AVALUACIÓ ESO

DEPARTAMENT  LE – AVALUACIÓ ESO

FASES D’AVALUACIÓ

TIPUS D’AVALUACIÓ

COM AVALUEM

Avaluació inicial

A començament del curs

Avaluació diagnostica

Ens servirà per descobrir els nivells i necessitats del nostre alumnat.

 • Prova d’avaluació inicial a començament de curs (inclou una prova de discriminació auditiva que es repetirà a final de curs)

Avaluació contínua

Al llarg de tot el curs

Avaluació formativa

Per detectar el progrés dels estudiants i adaptar les programacions i les activitats. També inclou l’elaboració de propostes, per nivell, per a recuperar l’alumnat.

 • Observació del progrés de l’alumne
 • Proves de comprensió, expressió, vocabulari i gramàtica freqüents
 • Proves al final de cada unitat
 • Exàmen trimestral
 • Als exàmens, parcials i finals, s’inclouran preguntes per detectar el progrés en les competències orals
 • Proves i activitats de recuperació
Avaluació final

A final del curs i la etapa

Avaluació sumativa

Recull de tota la informació recollida al llarg del curs sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat, respectant les seves individualitats.

 • Recollida de notes i d’informació sobre les capacitats assolides pels alumnes cada trimestre/curs. Al final del curs/etapa es valorarà el grau d’assoliment dels objectius i les competències bàsiques de cada alumne.
 • La nota final es traduirà per una nota quantitativa que intentarà ser el més global possible.
Avaluació  global i integradora Es valoraran totes les activitats que es facin als crèdits al llarg del curs. L’avaluació serà diversificada i valorarem els continguts conceptuals, procedimentals  i actitudinals.

L’avaluació serà individualitzada per als alumnes amb necessitats educatives especials.

Autoavaluació Per comprovar si l’alumnat ha après els continguts bàsics tractats, per tal de proporcionar feedback al propi alumnat, i per que el professorat pugui retroalimentar la seva pràctica docent i el procés d’ensenyament-aprenentatge. Per tant, tindrà una funció sumativa (conèixer el que cada alumne/a ha après fins al moment) i formativa (introduir canvis i millores en la planificació i posada en pràctica de las sessions següents).

CÀLCUL DE LA NOTA

Crèdit

1r  i 2n ESO

3r I 4t ESO

Grup ordinari

Diversitat

Grup ordinari

Diversitat

Exàmens 40 %

 • Parcials 40%
 • Final 60%

Treball personal i en grup 40%

 • Treball a classe 50%
 • Llibre lectura 50% (classe 50%- exàmen 50%)

Actitud i interès per la matèria 20%

Exàmens 30 %

 • Parcials a cada unitat

Treball personal i en grup 40%

Actitud i interès per la matèria 30%

Exàmens 50 %

 • Parcials 40%
 • Final 60%

Treball personal i en grup 30%

 • Treball a classe 50%
 • Llibre lectura 50% (classe 50%- exàmen 50%)

Actitud i interès per la matèria 20%

Exàmens 30 %

 • Parcials a cada unitat

Treball personal i en grup 40%

Actitud i interès per la matèria 30%

Curs
 • Mitja dels tres trimestres amb la obligació d’aprovar l’últim trimestre i un dels altres trimestres. Prima el resultat de l’últim.
 • Qui no entregui el treball de les lectures obligatories susprendrà la matèria.
Etapa
 • Mitja dels quatre cursos. Prima el resultat de 4t.

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ I MILLORA

RECUPERACIÓ

Trimestre

 • Només es recupera si l´alumnat fa les activitats i exercicis sobre els continguts del trimestre a recuperar i treure en el trimestre en curs una nota mínima de 4.
RECUPERACIÓ

Curs anterior

 • En el cas que aprovin el primer trimestre s´acorda per departament que automàticament els hi queda aprovats el curs anterior.
 • En el cas que no haguéssin recuperat al segon trimestre es farà una prova especial de recuperació del curs anterior amb els continguts mínims.
 • Si a final de curs encara no s’ha recuperat el curs anterior, s’haurà de presentar un dossier amb activitats del curs a recuperar i un treball específic sobre un llibre de lectura.
RECUPERACIÓ

Final de curs

 • Hi haurà un examen de recuperació al final del curs acadèmic amb els continguts mínims establerts pel departament.
MILLORA

Final de curs

 • Hi haurà una prova que permetrà l’alumnat millorar la seva nota final de curs, que serà la mitja entre la nota final de curs i la nota de l’examen de millora, possibilitant l’alumnat pujar la seva nota final de curs un màxim de 2,5 punts.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Dimensió Comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

 • Converses, participació en diàlegs i activitats d’intercanvi oral
 • Expressions escrites i redaccions pautades
 • Activitats TIC que promoguin l’interacció comunicativa
Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals

 • Lectures de textos curts, historietes i llibres de lectura
 • Listenings
 • Visionat de pel.lícules i altres materials audiovisuals
 • Activitats TIC que promoguin la comunicació oral i escrita
Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals.

 • Converses, participació en diàlegs i activitats d’intercanvi oral
 • Expressions escrites i redaccions pautades
 • Activitats TIC que promoguin la comunicació oral i escrita
Coneixements del funcionament de la llengua i el seu         aprenentatge

 • Exàmens de matèria específica (gramàtica i vocabulari)
Dimensió estètica i literària
 • Lectura de llibres amb activitats pautades
 • Tractament de diferents tipus de text io el seu format
Dimensió plurilingüe i intercultural
 • Sortides i participació en les diferents activitats que programa el departament (teatre, cinema, intercanvis…)
 • Participació en classe i ús de la llengua
Temes i vocabulari
 • Llibres (text i activitats) i llibretes
 • Exàmens parcials i finals
 • Proves específiques (e.g. vocabulari per temes…)
 • Llistats, bancs i quadres de vocabulari
 • Posters
Funcions i gramàtica
 • Llibres (text i activitats) i llibretes
 • Exàmens parcials i finals
 • Proves específiques (e.g. irregular verbs…)
 • Quadres de gramàtica
Fonètica
 • Listenings
 • Proves orals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *