16-17 sessió 4

Adaptació del document elaborat per: Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Data: febrer 2016

Dinàmica del Seminari

A – Introducció

Aquesta quarta sessió s’orienta a conèixer la forma de dissenyar entorns d’aprenentatge en els que els recursos i les activitats que es proposin s’ajustin al màxim a les necessitats i interessos dels alumnes a qui van destinats.

Es tracta, això sí, d’una introducció a com fer-ho tenint com a base el conjunt de pautes que proporciona el Disseny Universal per a l’Aprenentatge.

El DUA ajuda a estar a l’altura del repte de la diversitat suggerint materials d’instrucció flexibles, tècniques i estratègies que donin poder als educadors per atendre i reconèixer aquestes múltiples necessitats. Un currículum dissenyat universalment està generat des del principi per tractar de satisfer les necessitats educatives del major nombre d’usuaris, fent innecessari el costós procés d’introduir canvis un cop dissenyat el currículum general. Imatge

B – Eix temàtic de la sessió: Inclusió digital i Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA)

Tot seguit es proposa l’estructura de la sessió indicant cadascuna de les accions que cal treballar.

Introducció a la Inclusió digital i DUA

Accions que es desenvolupen al voltant de la inclusió digital des del Departament d’Ensenyament

  • Jornada d’inclusió digital: #JID17
  • Grup de treball “Ús de dispositius mòbils per la inclusió”
  • Seminari telemàtic d’inclusió digital (SID)
  • Seminari STAC – CREDA
  • Tallers de creació de materials digitals

Jornada d’inclusió digital: #JID17

Organitzada conjuntament per ÀreaTAC, Servei d’innovació i formació d’infantil i primària i Servei d’Atenció a la Diversitat i Inclusió, i els Serveis Territorials de la zona on es realitzarà.
A la web de la Jornada podreu trobar tots els materials publicats: http://blocs.xtec.cat/jornadainclusiodigital/

La propera serà la sisena edició: 1 d’abril a Barcelona. Inscripció del 6 al 20 de març de 2017.

Grup de treball “Ús de dispositius mòbils per la inclusió educativa”

El grup es va constituir per a treballar vers la minimització de barreres d’aprenentatge perquè tots els alumnes puguin participar a l’aula i aconseguir l’èxit educatiu, independentment de les seves capacitats.

Les accions del grup s’enfoquen cap a la personalització de l’aprenentatge. Bàsicament és un grup de recerca per a la inclusió.
Està format per mestres, educadors, professorat de secundària, professionals d’EAP, CREDA i CREDV treballant en diversos nivells de primària i secundària en centres ordinaris i d’educació especial. Imatge

Les experiències del grup de treball es recullen al blog: http://blocs.xtec.cat/mobilsperlainclusio/

En aquest grup es disposa de 50 tauletes de préstec, impulsades pel programa mSchools, per realitzar experiències en els centres.

Seminari telemàtic d’inclusió digital (SID)

Espai de suport i reflexió sobre com les TAC poden potenciar les possibilitats d’aprenentatge i participació de tot l’alumnat.
Punt de trobada de professionals molt diversos (mestres, professors, logopedes, EAP…) que treballen per la inclusió de tothom a les aules.
Es presenten eines, recursos i estratègies TAC d’aplicació específica que donen resposta a la diversitat de l’alumnat.
Evolució de participants:

curs 2016-2017 187 assignacions 167 centres
curs 2015-2016 91 assignacions 89 centres
curs 2014-2015 69 assignacions 63 centres

Seminari STAC-CREDA 

El seminari el formen professionals amb perfil CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) i TAC de cadascun dels deu serveis educatius de Catalunya.
Es realitza des de fa tres cursos a raó de tres sessions presencials cada curs.
Es presenten eines TAC que poden ser útils per les reeducacions logopèdiques i per donar suport a alumnes amb trastorn de llenguatge.
Es treballa, també, amb el desenvolupament del NODES de CREDA.

Tallers de creació de materials digitals

Es realitzen en els centres educatius durant un dia en el mes de juny.
Consisteix en un grup de docents que es reuneixen en un centre educatiu per crear materials digitals.
L’espai que recull els treballs desenvolupats en les darreres convocatòries és a http://blocs.xtec.cat/tacremat/

1 – Treball presencial al Seminari

Us proposem fer una anàlisi d’experiències publicades a Toolbox per tal de valorar el grau d’inclusió i accessibilitat, d’acord amb les orientacions del DUA, que us indiquem tot seguit:

· Les pràctiques reeixides i inclusives són per a tot l’alumnat i professorat. Tots hi participen.
· Les activitats són significatives, diverses, flexibles i properes a la realitat de l’alumnat.
· És important l’ús metodològic de les TAC: com s’utilitzen a l’aula, com es dissenya l’activitat pensant en tots els alumnes.
· Les aplicacions han de ser accessibles, obertes, versàtils.
· Cal analitzar com els alumnes les reben i com demostren l’assoliment del coneixement per la seva part.
· Una bona eina TAC impulsa el treball cooperatiu, promou l’autonomia dels alumnes i la capacitat de gestionar el propi procés d’aprenentatge, fomenta la motivació, ajuda a reflexionar…
· El producte final és obert a diferents formats. Els alumnes trien com volen presentar el seu resultat.

Experiències que es proposa analitzar:

Gimcana digital 2017: els boscos i la prevenció d’incendis (PRI): http://toolbox.mobileworldcapital.com/experiencia/gimcana-digital-2017-els-boscos-i-la-prevenci-d-incendis/583

Creació d’hologrames amb Scratch Jr. (PRI): http://toolbox.mobileworldcapital.com/experiencia/creaci-d-hologrames-amb-scratch-jr/539

Vull explicar…(PRI):
http://toolbox.mobileworldcapital.com/experiencia/vull-explicar/599

Misteris del Cor (ESO):
http://toolbox.mobileworldcapital.com/experiencia/misteris-del-cor/59

  1. Un projecte que canviarà el barri (ESO):
    http://toolbox.mobileworldcapital.com/experiencia/08015-un-projecte-que-canviar-el-barri-1/623

Feu-ne l’anàlisi en grups.

Exposeu les vostres conclusions als participants al seminari i en el cas de no coincidència en les conclusions de la mateixa experiència, obriu un debat al propi seminari.

Com a evidència de la vostra feina al seminari, envieu les conclusions del vostre grup via aquest formulari.

2 – Treball al centre

Us proposem desenvolupar, amb les persones del claustre o equip docent del vostre centre, una proposta d’activitat d’acord amb les pautes del DUA que teniu resumides a les orientacions d’anàlisi que fareu al seminari presencial, a partir d’una activitat que ja tingueu i amb la que treballeu amb l’alumnat, afegint elements que l’enriqueixin.

Per exemple, a partir d’uns materials o llibre amb text, afegir codis QR o altres elements (Realitat Augmentada…) per enriquir l’accessibilitat (que apuntin a vídeos, arxius de so, etc). En aquesta pàgina trobareu alguns exemples de com treballar els codis QR i la Realitat Augmentada a l’aula.

Referències

Diversitat i NEE a XTEC – http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/dnee/dua

Important: Les tasques encomanades són requisits per a obtenir la certificació de 20h del seminari.