Destacades

“La inclusió és un procés sense fi per trobar millors formes, de respondre a la diversitat. Tracta sobre el fet de conviure amb la diferència i d’aprendre a aprendre de la diferència. Des d’aquest punt de vista, la diferència esdevé un factor positiu i un estímul per a l’aprenentatge.”  Mel Ainscow

experiències d'infantil         experiències de primària        experiències de secundària

Daus d’històries. Dinamitzem l’expressió oral

El treball per racons en l’àrea de Llengua Catalana és un bon recurs per promoure el treball en equip i permet que els alumnes segueixin el seu ritme de treball i aprenentatge.

Aquesta manera de treballar fomenta la creativitat i resulta molt motivadora, especialment perquè els alumnes han treballat amb tablets (en el seu entorn familiar no en tenen) i son protagonistes de les seves creacions.

L’experiència amb l’ús de la càmera de vídeo de les tauletes s’emmarca dins d’un projecte de l’àrea catalana al cicle inicial de l’escola Balàfia de Lleida (CAEP). Aquest projecte parteix de la necessitat de promoure i dinamitzar l’expressió oral en català de tot l’alumnat (veure article dinamitzem l’expressió oral)

L’experiència l’ha dut a terme la Mercè Amenós, tutora de segon amb l’assessorament i suport de l’Anna Fontelles, logopeda del CREDA-Lleida.

balafia4

Descripció del procés seguit

El racó disposava de tres daus de cartolina diferents, un amb personatges protagonistes, un altre amb diferents escenaris i un tercer amb dibuixos que representen objectes imaginaris. En grups de tres tiren els daus i s’inventen un diàleg amb les tres imatges que els hi han sortit.

balafia5 balafia6

 

 

 

 

En acabar aquesta primera part de l’activitat, cada grup representa el diàleg davant de la resta de companys, dos nens el fan teatralitzat i el tercer els grava amb la tauleta. Al final de l’activitat  mitjançant una rúbrica avaluen l’activitat.

balafia7

Valoració de l’experiència

 • L’ús de les tauletes ha afegit un extra de motivació per als alumnes.
 • Cada grup s’ha fet responsable de la seva tasca, s’afavoreix l’autonomia i la capacitat d’organització
 • Tots els nens tenen les mateixes oportunitats de participació, els alumnes amb atenció logopèdica han tingut com a models els diàlegs dels seus companys.
 • Els professionals implicats en l’experiència valoren molt possitivament la facilitat d’ús i el potencial motivador.

Componem un Blues

El fet d’utilitzar el seu propi mòbil, o compartir el del company, ens ajuda a que l’alumne, d’entrada, es mostri més interessat i motivat. Promovent l’autonomia i la capacitat de gestionar el propi procés d’aprenentatge i a la vegada li dona confiança alhora de realitzar el producte final, en aquest cas, la composició d’un blues, que al tractar-se d’una forma senzilla permet expressar-se i ser creatiu amb elements que pot controlar amb facilitat.

L’experiència amb l’ús de l’aplicació WalkBand l’ha dut a terme en Jaume Vidal professor de l’institut Montbui, centre d’alta complexitat de Santa Margarida de Montbui amb els alumnes de tercer d’Eso. Són tres grups de tercer amb força diversitat i formats per 22 alumnes.

El projecte es realitza en l’àrea de música i parteix de la intenció de treballar d’una manera més pràctica la unitat del Blues,  gràcies a la capacitat de l’eina, que ens permet transformar els continguts en quelcom manipulable. D’aquesta manera, aprenen fent.

Directament, dins la unitat, es treballen els següents continguts clau: Elements i patrons musicals, Grafies, convencionals i alternatives, Eines per a la composició i la improvisació i Eines TAC de suport a l’activitat i la producció musical. Aquests treballen, sobretot,  les competències englobades en la dimensió d’expressió, interpretació i creació.

Descripció del procés seguit

En la primera sessió es presenta la unitat, s’estableix el marc teòric i es defineixen els productes finals que serviran per poder avaluar-la, juntament amb la rúbrica que s’utilitzarà per avaluar l’activitat, un d’ells, la composició d’un Blues amb l’App WalkBand.

En la segona sessió es presenta l’aplicació, amb l’ajuda de l’Airdrop un App que permet projectar el mòbil a l’aula, començant per la caixa de ritmes (drum machine) i fent una petitmontbui12a activitat que contraposa el llenguatge musical tradicional amb l’utilitzat per totes les caixes de ritmes (sitema de quadricula, on cada pulsació es subdividida per quatre cuadrats, que equivalen a una semicorxera…)

montbui1L’activitat consisteix en posar sobre el paper amb llenguatge musical les diferents opcions marcades sobre la caixa de ritmes.
Tot seguit es presenten els altres instruments, guitarra, baix i teclat i disenyem tots plegats els acords de sèptima (el La7, el Re7 i el Mi7, amb aquesta tonalitat per tal de poder treballar sense amontbui13lteracions i facilitar el procés).

