15-16 sessió 5

Competència Digital Docent

Adaptació del document elaborat per: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Data: Abril de 2016
Aquesta darrera sessió es dedica a treballar els elements clau de la Competència Digital Docent (CDD). La sessió se centrarà en la cerca d’informació, la selecció, la classificació, la difusió i com es comparteix a la Xarxa. Quan treballem a Internet, anem generant una identitat digital que, en bona part, es forma per tot allò que els altres usuaris opinen de nosaltres i per les “etiquetes” que ens adjudiquen. Tanmateix, cal tenir molt present tot el que gira al voltant de la protecció de la intimitat i la propietat intel·lectual.

A – Introducció

Temes de la sessió

 • Al voltant de la Competència Digital Docent
 • Seqüència de creació de continguts digitals per a crear una proposta didàctica
 • Toolbox com a punt de referència per a l’aprenentatge mòbil
 • Proposta de temes dels seminaris del curs 2016-2017

El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant la seva estada a l’educació bàsica.
El Document “Definició de la Competència Digital Docent per al professorat no universitari” (document provisional i en revisió) concreta el què i el com de la integració transparent de les tecnologies digitals dins l’àmbit educatiu.

De l’esmentat document extraiem els paràgrafs que defineixen el seu principal objectiu:

“Per a desenvolupar la seva tasca, professors i mestres, han d’utilitzar les TIC, no només de forma instrumental, sinó també com a recurs metodològic. És a dir, a les competències transversals, de caire instrumental en TIC, cal afegir-hi les competències metodològiques en l’ús de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC), conformant, així, les competències digitals docents.

“El novembre de l’any 2013, el Departament d’Ensenyament va publicar els documents d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit digital que han d’assolir els alumnes en les etapes obligatòries de l’ensenyament.”

“S’entén per Competència Digital Docent (CDD) la capacitat que el professorat té de mobilitzar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el  Coneixement (TAC) en situacions reals i concretes de la seva praxi professional per tal de:

  • (a) facilitar l’aprenentatge de l’alumnat i l’adquisició de la competència digital d’aquest col·lectiu;
  • (b) dur a terme processos de millora i innovació a l’ensenyament d’acord amb les necessitats de l’era digital;
  • (c) contribuir al seu desenvolupament professional d’acord amb els processos de canvi que tenen lloc a la societat i als centres educatius.”
Les dimensions definides en l’esmentat document de la competència digital docent són:
 • Disseny, planificació i implementació didàctica
 • Organització i gestió d’espais i recursos educatius
 • Comunicació i col·laboració
 • Ètica i civisme digital
 • Desenvolupament professional

Amb l’objectiu de treballar aquestes dimensions, en aquesta sessió del seminari TAC es proposa una doble activitat que integri una part important d’aquestes dimensions: la selecció tant de continguts com d’eines digitals per a la producció de recursos didàctics i la seva aplicació a l’aula.El concepte que millor s’adapta a aquesta doble proposta és la seqüència de cerca, tracta, transforma i comparteix informació que, concretament,s’anomena “cura de continguts” (content curation), alguna cosa així com conservació o preservació de continguts. De fet, “curador” és el terme que s’utilitza per a referir-se a la feina de conservador, sigui de museus, de col·leccions, etc. Es refereix, doncs, a una tasca relacionada amb la selecció, l’exposició, o la classificació, més que no pas al guariment o a la reparació d’alguna cosa. (Xavier Mas, al seu blog Mirades).

Esquema de la seqüència proposada:
Però… què és curar continguts?

Curar continguts és seleccionar –o rescatar– continguts de la Xarxa d’acord amb uns criteris o una temàtica i posar-los a l’abast d’altres usuaris. Però no només això. Un contingut curat ha de ser un contingut rellevant, escollit i que aporti valor.

Es poden curar continguts de moltes maneres. De fet tots ho fem habitualment de manera informal. D’això Twitter n’és un bon exemple. Molts dels usuaris a qui seguim és perquè ens proporcionen de forma regular uns continguts determinats, escollits i seleccionats perquè expressen una idea, il·lustren un concepte, presenten una novetat o aporten una informació significativa sobre un tema determinat. L’hàbit de publicar i de compartir amb els altres aquelles “pedretes precioses” que trobem a la Xarxa que ens generen interès no deixa de ser una forma de curació de continguts.

Però la curació de continguts és també una activitat explícita i intencionada. En aquest sentit, qualsevol de nosaltres pot assumir el rol de curador de continguts en una temàtica determinada i arribar a esdevenir un punt de referència ben reputat en els universos digitals d’altres usuaris. Per ser un bon “Content Curator” només cal habilitar els mitjans i els canals adequats –tant per nodrir-se de continguts com per a publicar-los–, disposar d’una estratègia de difusió adequada, i tenir clares aquestes tres premisses: especialització (centrar-se en una àrea temàtica), selecció (escollir continguts rellevants, clars i significatius) i constància (publicar respectant una regularitat).  Del bloc Mirades de Xavier Mas.
Aquesta presentació sobre la “curació de continguts” de Juanmi Muñoz clarifica aquest concepte.
Aquesta pàgina ens presenta diversos exemples sobre com integrar tecnologies digitals a l’aula d’acord amb el model SAMR per a la integració de la tecnologia en l’ensenyament, desenvolupat pel Dr. Ruben Puentedura. “SAMR” és l’acrònim de Substitució, Augment, Modificació i Redefinició. El model SAMR proporciona una tècnica per moure a través de graus d’adopció de tecnologia per trobar usos més significatius de la tecnologia en l’ensenyament i allunyar-se del simple ús de “tecnologia pel bé de la tecnologia”.

B – Dinàmica de treball de la sessió presencia

Les persones participants al seminari duran a terme les següents accions:
1. Crear grups de treball de 3 persones (sempre que es pugui)
2. A partir del tema que proposem, 2016 any de la gastronomia catalana, concretar la mirada que li voleu donar (nutrició, conreu, comerç, turisme, geografia, etc), amb l’objectiu d’elaborar una proposta didàctica d’aula.
3. Caldrà fer una feina de doble direcció:
* D’una banda, haureu de fer la feina de cercar, seleccionar, transformar, difondre i compartir els continguts necessaris a la Xarxa per a la proposta.
* De l’altra, haureu de cercar APPS a Toolbox per a desenvolupar les diferents accions de la proposta didàctica que creareu.
4. Un cop elaborada la proposta en grup, que contindrà eines de cerca, organització i tractament de la informació, així com aplicacions i serveis ad hoc, es publicarà, tot respectant els drets d’autor, a l’espai que es concreta més avall. També es recolliran les adreces dels recursos més interessants en un sistema de marcadors socials.
Per a l’organització i desenvolupament de les activitats s’utilitzaran els serveis de “la meva XTEC” i el portal d’Apps educatives Toolbox, amb l’objectiu de facilitar la formació contínua, mes enllà del seminari. La comunicació i participació de les persones serà fonamental per al desenvolupament de l’activitat.

Activitat sobre cercar, seleccionar, transformar, difondre i compartir continguts a la xarxa

Cerca i classificació de la informació:
A partir del tema que proposem, 2016 any de la gastronomia catalana, i amb la mirada que heu decidit, cerqueu la informació necessària a la Xarxa per a la vostra proposta didàctica d’aula.

Una persona de cada grup adoptarà la plantilla on s’aniran enregistrant les cerques i la compartirà amb drets d’edició amb la resta del grup.

 • Anoteu les URL que heu trobat rellevants a la plantilla.  Cada persona del grup aporta 2 adreces i escriu el seu nom a la columna “Aportat per”.
 • Tots els membres del grup consulten i comenten les URL proposades pels altres companys, deixant la seva opinió a una de les columnes “Alumne X”
 • Selecció de la informació trobada
 • Cada grup selecciona 3 pàgines (URL) de totes les aportades. Són les que s’usaran amb l’alumnat per a donar orientacions sobre el tema a desenvolupar.
Cerca i selecció d’Apps a Toolbox: Mireu la presentació sobre el funcionament i les possibilitats de Toolbox i, si no ho heu fet encara, enregistreu-vos-hi:
 • D’acord amb les necessitats de la proposta que esteu construint, busqueu les Apps més adients. Fixeu-vos que en alguns casos hi ha experiències i col·leccions que us poden orientar.
 • Mireu de trobar Apps a Toolbox per a cercar, classificar, transformar, difondre i compartir els continguts rellevants que heu trobat a Internet.
 Transformació i publicació
 • La persona coordinadora del Seminari TAC adoptarà la plantilla final on cada grup dins el propi seminari hi publicarà una proposta, com a mínim. Una proposta, una diapositiva. Caldrà que la comparteixi amb dret d’edició amb tothom del seu Seminari. Finalitzada l’activitat, quan tots els grups hagin publicat la seva proposta, caldrà que desactivi aquest permís i deixi només permís de lectura per a tothom.
 • Elaboreu la vostra proposta didàctica i escriviu-la a la plantilla final.
 • Tingueu en compte la propietat intel·lectual del que publiqueu.
 • Mireu les diapositives dels companys i companyes, que us poden proporcionar idees interessants

Difusió

Mireu les propostes de tots els seminaris a mesura que ho vagin publicant.

Sistemes per a curació de continguts i catalogació

Documents de consulta recomanats

Disposeu de la informació completa als documents:

C – Proposta de temes dels seminaris TAC del curs 2016-17
Per tal d’ajustar al màxim els temes del seminari a les vostres necessitats formatives, pel que fa a competències digitals, us proposem que, com en anys anteriors, manifesteu les vostres preferències via el següent FORMULARI.
Font principal d’aquesta sessió: Taller Obert “Cerca, tracta i comparteix