15-16 sessió 4

Sessió 4: La comunicació amb dispositius mòbils (DM)

Adaptació del document elaborat perAna Belén Colén (CRP Garraf) i Albert Vicedo (CRP Santa Coloma de Gramenet) Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Data: Gener, Febrer de 2016

1. Introducció – Contextualització

1.1. Introducció

El potencial didàctic dels DM queda palès amb múltiples iniciatives, com mEducation, mLearning, Toolbox.

El material que ens presenten està encaminat a treballar un dels usos didàctics dels DM,  la comunicació.

1.2. Per què DM com a eina de comunicació?

    • Els dispositius mòbils esdevenen una eina potent de comunicació
    • Davant la possible reticència de basar l’aprenentatge en l’eina tecnològica, es considera que en la creació amb la tecnologia preval el sentiment humà.

Possibilitats narratives.

Exemple:“Apple of my eye”, de Michael Koerbel. Primer curt gravat amb un iPhone 4.

Actualment hi ha Festivals Internacionals de curmetratges fets amb smartphones com el CINEPHONE (CCCB)

Importància del treball per competències, donant rellevància a les competència comunicativa i audiovisual, alhora que la digital, tant del professorat com de l’alumnat (molt recomanable amb alumnat de NEE ja que facilita la comunicació, el treball cooperatiu,…).

Moltes feines de futur immediat estan relacionades amb la tecnologia mòbil: periodistes de premsa escrita, ràdio, TV, realitzadors, formadors, desenvolupadors d’apps, creadors d’accessoris, distribuïdors d’equipament tècnic, freelances, productors, storytellers, influencers, directors d’innovació,

Són eines potencialment motivadores, que faciliten enormement que els estudiants continuïn aprenent un cop acabats els estudis, i aquest fet constitueix un actiu social i individual.

1.3. Justificació metodològica

La incorporació de dispositius mòbils a les aules amb un valor afegit suposa tenir en compte alguns aspectes organitzatius, didàctics i metodològics de la pràctica docent per tal d’assegurar que l’experiència amb aquestes eines sigui satisfactòria. La gestió a l’aula amb DM queda recollida als materials publicats pel Departament d’Ensenyament a ATENEU: Gestió de treball a l’aula amb DM i aquest és el marc d’Ensenyament-Aprenentatge que hem de tenir en compte a l’hora de dissenyar activitats amb aquestes eines.

També els hem de contemplar com eines que permeten un disseny de situacions d’E-A flexible seguint els següents aspectes didàctics:

· all-in-one: els DM són eines que permeten afrontar treballs que amb altres mitjans necessitarien més recursos tècnics i per tant, econòmics, així com més inversió de temps. Glen Mulcahy, Director d’Innovació en RTÉ (Radio Televisió Pública d’Irlanda). La proposta de creació de vídeo amb smartphone i tauletes n’és un bon exemple.
· BYOD (Bring Your Own Device). Es tractaria de deixar que l’alumnat esculli el tipus de  DM i sistema operatiu que més li convingui en funció de la tasca a realitzar.
· Els dispositius mòbils comporten un potencial per a l’aprenentatge fora de l’aula: flipped classroom.

1.4. Referents

A tall d’exemple i relacionades amb la pràctica que farem, es poden esmentar les següents:

1.   Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar (competència digital 1)

2.   Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals (competència digital 3)

3.   Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació (competència digital 7)

4.   Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat i d’identitat digital (competència digital 11).

Consell Escolar de CatalunyaLes tecnologies mòbils als centres educatius. Document 1/2015 aprovat en la sessió plenària del 4 de març de 2015

La CE marca que l’aprenentatge mitjançant tecnologies mòbils serà “una de les competències claus per al futur” (vegeu pàgina 5 del document). S’equipara els dispositius mòbils a eines de relació imprescindibles i els defineix com un “instrument social irrenunciable”. (pàg 10)

Altres documents destacats de referència

Agenda digital per a Catalunya 2020Agenda digital europeaPrograma Horitzó 2020
Directrices para las políticas de aprendizaje móvil. UNESCO, 2013
Documents d’organització i gestió de centres (curs 2015-2016)
XTEC: Ús de dispositius mòbils

2. Dinàmica de treball

2.1 Proposta de treball previ a la sessió

2.2 Edició o muntatge

Selecció apps d’edició

Escolliu del següent quadre, una o vàries apps de cadascuna de les fases per completar els vostres productes audiovisuals, passant per TOTES les fases del procés audiovisual. Exploreu les possibilitats que us ofereixen les apps i escolliu la més adient en funció del tipus de muntatge que voleu fer.

Les apps d’edició i postproducció s’han de configurar perquè puguin accedir a la biblioteca, galeria, per poder importar els arxius.

Si volem editar amb la tauleta i hem gravat vídeos amb el mòbil ens hem d’assegurar que aquests quedin gravats a la galeria de la tauleta per poder-los editar després.

iOS Android
apps edició Clips

Snapseed per al retoc creatiu d’imatges

iMovie app nadiva a partir iPad2

Videoky

Replay

Snapseed per al retoc creatiu d’imatges

Phonto per smartphone

Qualsevol de les següents:

VideoShow

VivaVideo

VideoPad

KineMaster

PowerDirector

En el muntatge també serà molt important la música que escollim per acompanyar el nostre producte audiovisual. Algunes de les apps d’edició ja incorporen música lliure de drets, també podem recórrer a la que tinguem nosaltres gravada (sempre respectant els drets d’autoria).

Un cop completada la fase de muntatge, quan ja hem creat el producte audiovisual, passarem a desar-lo a la galeria del dispositiu per continuar completant la resta de fases.


2.3. Postproducció

En aquesta fase acabarem el nostre producte des d’un punt de vista d’estil (filtres, música, efectes, rètols, transicions,…). Els DM permeten també acabar de polir els nostres productes en aquest aspecte per tal d’aconseguir un acabat molt més professional i acurat.

Del següent quadre, escolliu 1 ó varies apps de postproducció. Exploreu les possibilitats que us ofereixen les apps i escolliu la més adient en funció del tipus d’acabat que vulgueu fer.
Selecció apps de postproducció

iOS Android
apps post

producció

Chromic

Vont i Phonto

VideoCrop

Tempo Clips
Flay Clips
Crop Clips

Androvid o VidTrim


2.4. Distribució

Actualment compartir el contingut digital que generem amb els nostres DM és igual d’important que crear-lo.

Les xarxes socials ens ofereixen un ventall molt ampli per compartir contingut a la xarxa. Cadascuna amb les seves característiques tècniques.

Tot seguit es proposen uns quants canals de distribució que podeu fer servir tant a títol personal com des del centre. Escolliu-ne un a partir de la breu descripció que us donem en l’annex 1 o de la vostra pròpia experiència i justifiqueu-ne l’elecció.

canals

distribució

Youtube, Vimeo, Twitter, Instagram, Facebook, Vine, Line
Eines de Google

Si disposeu de temps, després de treballar el vostre ititnerari, podeu provar-ne un altre o utilitzar altres apps compatibles (Annex 2)

2.5. Posada en comú

Visionat conjunt dels resultats audiovisuals dels diferents grups de treball, comentant aspectes com:

o    Funcionament de les apps utilitzades. Possibilitats tècniques.

o    Adequació de l’edició dels DM als registres audiovisuals treballats. Possibilitats narratives

o    Possibilitats d’aplicació a l’aula i al centre

3. Proposta de transferència al centre

Compartir el producte audiovisual creat al Seminari TAC en el vostre centre (comissió TAC, cicle, claustre…) i valorar-ne el procés seguit i les possibilitats de resoldre situacions de comunicació concretes que es donin al vostre centre (sortides, jornades…) amb els DM.

Empleneu aquest breu formulari amb les valoracions

i possibilitats del vostre centre

· Visiteu la col·lecció d’aplicacions de vídeo i fotografia a Toolbox, comproveu si trobeu alguna de les apps proposades i feu-hi aportacions si s’escau.

Important: Les tasques encomanades són requisits per a obtenir la certificació de 20h del seminari.

_________________________________________________

Tots els materials de la 4a sessió dels Seminaris TAC (Gener 2016) han estat elaborats per Ana Belén Colén (CRP Garraf) i Albert Vicedo (CRP Santa Coloma de Gramenet) estan subjectes a una llicència de http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

Seguim parlant-ne a la Xarxa Docent!