Sostenibilitat


Escola Verda i Escola Blava
Al juny de 2024, hem estat acreditats com a “Escola Verda” i ja formem part de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat a Catalunya (XESC). També hem aconseguit l’acreditació d “Escola Blava” i formem part de la Xarxa d’Escoles Blaves d’Europa (Network of European Blue Schools #NEBS). Ser part d’aquestes xarxes enforteix el nostre compromís amb la sostenibilitat i ens brinda noves oportunitats d’aprenentatge i col·laboració amb altres centres educatius de Catalunya i d’Europa.

MARCS D’ENSENYAMENTS I APRENENTATGE
Al nostre institut, implementem una sèrie de projectes, dinàmiques i normes centrades a promoure la sostenibilitat i la ciutadania global. Per aconseguir-ho, utilitzem pedagogies actives i participatives que fomenten la participació dels estudiants en el procés
d’aprenentatge.

Dins aquest enfocament, la premissa de les nostres accions són:
Promovem i desenvolupem reunions de coordinació entre departaments per impulsar projectes conjunts entre àrees i matèries. Això ens permet treballar de manera integrada i multidisciplinària.
Planifiquem i organitzem grups de treball i seminaris de formació docent sobre sostenibilitat i canvi climàtic. Aquestes activitats es basen en els marcs curriculars vigents i estan arrenglerades amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. També s’hi incorporen temes relacionats amb estils de vida resilients i adaptats al clima.
L’alumnat disposa de franges de projectes que són espais on, de manera interdisciplinària, es fan una sèrie de situacions d’aprenentatge transversals que permeten abordar continguts relacionats amb la sostenibilitat.
Participem activament des del nostre centre educatiu en diverses iniciatives educatives, formatives i de capacitació docent en què la sostenibilitat és un component central.

Projecte reciclatge
Al nostre institut, hem implementat el projecte “Reciclatge a l’Aula”, que cerca fomentar la consciència ambiental i la participació activa dels estudiants en la cura del medi ambient. A cada aula, hem col·locat papereres de plàstic i paper per facilitar la recol·lecció selectiva de residus. Inspirats pel poder de l’educació i la participació activa, hem transformat les nostres aules en espais de consciència ecològica. Cada setmana assignem a un grup d’alumnes la responsabilitat de recollir i separar correctament els residus. D’aquesta manera, promovem la pràctica del reciclatge i ús responsable dels recursos. El projecte no se centra només en la recol·lecció de residus, sinó també en inculcar valors de responsabilitat i respecte cap a l’entorn.

A través del projecte “Reciclatge a l’Aula”, pretenem despertar la consciència ambiental dels estudiants i promoure la importància de reduir, reutilitzar i reciclar. A més, fomentem el treball en equip i la col·laboració entre els estudiants. En assignar-los la responsabilitat de recol·lectar i separar els residus, els estudiants s’enfronten directament a la realitat de la quantitat de residus que generem.

Aquesta experiència pràctica permet visualitzar de manera tangible la quantitat de residus que es generen i reflexionar sobre el seu impacte en el medi ambient. A mesura que els alumnes participen en el procés de recol·lecció i separació de residus, adquireixen una comprensió més profunda de la importància de reduir, reutilitzar i reciclar i com aquestes accions individuals poden marcar la diferència en la quantitat total de residus generats. Pel que fa al treball en equip, el projecte “Reciclatge a l’Aula” fomenta la col·laboració entre els estudiants ja que s’han de coordinar i treballar plegats per complir amb la tasca de manera eficient.

Cursa solidària
El projecte “Carrera Solidària” del nostre institut és una activitat que involucra tots els alumnes i es duu a terme el darrer divendres del mes de maig. Aquesta carrera té com a objectiu principal promoure la solidaritat i la consciència social entre els estudiants, alhora que fomenta l’activitat física com una eina per al benestar.

L´esdeveniment reuneix tota la comunitat educativa en una jornada plena d’energia i compromís. Els alumnes de 3r de l’ESO tenen un paper clau en aquest projecte, ja que són els encarregats de cercar associacions mediambientals locals. Treballen en equip per investigar i seleccionar organitzacions que es dediquin a la protecció i la preservació del medi ambient. Un cop identificades les associacions, es porta a terme una votació per decidir a quina destinaran els beneficis econòmics de la carrera. Això fomenta la participació i el sentit de pertinença de l’alumnat, ja que tenen l’oportunitat de contribuir directament a una causa que els importa.

