Etimologia grega i llatina del lèxic del coronavirus

A dates d’avui, molts estem en estat de confinament, a causa del coronavirus. Aquest està repercutint a gairebé tots els àmbits de la nostra vida. Tots sabem que el primer cas de coronavirus va ser el 17 de novembre a la ciutat xinesa de Wuhan,  però que s’ha estès per tot el món, fins i tot a Espanya, arribant a un estat de pandèmia. Estem en estat d’alarma per aquest virus i els mitjans de comunicació no paren de pronunciar paraules com ara: pandèmia, epidèmia o símptomes, les quals ara estan molt arrelades al nostre vocabulari. Però, realment sabem el significat d’aquestes paraules?

En aquest article, demostrarem que el grec i el llatí està a tot arreu i també són actualitat arran de la COVID-19, una malaltia molt contagiosa que ens afecta l’aparell respiratori: el nas, la boca i els pulmons. Ara, comencem:

Coronavirus: Família de virus que poden provocar infeccions respiratòries des de refredats comuns fins a pneumònies greus.

Prové del llatí corōna (corona, garlanda) + virus (verí).

Coronavirus

Epidèmia: Malaltia infecciosa àmpliament difosa dins un territori: tal com ho indica la formació de la paraula epí (ἐπί): a sobre de + demos (δῆμος): poble. Epidemiologia, epidemiòleg…

Sindèmia: sin σύν (amb) + demos (δῆμος): poble. Dues o tres epidèmies que tenen causes comunes.

Pandèmia: pan (πᾶν): tot + demos (δῆμος): poble. La pandèmia seria el següent grau, quan s’estén a més d’un país.

Exemples de paraules formades per ἐπί (epí):

Epidermis: Capa de teixit més externa de la pell.

epí (ἐπί): a sobre de + derma (δέρμα): pell= a sobre de la pell.

Epicentre: Punt de la superfície de la Terra situat a la vertical que passa pel focus d’un terratrèmol.

epí (ἐπί): a sobre de + kentron (κέντρον): centre= just en el centre.

Altres paraules amb el prefix epi-:

Epíleg
Episodi

Exemples per demo- (sufix d’epidèmia):

Democràcia: demos (dêmos): poble+ kratos (κράτος): govern=  govern del poble.
Demografia: demos (dêmos): poble + grafia (graphia): qualitat d’escriure o gravar.

Antibiòtic: Fàrmac que actua contra els bacteris, eliminant-los o aturant-ne el creixement i la reproducció. Anti (άντί) : contrari, oposat + bíos (βιος): vida + tikos (τικός) relatiu a.

Bacteri: prové de la paraula grega baktería (βακτήρια). Significa bastó o vara, això és degut a que la majoria dels bacteris tenen aquesta forma.

Antiviral: Fàrmac que actua contra els virus. Anti (άντί): en contra + virus (en llatí): suc de plantes nociu per a la salut.

Asimptomàtic: que no presenta símptomes. A (α) : no, sense + symptoma (σύμπτωμα): símptoma + tikos (τικός) .

Símptoma (σύμπτωμα): syn (σύν):a la vegada + piptein (πιπτειν): caure + ma (μα): indica resultat.

Contagi: transmissió d’una malaltia infecciosa per contacte directe o indirecte. Es mesura amb el factor RO (lletra grega).
Prové de la paraula llatina contagium significa transmissió d’una malaltia,  formada a partir de la preposició cum– “conjuntament amb”, el verb tango “tocar” i el sufix que assenyala el resultat -i (us).

Confinament: És la mesura consistent a aïllar algú dins un espai limitat per motius diversos, com ara de salut pública. Es forma a partir del llatí cum- “juntament amb, tot junt”, el substantiu fin(em) “límit, frontera” i el sufix instrumental -ment(um).

Incubació: Acció de covar o d’incubar, per exemple, una malaltia infecciosa. Prové del llatí incubatio, incubationis i és l’acció del verb incubare.

