16-17 sessió 3

Sessió 3: Gamificació – Aprenentatge basat en jocs i en projectes

Document elaborat per: Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Data: desembre 2016

Dinàmica del Seminari

gamePresentació

La sessió sobre gamificació se centrarà, principalment, en la presentació que trobareu més endavant. Partirem de la idea de joc com a recurs digital de treball. Òbviament, el concepte de joc és molt més ampli, però ens centrarem en el producte digital, sense deixar d’esmentar la seva dimensió global.

Es partirà de la idea de joc com a element per integrar al currículum, amb la funció d’activitat d’aprenentatge.

Amb una breu anàlisi del joc per determinar quins són els seus elements principals presentem el llistat d’elements del joc que es proposen:

Podríem plantejar dues activitats en les que els usuaris hauran d’identificar els elements centrals del joc.

Des d’un context teòric, s’esmentaran quines són les diferents tipologies de joc, sense tenir en compte el gènere, a partir de la seva relació amb un context curricular.

Es definiran i es posaran exemples pràctics. En el cas de la tipologia de jocs educatius i serious games, es donaran referències concretes d’espais on poder cercar-los.

A part de tenir en compte les tipologies de joc, també s’exposarà un llistat dels recursos que s’utilitzen per ludificar processos d’ensenyament-aprenentatge. Aquí insistirem en que la implementació d’aquests recursos ha de prendre com a referència els elements principals del joc.

L’objectiu no és jugar a l’aula, sinó tenir en compte la mecànica del joc per adaptar-la al procés d’ensenyament-aprenentatge.

La gamificació i l’aprenentatge basat en jocs són metodologies diferents.

Gamificació es defineix com l’ús dels elements i de la mecànica del joc en contextos aliens a aquest. És la definició de la Viquipèdia, però és concreta i descriptiva.

Per tal de dissenyar un entorn de treball gamificat, s’agafaran els elements principals del joc i s’adaptaran al disseny instructiu d’una activitat. S’insistirà en la idea que gamificar no és  acumular jocs en sessions programades, sinó adaptar els mecanismes del joc a una seqüència didàctica.

Es presentaran una sèrie de recursos per poder gamificar. Per exemple:

o   Xarxes socials com instrument per a generar jocs i concursos (Twitter, Edmodo, Google Classroom…)

o   Crear/organitzar jocs amb eines genèriques (Kahoot, Plickers…)

o   Generadors de codis QR i Realitat Augmentada

La presentació següent inclou una part teòrica mínima sobre  gamificació que ha desenvolupat el CRP de Rubí i que presentem com a esquelet de la sessió d’avui:

Gamificació a l’aula

2 – Treball al centre

Us proposem desenvolupar, amb les persones del claustre del vostre centre, una de les dues propostes següents:

1- Idear, amb l’ajut d’altres docents i d’altres integrants de la comunitat educativa del vostre centre, un concurs de fotografia fent servir Instagram.
És imprescindible donar una temàtica concreta i crear un hashtag per identificar el concurs.
Temps aproximat: 20 minuts.

2- Dissenyar un Joc de Pistes fent servir codis QR.
És necessari que feu ús d’un mínim de 3 tipologies de contingut (pdf, vídeo,  àudio, text, mapes, correu electrònic,…) vinculat al codi QR.

Temps: 25 minuts.
En aquest espai podreu trobar alguns exemples.
Envieu la vostra proposta de Joc de Pistes amb QR via aquest formulari com a evidència de la vostra feina al Seminari.

Referències:

El Joc Infantil i la seva metodologia, Materials del CFGS d’educació infantil de l’Institut Obert de Catalunya (consulta el gener de 2017)

http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M04/web/html/index.html

Els elements del joc, Del bloc gamifi.cat (consulta el gener de 2017)

http://www.gamifi.cat/gamification-4-els-elements-del-joc/

Bloc 2 – Aprenentatge basat en projectes

Sota el nom “Aprenentatge basat en projectes” hi podreu trobar moltes i diverses vessants, malgrat totes tenen un denominador comú: la col·laboració, la cooperació i el treball en xarxa, és a dir, en tots destaca la importància del treball en equip per aconseguir objectius comuns.

Aquest bloc 2 es basa, principalment, en el que desenvolupa el document “Projectes Educatius en Xarxa”, que forma part de la Col·lecció TAC del Departament d’Ensenyament.

En aquest document es diu:

“Els projectes en xarxa aporten un riquíssim ventall d’ingredients que enriqueixen la tasca del professorat, augmenten la motivació de l’alumnat i donen la possibilitat d’entrar en contacte directe amb nois i noies d’altres indrets. Permeten treballar en grup tant dins de l’aula com de forma virtual amb companys i companyes d’altres llocs, realitzar projectes, crear coneixement en comú i conèixer realitats lingüístiques, culturals i socials molt diferents o allunyades.

Treballar en ‘projectes en xarxa’ no comporta necessàriament treballar per projectes. Els projectes en xarxa són un recurs, sensible a utilitzar-se amb un ventall variat de metodologies, però la tria de la més adient correspon únicament al professorat. Els participants d’un mateix projecte poden, perfectament, compartir la seva tasca, utilitzant a l’aula metodologies de treball diferents.

A través d’aquest recurs es poden adquirir competències comunicatives, com la comunicativa lingüística i audiovisual, competències metodològiques com el tractament de la informació i competència digital, i la d’aprendre a aprendre, competències personals com la d’autonomia i iniciativa personal i, finalment, competència social i ciutadana basada en quatre eixos: aprendre a ser i actuar de manera autònoma, aprendre a pensar i comunicar, aprendre a descobrir i tenir iniciativa i aprendre a conviure i habitar el món.”

Sobre els projectes educatius en xarxa, el document “Projectes Educatius en Xarxa” diu:

‘Projectes educatius en xarxa’ són els projectes en els quals intervenen diferents participants (estudiants, grups, famílies, docents, escoles…) amb una finalitat comuna, independentment de si s’utilitza la telemàtica o no.

Es recomana la lectura d’aquest document “Projectes Educatius en Xarxa”, especialment l’apartat d’aplicació a l’aula.

Finalment parlem de l’aplicació a l’aula de PLICKERS.

Save