En aquests moments tots els alumnes tenen una roda de Blues creada per ells mateixos al mòbil (han estat practicant sobre el ritme tocant tots els acords al compàs on tocava, per tal de millorar l’edició hem usat la quantització, mou els sons a la figura musical que li indique, en aquest cas, ¼, la negra, així cada acord queda situat sobre la pulsació, d’aquesta manera els hi queda editada la roda).

Per finalitzar es presenta el piano virtual. Amb aquest hauran d’interpretar l’escala pentatònica (tocar l’escala major, començant per lapiano nota la, sense tocar les notes fa i si, (F i B), i  així, improvisant amb ella,
mentre ens sona l’acompanyament creat, la roda de Blues, es familiaritzen amb la sonoritat que en resulta.

montbui17

Valoració de l’experiència

El fet de que l’alumne tingui el control de l’eina, que el guia en tot el procés, contribueix a que treballar tots els contingut programats. El fet d’arribar a obtenir un producte final, els facilita l’aprenentatge i ajuda a que l’alumne pugui assolir de manera més satisfactòria els continguts i el faci competent alhora d’improvisar i compondre amb les tècniques d’aquest llenguatge artístic. També a vencer  resistències que sorgeixen,  de vegades, en el procés d’aprenentatge.

Gairebé tots els alumnes de forma manipulativa i gràcies a l’eina utilitzada han estat capaços de participar i gaudir de tot el procés i arribar així al producte final, la composició d‘un Blues.

D’aquesta manera, hem pogut treballar en l’assoliment d’aquests objectius:

 • Desenvolupar la creativitat i expressió musical.
 • Iniciar-se amb el procés de composició, aplicant les directrius bàsiques de l’estètica treballada.
 • Iniciar-se amb la improvisació.
 • Aprendre i controlar els elements del llenguatge musical, el ritme, la melodia i l’harmonia.
 • Desenvolupar el sentit crític.

Mostra de l’experiència

Explicació del professor per tal de realitzar la roda de Blues amb l’acompanyament de la guitarra virtual:

Alumne practicant la roda de Blues amb la guitarra virtual:

Resultat final:

Alguns Blues dels alumnes

https://soundcloud.com/user-904436268/ikerblues

https://soundcloud.com/user-904436268/azzedinblues

https://soundcloud.com/user-904436268/blues-nuria

https://soundcloud.com/user-904436268/duna-judit-blues-1

 

App utilitzada:

El WalkBand.

Dinamitzem l’expressió oral

L’experiència amb l’ús de la camèra de les tauletes, s’emmarca dins d’un projecte de l’àrea de llengua Catalana a Cicle Inicial de l’Escola Balàfia de Lleida (CAEP).  L’activitat es porta a terme amb grup desdoblat i dos professors per aula tant a primer curs, com a segon curs de primària. Actualment en ambdós cursos hi ha alumnes atesos pel CREDA.

Treballem per racons en algunes de les sessions setmanals. Hi ha quatre racons que corresponen a  la comprensió oral i escrita i a l’expressió oral i escrita. L’explicació a nivel oral del personatge triat dóna la possibilitat de narrar oralment l’elecció personal de cadascú i fomenta la creativitat, resultant força motivadora pels alumnes, ja que ells són els responsables de tot el procés (elecció de personatges, captació de les imatges, decisió de l’escollida, justificació davant tota la classe de la seva elecció). A més, és un bon recurs per promoure el treball en equip i permet que els alumnes segueixin el seu propi ritme de treball i aprenentatge. Aquesta característica fomenta la creativitat i resulta molt motivadora, especialment perquè els alumnes treballen amb tablets (en el seu entorn familiar no en tenen) i són els protagonistes de les seves creacions.

L’experiència l’ha dut a terme la Mercè Amenós, tutora de segon de primària, amb l’assessorament i suport d’Anna Fontelles, logopeda del CREDA-Lleida. El projecte parteix de la necessitat de promoure i dinamitzar l’expressió oral en català de tot l’alumnat i especialment del que rep atenció logopèdica (3 alumnes).

Descripció del procés seguit

Es treballa per racons,  en el d’expressió oral, l’activitat desenvolupada ha estat la següent: El racó disposava d’unes màscares plastificades i els alumnes per parelles anaven escollint-ne una.  Es feien una foto de manera alternativa, tantes vegades com volien fins que s’acabava el temps, aproximadament 10 minuts per parella.

En acabar aquesta primera part de l’activitat, cada nen individualment  dibuixa la màscara que ell ha escollit segons les fotos que li ha fet el company  i, oralment explica a la resta de la classe perquè ha escollit aquella màscara. Al final de l’activitat el nen s’enduu a casa la foto impresa que ell ha triat. En conjunt es triga dues sessions per finalitzar l’activitat .

Valoració de l’experiència

– El fet d’introduir les tauletes afegeix un extra de motivació per als alumnes.