Decubació, per oposició a incubació. En el curs d’una malaltia infecciosa, temps comprès entre la desaparició dels símptomes i el restabliment complet al final del període infecciós.

Diagnòstic: Determinació d’una malaltia a partir de la història clínica i del conjunt de símptomes i signes que presenta el pacient. Prové del grec diagnostikos (διαγνωοτικός): a través del coneixement.

διαγνωστικός: dia (διά): a través de + gnosis (γνώσις): coneixement + tikos (τικος): relatiu a.

També prové del grec el sinònim de diagnòstic, la diagnosi.

Cas confirmat: és un cas diagnosticat. Cas del llatí casus que vol dir sort, casualitat, accident i confirmat (del verb confirmar) del llatí confirmare i significa corroborar la veritat.

Immunitat: És la resistència natural o adquirida d’un organisme davant d’agents infecciosos o tòxics. És un cultisme importat del llatí: in- “endins, cap endina”, munir(e) “reforçar” i -itat(em) “qualitat”.

Higiene: Del grec  ὑγιεινός saludable a partir de ὑγιής salut. La dea de la salut era Higiea, la filla d’Asclepi. Una de les mesures més eficaces per evitar contagis és la higiene, especialment rentar-se les mans sovint, amb aigua i sabó (del llatí sapon(em) “sabó o tint per als cabells”, importat del germànic saipôn “resina”. ) o amb una solució hidroalcohòlica.

En el moment de tossir o esternudar, es recomana tapar-se la boca i el nas amb un mocador de paper d’un sol ús o amb l’avantbraç (no amb la mà).

Infecció: Prové del llatí tardà infectiōn(em) a partir del verb inficere tacar, corrompre. Infectologia, infectòleg…

Traçabilitat: És la capacitat d’identificar l’origen, l’evolució i la localització d’una infecció. A partir d’una adaptació del verb anglès amb el significat de “seguir el rastre”, l’ètim principal prové d’una forma verbal de llatí vulgar *tractiar(e) “atreure” derivada del participi de perfet del mot clàssic trahere (en tenim altres mots com tractor, distracció, extreure…). L’arrel va acompanyada de les formes sufixades -bil(em) “que és possible” i -itat(em) “qualitat”.

Quarantena: Es refereix a quaranta dies d’aïllament social per evitar encomanar una malaltia. Prové del mot llatí quadraginta (a partir de quattuor quatre), quatre vegades deu, és a dir, quaranta dies.

Sèpsia: del grec  σῆψις a partir del verb grec σήπω podrir + -si(s)/-s(o)- acció. Des d’Hipòcrates, vol dir putrefacció.


Vacuna

Altres mots com ansietat i confinament a Verba volant, el programa de Pepa Fernández a rtve amb Emilio del Río:

L’Emma de Cultura Clàssica de 4t ha fet aquest vídeo sobre el lèxic grecollatí de la Covid_19:

Núria de 4t de l’ESO de Cultura Clàssica i de Llatí ha fet aquest:

Quins altres mots coneixeu d’arrel grecollatina de la Covid_19? Per exemple, sabeu que pot ser també símptoma de Covid_19 la pneumònia (inflamació pulmonar aguda originada per una infecció del πνεύμων “pulmó”), la diarrea (de l’antic grec διάρροια a partir de la preposició διά “a través de” i ῥέω “fluir”) però també l’agèusia (o pèrdua de funcions gustatives de la llengua) a partir del grec α privativa i γεύω (“tastar”) i anòsmia (o pèrdua del sentit de l’olfacte) a partir del grec α privativa i ἡ ὀσμή, ῆς (“olor”).

Azahar i Claudia

4t ESO Cultura Clàssica

Vid. L’alfabet grec i les variants de la covid_19

Aquest article ha estat publicat en Del grec al català, Del llatí al català, Ètims grecs, Ètims llatins, Experimentals, General, Medicina. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

4 respostes a Etimologia grega i llatina del lèxic del coronavirus

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *