Posts tagged visió

Efectes òptics

Objectius

 1. Conscienciar sobre la importància dels efectes òptics
 2. Descobrir l’efecte òptic que es produeix quan es fa ús de les ulleres tridimensionals.
 3. Experimentar amb la reflexió de la llum.

Nivell a qui s’adreça
Cicle Inicial i Cicle mitjà
Material

 • Experiment 1: Fotocòpies en color d’un laberint, ulleres tridimensionals, de color blau i vermell i llapis o bolígrafs.
 • Experiment 2: Fulls blancs, colors taronja i ulleres vermelles.
 • Experiment 3: Dos miralls, una caixa de cartró (per fixar els miralls), botons de diferents colors i cronòmetres.

Precaucions
Anar en compte amb els miralls, ja que són objectes fràgils.
Com ho fem?

 • Primera tasca: traçar el camí d’un laberint fent ús d’unes ulleres tridimensionals.
 • Segona tasca: realitzar el dibuix d’un animal, objecte o persona fent ús d’un color taronja. Un cop realitzada l’activitat, els penjarem i els haurem d’observar a través d’unes ulleres vermelles.
 • Tercera tasca: crear un únic cercle amb botons tenint en compte que els dos miralls estaran col•locats formant un angle de 90º. Un dels membres del grup haurà de cronometrar el temps emprat.

Què observem?
És important que observin amb mirada científica totes i cadascuna de les activitats que es realitzaran, ja que a la primera s’adonaran de la dificultat que comporta realitzar el camí d’un laberint fent ús de les ulleres tridimensionals; a la segona, descobriran que el fet de posar-se unes ulleres amb “vidres” de color vermell els provocarà inseguretat, perquè no veuran algunes coses degut a la neutralizació del color i per últim, a la darrera activitat els alumnes observaran que la primera figura realitzada segurament serà errònia i els caldrà fer hipòtesis sobre la “lògica” de la reflexió en el cas dels miralls.
Els conceptes científics
Un dels fenòmens més coneguts de l’òptica és sense dubte la reflexió de la llum, ja que la formació d’imatges es produeix a partir de la reflexió del raig de llum en superfícies especials. Així doncs, quan un feix de raigs de llum paral•lels arriba a una superfície plana ben polida, els raigs continuen sent paral•lels després de xocar amb la superfície i és en aquest instant quan s’experimenta una reflexió. Aquestes superfícies polides s’anomenen miralls. En canvi, quan el feix de raigs arriba a una superfície rugosa, després de xocar, els raigs ja no són paral•lels i per tant, la llum pateix una difusió.
Les ulleres tridimensionals permeten la percepció estereoscòpica i la sensació de profunditat,  L’ull humà és capaç de percebre tota profunditat gràcies a que cada un d’ells capta la mateixa imatge des de dues perspectives lleugerament diferents. D’aquesta manera, quan les imatges individuals, una per cada ull, arriben a l’escorça visual, el cervell les uneix automàticament i les interpreta en un context tridimensional.
Pel que fa a les ulleres emprades per visualitzar imatges en tres dimensions, estan formades per filtres de colors complementaris o quasi complementaris, en el nostre cas per un de vermell i un de blau.  Així doncs, l’ús d’aquests dos colors provoca que la imatge presentada en vermell no sigui visualitzada per l’ull que té un filtre del mateix color, però, en canvi, sí que es vegi la imatge blav, i a l’inversa. Com que les dues imatges són lleugerament diferents, es produeix l’efecte de profunditat o 3D.
Per saber-ne més…
LG electronics (2010). Lentes 3D: La diferencia entre lentes activos i pasivos para una experiència visual óptima. Recuperat el 7 de març del 2012 des de

Experciencia (2011). Més experiments amb la llum: combinant miralls. Recuperat el 17 de març de 2012 des de

Centre educatiu / entitat
Universitat de Girona, Facultat d’educació i psicologia.
Responsable
Climent Frigola
Alumnat
Yasmina El Bakouri, Maria Esteo, Olga Garcia, Araceli Gómez, Neus Gotarra i Anna Lorente.

Anem a veure!

Objectius

 1. Entendre alguns dels principals aspectes de la visió i del color.
 2. Entendre perquè és important veure-hi bé.
 3. Experimentar amb diferents il•lusions òptiques.

Nivell a qui s’adreça

A partir de 10 anys, amb un nivell més senzill i augmentant el nivell per a alumnes més grans. Taller adreçat tant a alumnes com a famílies.

Material

Fitxes explicatives, instal•lacions que reprodueixen diferents experiments, qüestionaris per als alumnes, taules on recolzar els experiments, panells on penjar cartells.

Precaucions

No n’hi ha.

Com ho fem?

Es divideix l’espai en tres àrees i els alumnes es divideixen en tres grups que rotaran per les diferents àrees amb un responsable del taller a cada àrea. Aquest explicarà les activitats i aleshores els alumnes podran experimentar i respondre un qüestionari senzill que després es podran endur a casa.

