Plurilingüisme

Generació Plurilingüe (GEP)

L’Institut Cubelles ha format part del programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP) del Departament d’Educació de Catalunya durant els cursos 2016-2019. Aquest programa té com a objectiu millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral. Les accions d’aquest programa s’orienten a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres i acompanyar els centres en el procés de consolidació d’un projecte plurilingüe propi.

En el nostre cas, la pertinença al GEP ha suposat:
– la formació de diversos membres del claustre en l’enfocament AICLE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera en anglès)
– l’existència d’un grup impulsor format per professorat de diferents àrees on es coordina les actuacions del pla d’impuls a les llengües estrangeres.
– gaudir d’una certa prioritat a l’hora de rebre una persona auxiliar de conversa.

L’Institut Cubelles compta amb docents formats en l’enfocament AICLE de les matèries d’economia, educació física, dibuix, geografia i història, biologia i geologia, física i química, tecnologia que ens permet curs rerea curs impartir matèries a tots els nivelles de l’ESO amb aquest enfocament (ús de la llengua anglesa en matèries no lingüístiques + aprenentatge basat en projectes).