Preinscripció ESO i BAT

Preinscripció curs 2017-2018 ESO

ESO. Curs 2017-2018

 Període

Del 23 de març al 4 d’abril.

Jornada de portes obertes

Dissabte 11 de març de 2017 a les 12h.

Places ofertades

Oferta provisional de places d’ESO curs 2017-2018

Horari de secretaria del centre

De 9h a 13h, de dilluns a divendres, i els dimarts de 15 a 16.30h.

Model de sol·licitud

Model de sol·licitud (català)

Modelo de solicitud (castellà)

Documentació necessària

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol.licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.

Més informació

Poden trobar més informació a la web del Departament d’Ensenyament:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris/

Preinscripció curs 2017-2018 BATXILLERAT

Període: Del 16 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny

Jornada de portes obertes

Dissabte 11 de març de 2017 a les 12h.

 

Horari de secretaria del centre

De 9h a 13h, de dilluns a divendres, i els dimarts de 15 a 16.30h.

 

Documentació necessària

Si l’alumne o alumna és menor d’edat:

  • Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora); si aquesta persona és estrangera, targeta de residència on consta el NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

També li caldrà:

  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI ), si se’n té.

Més informació

Poden trobar més informació a la web del Departament d’Ensenyament:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio_general/