 • Àrea “Anem a veure com funciona l’ull i la visió“: A través de panells senzills s’avançarà en l’explicació i la comprenció del funcionament de l’ull i de la visió. A continuació es disposarà de 4 instal•lacions que permetran experimentar en primer lloc amb la visió dels colors i de la llum: amb una font de llum blanca i uns filtres  s’experimetna l’addició de colors. En segon lloc s’experimenta amb la visió de l’arc de Sant Martí: A través d’un prisme es difracta un feix de llum blanca i es projecta un petit aspectre de colors visibles. Un panell explicatiu demostra que la pluja és una suma de petits prismes que difracten la llum del sol. En tercer lloc s’experimenta amb la visió en 3D: la instal•lació consta d’un sistema dissociador d’imatges i fotografies exposades. A través d’aquest sistema dissociador es permetrà evidenciar la diferència de veure amb els dos ulls alhora o amb un de sol, passant a veure la imatge en 3 dimensions o en 2 dimensions. En quart lloc, s’experimenta amb la visió en profunditat: s’observarà què succeeix quan no tenim visió binocular ni referents (d’ombra, de tamany o de distàncies) a l’hora d’alinear diferents figures geomètriques de diferents tamanys i colors. És molt més difícil alinear-les correctament.
 • Àrea “Anem a veure què podem fer i què no podem fer si no hi veiem bé“:  En una primera instal•lació es mirarà a través d’un sistema òptic que simularà problemes de graduacions i s’observarà si es poden realitzar diferents activitats (llegir, escriure, mirar un cartell, enfilar una agulla) i es compensarà amb unes ulleres correctores, evidenciant la millora en la qualitat de la realització de les activitats. En una segona activitat es limitarà el camp visual i s’experimentarà en la pèrdua de capacitats per moure’s o tenir precisió en el traç. En una trercera instal•lació es reporduiran diferents patologies i l’alumne passarà a veure com si les tingués experimentant la visió de les persones que les pateixen. El responsable explicarà com es poden prevenir o curar.
 • Àrea “Anem a veure com juguem amb la visió“: L’alumne observarà diferents panells amb il•lusions òptiques i amb diferents eines (com per exemple regles) comprovarà la realitat del que observa. Una segona instal•lació permetrà experimentar què passa quan  es passa  a mirar a través d’un sistema de miralls i es perd la lateralitat ( es dificulta molt l’escriptura o enfilar una ergolla a un pal).

Què observem?

Àrea “Anem a veure com funciona l’ull i la visió“: s’hi observa aspectes destacats de la visió humana i de la llum visible. Visió, visió dels colors, aspectre de la llum visible, visió en profunditat (3D).

Àrea “Anem a veure què podem fer i què no podem fer si no hi veiem bé“.S’observa diferents disfuncions de la visió que poden afectar el dia a dia de les persones. Aquestes es divideixen en:

 • Disfuncions per manca d’ulleres : s’observarà què es pot fer i què no, com es compensa amb una ullera, i la importància de dur les ulleres.
 • Disfuncions de camp visual: s’observarà com afecta la motilitat o l’escriptura la pèrdua del camp visual.
 • Disfuncions patològiques: no es poden solucionar amb ulleres. cal prevenció, metges i medicaments. S’observarà com hi veuen aquelles persones que les pateixen. Breu introducció al món de “l’ull malalt”.

Àrea “Anem a veure com juguem amb la visió“. S’observen diferents il•lusions òptiques, principalment geomètriques i els alumnes poden experimentar (mesurar, comparar ) amb cada una per entendre el perquè de cada il•usió. També experimenten amb la visió a través de miralls, amb la corresponent pèrdua de la lateralitat.

Els conceptes científics

Visió: un dels 5 sentits humans que proporciona més del 80% de la informació del nostre voltant. Es produeix gràcies al bon funcionament de l’ull (que transforma la llum en impuls elèctric) i del cervell (que processa la informació permetent reconeixer, formes, colors, moviments)

Convergència: visió simple (d’una única imatge). Els dos ulls es dirigeixen per a mirar el mateix punt.

Acomodació: Permet la visió nítida (no borrosa) de les imatges que els ulls miren quan ens ho apropem.

Visió en color: visió en condicions de molta llum que es produeix gràcies a la retina i concretament als receptors del color (fotoreceptors) de la retina.

Visió en 3D: visió en profunditat i en relleu que es produeix gràcies a la visió conjunta dels dos ulls. La separació entre els dos ulls permet observar el relleu de les coses i la profunditat dels paisatges.

Espectre de llum visible, els colors: ventall de colors que coformen la llum visible en funció de la longitut d’ona.  Exemple de l’arc de sant martí.

Ullera: sistema òptic que permet corregir la manca de graduació de les persones.

Camp visual: Espai que veu cada ull quan fixa un punt. Ve delimitat pel nas i les celles.

Il•lusió òptica: jocs de confusió òptica que permet veure alteracions en formes i línies que realment no existeixen.

Centre educatiu / entitat

Entitat Òptics x mÓn

Responsable

Estel Roig i Marta Simón

Go to Top