A més de la carrera en si, s’organitzen activitats complementàries relacionades amb la solidaritat i la consciència ambiental: tallers i xerrades per educar els estudiants sobre la importància de cuidar el medi ambient i contribuir de manera activa a la seva protecció.

En resum, la Cursa Solidària del nostre institut és una activitat que combina l’esport, la solidaritat i la consciència ciutadana. Els alumnes de 3r de l’ESO lideren la recerca d’associacions mediambientals, mentre que tots els estudiants participen a la votació i corren a la carrera. Els beneficis econòmics es destinen a l’associació seleccionada, enfortint així el compromís dels estudiants amb la sostenibilitat i la responsabilitat social. Aquest projecte promou valors fonamentals i ofereix als alumnes una experiència significativa d’aprenentatge i participació activa a la societat.


Delegats verds o “eco delegats” i comissió de sostenibilitat

Al nostre centre promovem la participació activa de l’alumnat en temes de sostenibilitat a través de la figura dels delegats verds o ressò delegats. Aquests són estudiants que s’encarreguen de representar i de liderar iniciatives relacionades amb la protecció del medi
ambient i la promoció de pràctiques sostenibles dins de l’institut.

Al començament de cada curs escolar, es tria un ressò delegat per cada classe, des de 1r fins a 4t de l’ESO. Els ecodelegats són seleccionats pels seus companys de classe, cosa que els atorga una posició de lideratge i representació en assumptes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat dins de l’institut. L’elecció dels ecodelegats per part dels alumnes demostra el nostre compromís amb la participació democràtica i l’apoderament dels estudiants en la presa de decisions relacionades amb la sostenibilitat.

La seva tasca implica l’organització d’activitats, la difusió d’informació i la col·laboració amb altres estudiants, professors i personal del centre i exerceixen un paper important com a figura representativa dels alumnes en temes de sostenibilitat. Aquests ressò delegats actuen com a enllaços entre l’alumnat i la comissió de sostenibilitat, transmetent les inquietuds, idees i propostes dels seus companys a la comissió de sostenibilitat. Aquesta comissió, integrada tant per alumnat com per professorat, té com a objectiu principal impulsar i coordinar les accions relacionades amb la sostenibilitat dins la institució. Tots els seus integrants es reuneixen regularment per planificar i desenvolupar projectes, avaluar l’impacte de les accions dutes a terme i proposar noves iniciatives en aquest àmbit.
L?existència dels ecodelegats i la comissió de sostenibilitat reflecteix el nostre compromís amb fomentar la participació activa de l’alumnat en la construcció d?un entorn més sostenible.

Projecte “llibre X llibre”
A l’Institut Cubelles, amb motiu de la diada de Sant Jordi, realitzem el projecte Llibre X Llibre, una iniciativa que promou la reutilització de llibres i la conscienciació ecològica sobre la reducció de residus. Aquest projecte consisteix en la creació d’un mercat ambulant d’intercanvi de llibres on estudiants, professors i membres de la comunitat educativa poden participar activament i és una oportunitat perfecta per celebrar la diada de Sant Jordi d’una manera sostenible, educativa i enriquidora per a tothom .

El projecte “llibre X llibre” té com a objectius:
Fomentar la lectura: Oferir als participants l’oportunitat de descobrir noves lectures i compartir els llibres favorits amb altres.
Promoure la reutilització: Augmentar la vida útil dels llibres.
Conscienciació ecològica: Reduir la generació de residus en reutilitzar llibres i, per tant, disminuir la demanda de producció de nous exemplars, contribuint a la conservació del medi ambient.
Crear comunitat: Fomentar la interacció i l’intercanvi entre els membres del centre educatiu.

