CONTINGUTS MÍNIMS

Els continguts mínims són aquells que el departament de llengües estrangeres creu que l’alumnat ha d’haver assolit com a mínim per superar els diferents nivells de l’ESO, i serveixen com a referència per l’alumnat quan ha de recuperar algun d’aquests nivells.

Els hem estructurat en diferents apartats, d’una manera que puguin ser fàcilment identificats pel nostre alumnat. Els continguts mínims de l’àrea de llengües estrangeres es divideixen en els següents blocs: comprensió oral (listening), expressió oral  (speaking), comprensió escrita (reading), expressió escrita (writing), vocabulari i gramàtica.

A les pestanyes superiors podeu consultar els continguts mínims per cada nivell.