– Cada parella s’ha fet responsable de la seva tasca i els alumnes amb atenció logopèdica han tingut com a models de descripcions de personatges als seus companys.

– El fet d’endurse la foto a casa fa extensiva l’experiència a tota la familia i l’expressió oral més enllà del centre educatiu.

– Els professionals implicats en la experiència valoren molt positivament el potencial d’aquesta eina per la facilitat d’ús i el potencial motivador.

 

Creem una endevinalla

Permetre als estudiants participar en el procés de disseny de les activitats de classe, oferint opcions per l’elecció d’un objecte, un espai… Flexibilitzar els agrupaments ens facilita l’adopció de múltiples rols i ens proporciona oportunitats per aprendre com treballar de manera més efectiva amb els altres, a més, des de l’empoderament dels alumnes d’USEE (ja que ells han estat els coordinadors experts d’aquesta proposta amb el seu grup-classe).

L’experiència l’ha dut a terme la Carolina Trescastro Bernabeu, mestra d’educació especial i tutora d’USEE. Aquesta experiència s’ha treballat amb els alumnes d’USEE de 4t de primària i amb els seus respectius grups-classe de l’escola Carme Guasch i Darné de Figueres.  El projecte es realitza en l’àrea de llengua catalana i parteix de la intenció de treballar la dimensió comunicativa tant oral, com escrita i audiovisual en una activitat que esdevingui motivadora pels alumnes des de l’empoderament dels companys d’USEE de la classe. Així, l’activitat pensada amb l’aplicació Verbalizer Lite permet un treball que inclou la participació en interaccions orals, escrites (en esborradors previs a la gravació) i audiovisuals; la comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals; l’expressió de missatges orals, escrits (en esborradors previs a la gravació) i audiovisuals; i els coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge.

Descripció del procés seguit:

1ª i 2ª SESSIÓ: En primer lloc, els alumnes aprenen l’ús de l’aplicació per tal d’emprar-la de manera autònoma amb el suport de la mestra de la USEE.

3ª SESSIÓ (ha estat una sessió de la tarda d’una hora i mitja): Arribats a aquest moment donem el pas d’anar a compartir els seus aprenentatges amb la resta del grup. Així, els alumnes d’USEE esdevenen els protagonistes i experts de l’aplicació. Un cop han explicat en què consisteix aquesta aplicació a la resta del grup exposen alguns exemples treballats prèviament i que ells mateixos han elaborat. A continuació, els companyss’agrupen en grups de 4 alumnes i entre tots creen una endevinalla a partir d’un objecte escollit prèviament, la redacten a les seves llibretes i es distribueixen els rols o tasques a desenvolupar:

 • qui serà el que farà la fotografia de l’objecte escollit,
 • qui serà el que manipula la tauleta electrònica a l’hora de crear la boca,
 • qui serà el que manipula la tauleta electrònica a l’hora de gravar i
 • qui serà el que parla donant-li veu a l’objecte.

Un cop tot això ja està enllestit, se’ls dóna una tauleta a cada grup i comencen a treballar. Mentrestant els alumnes d’USEE van ajudant als seus companys i companyes en els dubtes que van sorgint. A més a més, hi ha dos companys de classe que els donen suport moral per desenvolupar aquesta activitat i així se senten més acompanyades pel seu grup. Per concloure l’activitat, parlem del procés, de com ha anat en gran grup i, visionem les endevinalles de tots els grups.

 

Valoració de l’experiència

 • El fet que els alumnes d’USEE hagin estat els protagonistes com a coordinadors experts ha estat molt positiu per la seva autoestima i per crear una altra mena de vincles i rols a l’aula ordinària.
 • El treball amb tauletes ha estat una experiència nova pels alumnes i ha resultat molt motivadora.
 • El treball en petits grups ha permès la cooperació entre els companys/es i ha resultat molt enriquidor per tothom en aspectes com la creativitat, la imaginació i el nivell de lectoescriptura i expressió oral. A més, ha fet que tots se sentissin responsables de la feina i de la cura del material ja que repercutien en el resultat final del grup.
 • L’activitat ha creat un ambient d’aprenentatge col·laboratiu, on els alumnes i la pròpia activitat han estat l’eix vertebrador i les mestres: les tutores de 4t i la mestra d’USEE, han basat la seva tasca en l’observació i orientació (si ha calia, perquè en la majoria dels casos eren els alumnes d’USEE els qui orientaven a la resta).
 • Els alumnes han pogut demostrar les seves habilitats i destreses en l’ús i maneig de les noves tecnologies, en ser ells també els responsables de les fotografies, els vídeos, el so i la llum.
 • Ha resultat molt positiu també la figura dels companys/es que feien la tasca de suport moral i acompanyament als alumnes d’USEE, ja que ha creat un altre tipus de vincle entre ells. A més a més d’haver modificat el rol personal dels alumnes acompanyants (ja que han millorat la seva autoestima sent sabedors que la seva tasca era imprescindible perquè l’activitat es dugués a terme d’una manera feliç i tranquil·litzadora pels alumnes d’USEE).