Funcionament del mercat ambulant:
Recollida de llibres: Els dies previs a la diada de Sant Jordi, els ecodelegats habiliten un punt de recollida a l’institut on lliurar els llibres que volen intercanviar.
Classificació: Els llibres són classificats per gènere, idioma i nivell educatiu per facilitar-ne el posterior intercanvi per part dels ecodelegats.
Intercanvi: El dia de Sant Jordi s’organitza el mercat ambulant en un espai designat de l’institut. Els participants poden portar un llibre ia canvi emportar-se’n un altre que els interessi. Cada llibre entregat rebrà un val que podrà ser bescanviat per un altre.

Projecte “ecoBooks by Iddink”
El projecte “EcoBooks by Iddink ” és una iniciativa que té com a objectiu promoure la sostenibilitat i l’educació responsable a través de la reutilització de llibres escolars. Aquesta iniciativa és una col·laboració entre el nostre institut, l’Iddink i l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA).

El projecte té com a principals objectius:
Reduir l’ús de recursos naturals.
Fomentar la sostenibilitat.
Estalviar costos reduint la despesa en llibres per a les famílies dels estudiants.
Promoure una economia circular.

Pel que fa al funcionament del projecte:
Recollida de llibres usats: al final del curs, l’alumnat tornarà els llibres de text utilitzats durant l’any. Aquests llibres són recollits i avaluats per Iddink.
Avaluació i classificació: els llibres recollits són revisats i aquells que estan en bon estat es preparen per ser reutilitzats el següent curs escolar.
Preparació per al nou curs: Iddink realitza les reparacions necessàries i els llibres reutilitzables es posen a disposició per a la compra o el lloguer per part dels nous estudiants.
Distribució dels llibres: al començament del nou curs acadèmic, els alumnes poden adquirir els llibres reutilitzats a un preu reduït, contribuint així a una economia més sostenible ia la reducció de residus.

En definitiva, el projecte EcoBooks by Iddink és un pilar fonamental de la nostra estratègia de sostenibilitat. Gràcies a aquesta iniciativa, el nostre institut no només contribueix a la protecció del medi ambient, sinó que també educa els alumnes en valors positius alhora que permet que les famílies puguin estalviar diners en la compra de llibres. Continuarem treballant en aquesta direcció, ampliant i millorant el projecte els propers anys per maximitzar el seu impacte positiu.

Reciclatge de residus electrònics
L’assignatura Tecnologia de 4t d’ESO inclou un projecte de reciclatge de residus electrònics
que educa sobre la importància de la sostenibilitat i el reciclatge, promovent un canvi positiu en els hàbits de consum i la consciència ambiental dels estudiants. Aquest projecte compta amb la col·laboració de l’associació “La Llamada Solidaria” , una entitat sense ànim de lucre dedicada a la recollida de telèfons mòbils en desús per al seu reciclatge i reutilització, destinant els fons obtinguts a projectes solidaris i de recerca de malalties rares.

Els principals objectius del projecte són:
– Conscienciar i sensibilitzar sobre l’impacte ambiental dels residus electrònics.
– Fomentar la sostenibilitat i la implantació de les 10R del reciclatge.
– Reduir els residus electrònics a partir de la recollida i classificació de dispositius.

El projecte es distribueix en cinc fases:
1.Investigació de la quantitat de residus electrònics generats i l’impacte en el medi ambient de l’augment de l’electrònica digital.
2.Elaborar un pla per conscienciar sobre la sostenibilitat i el reciclatge de residus electrònics a l’institut.
3.Implementació: fer la recol·lecció de residus electrònics a l’entrada de l’institut dos dies per setmana.
4.Avaluació: analitzar l’efectivitat de la campanya, la quantitat de residus recol·lectats i l’impacte a la comunitat estudiantil.
5.Col·laboració: Treball conjunt amb “La Llamada Solidaria” per maximitzar l’impacte del projecte i assegurar la correcta gestió dels residus electrònics recol·lectats.

Activitats del Projecte
1.Disseny de cartells i presentacions per informar i conscienciar els estudiants.
2.Presentació del projecte a tots els estudiants per tal de fomentar la participació.
3.Recol·lecció de residus electrònics a l’institut.
4.Classificació i registre dels residus per al correcte reciclatge.
La col·laboració amb “La Llamada Solidaria” no només ens permet gestionar adequadament els residus electrònics recol·lectats, sinó que també contribueix a causes solidàries importants, augmentant l’abast i l’impacte positiu del nostre projecte.

