’ha dut a terme a través de les entitats de la ciutat. Hem conegut algunes de les entitats de Manresa i hem fet que els alumnes s’involucrin en algunes d’elles i posteriorment explíquin l’experiència als seus companys.

Totes les activitats es realitzen  durant la franja de projectes, de dues hores setmanals on els alumnes han treballat per grups que han anat variant durant el curs.