Mostra de l’experiència

Les fotos i els vídeos es poden veure a l’enllaç al bloc de l’USEE: http://blocs.xtec.cat/useecarmeguasch/compartim-coneixements-lusee-a-lesnostres-aules/

App utilitzada

Verbalizer Liteverbalizer

Creació de hologrames amb Scratch Junior

Qualsevol tipus de proposta en què apareix una eina digital (tablet, portàtil, PDI…) que permeti complementar, donar suport, engrescar el treball que es fa a l’aula, ampliar coneixements, aprendre de manera divertida i donar una importància cap enfora allò que estan fent, fa que tots els alumnes tinguin una gran predisposició cap a l’activitat plantejada.

img_20161207_123004

Pels alumnes amb més dificultats proporciona una manera de treballar uns mateixos continguts, iguals als dels seus companys d’aula, donar la possibilitat d’aconseguir uns resultats òptims i permet fer-los partícips de manera col.laborativa, amb la resta de companys de classe.

Com a mestre permet veure les diferents formes de treballar dels alumnes i la manera de portar a terme els seus projectes. Moltes vegades amb dinàmiques diferents i rols diversos la qual cosa beneficia el desenvolupament de cada un dels alumnes.

En Pedro Antonio Fàbrega i la Beatriz Francés ens expliquen una experiència que es realitza a l’escola Agnès Armengol que és un centre educatiu ubicat al barri de Torre-Romeu concretament a Can Roqueta, és un barri perifèric de Sabadell amb un alt nombre de famílies amb situacions socials, culturals i/o econòmiques de desavantatge social i famílies d’incorporació tardana al sistema educatiu de procedència d’àmbits lingüístics i culturals allunyats.que pretén complementar el projecte “ L’espai” que s’està treballant durant el primer i segon trimestre d’aquest curs.

L’experiència en si intenta enriquir, motivar i donar noves eines que permetin potenciar l’autonomia dels alumnes, el treball cooperatiu, la capacitat d’aprenentatge entre companys i aconseguint extrapolar totes aquests aspectes més enllà de l’aula.

L’experiència docent a la nostra escola ens fa veure de manera generalitzada que tots els alumnes vénen amb la seva motxilla, tots tenen necessitats educatives.

A partir de l’ús de l’aplicació Scratch Junior i de la construcció d’una petita piràmide Hologràfica s’elaboraran diferents projectes digitals on es treballaran alguns planetes i satèl.lits.

Descripció del procés seguit

Aquesta activitat pretén aprofundir i complementar els aprenentatges dels alumnes.

Podem dividir l’experiència en dues parts amb un total d’unes 10 sessions. Una primera part en la què s’ensenyarà als alumnes l’ús de l’aplicació ( insertar imatges i/o so, escenaris, com es programen moviments…).

Després d’haver fet diferents proves en parelles, s’inicia el projecte sobre l’espai en la què a partir de les diverses propostes han de treballar un planeta o satèl·lit fent una fotografia, programant un moviment, fons i una veu explicativa….

Una segona part de l’experiència consisteix en elaborar la piràmide troncada de base quadrangular, per tal d’aconseguir una similitud a un vidre  que ens permeti visionar un holograma.

Valoració de l’experiència

Durant tot el procés de realització de l’experiència hem partit d’aspectes molt bàsics, ja que la diversitat de domini del funcionament d’una tablet ha estat diversa.

Davant d’una proposta en què apareix una eina digital amb una aplicació desconeguda per ells, els dóna una certa inseguretat. L’acompanyament del mestre aconsegueixen disminuir aquesta resistència inicial.

És important donar-los temps per buscar, provar, equivocar-se, pensar en possibles solucions…

Cal que el mestre tingui una actitud d’escolta i de guia del procés que segueixi cada grup de dos.

A mesura que van agafant més confiança i a la vegada més domini les sessions són molt més fluides, engrescadores i motivadores.

També cal destacar la petita resistència que a vegades sorgeix a l’hora d’acceptar la parella assignada, ja sigui pel fet de ser nen i/o nena o per situacions de major o menor afinitat.

D’aquesta l’experiència es pot fer una valoració molt positiva. El fet d’utilitzar eines digitals tot i el desconeixement d’aquestes per part dels alumnes, potenciar la creativitat, la llibertat de procediments i l’experimentació en contraposició a ser un simple consumidor d’una aplicació.

En un primer nivell es preveu que l’alumne pugui realitzar l’activitat encomanada de forma guiada ( tutorials, explicacions) amb l’assessorament dels companys o del mestre. En alguns casos aquest primer nivell es fa difícil de superar la causa d’inseguretats , dubtes, por a l’equivocació… fet que fa endarrerir els processos d’aprenentatge.

Mostra de l’experiència:

App utilitzada

Scratch Jr

scratch app

Les seqüències temporals a CI

L’ activitat va adreçada als alumnes de 1r i 2n de C.I. de l’escola Els Til·lers d’ Artesa de Lleida, posant especial atenció en els dos alumnes que realitzen un treball més específic de llenguatge per part del CREDA, durant dues sessions setmanals.
L’activitat està programada dins el treball per racons que es realitza al cicle.

Té com a objectiu principal treballar la comprensió del llenguatge utilitzant dues APP de la tablet amb seqüències temporals, què han estat un bon recurs per a iniciar i millorar l’estructura de la narració oral dels alumnes de Cicle Inicial.
La comprensió del llenguatge és aquella capacitat que permet a una persona entendre allò que l’altra li està explicant o preguntant.

Els objectius didàctics han estat:

 • Potenciar l’habilitat per a percebre la succesió de fets en el temps.
 • Comprendre que les situacions tenen un ordre.
 • Desenvolupar l’atenció i la percepció visual.
 • Desenvolupar la comprensió del llenguatge.
 • Estimular la intel·ligència.
 • Iniciar-se i millorar l’estructura de la narració oral.

El treball per racons és una metodologia que proposa delimitar, dintre de l’aula, diferents espais per tal que els alumnes puguin realitzar de manera simultània diferents activitats de manera autònoma, amb altres companys o amb la mestra.

La nostra programació inclou sempre un racó per treballar el llenguatge oral amb el guiatge del mestre/a perquè criem que la llengua oral és l’eina essencial que els alumnes necessitaran al llarg de tota l’escolaritat i per això l’hem de prioritzar.

Durant aquestes screda1essions setmanals es van alternant diversos recursos per treballar el llenguatge oral però en aquest cas s’ha treballat les seqüències temporals amb les tablets.

Algunes estratègies de comunicació que hem tingut en compte tant pels alumnes que presenten algunes dificultats en el llenguatge , com pels nens que no, són:
– Corregir l’alumne/a de manera indirecta (repetir correctament allò que ha dit)
– Donar-li més temps perquè s’expliqui o respongui quan se li pregunti alguna cosa.
– Que parli poc a poc i de forma clara.
– Que respecti els torns d’ intervenció .
La tablet és un credarecurs dinàmic que ens ha permès treballar de manera més manipulativa i ha ajudat a que els alumnes estiguessin més motivats per aprendre.

Valoració de l’activitat
L’activitat ha resultat molt engrescadora per a tots els alumnes . Per mitjà del joc, amb les tablets , han après a ordenar el seu pensament i han vist que les coses passen en un ordre i que és important tenir-lo en compte quan expliquem alguna cosa als altres perquè ens puguin entendre bé.
Hem treballat l’estructura de la frase seguint un ordre lògic: Què passa primer?,
Què passa desprès?, Com acaba?…
A més a més, hem treballat el vocabulari específic de cada seqüència i també s’han ajudat entre ells a trobar la solució correcta quan algun company/a no se’n sortia ,tot explicant-li i raonant-li perquè es feia d’aquella manera.
Els alumnes han estat molt protagonistes i s’han pogut respectar molt el seus ritmes d’aprenentatge, les seves capacitats i les seves habilitats.

App utilitzades:

– I SisecuenciasECUENCIAS LITE.

Treballem en equip: fem còmics!

La creació d’un còmic a partir de l’elecció d’uns personatges, uns espais… dóna la possibilitat de narrar oralment i per escrit una història fomentant la creativitat i resultant força motivadora pels alumnes, ja que ells són els responsables de tot el procés (elecció de personatges, espais…; creació del còmic i del diàleg dels personatges; i narració de la història on contextualitzar el còmic). A més, és un bon recurs per promoure el treball en equip i permet que els alumnes segueixin el seu propi ritme de treball i aprenentatge.

L’experiència amb l’ús de l’aplicació Comics Head l’ha dut a terme la Carolina Benito, pedagoga terapèutica i tutora d’un grup de 2n d’ESO de l’institut La Pineda de Badalona. Aquest grup està format per 12 alumnes que han repetit un o dos cursos i  que estan seguint un Programa Intensiu de Millora.

El projecte es realitza en l’àrea de llengua catalana i parteix de la intenció de treballar la dimensió comcomicunicativa tant oral, com escrita i audiovisual en una activitat que esdevingui prou motivadora pels alumnes. Així, l’activitat pensada amb aquesta aplicació  permet un treba
ll que inclou la participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals; la comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals; l’expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals; i els coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge.

Respecte de la valoració de l’experiència:

– El treball amb tauletes ha estat una experiència nova pels alumnes i ha resultat molt motivadora.

nois_comic– El treball en petits grups ha permès la cooperació entre els companys i els uns han pogut enriquir-se dels altres en aspectes com la creativitat i la imaginació. A més, ha fet que tots se sentissin responsables de la feina i de l’assistència a l’aula ja que repercutien en el resultat final del grup.

