AVALUACIÓ BATXILLERAT

DEPARTAMENT  LE – AVALUACIÓ BATXILLERAT

FASES D’AVALUACIÓ

TIPUS D’AVALUACIÓ

COM AVALUEM

Avaluació inicial

A començament del curs

Avaluació diagnostica

Ens servirà per descobrir els nivells i necessitats del nostre alumnat.

 • Prova d’avaluació inicial a començament de curs (inclou una prova de discriminació auditiva que es repetirà a final de curs)

Avaluació contínua

Al llarg de tot el curs

Avaluació formativa

Per detectar el progrés dels estudiants i adaptar les programacions i les activitats. També inclou l’elaboració de propostes, per nivell, per a recuperar l’alumnat.

 • Observació del progrés de l’alumne
 • Proves de comprensió, expressió, vocabulari i gramàtica freqüents
 • Proves al final de cada unitat
 • Examen trimestral
 • Als exàmens, parcials i finals, s’inclouran preguntes per detectar el progrés en les competències orals
 • Proves i activitats de recuperació
Avaluació final

A final del curs i la etapa

Avaluació sumativa

Recull de tota la informació recollida al llarg del curs sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat, respectant les seves individualitats.

 • Recollida de notes i d’informació sobre les capacitats assolides pels alumnes cada trimestre/curs. Al final del curs/etapa es valorarà el grau d’assoliment dels objectius i les competències bàsiques de cada alumne.
 • La nota final es traduirà per una nota quantitativa que intentarà ser el més global possible.
Avaluació  global i integradora Es valoraran totes les activitats que es facin als crèdits al llarg del curs. L’avaluació serà diversificada i valorarem els continguts conceptuals, procedimentals  i actitudinals.
Autoavaluació Per comprovar si l’alumnat ha après els continguts bàsics tractats, per tal de proporcionar feedback al propi alumnat, i per que el professorat pugui retroalimentar la seva pràctica docent i el procés d’ensenyament-aprenentatge. Per tant, tindrà una funció sumativa (conèixer el que cada alumne/a ha après fins al moment) i formativa (introduir canvis i millores en la planificació i posada en pràctica de las sessions següents).

CÀLCUL DE LA NOTA

Crèdit

1r batxillerat

2n batxillerat

Exàmens 60 %

 • Parcials 30%
 • Final 70%

Treball personal i en grup 35%

 • Redaccions 50%
 • Llibre lectura 50%

Actitud i interès per la matèria 5%

1er i 2on trimestre

Exàmens 60 %

 • Parcials 30%
 • Final 70%

Treball personal i en grup 35%

 • Redaccions 50%
 • Llibre lectura 50%

Actitud i interès per la matèria 5%

3er trimestre

Exàmens 70 %

 • Parcials 30%
 • Final 70%

Treball personal i en grup 25%

 • Redaccions

Actitud i interès per la matèria 5%

 • L’alumnat no pot faltar a més del 10% de les classes per tenir dret als exàmens parcials.
 • És obligatori treure un mínim de 4 a l’examen del llibre per a poder aprovar el trimestre.
 • Hi haurà recuperació dels llibres cada trimestre. Es guardaran la resta de les notes parcials per a fer les mitges una vegada s’hagi recuperat el llibre.
Curs
 • Mitja dels tres trimestres (70%), amb l’obligació d’aprovar l’últim trimestre i un dels altres trimestres. Prima el resultat de l’últim.
 • Examen final de curs (30%)
Etapa
 • Mitja dels dos cursos. Prima el resultat de 2on

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ I MILLORA

RECUPERACIÓ

Trimestre

 • Exàmens dels continguts del trimestre a recuperar al trimestre següent.
RECUPERACIÓ

Curs anterior

 • Exàmen de recuperació del curs anterior amb els continguts mínims al primer i al segon trimestres.
RECUPERACIÓ

Final de curs

 • Hi haurà un examen de recuperació al final del curs acadèmic amb els continguts mínims
MILLORA

Final de curs

 • Hi haurà una prova que permetrà l’alumnat millorar la seva nota final de curs, que serà la mitja entre la nota final de curs i la nota de l’examen de millora, possibilitant l’alumnat pujar la seva nota final de curs un màxim de 2,5 punts.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Dimensió Comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

 • Converses, participació en diàlegs i activitats d’intercanvi oral
 • Expressions escrites i redaccions pautades
 • Activitats TIC que promoguin l’interacció comunicativa
Comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals

 • Lectures de textos curts, historietes i llibres de lectura
 • Listenings
 • Visionat de pel.lícules i altres materials audiovisuals
 • Activitats TIC que promoguin la comunicació oral i escrita
Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals

 • Lectures de textos curts, historietes i llibres de lectura
 • Listenings
 • Visionat de pel.lícules i altres materials audiovisuals
 • Activitats TIC que promoguin la comunicació oral i escrita
Coneixements del funcionament de la llengua i el seu         aprenentatge

 • Exàmens de matèria específica (gramàtica i vocabulari)
Temes i vocabulari
 • Exàmens i proves específiques de vocabulari
 • Utilització del vocabulari en context (fill in the gaps, multiple choice, rephrasing…)
Funcions i gramàtica
 • Exàmens i proves específiques de gramàtica i verbs
 • Utilització de la gramàtica en context (fill in the gaps, multiple choice, rephrasing…)
Fonètica
 • Pronunciació correcta en converses
 • Identificació dels sons treballats en els listenings
Reflexió sobre l’aprenentatge
 • Autocorrecció de les errades a les redaccions
 • Exercicis d’identificació i correcció d’errades
Dimensió de recerca i tractament de la informació
 • Ús crítics de les TIC per cercar i procesar informació en les redaccions.
 • Ús adequat de diccionaris monolíngües
Dimensió plurilingüe i intercultural
 • Identificació de la R.P. i d’altres varietats en els listenings
 • Coneixement més profund de trets característics del món anglosaxó (tradicions, festes, història…)
Dimensió estètica i literària
 • Coneixement de la lectura anglosaxona a traves de lectures i producció de diferents varietats de textos

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *