17-18 sessió 4

Sessió 4: Pla TAC

Adaptació del document elaborat per: Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Data: Febrer 2018

Aquesta sessió tractarà el Pla TAC, com a instrument clau lligat al Projecte Educatiu de Centre i eix vertebrador dels projectes per a la transformació digital dels centres educatius.

A- Introducció
Informacions diverses sobre aquests seminaris, espais de suport i recursos:
Jornades previstes

 Jornada d’Inclusió Digital Data: 5 de maig de 2018 Lloc:Girona
 Jornada Programació i robòtica educativa #JPRE Data: 26 de maig Lloc: Citilab (Cornellà)

Si sou persones usuàries de Twitter, podeu emprar l’etiqueta #seminarisTAC per a difondre i compartir tot allò que cregueu interessant per al professorat, referent a l’ús de les tecnologies a l’educació.

B – Eix temàtic de la sessió: Pla TAC

És molt important compartir significats quan es tracta de marcs conceptuals. La publicació El Pla TAC de centre va significar el punt de partida per a la implantació de la planificació de les TAC als centres de Catalunya. En aquest document es posava èmfasi en la necessitat de prendre decisions de forma compartida i planificar, a curt i més llarg termini, tots els temes relacionats amb les tecnologies digitals – des dels més tècnics als més pedagògics- a partir d’una diagnosi inicial i seguint unes fases. El Pla TAC no és una fita en sí mateix, sinó un camí a recórrer, sovint recursiu i cíclic però que es va ampliant a mesura que es desenvolupa. L’adopció de les tecnologies digitals per a l’aprenentatge dels alumnes ha de ser un revulsiu per impulsar canvis més profunds en el centre.

 1. Llegiu les pàgines  5 a 7 y el capítol 5 de la publicació El pla TAC de centre i el document Tecnologies per a l’aprenentatge i el Coneixement, inclòs a les instruccions d’inici de curs referides al Projecte Educatiu de centre.
 2. Mireu la presentació El Pla TAC de centre : cal conèixer les fases del Pla
 3. Accediu a la pàgina del Pla TAC a la XTEC i conegueu a fons tots els continguts de la pàgina: observeu l’esquema i els 5 temes de què consta el Pla TAC:
 4. Cliqueu els objectius i llegiu-los. Aquests són els objectius generals.
 5. Aneu a l’apartat Recursos i vegeu com estan organitzats pels 5 temes del Pla. Aquesta documentació pot orientar quan es realitzen equips de treball amb els professors en el context de la comissió TAC.

Activitat 1: Comencem fent una reflexió sobre el Pla TAC al centre a través d’aquest Mentimeter. I així podem conèixer una nova eina per utilizar a l’aula de l’estil del Kahoot, o el Plickers que hem vist a sessions anteriors.

Organitzarem grups d’entre 3 i 5 persones per tal de fer les activitats que es proposen tot seguit (2 i 3)

Activitat 2: Pluja d’idees d’actuacions derivades del Pla TAC.

A partir de l’activitat anterior, desenvolupeu una pluja d’idees de les actuacions que creieu que implicarà el desenvolupament del Pla TAC en el vostre centre i que caldrà tenir com a base de treball de la Comissió TAC.

En aquesta activitat utilitzarem el Linoit, molt similar al Padlet.

Aquesta petita llista d’idees us pot ajudar…

 • Crear un projecte educatiu en l’àmbit digital amb competències digitals, objectius i indicadors
 • Gestió de fotos al núvol
 • Formació del professorat
 • Coordinar eines TAC i millorar la formació
 • Posar en marxa Nodes…..

Font : INS Narcís Oller

Classificar les idees i propostes d’actuacions seguint aquestes categories o bé creeu-ne de pròpies. Utilitzarem el Google Drive per aquesta tasca:

La classificació de les actuacions quedarà a criteri de cada centre

L’aplicació informàtica Pla TAC, un assistent

Sovint s’ha confós elaborar el Pla TAC amb la utilització de l’aplicació. Aquesta no és més que un assistent per redactar el Pla.

EN CAP CAS S’HA DE COMENÇAR EL PLA UTILITZANT DIRECTAMENT L’APLICACIÓ.