– Cada grup ha pogut treballar al seu ritme, tot tenint en compte la data de finalització de l’activitat.

– L’activitat ha creat un ambient d’aprenentatge col·laboratiu, on els alumnes i la pròpia activitat han estat l’eix vertebrador i la professora ha basat la seva tasca en l’observació i l’orientació.

– Els alumnes han pogut demostrar les seves habilitats i destreses en l’ús i maneig de les noves tecnologies, en ser ells també els responsables de les fotografies, els vídeos, el so i la llum. 

Mostra de l’experiència: Podeu veure tota la informació la web de l’institut: www.inslapineda.cat

App utilitzada:

comicshead

Aprenem un poema

El fet de posar la veu en un vídeo ens ajuda a traspassar les nostres pors, i sobretot en el cas d’infants als quals els costa assumir la realitat, identificar-se i sortir d’ells mateixos. Aqeusta activitat els ajuda a poder separ el jo de l’objecte i a poder fer servir la veu de forma espontània, lliure de pors.

És per això que resulta motivador i alliberador veure com nenes a les quals poques vegades sentíem la veu, hagin estat capaces de parlar en veu alta i fer-se sentir. Per altra banda han hagut d’esforzar-se a verbalitzar bé cara a que els altres poguessin entendre el poema.
També buscava alguna cosa que poguessin fer elles soles, on el meu paper fos més de suport que no pas de dur l’activitat.

I el més divertit, elles han fet evolucionar l’activitat relacionant la veu que senten amb la nena que parla, en un joc de «qui parla ara?»

Aquesta experiència d’ha dut a terme a una aula del CEE Concha Espina, amb un grup de quatre nenes d’edats compreses entre els set i els deu anys amb problemes de personalitat (TEA, retard mental) format aquest curs.

L’activitat sorgeix de la necessitat de buscar una activitat que les motivés que permetés treballar en grup. Aquest aspecte els hi costa ja que totes quatre, cadascuna per la seva banda, reclamen l’atenció de l’adult demanant ajuda constant en totes les tasques. El nivell de parla és molt divers: una de les alumnes pot verbalitzar perfecte però una parla ecolàlica i sense sentit; una altra té dificultats respiratòries i per tant el seu to de veu és molt fluix i amb dificultats per fer una frase sencera; una altra alumna té força dificultats de pronunciació; i finalment una de les alumnes té dificultats de comprensió i de pronunciació amb un to de veu quasi imperceptible i mutisme.

Realment ens plantejàvem un repte divertit, havíem de fer parlar a la lluna. La nostra classe es diu la lluna, i dins el centre d’interès que hem anat treballant al llarg del curs, hi havia l’activitat d’aprendre’s un poema sobre la lluna. Durant el primer trimestre el vam treballar i se’l van aprendre molt bé, amb ajuda d’un full amb SPC

concha1
A LA NIT JO NO TINC POR

concha2
SURT LA LLUNA I FA CLAROR

cocha3
LA SALUDO PEL BALCÓ

concha5
I LI ENVIO UN GRAN PETÓ

Aquest full està a l’aula i les nenes s’apropen a llegir-ho sovint.

A partir d’aquí el vam filmar amb el mòbil i el veien. Va ser a partir d’aquí que vam pensar anar una mica més enllà i amb el programa Verbalitzer. Havíem de fer un esforç per que se’ns entengues i a més esforçar-se en quadrar la boca que havíem dibuixat a la lluna amb la boca del nostre company, guardar silenci mentre es parlava i estar molt atents.

Quan van entrar les tauletes a l’aula hi va haver un gran rebombori, no era la primera vegada que les veien. Però l’ús havia estat per jugar. Primer vam haver de pactar que no anàvem a jugar amb les tauletes i que havíem de treballar.

Teníem un horari d’ús establert per així definir quan treballaríem i situar a les nenes en l’activitat. El primer pas va unes sessions que direm d’entrenament:

Vam fer fotos i vídeos de coses que ens interessaven, anar fent-nos amb la tècnica.

concha6

Desprès de fer les fotos les havíem de revisar i triar les que ens agradaven, tota una feinada ja que ens havíem de posar d’acord i això si que costava!!!!

concha7

Un cop vam fer proves de fotografia, es va complicar una mica més i vam fer vídeos seguint el mateix procediment que amb les fotos.

Quan ja havíem entrenat el que era la feina a fer vam gravar el poema que ja sabíem. Ens vam gravar recitant el poema.

Posteriorment vam ensenyar una mostra del que podien fer amb el programa Verbalitzer.

Arriba el moment de la gravació, dibuixar la boca a la lluna i posar la nostra veu.

concha8

concha9

Aquesta experiència es senzilla. Ja que el grup, malgrat ser poc nombrós és força dispers i presenta certes dificultats per les característiques pròpies.

