Objectius

  1. Entendre alguns dels principals aspectes de la visió i del color.
  2. Entendre perquè és important veure-hi bé.
  3. Experimentar amb diferents il•lusions òptiques.

Nivell a qui s’adreça

A partir de 10 anys, amb un nivell més senzill i augmentant el nivell per a alumnes més grans. Taller adreçat tant a alumnes com a famílies.

Material

Fitxes explicatives, instal•lacions que reprodueixen diferents experiments, qüestionaris per als alumnes, taules on recolzar els experiments, panells on penjar cartells.

Precaucions

No n’hi ha.

Com ho fem?

Es divideix l’espai en tres àrees i els alumnes es divideixen en tres grups que rotaran per les diferents àrees amb un responsable del taller a cada àrea. Aquest explicarà les activitats i aleshores els alumnes podran experimentar i respondre un qüestionari senzill que després es podran endur a casa.

  • Àrea “Anem a veure com funciona l’ull i la visió“: A través de panells senzills s’avançarà en l’explicació i la comprenció del funcionament de l’ull i de la visió. A continuació es disposarà de 4 instal•lacions que permetran experimentar en primer lloc amb la visió dels colors i de la llum: amb una font de llum blanca i uns filtres  s’experimetna l’addició de colors. En segon lloc s’experimenta amb la visió de l’arc de Sant Martí: A través d’un prisme es difracta un feix de llum blanca i es projecta un petit aspectre de colors visibles. Un panell explicatiu demostra que la pluja és una suma de petits prismes que difracten la llum del sol. En tercer lloc s’experimenta amb la visió en 3D: la instal•lació consta d’un sistema dissociador d’imatges i fotografies exposades. A través d’aquest sistema dissociador es permetrà evidenciar la diferència de veure amb els dos ulls alhora o amb un de sol, passant a veure la imatge en 3 dimensions o en 2 dimensions. En quart lloc, s’experimenta amb la visió en profunditat: s’observarà què succeeix quan no tenim visió binocular ni referents (d’ombra, de tamany o de distàncies) a l’hora d’alinear diferents figures geomètriques de diferents tamanys i colors. És molt més difícil alinear-les correctament.
  • Àrea “Anem a veure què podem fer i què no podem fer si no hi veiem bé“:  En una primera instal•lació es mirarà a través d’un sistema òptic que simularà problemes de graduacions i s’observarà si es poden realitzar diferents activitats (llegir, escriure, mirar un cartell, enfilar una agulla) i es compensarà amb unes ulleres correctores, evidenciant la millora en la qualitat de la realització de les activitats. En una segona activitat es limitarà el camp visual i s’experimentarà en la pèrdua de capacitats per moure’s o tenir precisió en el traç. En una trercera instal•lació es reporduiran diferents patologies i l’alumne passarà a veure com si les tingués experimentant la visió de les persones que les pateixen. El responsable explicarà com es poden prevenir o curar.
  • Àrea “Anem a veure com juguem amb la visió“: L’alumne observarà diferents panells amb il•lusions òptiques i amb diferents eines (com per exemple regles) comprovarà la realitat del que observa. Una segona instal•lació permetrà experimentar què passa quan  es passa  a mirar a través d’un sistema de miralls i es perd la lateralitat ( es dificulta molt l’escriptura o enfilar una ergolla a un pal).

Què observem?

Àrea “Anem a veure com funciona l’ull i la visió“: s’hi observa aspectes destacats de la visió humana i de la llum visible. Visió, visió dels colors, aspectre de la llum visible, visió en profunditat (3D).

Àrea “Anem a veure què podem fer i què no podem fer si no hi veiem bé“.S’observa diferents disfuncions de la visió que poden afectar el dia a dia de les persones. Aquestes es divideixen en:

  • Disfuncions per manca d’ulleres : s’observarà què es pot fer i què no, com es compensa amb una ullera, i la importància de dur les ulleres.
  • Disfuncions de camp visual: s’observarà com afecta la motilitat o l’escriptura la pèrdua del camp visual.
  • Disfuncions patològiques: no es poden solucionar amb ulleres. cal prevenció, metges i medicaments. S’observarà com hi veuen aquelles persones que les pateixen. Breu introducció al món de “l’ull malalt”.

Àrea “Anem a veure com juguem amb la visió“. S’observen diferents il•lusions òptiques, principalment geomètriques i els alumnes poden experimentar (mesurar, comparar ) amb cada una per entendre el perquè de cada il•usió. També experimenten amb la visió a través de miralls, amb la corresponent pèrdua de la lateralitat.

Els conceptes científics

Visió: un dels 5 sentits humans que proporciona més del 80% de la informació del nostre voltant. Es produeix gràcies al bon funcionament de l’ull (que transforma la llum en impuls elèctric) i del cervell (que processa la informació permetent reconeixer, formes, colors, moviments)

Convergència: visió simple (d’una única imatge). Els dos ulls es dirigeixen per a mirar el mateix punt.

Acomodació: Permet la visió nítida (no borrosa) de les imatges que els ulls miren quan ens ho apropem.

Visió en color: visió en condicions de molta llum que es produeix gràcies a la retina i concretament als receptors del color (fotoreceptors) de la retina.

Visió en 3D: visió en profunditat i en relleu que es produeix gràcies a la visió conjunta dels dos ulls. La separació entre els dos ulls permet observar el relleu de les coses i la profunditat dels paisatges.

Espectre de llum visible, els colors: ventall de colors que coformen la llum visible en funció de la longitut d’ona.  Exemple de l’arc de sant martí.

Ullera: sistema òptic que permet corregir la manca de graduació de les persones.

Camp visual: Espai que veu cada ull quan fixa un punt. Ve delimitat pel nas i les celles.

Il•lusió òptica: jocs de confusió òptica que permet veure alteracions en formes i línies que realment no existeixen.

Centre educatiu / entitat

Entitat Òptics x mÓn

Responsable

Estel Roig i Marta Simón