Abans d’utilitzar-la
, cal haver compartit i debatut la Visió de les TAC al centre i tenir informacions prèvies per realitzar correctament la diagnosi i prendre un seguit de decisions: quins objectius específics ens proposem, quines actuacions durem a terme, qui en serà el responsable i com i quan avaluarem si s’han assolit.

És important conèixer a fons tant les funcionalitats com els continguts (ítems) de l’aplicació.

Anem pas a pas:

Només els 11 objectius generals, que ja hem llegit abans, estan predeterminats i són inamovibles.

Per cada objectiu general, l’aplicació proposa objectius específics que es poden editar triant-los, eliminant-ne o afegint-ne.

 1.  Document Ítems de l’aplicació informàtica Pla TAC. Veureu TOT el contingut que hi ha dins l’aplicació.

Aquest mapa us mostra també l’estructura i pantalles de l’aplicació. (Font INS Narcís Oller)

 1. Observeu com està organitzat:  a través d’unes graelles que relacionen els ítems tal com ho fan dins l’aplicació:

– La diagnosi amb les propostes d’actuació i els recursos
– Els objectius específics amb els indicadors (a partir de la pàgina 57)

 1. Obriu el document Exemple d’informe

En qualsevol moment de l’elaboració del Pla, es pot generar un informe en format PDF o Word que mostra totes les dades que s’han entrat a l’aplicació.

 1. També teniu a disposició un Manual d’ús de l’aplicació  per si teniu dubtes sobre el seu maneig.
 2. Llegiu el document Procés d’elaboració del Pla TAC de centre  que es troba a la banda dreta de la pàgina web: s’indica com elaborar el Pla amb l’ús de l’aplicació i la necessitat d’avaluar-ne les actuacions i  revisar-lo periòdicament.

Activitat 3: Punts forts i febles de les TAC al vostre centre.

Ho podríem fer, una altra vegada a través de Padlet o Linoit o algun altre recurs que enss permeti enregistrar la pluja d’idees.

Per a desenvolupar aquesta activitat es proposa centrar-nos en els objectius. Rellegiu-los i penseu en els punts forts i febles que sorgeixen en referència als objectius generals del Pla TAC. Com diem a l’enunciat de l’activitat, no només es tracta de fer aflorir punts forts i febles, sinó que cal que rumieu solucions i propostes per a superar tot allò que us sembli negatiu.

Compartiu les adreces URL del recurs que heu utilitzat al Seminari en aquest FORMULARI

Activitat 4: Intercanvi d’idees des de l’aplicació del Pla TAC.

Una persona del grup, que tingui drets sobre l’aplicació del Pla TAC, entri en el pla del seu centre i comenti els diferents apartats amb la resta de companys del grup. Es tracta de generar un intercanvi entre els diferents particpants sobre el contingut i la mecànica de l’aplicació

Us pot ajudar també, aquests vídeos del Jaume Serra per a l’elaboració del pla TAC.

NOTA IMPORTANT

Tingueu ben present que el Pla TAC és un document en revisió periòdica i contínua. La seva reedició acostuma a ser anual. Mai ha de ser un producte final, sinó en elaboració permanent.

És molt important implicar a tota la comunitat educativa, essent la Comissió TAC qui desenvolupi i/o executi el màxim d’accions que es deriven del pla.
Després de “tancar” una edició del Pla TAC l’aplicatiu arrossega les dades per a l’edició d’una nova versió, excepte la diagnosi, que cal refer per a cada edició.

C – TREBALL A CENTRE

Traslladeu la informació i les feines que heu fet en aquesta sessió del Seminari TAC al vostre centre, tant si ja disposeu d’un Pla TAC com si encara no l’heu iniciat.

Tingueu present que la implicació i el compromís de l’equip directiu és clau, així com el seu lideratge en la transformació digital del centre, sense oblidar que el pla ha de ser fruit del consens de tota la comunitat educativa, amb uns objectius clars, concrets i assumibles.

Compartiu el punts  en aquest FORMULARI

Tutorials de les aplicacions que es proposen dins les activitats

Important: Les tasques encomanades són requisits per a obtenir la certificació de 20h del seminari.