Per realitza l’activitat no sempre disposem d’ajuda, el treball s’ha fet sobretot amb les quatre nenes L’activitat en si ha estat molt motivadora, m’ha sorprès el domini de la tabletes, de seguida entendre com funcionaven.

Va ser molt important marcar els moments en que faríem servir la tauleta i el perquè, ja que hi ha una gran dispersió i una nena en concret té força dificultats concha10en el control de les pulsions i els impulsos. Amb aquest acord va entendre que no podia fer el que volia i va poder respectar el moment de l’activitat.

Les alumnes van tenir problemes per encaixar la boca amb la lluna, feina que vam haver de fer els adults. Però no per això va perdre l’emoció de fer-ho i les ganes de treballar.

Durant uns dies vam estar treballant molt entusiasmades pensant com faríem les coses, posant-nos d’acord, arribant a pactes i respectant-los. La qual cosa hem treballat a altres nivells sense un resultat tan ràpid com amb aquest treball.

App utilitzada

verbalizer

VERBALIZER LITE

Descobrim l’escola

Aquesta experiència desenvolupada a l’escola Mediterrània (Pineda de Mar) medit2 consisteix a crear un recorregut per presentar els diversos espais de l’escola. Aquesta activitat té com a objectius principals desenvolupar la competència comunicativa oral i fomentar el treball en equip entre els alumnes de la USEE i els dels grups flexibles atesos per les mestres d’educació especial.

L’activitat desenvolupada consisteix en preparar un recorregut per l’escola on a través de codis qr els alumnes han anat presnetant els divesos espais. Per poder generar el contingut dels QR han fet fotografies dels espais, vídeos amb entrevistes,etc.

A continuació podeu veure exemples dels continguts creats:

CODIS QR USEE MEDITERRANIA(2) CODIS QR USEE MEDITERRANIA(1) CODIS QR USEE MEDITERRANIA

L’experiència ha estat molt positiva per tots els alumnes que hi han participat, han estat molt motivats.

Prèviament es va explicar l’objectiu de l’activitat i l’ordre de tot allò que s’havia de fer. Van fer grups de treball amb les tablets, però havien de fer un treball previ d’escriure un guió d’entrevista o presentació d’un mateix.

Els alumnes d’educació especial han guiat en el treball als alumnes USEE a l’hora de fer les fotografies o gravar vídeos, explicant com es fan fotos i vídeos amb la càmera de les tablets, fent accessibles les noves tecnologies a tots els alumnes.

Avaluació

Aspectes positius:medit

 • Cal valorar molt positivament la motivació dels alumnes per aquesta eina.
 • Ha estat molt interessant l’esforç per millorar l’expressió oral de tots els alumnes.
 • És una eina que comporta un treball molt creatiu, obert, flexible i sense barreres, donada la simplicitat per fer-la funcionar.

Mancances

 • La xarxa WIFI de l’escola ens ha dificultat treballar amb propostes que necessitaven internet com el simbaloo, recerca d’informació, diccionari etc.
 • Ens hem trobat amb dificultats per treure els treballs de les TABLETS perquè no tots els ordinadors de l’escola reconeixien el software.
 • La majoria d’aplicacions que hem provat tenen una demo molt justeta i cal pagar si es vol anar una mica més enllà.
 • Les propostes requereixen d’un treball en grup reduït i els desdoblaments no sempre han estat possibles.

Aprendre per ensenyar, ensenyar per aprendre

En el desenvolupament d’aquest projecte, l’aportació més original, innovadora i motivadora ha estat la incorporació de recursos TIC molt actuals: tauletes, realitat augmentada, avatars, videotutorials. Aquests recursos, tot i que molt presents en el món actual, són poc coneguts i menys utilitzats en l’entorn escolar, però molt atractius per a l’alumnat i molt útils a l’hora de superar algunes de les barreres a l’aprenentatge de l’alumnat amb NEE. Les tauletes integren, de manera senzilla i sovint en una mateixa aplicació, diferents dispositius (fotos, gravació de veu, creació de video…) per a generar produccions pròpies. Els avatars ofereixen moltes possibilitats de treballar l’autoconeixement i l’expressió. La realitat augmentada és una manera fàcil d’accedir a continguts (marcadors i codis QR) i una bona eina per a la descoberta. I els videotutorials permeten a cadascú adequar el treball al seu propi ritme i esdevenir autònoms en el seu procés d’autoaprenentatge.agnes1

Aquesta experiència s’ha desenvolupat a l’escola M. Àngels Anglada, de Figueres. S’emmarca dins de la línia de treball de l’Aula d’Educació Especial (AEE), de dissenyar projectes competencials i interdiciplinars que afavoreixin el desenvolupament personal i emocional de l’alumnat amb NEE i propiciïn la seva inclusió escolar.