Mobilitats sostenibles al nostre centre
El nostre centre és a tocar de l’estació de tren de Cubelles i utilitzem aquest mitjà de transport per a desplaçar-nos a Barcelona, Vilanova i la Geltrú i Tarragona. A més a més, el projecte Erasmus+ KA 121 SCH “The magic 3 R’s”, que es desenvolupa al centre durant aquest curs i el següent, inclou una mobilitat sostenible amb tren de Barcelona a París.

Hort escolar ecològic
El nostre centre compta amb un hort escolar ecològic gestionat per l’alumnat de la SIEI+ per impulsar un estil de vida sostenible. Aquest alumnat consumeix algunes de les hortalisses que obtenen de la collita i la resta les venen al professorat del centre. Aquesta recaptació es fa servir per finançar l’activitat final de curs.

Integració de continguts relacionats amb la sostenibilitat als projectes de centre Al nostre centre, hem implementat un enfocament innovador al currículum a través de les franges de treball de projectes (ABP). Aquestes franges consisteixen en períodes de temps dedicats específicament al treball en projectes, on s’integren i aborden continguts de manera transversal i interdisciplinària, incloent-hi els relacionats amb la sostenibilitat. A continuació us mostrem alguns exemples d’aquests projectes que exercim amb l’alumnat del nostre centre:
– A primer curs de l’ESO, es duu a terme un estudi de la flora i la fauna dels entorns naturals propers al centre, específicament a la desembocadura del riu Foix. Els estudiants tenen l’oportunitat d’investigar i aprendre sobre la diversitat biològica de la zona i comprendre la importància de preservar i protegir el medi ambient local.
– A segon curs de l’ESO, els estudiants s’involucren en el càlcul del consum elèctric de tots els aparells de l’institut. A través d’aquest projecte, adquireixen coneixements sobre eficiència energètica i proposen mesures d´estalvi i optimització en l’ús de l’electricitat. Això promou la consciència sobre la importància de reduir el consum i contribuir a cura del medi
ambient.
– A tercer curs de l’ESO, es duu a terme un concurs de sostenibilitat en què els alumnes han d’identificar problemes o deficiències al centre des d’una perspectiva de sostenibilitat. Se’ls assigna un pressupost de 500€ per proposar solucions i millores, tot fomentant la creativitat i el pensament crític.
– Aquestes franges de treball de projectes permeten als estudiants desenvolupar habilitats de recerca, treball en equip i resolució de problemes, alhora que integren els principis de la sostenibilitat al seu aprenentatge. A través d’aquestes activitats, busquem generar consciència sobre la importància de la sostenibilitat i empoderar els estudiants perquè siguin agents de canvi en la construcció d’un futur més sostenible.

SISTEMES D’EFICIÈNCIA LUMÍNICA I DE GESTIÓ DE L’AIGUA
Al nostre centre estem implantat un sistema d’eficiència lumínica, ja que tots els fluorescents fosos són reemplaçats per fluorescents LED. A més, per evitar el malbaratament de l’aigua, les cisternes dels banys de professors i alumnes tenen un sistema de descàrrega ecològica de doble polsador.

PROJECTES INTERNACIONALS QUE TREBALLEN LA SOSTENIBILITAT

KA 121 SCH “Be an eco-citizen”
KA220 SCH “SCORE”
Two Shores / Dos orillas

KA 121 SCH “The Magic 3 R’s”
Durant els cursos 2023-24 y 2024-25 el nostre centre participa al projecte ERASMUS KA121 SCH “The Magic 3 R’s”, el qual treballa la sostenibilitat, conjuntament amb centres de Dinamarca, Països Baixos i França. A més a més, la mobilitat a França serà sostenible i es realitzarà amb tren (Barcelona- París). Els centres participants y les temàtiques són:
-París (França)- College Raymond Queneau – Moda sostenible
-Aarhus (Dinamarca)- Skovvangskolen – Transport sostenible
-Roermond (Països Baixos) – BC Broekhin – Alimentació sostenible
-Cubelles (España) – Institut Cubelles – Qualitat de l’aigua i deixalles marines.