Bibliografia

Gèneres literaris

Estereotips a la literatura fantàstica

Cànons de bellesa

Cànon de bellesa actual

Plataformes virtuals

Del paper a la pantalla

Fitxa tècnica

Autor

Tractament de la dona

Material audiovisual