El projecte ha consistit en la preparació d’una gimcana científica per part de l’alumnat de 5è i 6è, amb necessitats educatives especials (NEE). Aquesta gimcana anava destinada als companys de 5è i 6è dins de les activitats que l’escola ha programat per a la «Setmana de la Ciència». L’alumnat, organitzat en equips, cadascun amb la guia i l’ajut d’un o una alumna de l’AEE, ha hagut de trobar els materials necessaris per a construir màquines simples, a partir de pistes que havien de «llegir» amb realitat augmentada; i construir després la màquina, seguint el videotutorial que l’alumnat de l’AEE havia elaborat.

angladaÉs un projecte amb una triple finalitat: desenvolupar les competències de l’alumnat amb NEE, treballant un conjunt de continguts i aplicant-los de manera global i pràctica; oferir a l’alumnat amb NEE la possibilitat de conèixer i utilitzar uns recursos atractius i desconeguts (tauletes, realitat augmentada, avatars, videotutorials), però que els permetin minimitzar les barreres d’aprenentatge; i, sobretot, aconseguir, mitjançant el resultat del seu treball, mostrar-se a si mateixos i demostrar als altres que, amb els recursos adequats, tothom pot generar un producte de qualitat.

El procés seguit ha estat el següent:

 1. L’alumnat, a l’AEE, investiga com està construïda la màquina: la desmunta, l’observa, es comenta… Fa la llista de materials utilitzats. La torna a construir, anotant les instruccions. En acabar, la mestra torna a construir la màquina, seguint exactament la seva llista de materials i les seves instruccions. Es fan les modificacions necessàries fins arribar a un redactat satisfactori.
 2. Organització i planificació de la gimcana: distribució de llocs i materials per a les pistes; funcions de cadascú; horari i recursos…
 3. Elaboració de les pistes, en realitat augmentada (Aurasma):
  1. Els marcadors: distintius per a cada grup i pista i fer les fotos.
  2. Les aures: petits vídeos on l’alumnat diu quins materials han d’agafar i a on trobaran la pista següent. El fons és un collage (PicCollage), amb els materials fotografiats (càmera de la tauleta). Qui parla és l’avatar (BuddyPoke) de l’alumnat.
 4. Elaboració dels videotutorials, a l’AEE, per part de l’alumnat, a partir de les instruccions escrites.
 5. La gimcana: Explicar als seus companys/es què hauran de fer, organitzar els diferents equips, ensenyar-los a llegir les aures amb les tauletes… Ajudar, si cal, durant la gimcana. Actuar de jurat (l’equip haurà superat la gimcana quan demostri que la seva màquina funciona) i filmar el resultat de cada equip.
 6. Elaboració d’una entrada al bloc per a mostrar tot el treball i explicar el procés seguit.

Hi ha hagut diferents maneres i diferents moments d’avaluació:

 1. Avaluació de continguts: S’ha fet de manera contínua i pràctica. El llistat de materials i el redactat i seqüència de les instruccions s’ha anat modificant i adequant a la construcció de cada màquina; només s’ha avaluat positivament quan s’ha ajustat exactament al que es pretenia.
 2. Avaluació dels productes creats: les pistes (marcadors, aures, avatars) i els videotutorials. Si tots els equips han entès bé les pistes, han aconseguit tots els materials i han pogut construir la seva màquina seguint el videotutorial, aleshores els productes estaven ben elaborats.
 3. Avaluació del treball: s’ha fet de manera oral. El grup-classe ha valorat el treball de l’alumnat de l’AEE i l’activitat de la gimcana. L’alumnat de l’AEE ha valorat després com s’han sentit i el que els ha representat. Aquesta valoració es pot veure en el vídeo-resum de l’activitat.
 4. Avaluació dels aprenentatges: El projecte es va desenvolupar durant tot el 2n trimestre, al final del qual l’escola organitzava la «setmana de la ciència»; per qüestions de salut, una de les màquines (la mà robòtica) no es va poder preparar a temps. Però vam acordar que la farien després, seguint el mateix procés i fent també el videotutorial. L’avaluació és molt positiva, ja que ho han fet de manera autònoma, amb molt poca ajuda i aplicant tot el que havien treballat i après anteriorment.

L’experiència ha estat positiva i altament satisfactòria, tant per la mestra com per a tot l’alumnat que hi ha participat. Fer un projecte interdisciplinari permet treballar continguts de manera totalment competencial, ja que obliga a aplicar-los per a aconseguir el producte final; que el producte final sigui atractiu ja constitueix una font de motivació; que la finalitat sigui preparar una activitat que han de resoldre els seus propis companys i companyes constitueix un repte interessant; i el canvi de rol (passar de ser qui habitualment necessita i rep ajuda a ser qui és expert i pot ajudar i guiar) propicia un increment notable de l’autoestima i la confiança en si mateixos.

Mostra de l’experiència: http://somespecialsanglada.blogspot.com.es/2016/05/una-gimcana-cientifica-amb-realitat.html

App utilitzada

aurasma bidipic collagebudy